Teksti suurus:

Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.11.2015
Avaldamismärge:RT I, 17.04.2015, 9

Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine

Vastu võetud 16.07.2008 nr 39
RTL 2008, 66, 934
jõustumine 08.08.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.01.2009RTL 2009, 8, 8223.01.2009
01.12.2010RT I, 29.12.2010, 16601.01.2011
31.08.2011RT I, 06.09.2011, 309.09.2011, rakendatakse alates 01.09.2011
15.01.2013RT I, 18.01.2013, 1721.01.2013, rakendatakse alates 01.01.2013
13.02.2013RT I, 26.02.2013, 601.03.2013, rakendatakse alates 01.01.2013
28.07.2014RT I, 31.07.2014, 503.08.2014, rakendatakse alates 01.08.2014
10.04.2015RT I, 17.04.2015, 420.04.2015

Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 1603 lõike 1 ja § 227 lõike 4 alusel ja kooskõlas riigi õigusabi seaduse § 15 lõikega 3 ja § 23 lõikega 3.
[RT I, 26.02.2013, 6 - jõust. 01.03.2013, rakendatakse alates 01.01.2013]

§ 1.   Kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine

  Kehtestada kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormid (lisad 1–114).
[RT I, 31.07.2014, 5 - jõust. 03.08.2014, rakendatakse alates 01.08.2014]

§ 2.   Kriminaaltoimik

  (1) Kriminaaltoimik on kriminaalasjas kogutud kohtueelse menetluse dokumentide kogum, mis on köidetud ühtse süsteemiga ja ümbritsetud köitekaantega.

  (2) Kriminaaltoimik võib koosneda mitmest köitest, kusjuures ühe köite maht võib olla kuni 250 A4 suuruses lehte. Kriminaaltoimiku lehed ja köited nummerdatakse. Sisukorralehed nummerdatakse eraldi. Mitmest köitest koosnevatel kriminaaltoimikutel nummerdatakse iga köite lehed eraldi.

  (3) Kriminaaltoimiku köitekaaned peavad vastama järgmistele nõuetele:
  1) valmistatud kalandreeritud kartongist (vähemalt 300 g/m²) formaadis 60 cm × 31,5 cm;
  2) köitekaante seljaosa kogulaius on 3–5 cm, kusjuures seljaosal on ettepressitud murdejooned (kolm 1 cm vahega ja kuus 0,5 cm vahega), mis võimaldavad kaant voltida vastavalt toimiku paksusele;
  3) köitekaante tagumise külje parema serva pikendus (9 cm) on volditud kooskõlas kaante seljaosa murdejoontega (kuus ettepressitud tihedat murdejoont 0,5 cm vahega), mis võimaldavad tagakaant kergesti voltida vastavalt toimiku paksusele;
  4) köitekaantele on lisatud kinnitussüsteem: kaks kahest kohast kinnitatavat klambrit, kusjuures aukude vahe on 8 cm;
  5) klamber on valmistatud polüetüleenist või polüpropüleenist; klambri pikendused on mõlemapoolselt hammastatud ja painduvad kriminaaltoimiku sissepoole ning ei tohi kriminaaltoimikust välja ulatuda;
  6) köitekaante värvus on valge.

  (4) Kriminaaltoimiku köitekaante esiküljel märgitakse kriminaalasja number, kuriteo kvalifikatsioon ja kahtlustatava või süüdistatava tuvastamisel tema ees- ja perekonnanimi; kriminaalmenetluse alustamise ja lõpetamise kuupäevad, köite number, arhiivis säilitamise aeg, arhiivi loetelu number, arhiivi andmise kuupäev ja arhiivi number. Köitekaante esisiseküljel peab olema märgitud kriminaalasja menetleja nimetus ja kuupäev, millal kriminaaltoimik menetlejale saabus.

  (5) Kriminaaltoimik algab sisukorralehega, kuhu märgitakse kriminaaltoimikus paiknevad dokumendid ja nende leheküljenumbrid ning märkus prokuratuuri poolt kriminaaltoimikust kriminaalasja seisukohalt tähtsusetu materjali kõrvaldamisest.

§ 3.   Kohtueelse menetluse dokumentide vormide ettevalmistamine

  Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide uued või täiendavad vormid valmistab ette ja esitab justiitsministrile Riigiprokuratuur.

§ 4.   Rakendussäte

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Varalise karistuse mõistmiseks andmete nõudmise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 2 Kiiresti rikneva asitõendi suhtes rakendatava meetme määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 3 Edasilükkamatutel juhtudel läbiotsimise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 4 Ekspertiisimäärus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 5 Elukohast lahkumise keelu kohaldamise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 6 Kaebetähtaja ennistamise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 7 Kriminaalasja eraldamise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 8 Psühhiaatrilise sundravi kohaldamiseks kriminaalasja kohtusse saatmise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 9 Kriminaalasjade ühendamise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 10 Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 11 Kriminaalmenetluse uuendamise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 12 Prokuratuuri loal kriminaalmenetluse lõpetamise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 13 Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 14 Laiba ametlikust matmiskohast väljakaevamise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 15 Läbiotsimismäärus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 16 Menetlusosalise taotluse rahuldamata jätmise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 17 Politseiagendi rakendamise määrus
[Kehtetu - RT I, 18.01.2013, 17 - jõust. 21.01.2013, rakendatakse alates 01.01.2013]

Lisa 18 Posti- või telegraafisaadetise arestist vabastamise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 19 Prokuröri vastu esitatud taandamistaotluse lahendamise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 20 Riigi kulul kannatanu/tsiviilkostja esindaja määramise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 21 Sundtoomise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 22 Taandamistaotluse lahendamise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 23 Tagaotsitavaks kuulutamise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 24 Tsiviilkostjaks tunnistamise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 25 Uurimisalluvuse muutmise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 26 Vahistatu vabastamise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 27 Võrdlusmaterjali võtmise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 28 Väeosa juhtkonna järelevalve kohaldamise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 29 Advokaadi kahtlustatavana kinnipidamise taotlus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 30 Advokaadibüroo läbiotsimise taotlus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 31 Ametist kõrvaldamise taotlus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 32 Asitõendi suhtes meetmete tarvitusele võtmise taotlus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 33 Jälitustoimingu loa tähtaja pikendamise taotlus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 34 Jälitustoimingu taotlus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 35 Kaugülekuulamise taotlus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 36 Kriminaalmenetluse lõpetamise taotlus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 37 Kriminaalmenetluse uuendamise taotlus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 38 Menetleja kutsel ilmumata jäänud isiku karistamise taotlus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 39 Kriminaalmenetluse üleandmise taotlus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 40 Menetlustoimingus osaleja trahvimise taotlus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 41 Notaribüroo läbiotsimise taotlus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 42 Posti- või telegraafisaadetise arestimise taotlus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 43 Raviasutusse sundpaigutamise tähtaja pikendamise taotlus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 44 Raviasutusse sundpaigutamise taotlus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 45 Seadusliku valdajata vara konfiskeerimise taotlus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 46 Teabetalletuse hävitamise taotlus
[Kehtetu - RT I, 18.01.2013, 17 - jõust. 21.01.2013, rakendatakse alates 01.01.2013]

Lisa 47 Tunnistaja turvalisuse tagamise taotlus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 48 Vahistamistaotlus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 49 Vara arestimise taotlus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 50 Väljaandmisvahistuse taotlus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 51 Asitõendi vaatlusprotokoll
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 52 Eksperdi ülekuulamise protokoll
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 53 Ekspertiisimaterjali võtmise protokoll
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 54 Isiku läbivaatuse protokoll
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 55 Jälitustoimingu protokoll
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 56 Kahtlustatava ülekuulamise protokoll
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 57 Isiku kahtlustatavana kinnipidamise protokoll
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 58 Kannatanu ülekuulamise protokoll
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 59 Kokkuleppemenetluseks kahtlustatava/süüdistatava nõusoleku protokoll
[Kehtetu - RT I, 06.09.2011, 3 - jõust. 09.09.2011, rakendatakse alates 01.09.2011]

Lisa 60 Kokkuleppemenetluseks tsiviilkostja nõusoleku protokoll
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 61 Suulise kuriteoteate protokoll
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 62 Laiba ametlikust matmiskohast väljakaevamise protokoll
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 63 Laiba vaatlusprotokoll
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 64 Läbiotsimise protokoll
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 65 Posti- ja telegraafisaadetise läbivaatuse protokoll
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 66 Sündmuskoha vaatlusprotokoll
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 67 Teabetalletuse hävitamise protokoll
[Kehtetu - RT I, 18.01.2013, 17 - jõust. 21.01.2013, rakendatakse alates 01.01.2013]

Lisa 68 Tunnistaja kinnipidamise protokoll
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 69 Tunnistaja ülekuulamise protokoll
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 70 Uurimiseksperimendi protokoll
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 71 Vara arestimise protokoll
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 72 Vastastamisprotokoll
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 73 Äratundmiseks esitamise protokoll
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 74 Ütluste ja olustiku seostamise protokoll
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 75 Kahtlustatavana kinnipidamise asendamise akt
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 76 Kohtueelse menetluse kokkuvõte
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 77 Kokkulepe
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 78 Määruskaebus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 79 Süüdistusakt
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 80 Jälitustoimingu luba
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 81 Jälitustoimingust teavitamata jätmise luba
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 82 Jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamata jätmise luba
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 83 Riigi õigusabi andmise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 84 Riigi õigusabi tasu ja kulude hüvitamise määrus
[Kehtetu - RT I, 26.02.2013, 6 - jõust. 01.03.2013, rakendatakse alates 01.01.2013]

Lisa 85 Kaebuse rahuldamata jätmise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 86 Kaebuse rahuldamata jätmise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 87 Kaebuse rahuldamata jätmise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 88 Kaebuse rahuldamata jätmise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 89 Kriminaalmenetluse lõpetamise määruse tühistamise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 90 Kutse
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 91 Süüdimatuse tõttu süüvõimetu isiku ülekuulamise protokoll
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 92 Alla neljateistaastase süüvõimetu isiku ülekuulamise protokoll
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 93 Kriminaalmenetluses osalemise kulude hüvitamise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 94 Kiirmenetluse protokoll
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 95 Ajakirjanduslikul eesmärgil infot töötleva isiku juures läbiotsimise taotlus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 96 Ametist kõrvaldamise tühistamise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 97 Elukohast lahkumise keelu kohaldamise tähtaja pikendamise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 98 Kaitseakt
[RT I, 06.09.2011, 3 - jõust. 09.09.2011, rakendatakse alates 01.09.2011]

Lisa 99 Läbiotsimise taotlus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 100 Tunnistaja ütluste deponeerimise taotlus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 101 Vabadusepiiranguga isikule lisapiirangute kohaldamise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 102 Vara aresti alt vabastamise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 103 Jälitustoimingust teavitamata jätmise tähtaja pikendamise taotlus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 104 Sideettevõtjalt andmete nõudmise luba
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 105 Sideettevõtjalt saadud andmete protokoll
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 106 Kokkuleppemenetluseks kolmanda isiku nõusoleku protokoll
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 107 Kolmandaks isikuks tunnistamise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 108 Kriminaalmenetluse lõpetamise põhistamata määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 109 Prokuratuuri loal kriminaalmenetluse lõpetamise põhistamata määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 110 Sõiduki kinnipidamise protokoll
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 111 Uurimisalluvusse saatmine
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 112 Väljakirjutuste tegemise ja koopia saamise õiguse piirangu kohaldamise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 113 Valdusesse sisenemise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

Lisa 114 Edasilükkamatutel juhtudel valdusesse sisenemise määrus
[RT I, 17.04.2015, 4 - jõust. 20.04.2015]

/otsingu_soovitused.json