Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri 27. detsembri 2017. a määruse nr 72 „Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.04.2018
Avaldamismärge:RT I, 17.04.2018, 1

Sotsiaalkaitseministri 27. detsembri 2017. a määruse nr 72 „Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 11.04.2018 nr 14

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 141 lõike 2 alusel.

§ 1.   Sotsiaalkaitseministri 27. detsembri 2017. a määruse nr 72 „Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri põhimäärus” muutmine

Sotsiaalkaitseministri 27. detsembri 2017. a määruses nr 72 „Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 11–13 järgmises sõnastuses:

„(11) Registrisse kantakse sotsiaalhoolekande seaduse § 151 lõikes 4 sätestatud andmetöötluse tulemusel tekkinud andmed:
1) isikukood;
2) isiku ees- ja perekonnanimi;
3) isiku kontaktandmed;
4) alaealise isiku eestkostja või lapsevanema nimi ja kontaktandmed;
5) isiku viimase omandatud tasemehariduse või viimase katkestatud tasemehariduse andmed;
6) isiku viimase töötamise andmed.

(12) Kui kohalik omavalitsus on sotsiaalhoolekande seaduse § 151 lõikes 5 nimetatud isikut abistanud või nõustanud või talle teenust osutanud, kantakse registrisse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3, 9, 11 ja 12 nimetatud andmed.

(13) Registrisse ei kanta sotsiaalhoolekande seaduse § 151 lõike 4 alusel töödeldud isikute andmeid, kes ei vasta sama paragrahvi lõike 2 kõikidele tingimustele.”;

2) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Sotsiaalhoolekande seaduse §-s 151 sätestatud eesmärgi täitmiseks esitab kohaliku omavalitsuse üksus Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusele taotluse 20. aprilliks 2018. a. Taotlus sisaldab sotsiaalhoolekande seaduse § 151 lõikes 6 sätestatud eesmärgil tegutsema asumise kinnitust ja nende kasutajate nimekirja, kes asuvad sotsiaalhoolekande seaduse §-s 151 sätestatud ülesannet täitma. Kasutajate nimekirja võib kohaliku omavalitsuse üksus muuta enne järgmise taotluse esitamise tähtaega.”;

3) paragrahvi 12 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Sotsiaalhoolekande seaduse §-s 151 sätestatud eesmärgi täitmiseks esitab kohaliku omavalitsuse üksus Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusele taotluse. Taotlus sisaldab sotsiaalhoolekande seaduse § 151 lõikes 6 sätestatud eesmärgil tegutsema asumise kinnitust ja nende kasutajate nimekirja, kes asuvad sotsiaalhoolekande seaduse §-s 151 sätestatud ülesannet täitma. Kasutajate nimekirja võib kohaliku omavalitsuse üksus muuta enne järgmise taotluse esitamise tähtaega.

(4) Lõikes 3 nimetatud taotlus esitatakse enne iga andmepäringu teostamist 1. märtsiks või 1. oktoobriks. Andmepäring käivitatakse vastavalt 15. märtsil või 15. oktoobril.”;

4) paragrahvi 13 punkti 9 täiendatakse pärast tekstiosa „riiklikust kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registrist” tekstiosaga „(vangiregister)”;

5) paragrahvi 13 täiendatakse punktidega 13–15 järgmises sõnastuses:

„13) töötamise registrist on õigus saada töötamise andmeid;
14) äriregistrist on õigus saada äriühingu juhatuse liikmeks ja füüsilisest isikust ettevõtjaks olemise andmeid;
15) kaitseväekohustuslaste registrist on õigus saada asendus- või kaitseväeteenistuses viibimise andmeid.”;

6) paragrahvi 14 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Paragrahvi 8 lõikes 11 nimetatud andmed tekivad registrisse sotsiaalhoolekande seaduse § 151 lõikes 4 sätestatud andmetöötluse tulemusel.

(6) Paragrahvi 5 lõike 2 punktis 2 nimetatud volitatud töötleja kannab registrisse § 8 lõikes 12 nimetatud andmed.”;

7) paragrahvi 19 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registrisse kantud menetluste andmeid säilitatakse isikustatult viis aastat pärast menetluse lõpukuupäeva.

(2) Sotsiaalhoolekande seaduse § 151 lõike 4 alusel töödeldud ning registrisse kantud andmeid säilitatakse registris isikute 27-aastaseks saamiseni. Kui isik ei anna edasiseks andmetöötluseks nõusolekut, säilitatakse vaid isikukoodi kuni isiku 27-aastaseks saamiseni vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 151 lõikele 8. Pärast seda andmed umbisikustatakse.

(3) Andmed kantakse isikustatult pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud säilitamistähtaja möödumist digitaalsesse arhiivi, kus neid säilitatakse isikustatult viis aastat.

(4) Pärast lõikes 3 nimetatud säilitamistähtaega andmed umbisikustatakse.

(5) Registrisse kantud lapsendamise sooviavaldusi säilitatakse 75 aastat arvates menetluse lõpukuupäevast. Säilitustähtaja möödumisel andmed umbisikustatakse.

(6) Registrisse kantud hoolduspere sooviavaldusi säilitatakse 25 aastat arvates menetluse lõpukuupäevast. Säilitustähtaja möödumisel andmed umbisikustatakse.

(7) Registrisse kantud elektrooniliselt töödeldavaid alusdokumente säilitatakse sama kaua kui selle menetluse andmeid, mille juurde vastavad alusdokumendid on lisatud.

(8) Registri logiandmeid säilitatakse sama kaua kui selle menetluse andmeid, millega logiandmed on seotud.”;

8) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 15. aprillist 2018. a.

  (2) Määruse § 1 punkt 3 jõustub 1. juulil 2018. a.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse kantavate andmete loetelu

/otsingu_soovitused.json