Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 66 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hinna ning ülevõetava tasu maksimaalse suuruse ühes aastas ja arvestamise korra, sõidu- ja majutuskulude maksimaalse maksumuse õigustatud isiku ja õigustatud isiku saatja kohta ühes kalendriaastas ning hüvitamise tingimused ja korra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2018
Avaldamismärge:RT I, 17.04.2018, 2

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 66 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hinna ning ülevõetava tasu maksimaalse suuruse ühes aastas ja arvestamise korra, sõidu- ja majutuskulude maksimaalse maksumuse õigustatud isiku ja õigustatud isiku saatja kohta ühes kalendriaastas ning hüvitamise tingimused ja korra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 11.04.2018 nr 15

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 57, § 58, § 60 lõike 5 ja § 69 lõike 10 alusel.

§ 1.   Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruses nr 66 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hinna ning ülevõetava tasu maksimaalse suuruse ühes aastas ja arvestamise korra, sõidu- ja majutuskulude maksimaalse maksumuse õigustatud isiku ja õigustatud isiku saatja kohta ühes kalendriaastas ning hüvitamise tingimused ja korra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiget 3 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Kui sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust osutatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 56 lõikes 3 nimetatud rehabilitatsiooniplaani alusel, on sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse riigi poolt ülevõetava tasu maksimaalne suurus 747,10 eurot kalendriaastas.”;

2) paragrahvi 3 lõike 6 punktis 2 asendatakse tekstiosa „rehabilitatsiooniplaani täiendamise ja tulemuste hindamise teenust (edaspidi rehabilitatsiooniplaani täiendamine)” sõnadega „rehabilitatsioonivajaduse hindamise ja rehabilitatsiooni planeerimise teenust”;

3) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

4) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2.

§ 2.   Määrus jõustub 1. augustil 2018. a.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hind

Lisa 2 Rehabilitatsiooniprogrammi hindamisskaala ja selle täpsustatud hindamiskriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json