Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 225 „Väikelaevajuhi teadmiste, oskuste ja väljaõppe nõuded ning tunnistuste vormid” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.04.2018
Avaldamismärge:RT I, 17.04.2018, 7

Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 225 „Väikelaevajuhi teadmiste, oskuste ja väljaõppe nõuded ning tunnistuste vormid” muutmine

Vastu võetud 12.04.2018 nr 32

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 39 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruses nr 225 „Väikelaevajuhi teadmiste, oskuste ja väljaõppe nõuded ning tunnistuste vormid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõike 6 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Praktilise väljaõppe läbimise kohta koostab ja allkirjastab kursusi korraldav isik elektroonilise praktikaarvestuse, mis sisaldab kursusi korraldava isiku nime, registrikoodi, instruktori nime, praktilise väljaõppe läbiviimiseks kasutatud väikelaeva registreerimisnumbrit, praktilise väljaõppe läbiviimise aega ja kohta ning praktilise väljaõppe läbinud isiku nime ja isikukoodi või sünniaega.”;

2) paragrahvi 10 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Iseseisvalt praktilised oskused omandanud isik tõendab oma oskusi kursusi korraldavale isikule, mille kohta koostab ja allkirjastab kursusi korraldav isik elektroonilise praktikaarvestuse, mis sisaldab lõikes 6 nimetatud andmeid. Praktikaarvestus edastatakse Veeteede Ametile lõikes 6 nimetatud tähtaja jooksul.”;

3) paragrahvi 12 pealkirja täiendatakse sõnadega „ja eksamiprotokoll”;

4) paragrahvi 12 lõike 4 esimeses lauses asendatakse sõnad „vähemalt kahest” sõnaga „ühest”;

5) paragrahvi 12 lõike 4 kolmandas lauses asendatakse sõna „järelevalveametnik” sõnaga „ametnik”;

6) paragrahvi 12 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Eksamikomisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on kogu komisjoni koosseis. Eksamikomisjoni otsuste vastuvõtmisel on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.”;

7) paragrahvi 12 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Eksamikomisjon vormistab ja allkirjastab elektroonilise eksamiprotokolli. Kursusi korraldav isik edastab eksamiprotokolli elektrooniliselt Veeteede Ametile kolme tööpäeva jooksul väikelaevajuhi eksami läbiviimisest arvates.”;

8) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Eksamiprotokoll sisaldab järgmisi andmeid:
1) kursusi korraldava isiku nimi ja registrikood;
2) eksami läbiviimise kuupäev;
3) väikelaevajuhi eksamil osalenud isiku nimi ja isikukood või sünniaeg;
4) märge eksami sooritamise või mittesooritamise kohta.”;

9) paragrahvi 121 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kursusi korraldav isik koostab ja edastab digitaalselt allkirjastatud kujul või veebikeskkonnas autendituna väikelaevajuhi eksami ja praktikaarvestuse sooritanud isikute nimekirja, kus on esitatud isiku isikukood või sünniaeg, Veeteede Ametile kolme tööpäeva jooksul päevast, mil isik on sooritanud mõlemad nimetatutest. Veeteede Amet kontrollib väikelaevajuhi eksami ja praktikaarvestuse sooritanud isikute nimekirja vastavust § 10 lõikes 6 või 7 nimetatud praktikaarvestusele ning § 12 lõikes 6 nimetatud eksamiprotokollile. Kui nimekirja andmed vastavad praktikaarvestuse ja eksamiprotokolli andmetele, edastab Veeteede Amet kolme tööpäeva jooksul nimekirja elektrooniliselt Maanteeametile väikelaevajuhi tunnistuse väljastamiseks.”;

10) paragrahvi 121 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahv 13 sõnastatakse järgmiselt:

§ 13. Väikelaevajuhi tunnistus

(1) Väikelaevajuhi tunnistuse vormi näidis on toodud määruse lisas.

(2) Väikelaevajuhi tunnistus on ümarate nurkadega plastikkaart mõõtmetega 53,98 × 85,6 × 0,76 millimeetrit.

(3) Väikelaevajuhi tunnistus on kujundatud helesinise värviga ja turvatrükis taustamustriga.”;

12) määrust täiendatakse §-dega 131 ja 132 järgmises sõnastuses:

§ 131. Väikelaevajuhi tunnistuse esikülje kirjeldus

(1) Ülemise serva keskosas on Eesti Vabariigi väikese riigivapi stiliseeritud kujutis.

(2) Vasaku serva ülaosas asub optiliselt muutuv element.

(3) Parema serva ülaosas asub Eesti Vabariigi tunnusmärk negatiivina sinises ristkülikus ja ümbritsetuna kaheteistkümnest kollasest tähest.

(4) Paremas servas asub väikelaevajuhi tunnistuse omaniku fotokujutise ala. Fotokujutise alal asub taustaturvamuster, mis fotoga vähemalt selle serval kattub (hajuv muster).

(5) Vasaku serva alaosas on ultraviolettvalguses nähtav tekst „EST”.

(6) Väikelaevajuhi tunnistuse esiküljel on järgmised tekstid ja andmeväljad:
1) EESTI VABARIIK / REPUBLIC OF ESTONIA, mille all on mikrokirjas „EESTI VABARIIK”;
2) RAHVUSVAHELINE VÄIKELAEVAJUHI TUNNISTUS / INTERNATIONAL CERTIFICATE OF COMPETENCE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT;
3) Nr/No.

(7) Väikelaevajuhi tunnistuse number ja omaniku fotokujutis lasergraveeritakse.

§ 132. Väikelaevajuhi tunnistuse tagakülje kirjeldus

(1) Väikelaevajuhi tunnistuse tagaküljele kantakse tekst ja andmeväljad lasergraveerimise teel.

(2) Väikelaevajuhi, kelle lubatud sõidupiirkonnad on meri ja siseveed, tunnistuse tagakülje ülaosas on tekst „KEHTIB: Käesoleva tunnistuse omanik võib juhtida mootoriga ja/või purjedega väikelaeva kogupikkusega kuni 24 meetrit merel ja sisevetel ilma piiranguteta / VALID FOR: The holder of this certificate has competence to operate motorized and/or sailing pleasure craft up to the maximum LOA 24 metres on sea areas and on inland waters without any limitations”.

(3) Väikelaevajuhi, kelle lubatud sõidupiirkond on siseveed, tunnistuse tagakülje ülaosas on tekst „KEHTIB: Käesoleva tunnistuse omanik võib juhtida mootoriga ja/või purjedega väikelaeva kogupikkusega kuni 24 meetrit sisevetel ilma piiranguteta / VALID FOR: The holder of this certificate has competence to operate motorized and/or sailing pleasure craft up to the maximum LOA 24 metres on inland waters without any limitations”.

(4) Väikelaevajuhi tunnistuse tagaküljel on järgmised tekstid ja andmeväljad:
1) Perekonnanimi/Surname;
2) Eesnimed / Given names;
3) Isikukood/PIC;
4) Sünniaeg / Date of birth;
5) Välja antud / Date of issue;
6) Kehtib kuni / Date of expiry;
7) Juhtimisõigus alates / First issuing date;
8) Väljastaja / Issued by;
9) Omaniku allkiri / Holder’s signature.”;

13) paragrahvi 14 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Väikelaevajuhi tunnistuse väljastab Maanteeamet isiku avalduse, kehtiva tervisetõendi ja § 121 lõikes 1 nimetatud nimekirja või Veeteede Ametis või Maanteeametis olevate muude väikelaevajuhi tunnistuse omamise õigust tõendavate dokumentide alusel.”;

14) paragrahvi 14 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Väikelaevajuhi tunnistuse taotlemisel tuleb esitada foto, mis vastab isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel kehtestatud fotole esitatavatele nõuetele. Isiku nõusolekul kasutatakse väikelaevajuhi tunnistusel liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat allkirjakujutist ja näokujutist, või fotot, mis vastab isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel kehtestatud fotole esitatavatele nõuetele. Liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot või näokujutist võib kasutada, kui see ei ole vanem kui viis aastat.

(22) Lõikes 1 nimetatud tervisetõendit ei pea esitama, kui isiku tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja tema terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud Maanteeametile elektrooniliselt.”;

15) paragrahvi 14 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Väikelaevajuhi tunnistuse omanik võib taotleda uue väikelaevajuhi tunnistuse väljastamist eelmise tunnistuse kehtivuse lõppemisel või muul põhjendatud juhul.”;

16) paragrahvi 14 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 14 täiendatakse lõigetega 9–11 järgmises sõnastuses:

„(9) Väikelaevajuhi tunnistus väljastatakse omanikule või tema esindajale allkirja vastu Maanteeametis. Väikelaevajuhi tunnistuse omaniku taotluse alusel võib väikelaevajuhi tunnistuse isikule kätte toimetada lihtkirjaga Eesti postiaadressile.

(10) Väikelaevajuhi tunnistuse üleandmisel omanikule või tema esindajale kaotab varem välja antud väikelaevajuhi tunnistus kehtivuse. Lihtkirjaga uue väikelaevajuhi tunnistuse väljastamisel loetakse uus tunnistus kättesaaduks ning varem välja antud tunnistus kehtivuse kaotanuks kolme tööpäeva möödudes postitamisest arvates. Kehtivuse kaotanud väikelaevajuhi tunnistus tuleb selle omanikul mõistliku aja jooksul kasutuskõlbmatuks muuta.

(11) Juhul kui isik ei ole väikelaevajuhi tunnistust lihtkirjaga kätte saanud kümne tööpäeva jooksul alates väikelaevajuhi tunnistuse taotluse esitamisest, tuleb tal uue väikelaevajuhi tunnistuse saamiseks sellest Maanteeametit teavitada ning Maanteeamet tunnistab väikelaevajuhi tunnistuse kehtetuks. Uue väikelaevajuhi tunnistuse kättesaamiseks tuleb isikul pöörduda Maanteeametisse.”;

18) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Alates 1. juulist 2005. a kuni 17. juulini 2018. a väljastatud väikelaevajuhi tunnistus jääb koos sellel sätestatud piirangutega kehtima kuni kehtivusaja lõpuni.”;

19) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. Paragrahvi 1 punktid 12 ja 19 jõustuvad 18. juulil 2018. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Väikelaevajuhi tunnistuse vorm