Teksti suurus:

Väikelaevajuhi teadmiste, oskuste ja väljaõppe nõuded ning tunnistuste vormid

Väikelaevajuhi teadmiste, oskuste ja väljaõppe nõuded ning tunnistuste vormid - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 17.04.2018, 9

Väikelaevajuhi teadmiste, oskuste ja väljaõppe nõuded ning tunnistuste vormid
[RT I, 04.06.2013, 3 - jõust. 07.06.2013]

Vastu võetud 29.08.2005 nr 225
RT I 2005, 46, 384
jõustumine 11.09.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.05.2013RT I, 04.06.2013, 307.06.2013
28.05.2015RT I, 30.05.2015, 102.06.2015
12.04.2018RT I, 17.04.2018, 720.04.2018, osaliselt 18.07.2018

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 39 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTE 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab väikelaeva juhi teadmiste ja oskuste ning väikelaevajuhtide väljaõppe nõuded ja väikelaevajuhi tunnistuse vormi, et tagada väikelaevajuhtide väljaõpe ja ohutu veeliiklus.

2. peatükk NÕUDED VÄIKELAEVAJUHI TEOREETILISTELE TEADMISTELE JA PRAKTILISTELE OSKUSTELE 

§ 2.   Nõuded terminoloogia- ja merepraktikaalastele teadmistele ja oskustele

  (1) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnad on meri ja siseveed, ning väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkond on siseveed, peab teadma:
  1) väikelaeva ehitust, konstruktsioonikategooriaid ja osade nimetusi;
[RT I, 04.06.2013, 3 - jõust. 07.06.2013]
  2) väikelaevadel kasutatavaid mootori- ja käituritüüpe, sealhulgas purjesid;
[RT I, 04.06.2013, 3 - jõust. 07.06.2013]
  3) purjede jõul liikuva väikelaeva erisusi;
[RT I, 04.06.2013, 3 - jõust. 07.06.2013]
  4) erinevast materjalist otste omadusi ja peamiste sõlmede kasutamist;
  5) väikelaevniku üldtunnustatud käitumisnorme.
[RT I, 04.06.2013, 3 - jõust. 07.06.2013]

  (2) Lõikes 1 nimetatud väikelaevajuht peab oskama teha ja kasutada peamisi sõlmi.

§ 3.   Nõuded püstuvusalastele teadmistele

  Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnad on meri ja siseveed, ning väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkond on siseveed, peab teadma:
  1) väikelaeva püstuvuse ja uppumatuse aluseid;
  2) väikelaeva mereomadusi ja trimmi.

§ 4.   Nõuded meresõiduohutusalastele teadmistele ja oskustele

  (1) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnad on meri ja siseveed, peab teadma:
  1) merel kokkupõrke vältimise reegleid (COLREG) ja Euroopa sisevetel liiklemise koodeksi (CEVNI) väikelaevu puudutavaid sätteid;
  2) meresõiduohutusalaseid ja sisevetealaseid õigusakte;
[RT I, 04.06.2013, 3 - jõust. 07.06.2013]
  3) tulekustutusvahendeid ja tuleohutusnõudeid väikelaevas;
  4) hädasignaale ja nende kasutamise korda;
  5) rahvusvahelise signaalkoodi tähtsamaid ühelipulisi signaale;
  6) päästevarustust;
  7) enesepääste ja inimese veest päästmise võtteid (faktorid, mis suurendavad pääsemise võimalust, hüpotermia, põletused, dehüdratsioon, abi kutsumine).

  (2) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnad on meri ja siseveed, peab oskama:
  1) merel tegutseda erinevates situatsioonides vastavalt kokkupõrke vältimise reeglitele, laevatatavatel sisevetel vastavalt laevatatavatel sisevetel liiklemise korrale ja Euroopa sisevetel liiklemise koodeksile;
  2) kasutada pääste- ja tulekustutusvahendeid;
  3) anda esmaabi ja elustada kannatanut.

  (3) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkond on siseveed, peab teadma ja oskama lõigetes 1 ja 2 sätestatut, välja arvatud:
  1) lõike 1 punktis 1 nimetatud, merel kokkupõrke vältimise reeglid (COLREG);
  2) lõike 1 punktis 2 nimetatud, kehtivad meresõiduohutusalased õigusaktid;
  3) lõike 2 punktis 1 nimetatud tegutsemine merel erinevates situatsioonides vastavalt kokkupõrke vältimise reeglitele.

§ 5.   Nõuded meteoroloogiaalastele teadmistele

  (1) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnad on meri ja siseveed, peab teadma:
  1) mereilmateate ja sisevete ilmateate saamise võimalusi;
  2) kohalikke märke ilma ennustamiseks;
  3) kuidas toimida erinevates ilmaoludes.

  (2) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkond on siseveed, peab teadma lõikes 1 sätestatut, välja arvatud punktis 1 nimetatud mereilmateate saamise võimalused.

§ 6.   Nõuded navigatsioonialastele teadmistele ja oskustele

  (1) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnad on meri ja siseveed, peab teadma:
  1) kuidas määrata ja parandada kurssi ning arvestada läbitud teekonda;
  2) kuidas määrata esemete nähtavuskaugust;
  3) kuidas määrata väikelaeva kiirust;
  4) asukoha määramise erinevaid navigatsiooni viise;
  5) kuidas kasutada orienteerumiseks toodreid, poisid ja kaldamärke ning tulede nähtavuskaugust;
  6) poide ja kaldamärkide tulede iseloome;
  7) kuidas kasutada mere- ja järvekaarte, jõeatlast ja käsiraamatuid navigatsiooni- ja lootsindusalase info saamiseks.

  (2) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnad on meri ja siseveed, peab oskama:
  1) lugeda kaarti ja teha kaarditööd (kanda kaardile kursse ja vahemaid);
  2) määrata väikelaeva asukohta visuaalsete ja elektroonsete meetoditega;
  3) määrata väikelaeva kurssi ja kiirust, kasutades erinevaid tehnilisi vahendeid;
  4) kasutada tulede raamatut, eristada meremärkide tulede iseloomu, leida tulede nähtavuskaugust, lugeda kaldamärke.

  (3) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnaks on siseveed, peab teadma ja oskama lõigetes 1 ja 2 sätestatut, välja arvatud lõike 1 punktis 7 nimetatud merekaartide kasutamine.

§ 7.   Nõuded teadmistele ja oskustele väikelaeva käsitsemisel

  (1) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnad on meri ja siseveed, ning väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkond on siseveed, peab teadma:
  1) väikelaeva juhtimise iseärasusi sõltuvalt vee sügavusest, laevatee laiusest, tuulest, lainetusest ja voolust;
  2) ohutusnõudeid sõidul, ankrul, manööverdamisel ja sadamas;
  3) kuidas pääseda madalikult, likvideerida lekki ja pukseerida teist väikelaeva;
  4) kuidas väikelaevaga silduda ja lahkuda, ankrusse jääda ja ankrust lahkuda.

  (2) Lõikes 1 nimetatud väikelaevajuht peab oskama:
  1) juhtida väikelaeva erineva tuule ja lainetusega ning arvestada voolu mõju juhitavusele;
  2) jääda ankrusse, poile, tulla kai äärde või teise laeva pardasse, sealt lahkuda;
  3) pukseerida teist väikelaeva;
  4) teostada manöövrit «mees üle parda».

§ 8.   Nõuded merepääste ja -otsingutealastele teadmistele ja oskustele

  (1) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnad on meri ja siseveed, ning väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkond on siseveed, peab teadma, kuidas tegutseda otsingu- ja päästeoperatsiooni teostamisel ning kuidas ja kellele teatada õnnetusjuhtumist.

  (2) Lõikes 1 nimetatud väikelaevajuht peab oskama eristada ja kasutada rahvusvahelisi hädasignaale.

§ 9.   Nõuded teadmistele keskkonnareostuse vältimiseks

  (1) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnad on meri ja siseveed, peab teadma:
  1) kuidas vältida keskkonnareostust merel, siseveekogul ja sadamas;
  2) kuidas ja kellele teatada avastatud reostusest või reostusjuhtumist.

  (2) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkond on siseveed, peab teadma lõikes 1 sätestatut, välja arvatud punktis 1 nimetatud keskkonnareostuse vältimine merel.

3. peatükk VÄIKELAEVAJUHI VÄLJAÕPE JA VÄIKELAEVAJUHI TUNNISTUS 

§ 10.   Väikelaevajuhi väljaõpe

  (1) Väikelaevajuhi väljaõpe peab hõlmama 2. peatükis nimetatut.

  (2) Väikelaevajuhi väljaõppe võib läbida Veeteede Ameti poolt tunnustatud isiku korraldatud kursustel või iseseisvalt.

  (3) Kursusi korraldav isik on kohustatud teavitama Veeteede Ametit taasesitamist võimaldaval viisil kursuste toimumise ajast ja kohast koos tunniplaaniga viie tööpäeva jooksul pärast kursuste algust, eksamite toimumise ajast ja kohast vähemalt viis tööpäeva enne nende toimumist ning praktilise väljaõppe toimumise ajast ja kohast vähemalt üks tööpäev enne selle toimumist.

  (4) Lõikes 2 nimetatud kursustel läbiviidav väikelaevajuhi väljaõpe peab sisaldama teoreetilist väljaõpet mahus vähemalt 60 akadeemilist tundi ja praktilist väljaõpet vee peal mahus vähemalt 10 akadeemilist tundi vähemalt C-kategooria purjejahiga, millel on purjepind üle 25 m2, ja vähemalt C-kategooria distantsjuhtimisega mootorpaadiga, mille mootori võimsus on üle 25 kW.

  (5) Teoreetilise väljaõppe läbimise lõpus tehakse väikelaevajuhi eksam.

  (6) Praktilise väljaõppe läbimise kohta koostab ja allkirjastab kursusi korraldav isik elektroonilise praktikaarvestuse, mis sisaldab kursusi korraldava isiku nime, registrikoodi, instruktori nime, praktilise väljaõppe läbiviimiseks kasutatud väikelaeva registreerimisnumbrit, praktilise väljaõppe läbiviimise aega ja kohta ning praktilise väljaõppe läbinud isiku nime ja isikukoodi või sünniaega. Praktikaarvestus edastatakse Veeteede Ametile kolme tööpäeva jooksul praktika läbimisest arvates.
[RT I, 17.04.2018, 7 - jõust. 20.04.2018]

  (7) Iseseisvalt praktilised oskused omandanud isik tõendab oma oskusi kursusi korraldavale isikule, mille kohta koostab ja allkirjastab kursusi korraldav isik elektroonilise praktikaarvestuse, mis sisaldab lõikes 6 nimetatud andmeid. Praktikaarvestus edastatakse Veeteede Ametile lõikes 6 nimetatud tähtaja jooksul.
[RT I, 17.04.2018, 7 - jõust. 20.04.2018]

  (8) Väikelaevajuhi väljaõpet läbiviival isikul peab olema väikelaevajuhi tunnistus, laevajuhi meresõidudiplom või kutsetunnistus või siseveelaeva laevajuhi diplom. Väikelaevajuhi väljaõppesse võib kaasata teiste õpetatavate valdkondade spetsialiste.

  (9) Vahe väikelaevajuhi eksami ja praktikaarvestuse vahel ei tohi olla pikem kui kuus kuud.
[RT I, 04.06.2013, 3 - jõust. 07.06.2013]

§ 11.   Väikelaevajuhi eksam

  (1) Väikelaevajuhi eksam koosneb teooriaeksamist ja kaarditööst.
[RT I, 04.06.2013, 3 - jõust. 07.06.2013]

  (2) Teooriaeksam peab koosnema vähemalt 30 küsimusest, mis vastavad 2. peatükis loetletud nõuetele.
[RT I, 04.06.2013, 3 - jõust. 07.06.2013]

  (3) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnaks on siseveed, peab lubatud sõidupiirkondade «meri ja siseveed» saamiseks täiendavalt teadma:
  1) merel kokkupõrke vältimise reegleid (COLREG);
  2) meresõiduohutusalaseid õigusakte;
  3) mereilmateate saamise võimalusi;
  4) merekaartide kasutamist;
  5) keskkonnareostuse vältimist merel.

  (4) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnaks on siseveed, peab lubatud sõidupiirkondade «meri ja siseveed» saamiseks täiendavalt oskama merel tegutseda erinevates situatsioonides vastavalt kokkupõrke vältimise reeglitele.

  (5) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnaks on siseveed, peab lubatud sõidupiirkondade «meri ja siseveed» saamiseks sooritama edukalt väikelaevajuhi eksami lõigetes 3 ja 4 nimetatud teadmiste ja oskuste osas.
[RT I, 04.06.2013, 3 - jõust. 07.06.2013]

  (6) Väikelaevajuhi eksam loetakse sooritatuks, kui kaarditöö on arvestatud ja teooriaeksami küsimustest vähemalt 85% on vastatud õigesti.
[RT I, 04.06.2013, 3 - jõust. 07.06.2013]

  (7) Korduseksamit võib teha mitte varem kui ühe kuu möödumisel ebaõnnestunud eksamist.
[RT I, 04.06.2013, 3 - jõust. 07.06.2013]

  (8) Iseseisvalt väikelaevajuhi väljaõppe läbinud isik sooritab Veeteede Ametile esitatud taotluse alusel väikelaevajuhi eksami § 12 lõikes 1 nimetatud eksamikomisjoni juures.
[RT I, 04.06.2013, 3 - jõust. 07.06.2013]

§ 12.   Väikelaevajuhi eksami komisjon ja eksamiprotokoll
[RT I, 17.04.2018, 7 - jõust. 20.04.2018]

  (1) Väikelaevajuhi eksami vastuvõtmiseks moodustab kursusi korraldav isik eksamikomisjoni, kooskõlastades selle koosseisu Veeteede Ametiga.
[RT I, 04.06.2013, 3 - jõust. 07.06.2013]

  (2) [Kehtetu - RT I, 04.06.2013, 3 - jõust. 07.06.2013]

  (3) [Kehtetu - RT I, 04.06.2013, 3 - jõust. 07.06.2013]

  (4) Eksamikomisjon peab koosnema komisjoni esimehest ja ühest liikmest. Eksamikomisjoni koosseisu kuuluv isik peab omama väikelaevajuhi tunnistust, laevajuhi meresõidudiplomit või kutsetunnistust või siseveelaeva laevajuhi diplomit. Eksamikomisjoni esimeheks on Veeteede Ameti ametnik.
[RT I, 17.04.2018, 7 - jõust. 20.04.2018]

  (5) Eksamikomisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on kogu komisjoni koosseis. Eksamikomisjoni otsuste vastuvõtmisel on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.
[RT I, 17.04.2018, 7 - jõust. 20.04.2018]

  (6) Eksamikomisjon vormistab ja allkirjastab elektroonilise eksamiprotokolli. Kursusi korraldav isik edastab eksamiprotokolli elektrooniliselt Veeteede Ametile kolme tööpäeva jooksul väikelaevajuhi eksami läbiviimisest arvates.
[RT I, 17.04.2018, 7 - jõust. 20.04.2018]

  (61) Eksamiprotokoll sisaldab järgmisi andmeid:
  1) kursusi korraldava isiku nimi ja registrikood;
  2) eksami läbiviimise kuupäev;
  3) väikelaevajuhi eksamil osalenud isiku nimi ja isikukood või sünniaeg;
  4) märge eksami sooritamise või mittesooritamise kohta.
[RT I, 17.04.2018, 7 - jõust. 20.04.2018]

  (7) [Kehtetu - RT I, 04.06.2013, 3 - jõust. 07.06.2013]

§ 121.   Väikelaevajuhi eksami ja praktikaarvestuse sooritanud isikute nimekiri

  (1) Kursusi korraldav isik koostab ja edastab digitaalselt allkirjastatud kujul või veebikeskkonnas autendituna väikelaevajuhi eksami ja praktikaarvestuse sooritanud isikute nimekirja, kus on esitatud isiku isikukood või sünniaeg, Veeteede Ametile kolme tööpäeva jooksul päevast, mil isik on sooritanud mõlemad nimetatutest. Veeteede Amet kontrollib väikelaevajuhi eksami ja praktikaarvestuse sooritanud isikute nimekirja vastavust § 10 lõikes 6 või 7 nimetatud praktikaarvestusele ning § 12 lõikes 6 nimetatud eksamiprotokollile. Kui nimekirja andmed vastavad praktikaarvestuse ja eksamiprotokolli andmetele, edastab Veeteede Amet kolme tööpäeva jooksul nimekirja elektrooniliselt Maanteeametile väikelaevajuhi tunnistuse väljastamiseks.
[RT I, 17.04.2018, 7 - jõust. 20.04.2018]

  (2) [Kehtetu - RT I, 17.04.2018, 7 - jõust. 20.04.2018]

§ 13.   Väikelaevajuhi tunnistus

  (1) Väikelaevajuhi tunnistuse vormi näidis on toodud määruse lisas.

  (2) Väikelaevajuhi tunnistus on ümarate nurkadega plastikkaart mõõtmetega 53,98 × 85,6 × 0,76 millimeetrit.

  (3) Väikelaevajuhi tunnistus on kujundatud helesinise värviga ja turvatrükis taustamustriga.
[RT I, 17.04.2018, 7 - jõust. 20.04.2018]

§ 14.   Väikelaevajuhi tunnistuse väljastamine

  (1) Väikelaevajuhi tunnistuse väljastab Maanteeamet isiku avalduse, kehtiva tervisetõendi ja § 121 lõikes 1 nimetatud nimekirja või Veeteede Ametis või Maanteeametis olevate muude väikelaevajuhi tunnistuse omamise õigust tõendavate dokumentide alusel.
[RT I, 17.04.2018, 7 - jõust. 20.04.2018]

  (2) Avalduse saab esitada alates seitsmendast tööpäevast pärast väikelaevajuhi eksami ja praktikaarvestuse sooritamist.
[RT I, 04.06.2013, 3 - jõust. 07.06.2013]

  (21) Väikelaevajuhi tunnistuse taotlemisel tuleb esitada foto, mis vastab isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel kehtestatud fotole esitatavatele nõuetele. Isiku nõusolekul kasutatakse väikelaevajuhi tunnistusel liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat allkirjakujutist ja näokujutist, või fotot, mis vastab isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel kehtestatud fotole esitatavatele nõuetele. Liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot või näokujutist võib kasutada, kui see ei ole vanem kui viis aastat.
[RT I, 17.04.2018, 7 - jõust. 20.04.2018]

  (22) Lõikes 1 nimetatud tervisetõendit ei pea esitama, kui isiku tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja tema terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud Maanteeametile elektrooniliselt.
[RT I, 17.04.2018, 7 - jõust. 20.04.2018]

  (3) [Kehtetu - RT I, 04.06.2013, 3 - jõust. 07.06.2013]

  (4) [Kehtetu - RT I, 04.06.2013, 3 - jõust. 07.06.2013]

  (5) Väikelaevajuhi tunnistus kehtib 10 aastat.

  (6) Väikelaevajuhi tunnistuse omanik võib taotleda uue väikelaevajuhi tunnistuse väljastamist eelmise tunnistuse kehtivuse lõppemisel või muul põhjendatud juhul.
[RT I, 17.04.2018, 7 - jõust. 20.04.2018]

  (7) [Kehtetu - RT I, 17.04.2018, 7 - jõust. 20.04.2018]

  (8) Väikelaevajuhi tunnistus väljastatakse kümne tööpäeva jooksul alates avalduse esitamisele järgnevast päevast.
[RT I, 30.05.2015, 1 - jõust. 02.06.2015]

  (9) Väikelaevajuhi tunnistus väljastatakse omanikule või tema esindajale allkirja vastu Maanteeametis. Väikelaevajuhi tunnistuse omaniku taotluse alusel võib väikelaevajuhi tunnistuse isikule kätte toimetada lihtkirjaga Eesti postiaadressile.
[RT I, 17.04.2018, 7 - jõust. 20.04.2018]

  (10) Väikelaevajuhi tunnistuse üleandmisel omanikule või tema esindajale kaotab varem välja antud väikelaevajuhi tunnistus kehtivuse. Lihtkirjaga uue väikelaevajuhi tunnistuse väljastamisel loetakse uus tunnistus kättesaaduks ning varem välja antud tunnistus kehtivuse kaotanuks kolme tööpäeva möödudes postitamisest arvates. Kehtivuse kaotanud väikelaevajuhi tunnistus tuleb selle omanikul mõistliku aja jooksul kasutuskõlbmatuks muuta.
[RT I, 17.04.2018, 7 - jõust. 20.04.2018]

  (11) Juhul kui isik ei ole väikelaevajuhi tunnistust lihtkirjaga kätte saanud kümne tööpäeva jooksul alates väikelaevajuhi tunnistuse taotluse esitamisest, tuleb tal uue väikelaevajuhi tunnistuse saamiseks sellest Maanteeametit teavitada ning Maanteeamet tunnistab väikelaevajuhi tunnistuse kehtetuks. Uue väikelaevajuhi tunnistuse kättesaamiseks tuleb isikul pöörduda Maanteeametisse.
[RT I, 17.04.2018, 7 - jõust. 20.04.2018]

§ 15.   Välisriigis sooritatud väikelaevajuhi väljaõpe või välisriigis väljaantud väikelaevajuhi tunnistus

  Välisriigis väljaantud, väikelaevajuhi väljaõpet tõendava dokumendi alusel ei väljastata Eesti Vabariigi väikelaevajuhi tunnistust ja välisriigis väljaantud väikelaevajuhi tunnistust ei vahetata Eesti Vabariigi väikelaevajuhi tunnistuse vastu.

31. peatükk VÄIKELAEVA RAADIOSIDEOPERAATORI VÄLJAÕPE JA TUNNISTUS 
[RT I, 04.06.2013, 3 - jõust. 07.06.2013]

§ 151.   Väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõpe

  (1) Väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõpet tohib korraldada Veeteede Ameti poolt väikelaevajuhi ja väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõppe korraldajana tunnustatud isik. Väljaõppe juhendajal-instruktoril peab olema vähemalt piirangutega raadiosideoperaatori tunnistus (Restricted Operator’s Certificate, ROC).

  (2) Väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõppe võib läbida Veeteede Ameti poolt väikelaevajuhi ja väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõppe korraldajana tunnustatud isiku korraldatud kursustel või iseseisvalt.

  (3) Väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõpet võib korraldada väikelaevajuhi väljaõppe käigus või eraldi, kusjuures väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõpe peab sisaldama teoreetilist ja praktilist väljaõpet kokku mahus vähemalt 8 akadeemilist tundi.
[RT I, 04.06.2013, 3 - jõust. 07.06.2013]

§ 152.   Nõuded väikelaeva raadiosideoperaatori teadmistele ja oskustele

  (1) Väikelaeva raadiosideoperaator peab mereraadioside valdkonnas teadma:
  1) mereraadioside toimimise üldpõhimõtteid;
  2) merehäda ja -ohutuse ülemaailmse süsteemi (GMDSS) struktuuri;
  3) otsingu ja päästmise (SAR) toimimist merel;
  4) digitaal-selektiivse väljakutse (DSC) tähendust;
  5) meresõiduohutuse informatsiooni (MSI) ülesehitust.

  (2) Väikelaeva raadiosideoperaator peab raadioseadmetest tundma:
  1) VHF raadioseadmeid;
  2) antennide, raadiosegamiste ja toiteallikate erisusi.

  (3) Väikelaeva raadiosideoperaatoril peavad olema teadmised järgmiste protseduuride ja praktiliste tegevuste kohta;
  1) DSC häda-, kiir- ja ohutusside protseduurid;
  2) hädasageduste kaitse;
  3) häire edastamine, side ja kohamääramise signaalid.

  (4) Väikelaeva raadiosideoperaatoril peavad olema järgmised teadmised ja oskused seoses raadiotelefoniside protseduuridega:
  1) võimekus teostada sidet inimelu ohutuseks merel;
  2) teoreetilised ja praktilised teadmised raadioside protseduuridest.
[RT I, 04.06.2013, 3 - jõust. 07.06.2013]

§ 153.   Nõuded väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõppe õppekavale ja õppevahenditele

  (1) Õppekava peab hõlmama §-s 152 sätestatut.

  (2) Õppekava koostamisel juhindutakse Euroopa postside- ja telekommunikatsiooni administratsioonide konverentsi elektroonilise side komitee soovitustest (CEPT/ERC/REC 31-04).

  (3) Õppevahenditena kasutatakse vähemalt D-klassi VHF DSC raadiojaamu ja samal tasemel valmendeid.
[RT I, 04.06.2013, 3 - jõust. 07.06.2013]

§ 154.   Väikelaeva raadiosideoperaatori eksam

  (1) Väikelaeva raadiosideoperaatori kursusi korraldav isik määrab väikelaeva raadiosideoperaatori eksami vastuvõtja või moodustab eksamikomisjoni. Eksami vastuvõtjal ja eksamikomisjoni liikmetel peab olema vähemalt piirangutega raadiosideoperaatori (ROC) tunnistus.

  (2) Väikelaeva raadiosideoperaatori eksamiks on teooriatest, mis koosneb vähemalt kümnest küsimusest. Eksam loetakse sooritatuks, kui küsimustest vähemalt 85% on vastatud õigesti.

  (3) Iseseisvalt väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõppe läbinud isik sooritab väikelaeva raadiosideoperaatori eksami väikelaeva raadiosideoperaatori kursusi korraldava isiku määratud eksami vastuvõtja või moodustatud eksamikomisjoni juures.

  (4) Eksami vastuvõtja või eksamikomisjon vormistab eksamiprotokolli, millele kirjutavad alla eksami vastuvõtja või eksamikomisjoni esimees ja kohal viibinud eksamikomisjoni liikmed. Eksamiprotokolli ühe eksemplari edastab kursusi korraldav isik Veeteede Ametile hiljemalt kolme tööpäeva jooksul eksami sooritamisest ja eksamiprotokolli allkirjastamisest arvates.
[RT I, 04.06.2013, 3 - jõust. 07.06.2013]

§ 155.   Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistus

  (1) Andmed väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistusel peavad olema kooskõlas Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) raadioeeskirja artikliga 47.

  (2) Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistus (Short Range Certificate, SRC) mõõtmetega 110 mm x 80 mm trükitakse blanketile ja lamineeritakse.
[RT I, 04.06.2013, 3 - jõust. 07.06.2013]

§ 156.   Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistuse väljastamine

  (1) Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistuse väljastab Veeteede Amet väikelaeva raadiosideoperaatori eksami protokolli alusel või raadiosideoperaatori (GOC) või piirangutega raadiosideoperaatori tunnistuse (ROC) ja isiku avalduse alusel.

  (2) Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistus kehtib tähtajatult.

  (3) Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistus vahetatakse taotleja avalduse alusel tunnistuse kaotuse, varguse, hävimise, kõlbmatuks muutumise või omaniku andmete muutumise korral.

  (4) Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistuse saab kätte Veeteede Ametist või posti teel.
[RT I, 04.06.2013, 3 - jõust. 07.06.2013]

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.   Väikelaevajuhi eksami sooritamine käesoleva määrusega sätestatud mahus

  Isikutel, kes on väikelaevajuhi teoreetilised teadmised ja praktilised oskused omandanud käesoleva määruse jõustumiseni kehtinud nõuetes sätestatud mahus, kuid ei ole enne käesoleva määruse jõustumist sooritanud teooria- või praktikaeksamit, on õigus sooritada teooria- või praktikaeksam käesoleva määrusega väikelaevajuhi teoreetilistele teadmistele ja praktilistele oskustele sätestatud mahus.

§ 17.   Paragrahvi 14 lõike 4 kohaldamine

  Paragrahvi 14 lõikes 4 nimetatud korda kohaldatakse isikute suhtes, kes sooritavad väikelaevajuhi eksami alates käesoleva määruse jõustumisest.

§ 18.   Varem väljaantud väikelaevajuhi tunnistuse kehtivus

  (1) Enne 12. aprilli 1999. a väljastatud väikelaevajuhi tunnistus kehtib koos sellel sätestatud piirangutega kuni 31. detsembrini 2006. a.

  (2) Alates 12. aprillist 1999. a kuni 1. juulini 2005. a Veeteede Ameti poolt väljaantud väikelaevajuhi tunnistus jääb kehtima koos sellel sätestatud piirangutega.

  (3) Alates 1. juulist 2005. a kuni 17. juulini 2018. a väljastatud väikelaevajuhi tunnistus jääb koos sellel sätestatud piirangutega kehtima kuni kehtivusaja lõpuni.
[RT I, 17.04.2018, 7 - jõust. 20.04.2018]

§ 19.   Enne 1. juulit 2005. a väljavõtmata tunnistuse väljastamine ja väljavõetud tunnistuse ümbervahetamine

  (1) Isikul, kes on alates 1. jaanuarist 1999. a kuni 1. juulini 2005. a sooritanud edukalt väikelaevajuhi eksami, kuid ei ole väikelaevajuhi tunnistust välja võtnud, on õigus esitada avaldus väikelaevajuhi tunnistuse saamiseks kuni 31. detsembrini 2006. a.

  (2) Lõikes 1 nimetatud isikule väljastatakse käesoleva määruse lisas toodud vormil väikelaevajuhi tunnistus järgmiselt:
  1) väikelaevajuhi eksami sooritanule, kelle lubatud sõidupiirkonnad olid meri ja laevatatavad siseveed või meri ja siseveed, väljastatakse väikelaevajuhi tunnistus sõidupiirkondadega meri ja siseveed;
  2) väikelaevajuhi eksami sooritanule, kelle lubatud sõidupiirkond oli meri, väljastatakse väikelaevajuhi tunnistus sõidupiirkondadega meri ja siseveed;
  3) väikelaevajuhi eksami sooritanule, kelle lubatud sõidupiirkond oli laevatatavad siseveed või siseveed, väljastatakse väikelaevajuhi tunnistus sõidupiirkonnaga siseveed.

  (3) Paragrahvis 18 nimetatud tunnistuse asemel väljastatakse tunnistuse omaniku avalduse alusel käesoleva määruse lisas toodud vormil väikelaevajuhi tunnistus järgmiselt:
  1) väikelaevajuhile, kelle lubatud sõidupiirkonnad olid meri ja laevatatavad siseveed või meri ja siseveed, väljastatakse väikelaevajuhi tunnistus sõidupiirkondadega meri ja siseveed;
  2) väikelaevajuhile, kelle lubatud sõidupiirkond oli meri, väljastatakse väikelaevajuhi tunnistus sõidupiirkondadega meri ja siseveed;
  3) väikelaevajuhile, kelle lubatud sõidupiirkond oli laevatatavad siseveed või siseveed, väljastatakse väikelaevajuhi tunnistus sõidupiirkonnaga siseveed.

§ 20.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa Väikelaevajuhi tunnistuse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json