Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. mai 2011. a määruse nr 65 „Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 17.04.2019, 2

Vabariigi Valitsuse 26. mai 2011. a määruse nr 65 „Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 11.04.2019 nr 35

Määrus kehtestatakse spordiseaduse § 61 lõigete 1 ja 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 26. mai 2011. a määruses nr 65 „Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Andmekogu pidamise eesmärk on:
1) sporditegevuse korraldamise ja juhtimise ning sporditegevuses osalemise tõhustamiseks ja sporditegevuses osalejate ohutuse tagamiseks andmete kogumine;
2) treenerikutse andja kutseseadusest tulenevate ülesannete täitmiseks ning treenerikutse andmiseks vajaliku teabe kogumine ja väljastamine.”;

2) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) hallata ülevaadet Eesti spordisüsteemi aluseks olevate spordiorganisatsioonide struktuuri ehk maakonna spordiliitude, spordialaliitude, spordiühenduste ja rahvusliku olümpiakomitee liikmeskonnast ning spordiorganisatsioonide liikmesusest ja esindatusest rahvusvahelistes spordiorganisatsioonides;”;

3) paragrahvi 12 lõike 9 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) üldandmed, sealhulgas spordiorganisatsiooni ja selle tegevjuhi kontaktandmed;”;

4) paragrahvi 12 lõiget 9 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) liikmesus ja esindatus rahvusvahelises spordiorganisatsioonis;”;

5) paragrahvi 12 lõiget 12 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) liikmesus ja esindatus rahvusvahelises spordiorganisatsioonis;”;

6) paragrahvi 12 täiendatakse lõigetega 14 ja 15 järgmises sõnastuses:

„(14) Spordiorganisatsiooni liikmesusena rahvusvahelises spordiorganisatsioonis käsitatakse rahvusliku olümpiakomitee, spordialaliidu, spordiühenduse või spordiklubi kuulumist ülemaailmse, üleeuroopalise või muu rahvusvahelise spordi katusorganisatsiooni liikmeskonda, kui selle kohta on olemas usaldusväärne teave.

(15) Spordiorganisatsiooni esindatusena rahvusvahelises spordiorganisatsioonis käsitatakse füüsilise isiku kuulumist rahvusliku olümpiakomitee, spordialaliidu, spordiühenduse või spordiklubi institutsionaalse esindajana ülemaailmse, üleeuroopalise või muu rahvusvahelise spordi katusorganisatsiooni juhtorganisse, komisjoni, eksperdirühma või selle organisatsiooni auliikmeks olemist, kui selle kohta on olemas usaldusväärne teave.”;

7) paragrahvi 15 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Treenerite alamandmekogusse kantakse järgmised andmed treeneri, sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku ja treenerikutse taotleja kohta ning muud treenerikutse andja kutseseadusest tulenevate ülesannete täitmisega seotud andmed nende olemasolul:
1) üldandmed, sealhulgas isikut identifitseerivad andmed, hariduse andmed ja kontaktandmed;
2) treenerikutse andmed;
3) tööhõive spordiklubis, spordikoolis või spordialaliidus;
4) treenerikutse tasemekoolitused;
5) kutsekomisjonid ja kutsed;
6) kutsekomisjoni liikmed;
7) andmed kutse andmise kohta.”;

8) paragrahvi 16 lõike 1 punktid 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

„5) Eesti rahvastikuregister – treenerite alamandmekogusse kantavad isikut identifitseerivad andmed ja elukoha andmed, kutsekomisjoni liikme, spordiobjekti omaniku ja spordiorganisatsiooni tegevjuhi nimi, rahvusvahelise spordiorganisatsiooni juhtorganisse, komisjoni või eksperdirühma kuuluva esindaja või auliikme nimi, andmehaldurite ja teiste juurdepääsuõigusega isikute nimed;
6) kutseregister – antud treenerikutse andmed: kutsetunnistuse registreerimis-number, kutsenimetus ja -tase, kutsetunnistuse väljaandmise kuupäev ning kutse kehtivuse algus- ja lõpukuupäev; kutsekomisjonide ja kutsete andmed: kutsekomisjoni nimetus ning antava kutse nimetus ja kutse tasemed; kutsekomisjoni liikmete andmed, v.a isikukood;”;

9) paragrahvi 18 lõiget 4 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) spordiorganisatsiooni liikmesus ja esindatus rahvusvahelises spordiorganisatsioonis;”;

10) paragrahvi 18 täiendatakse lõigetega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

„(41) Andmed spordiklubi liikmesuse ja esindatuse kohta rahvusvahelises spordiorganisatsioonis esitab andmekogule spordialaliit või spordiühendus, kelle liikmeskonda spordiklubi kuulub, oma spordiala, distsipliini või esindatava spetsiifilise tegevusvaldkonna raames või sisestab andmekogusse volitatud töötleja spordiklubi esitatud või rahvusvahelise spordiorganisatsiooni avaldatud või esitatud usaldusväärse teabe alusel.

(42) Andmed rahvusvahelise spordiorganisatsiooni tegevusulatuse, eestikeelse nime, Rahvusvahelise Olümpiakomitee tunnustuse ja ülemaailmse rahvusvaheliste spordialaliitude ühenduse liikmesuse, esindatava organi eestikeelse nime ja liigi ning esindaja ameti- või aunimetuse ja tema rolli kohta sisestab andmekogusse volitatud töötleja.”;

11) paragrahvi 21 lõiget 3 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) treenerikutse tasemekoolituste andmed (esmaabi, eriala ja täienduskoolitused).”;

12) paragrahvi 21 lõike 5 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) treenerikutse tasemekoolituste andmed (eriala ja täienduskoolitused);
3) andmed kutse andmise kohta.”;

13) paragrahvi 21 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Treenerikutse andja kannab andmekogusse:
1) kutsekomisjonide ja kutsete andmed: antava kutsega seotud spordiala või distsipliin, kutsekomisjoni kontaktisiku nimi, kutsekomisjoni infotelefon ja info e-posti aadress;
2) kutsekomisjoni liikme isikukood;
3) treenerikutse tasemekoolituste andmed (üldained).”;

14) paragrahvi 22 lõiget 7 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) rahvuslik olümpiakomitee, spordialaliit, spordiühendus ja spordiklubi andmeid spordiorganisatsiooni liikmesuse ja esindatuse kohta rahvusvahelises spordiorganisatsioonis;”;

15) paragrahvi 22 lõike 7 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) spordiklubi ja spordialaliit treenerite ja sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute tööhõive andmeid;”;

16) paragrahvi 23 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Andmekogusse kantud andmeid säilitatakse kalendriaastate kaupa ja alatiselt, v.a isikuandmed, mida säilitatakse vastavalt lõigetele 11 ja 12.”;

17) paragrahvi 23 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Spordiorganisatsiooni, spordiobjekti, treeneri või sporditegevust juhendava treenerikutseta isikuga seotud alusdokumente säilitatakse digitaalselt kuni 12 aastat alates arhiveerimisest. Treenerikutset taotleva isikuga seotud alusdokumente säilitatakse digitaalselt kuni kaks aastat alates arhiveerimisest. Kutse andmisega seotud alusdokumente säilitatakse digitaalselt kuni neli aastat alates hindamise kuupäevast. Paberkandjal esitatud alusdokumente, kutse andmisega seotud korralduslikke alusdokumente ning § 27 lõikes 6 nimetatud andmeid säilitab volitatud töötleja viis aastat. Säilitamistähtaja möödumisel otsustatakse alusdokumentide kustutamine või hävitamine.”;

18) paragrahvi 23 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Arhiveeritud andmeid säilitatakse järgmiselt:
1) spordiorganisatsiooni andmehalduri, tegevjuhi ja esindaja andmeid rahvusvahelises organisatsioonis kuni 12 aastat alates spordiorganisatsiooni arhiveerimisest;
2) spordiobjekti andmehalduri, füüsilisest isikust omaniku ja haldaja andmeid kuni 12 aastat alates spordiobjekti arhiveerimisest;
3) treenerikutse taotleja andmeid kuni kaks aastat alates arhiveerimisest;
4) treeneri ja sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku tööhõive andmeid kuni 12 aastat alates vastavad tööhõive andmed esitanud spordiorganisatsiooni või spordikooli arhiveerimisest;
5) treeneri ja sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku andmeid kuni 12 aastat alates arhiveerimisest ning tööhõive andmeid nende olemasolul kuni 12 aastat alates vastava spordiorganisatsiooni või spordikooli arhiveerimisest;
6) treenerikutse tasemekoolituste andmeid kuni 12 aastat alates tasemekoolituse toimumise lõpukuupäevast;
7) kutsekomisjonide, kutsete ja kutsekomisjonide liikmete andmeid kuni neli aastat alates arhiveerimisest;
8) kutse andmise andmeid kuni neli aastat alates hindamise kuupäevast.

(12) Säilitustähtaja möödumisel isikuandmed kustutatakse või anonüümitakse.”;

19) paragrahvi 25 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Andmekogus andmeid töötlev isik on kohustatud hoidma saladuses talle tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid, mida ei ole antud avalikuks kasutamiseks, ka pärast nende töötlemisega seotud tööülesannete täitmist või töö- või teenistussuhte lõppemist, ning täitma õigusaktides sätestatud isikuandmete töötlemise nõudeid.”;

20) paragrahvi 26 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Andmekogu andmetele võimaldatakse juurdepääs andmekogude avalikel veebilehtedel ja muul viisil kooskõlas õigusaktides sätestatuga.”;

21) paragrahvi 26 lõiget 3 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) spordiorganisatsiooni tegevjuhi isikukood ja rahvusvahelise spordiorganisatsiooni juhtorganisse, komisjoni või eksperdirühma kuuluva esindaja või auliikme isikukood, kontakttelefon ja e-posti aadress;”;

22) määruse 5. peatükki täiendatakse §-ga 271 järgmises sõnastuses:

§ 271. Andmete logimine

(1) Andmete andmekogusse kandmine, andmete muutmine ja päringud piiratud juurdepääsuga andmete kohta logitakse. Logis säilitatakse kande või päringu sisu, kuupäev ja kellaaeg ning võimaldatakse tuvastada selle teinud isikut.

(2) Logi säilitatakse kaks aastat kande või päringu tegemisest arvates. Säilitustähtaja möödumisel logi andmed kustutatakse.”;

23) paragrahvi 28 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Järelevalvet andmekogu pidamise üle teostavad vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt enda õigusaktides toodud pädevusele.”;

24) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

25) määruse lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Indrek Saar
Kultuuriminister peaministri ülesannetes

Indrek Saar
Kultuuriminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa 1 Eesti spordiregistrisse esitatavate andmete loetelu

Lisa 2 Eesti spordiregistri spordiehitiste alamandmekogu spordiobjektide ja sportimispaikade liigitus

/otsingu_soovitused.json