Teksti suurus:

Avaliku teenistuse seaduse alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 17.04.2019, 3

Avaliku teenistuse seaduse alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 11.04.2019 nr 36

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 10 lõike 1 punktide 4 ja 6, § 106 lõike 2 ja § 124 lõike 5 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 16. mai 2013. a määruse nr 76 „Riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogusse andmete esitamise ja arvestuse toimingute teostamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2013. a määruses nr 76 „Riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogusse andmete esitamise ja arvestuse toimingute teostamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) ametikoha nimetus vastavalt riigisisesele ametite klassifikaatorile või selle puudumisel vastavalt Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni rahvusvahelisele ametite klassifikaatorile 2008 (ISCO-08), klassifikaatorites sobiva klassifikatsiooni puudumisel kantakse andmekogusse lähim ametikoht lähtudes töö ülesannete sisust;”;

2) paragrahvi 5 täiendatakse punktiga 16 järgmises sõnastuses:

„16) ametikoha asukoht.”;

3) paragrahvi 5 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Lõike 1 punktis 8 nimetatud andmeid ei pea esitama Kaitseministeeriumi või Siseministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus või hallatav riigiasutus.”;

4) paragrahvi 6 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) ametivande andmise kuupäev ja asutus, kus vanne anti;”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012. a määruse nr 92 „Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012. a määruse nr 92 „Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord” lisas 4 „Teenistuskohtade klassifikaator” tehakse järgmised muudatused:

1) teenistusgrupis „Instruktorid – koolitajad” asendatakse taseme tähis „1” tähisega „1A”, taseme tähis „1A” tähisega „1B”, taseme tähis „2” tähisega „2A” ja taseme tähis „2A” tähisega „2B”;

2) teenistusgrupi „Kunstilised oskustööd” 3.–6. tase asendatakse 2C.–5. tasemega ning sõnastatakse järgmiselt:

2C. TASE
(1) Tagab ürituste (kontserdid, teatri- ja filmietendused, konverentsid, esitlused) jaoks vajalike rekvisiitide olemasolu
(2) Hangib vajalikud rekvisiidid või korraldab nende hankimise
(3) Vastutab vajalike rekvisiitide täpse paigutuse eest ürituse ajal
(4) Vastutab rekvisiitide korrashoiu ja hoiustamise eest

3. TASE
(1) Toetab kunstilise eesmärgi saavutamist, aidates luua vastavat tegelase karakterit, rõhutades visuaalset välimust, luues keskkondi, vajalikke kujunduselemente jne
(2) Realiseerib lavastuse kunstniku nägemuse, vajaduse korral teeb olemasolevate kavandite parendus- ja täiendusettepanekuid
(3) Viib ellu kunstniku nägemust, kasutades sealjuures erialaseid tehnilisi teadmisi ja käsitööoskust
(4) Teeb kujunduselemendi keerukusest lähtuvalt kujundusprotsessi käigus koostööd teiste erialade spetsialistidega (nt puidu- ja metallitöö spetsialist, õmbleja)
(5) Arvestab oma töös rolli, kultuuri, ajaloo, stiili, koha ja muu sellisega

4A. TASE
(1) Koordineerib oma valdkonna töötajate tööd eesmärgiga tagada ürituste grimmiala/kostüümiala korraldus
(2) Osaleb uuslavastuste ettevalmistuses oma valdkonnas
(3) Töötab vastavalt etenduse kavandile välja grimmid või kostüümid või juhib nende väljatöötamist
(4) Korraldab oma valdkonnas vajalike materjalide ja tarvikute hankimise
(5) Omab põhjalikku ülevaadet valdkonda puudutavatest materjalidest, töövõtetest, suundadest ning on kursis valdkonda puudutavate muudatuste ja uuendustega

4B. TASE
(1) Koordineerib oma valdkonna töötajate tööd eesmärgiga tagada ürituste valgus- või helitehniline korraldus
(2) Osaleb uuslavastuste tehnilises ettevalmistuses oma valdkonnas
(3) Omab põhjalikku ülevaadet valdkonda puudutavatest seadmetest, süsteemidest ja suundadest ning on kursis valdkonda puudutavate muudatuste ja uuendustega
(4) Korraldab oma valdkonnas materjalide ja aparatuuri hankimise
(5) Vastutab oma valdkonna aparatuuri hooldamise ja tehniliste lahenduste toimimise eest
(6) Juhib oma valdkonna tehnika ja aparatuuri transportimise ja korrektse ladustamise protsessi

4C. TASE
(1) Koordineerib lavatehnilise personali (lavatehnikute ja lavameistrite) tööd
(2) Vastutab lavakujunduse ohutu ja plaanikohase paigaldamise ning täpse taasesituse tagamise eest vastavalt lavaplaanile
(3) Korraldab lavakujunduse demonteerimise ja ladustamise
(4) Osaleb etenduse ettevalmistamisel lavaplaani koostamises
(5) Korraldab oma valdkonnas materjalide ja aparatuuri hankimise
(6) Vastutab oma valdkonna aparatuuri hooldamise ja tehniliste lahenduste toimimise eest

5. TASE
(1) Kontrollib ja korraldab lavastuse teenindamise või tehnilise ettevalmistuse kulgu
(2) Koordineerib ja kontrollib lavastust ette valmistavate ja etendust teenindavate töötajate tööd
(3) Järgib lavastuse eelarvet ning tagab etteantud vahendite piires seatud eesmärkide tähtaegse saavutamise
(4) Hoiab korras lavastusega seotud dokumentatsiooni ja aruandluse, sealhulgas raamatupidamisele vajaliku sisendi
(5) Tagab lavastuse jaoks oluliste vahendite hoiustamise ja võib osaleda inventuurides
(6) On tehniliste probleemide esinemisel esmaseks kontaktisikuks”;

3) teenistusgrupis „Riiklike programmide ja projektide ettevalmistamine ja nende täitmise korraldamine” asendatakse taseme tähis „2A” tähisega „2”, taseme tähis „2B” tähisega „3”, taseme tähis „3A” tähisega „4” ja taseme tähis „3B” tähisega „5”;

4) teenistusgrupi „Üldhariduse andmine” tasemed 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

2. TASE
(1) Planeerib õppetööd, lähtudes õppekavadest, koostab tunniplaani ja õppetöö plaani ning jälgib õppekavade täitmist
(2) Koostab ja uuendab õppekorraldusega seotud juhenddokumente
(3) Osaleb vajaduse korral erinevate valdkondlike projektide elluviimisel
(4) Võib vastutada õppevahendite ja -materjalide tellimuste eest

3. TASE
(1) Viib läbi õppetööd lähtuvalt õppekavast
(2) Koostab tööplaane ja tööaruandeid
(3) Täidab õppetegevusega seotud dokumentatsiooni
(4) Osaleb õppebaasi arendamisel ja õppematerjalide hankimisel
(5) Koostab või kohandab õppeprotsessis vajalikke materjale ja abivahendeid”.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 16. mai 2013. a määruse nr 75 „Riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogu asutamine ja selle põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2013. a määruses nr 75 „Riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogu asutamine ja selle põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 21 sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Rahandusministeerium on andmekogu volitatud töötlejaks avaliku teenistuse seaduse § 9 lõikes 2 ja §-s 66 nimetatud ülesannete täitmiseks ning riigiasutustele ja nende hallatavatele asutustele avaliku teenistuse seaduse § 106 lõikes 1 nimetatud informatsiooni andmiseks kasutatava riigiasutuste kuluanalüüsi tarkvara administreerimiseks, sealhulgas andmete automaatseks ülekandeks, vajalikus ulatuses.”;

2) paragrahvi 10 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Riigiasutustele ja nende hallatavatele asutustele avaliku teenistuse seaduse § 106 lõikes 1 nimetatud informatsiooni andmiseks kasutatava riigiasutuste kuluanalüüsi tarkvara administreerimiseks edastatakse Rahandusministeeriumile andmed isikustamata kujul.”;

3) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi valitsemisalasse kuuluva valitsusasutuse või hallatava riigiasutuse struktuuri-, personali- ja palgaandmetele võimaldatakse juurdepääs üksnes vastavalt Kaitseministeeriumi või Siseministeeriumi nõusolekule. Nõusoleku andmisest keeldutakse, kui andmete töötlemine ohustab riigi julgeolekut või riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitset.”.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012. a määruse nr 91 „Teenistuslehe vorm ning teenistuslehe pidamise ja teenistusstaaži arvutamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012. a määruses nr 91 „Teenistuslehe vorm ning teenistuslehe pidamise ja teenistusstaaži arvutamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) distsiplinaarkaristus ja selle kustumine.”;

2) paragrahvi 3 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Teenistuslehe punktis 5 kajastatakse ametniku teenistusest vabastamisel kehtivad distsiplinaarkaristused ja nende kustumine:
1) veerus 1 märgitakse distsiplinaarkaristuse määramise kuupäev;
2) veerus 2 märgitakse kohaldatud distsiplinaarkaristuse liik vastavalt avaliku teenistuse seaduse §-le 70 või avalikku teenistust reguleeriva eriseaduse asjakohasele paragrahvile;
3) veerus 3 märgitakse karistuse määramise dokumendi nimetus, kuupäev ja number;
4) veerus 4 märgitakse distsiplinaarkaristuse kustumise kuupäev.”;

3) paragrahvi 5 lõike 4 kolmandat lauset täiendatakse enne sõna „distsiplinaarkaristuste” sõnaga „kehtivate”;

4) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Teenistuslehte hoiustav asutus eemaldab distsiplinaarkaristuse kustumisel või kustutamisel teenistuslehelt kande distsiplinaarkaristuse kohta.”;

5) määruse lisa „Teenistuslehe vorm” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 5.  Määruse rakendamine

  (1) Paragrahvi 1 punktid 1 ja 2 jõustuvad 1. juunil 2019. a.

  (2) Paragrahvi 2 rakendatakse 1. jaanuarist 2019. a.

Indrek Saar
Kultuuriminister peaministri ülesannetes

Janek Mäggi
Riigihalduse minister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa Teenistuslehe vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json