Teksti suurus:

Eesti riigipiiril eriti ohtlike nakkushaiguste leviku tõkestamise kord ja tingimused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 17.04.2019, 13

Eesti riigipiiril eriti ohtlike nakkushaiguste leviku tõkestamise kord ja tingimused

Vastu võetud 27.11.2003 nr 298
RT I 2003, 76, 513
jõustumine 01.01.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.12.2009RT I 2009, 63, 41501.01.2010
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 13801.01.2012
11.04.2019RT I, 17.04.2019, 420.04.2019

Määrus kehtestatakse «Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse» § 25 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrust kohaldatakse rahvusvaheliseks liikluseks avatud sadamate, lennujaamade ning raudteede ja maanteede piiripunktides (edaspidi piiripunkt) sinna saabuvate isikute, transpordivahendite ja kaupade suhtes eriti ohtlike nakkushaiguste, välja arvatud tuberkuloos, leviku tõkestamiseks.

  (2) Eriti ohtlik nakkushaigus tõkestatakse riigipiiril riigisisestes õigusaktides ja välislepingutes sätestatud korras.

  (3) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse «Haldusmenetluse seaduse» sätteid, arvestades «Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduses» sätestatud erisusi.

§ 2.   Valmisolek eriti ohtlike nakkushaiguste leviku tõkestamiseks

  (1) Piiripunkti valdaja koostöös piiripunktis teiste kontrolli teostavate ametkondadega ning seal asuvate ettevõtjatega peavad piiripunktis ning rahvusvaheliste kauba- ja reisijatevedudega tegelevad ettevõtjad oma valduses olevates liiklusvahendites:
  1) tagama piiripunkti territooriumi ja transpordivahendite kaitse näriliste ja eriti ohtlike nakkushaiguste tekitajate siirutajate eest;
  2) korraldama närilistega asustatuse kontrolli kaks korda aastas (sügisel ja kevadel) piiripunkti territooriumil. Kontrolli tulemused tuleb vormistada kirjalikult ja koopia edastada Terviseametile;
[RT I, 17.04.2019, 4 - jõust. 20.04.2019]
  3) korraldama Terviseameti ametnike nõudmisel liiklusvahendites ja piiripunkti territooriumil epidemioloogilistel näidustustel erakorralisi desinfektsiooni-, deratisatsiooni- ja desinsektsioonitöid (edaspidi kahjuritõrje);
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]
  4) hoidma laevad vabana närilistest ja eriti ohtlike nakkushaiguste tekitajate siirutajatest. Laeval peab olema tunnistus deratisatsiooni teostamise või deratisatsioonist vabastamise kohta;
  5) tagama eriti ohtlike nakkushaiguste alase koolituse eriti ohtlike nakkushaiguste leviku tõkestamise eest vastutavatele töötajatele.

  (2) Piiripunkti valdaja koostöös piiripunktis teiste kontrolli teostavate ametkondadega ning seal töötavate ettevõtjatega ning rahvusvaheliste kauba- ja reisijatevedudega tegelevate ettevõtjatega peab looma tingimused ja võimalused epideemiatõrjeks ning koostama selleks eeskirjad, millega:
  1) määratakse piiripunktis ruumid, mis eraldatakse Terviseameti taotlusel Terviseameti ametnikele nende tööülesannete täitmiseks;
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]
  2) määratakse kai, kuhu suunatakse karantiini määratud laev asjakohaste tõrjemeetmete rakendamiseks;
  3) määratakse lennuväljal lennuki seisukoht, kuhu suunatakse karantiini määratud lennuk;
  4) määratakse raudteede ja maanteede piiripunktides kohad, kuhu suunatakse karantiini pandud liiklusvahend;
  5) määratakse ruumid haigete ja nakkuskahtlaste isikute, nende isiklike asjade ning nakatatud ja nakkusohtlike kaupade ajutiseks isoleerimiseks;
  6) määratakse transpordivahendi meeskonna, sadama, lennu- ja raudteejaama ning piiripunkti töötajate tegutsemise kord epideemiaohu korral liiklusvahendis või piiripunkti territooriumil;
  7) määratakse nakkusohtlikus transpordivahendis kahjuritõrje läbiviijad ja läbiviimise kord.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud eeskirja koostamisel tuleb juhinduda asjakohastest Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (World Health Organization) (edaspidi WHO) rahvusvahelistest eeskirjadest* ning väljatöötatud eeskirjad tuleb kooskõlastada Terviseametiga.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Terviseamet peab:
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]
  1) korraldama ja tagama pideva ööpäevaringse ametnike valmisoleku läbi viia epideemiatõrjet riigipiiril;
  2) kontrollima perioodiliselt epidemioloogilist olukorda näriliste ja eriti ohtlike nakkushaiguste tekitajate siirutajate olemasolu suhtes piiripunktides ja transpordivahendites;
  3) kontrollima laevu ja andma laevadele rahvusvahelise vormi (lisa 1) kohase laeva sanitaarkontrollist vabastamise tunnistuse või laeva sanitaarkontrolli tunnistuse kehtivusajaga kuni 6 kuud;
[RT I, 17.04.2019, 4 - jõust. 20.04.2019]
  4) koguma teavet epidemioloogilise olukorra kohta maailmas ja Eestis, avaldama selle oma veebilehel ning vajadusel teavitama asjaomaseid isikuid.

§ 3.   Teavitamine epideemia ennetamiseks

  (1) Teavitamine epideemia ennetamiseks on vajalik:
  1) kui riigipiiril Eestisse saabuvas transpordivahendis või piiripunktis on eriti ohtliku nakkushaiguse sümptomitega või nakkuskahtlane isik;
  2) transpordivahend saabub riigist, kus WHO andmeil on ebasoodne epidemioloogiline olukord eriti ohtlike nakkushaiguste suhtes;
  3) transpordivahendis või veoses on avastatud eriti ohtlike nakkushaiguste tekitajate edasikandjaid närilisi ja putukaid, märke näriliste olemasolust või surnud närilisi;
  4) transpordivahendis on nakkusohtlik kaup, mis pärineb WHO poolt ohupiirkonnaks kuulutatud piirkonnast või kui on alust kahtlustada, et kaup võib olla nakatunud.

  (2) Laevade sisenemisel sadamatesse teavitatakse ja esitatakse dokumendid «Riigipiiri seaduse» alusel kehtestatud korra kohaselt. Lisaks nimetatud korrale esitatakse epideemiaohu korral Terviseameti ametnikule laeva saabumisel rahvusvahelise vormi kohane merenduse tervisedeklaratsiooni lisa (lisa 2).
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Õhusõiduki kapten peab teavitama lennujuhtimiskeskust vähemalt 20 minutit enne sihtpunkti jõudmist eriti ohtliku nakkushaiguse sümptomitega haigete või surmajuhtude olemasolust sõidukis ja nakkusohtlikust kaubast, mis pärineb WHO poolt ohupiirkonnaks kuulutatud alalt või on alust kahtlustada, et kaup võib olla nakatunud.

  (4) Lennujuhtimiskeskus peab edastama käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud teabe kohe Terviseametile.
[RT I, 17.04.2019, 4 - jõust. 20.04.2019]

  (5) Kui pardal on nakkushaige või nakkuskahtlane isik, esitab õhusõiduki kapten pärast maandumist Terviseameti ametnikule rahvusvahelise vormi kohase lennuki ülddeklaratsiooni tervise osa (lisa 3).
[RT I, 17.04.2019, 4 - jõust. 20.04.2019]

  (6) Piirivalve- või tolliametnikud teavitavad kohe Terviseametit raudteede ja maanteede piiripunkti saabunud liiklusvahendites avastatud eriti ohtliku nakkushaiguse kahtlusega haigete või surmajuhtude olemasolust sõidukis ja nakkusohtlikust kaubast, mis pärineb WHO poolt ohupiirkonnaks kuulutatud piirkonnast või on alust kahtlustada, et kaup võib olla nakatunud.
[RT I, 17.04.2019, 4 - jõust. 20.04.2019]

§ 4.   Epideemiatõrje korraldamine epideemiaohu korral

  (1) Epideemiaohu korral peavad Terviseameti ametnikud pärast vastava teabe saamist viivitamata siirduma teabe edastanud piiripunkti ning läbi viima sanitaarkontrolli.
[RT I, 17.04.2019, 4 - jõust. 20.04.2019]

  (2) Sanitaarkontroll seisneb:
  1) transpordivahendi meeskonna ja reisijate küsitlemises ning kliiniliste või epidemioloogiliste näidustuste korral nakkushaigete või nakkuskahtlaste isikute esmases läbivaatuses;
  2) reisijate passide ja piletite kontrollimises nende reisimarsruudi selgitamiseks;
  3) transpordivahendi ülevaatuses;
  4) merenduse tervisedeklaratsiooni ja selle lisa või lennuki ülddeklaratsiooni tervise osaga tutvumises;
[RT I, 17.04.2019, 4 - jõust. 20.04.2019]
  5) laeva sanitaarkontrollist vabastamise tunnistuse või laeva sanitaarkontrolli tunnistuse kontrollimises;
[RT I, 17.04.2019, 4 - jõust. 20.04.2019]
  6) veose ja pagasi ülevaatuses ja saatedokumentidega tutvumises.

  (3) Läbiviidud sanitaarkontrolli tulemuste põhjal Terviseameti ametnikud:
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]
  1) selgitavad välja nakkuskahtlased isikud;
  2) teavitavad Häirekeskust vajadusest saata kiirabibrigaad tegelemiseks haigete või nakkushaiguskahtlaste isikutega;
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]
  3) suunavad nakkuskahtlased isikud jälgimiseks perearsti juurde ning annavad neile perearstile esitamiseks saatekirja (lisa 4). Saatekirja C-osa peab perearst kohe saatma Terviseametile. Isikut, kellel puudub Eestis kehtiv ravikindlustus, informeeritakse haigusnähtude ilmnemisel vajadusest teavitada Häirekeskust või pöörduda lähimasse nakkusosakonda;
[RT I, 17.04.2019, 4 - jõust. 20.04.2019]
  4) otsustavad nakkuskolde likvideerimiseks ettenähtud kahjuritõrje vajaduse ning meetodi. Nakatatud või nakkusohtliku transpordivahendi kasutaja peab korraldama sõiduki ja veose asjakohase kahjuritõrje. Transpordivahendi tunnistamise nakatatuks, nakkusohtlikuks või nakkusvabaks otsustab igal konkreetsel juhul Terviseameti ametnik.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.

  (2) Määruse § 2 lõige 2 jõustub 1. juulil 2004. a.

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  _____________
* Määruses viidatud WHO rahvusvahelised eeskirjad (ingl k International Health Regulations) on avaldatud Terviseameti veebilehel.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

Lisa 1 Laeva sanitaarkontrollist vabastamise tunnistus / laeva sanitaarkontrolli tunnistus
[RT I, 17.04.2019, 4 - jõust. 20.04.2019]

Lisa 2 Merenduse tervisedeklaratsioon
[RT I, 17.04.2019, 4 - jõust. 20.04.2019]

Lisa 3 Lennuki ülddeklaratsiooni tervise osa
[RT I, 17.04.2019, 4 - jõust. 20.04.2019]

Lisa 4 Saatekiri arstile
[RT I, 17.04.2019, 4 - jõust. 20.04.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json