Teksti suurus:

Tervise- ja tööministri 8. mai 2018. a määruse nr 20 „Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused“ muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 17.04.2019, 15

Tervise- ja tööministri 8. mai 2018. a määruse nr 20 „Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused“ muutmine

Vastu võetud 10.04.2019 nr 38

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Tervise- ja tööministri 8. mai 2018. a määruses nr 20 „Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Mentorteenus on teenuse saaja isikliku arengu võimestamine mentori toel. Mentorteenuse eesmärk on arendada juhendatava isikuomadusi ja suhtlemisvilumust ning aidata seada ja järgida isiklike eesmärkide täitmist.“;

2) paragrahvi 3 lõppu lisatakse lause järgmises sõnastuses:

„Toetuse andmise väljundinäitaja on aktiivseid tööturuteenuseid saanud osalejate arv.“;

3) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) 50-aastasele ja vanemale isikule suunatud tegevusi tööalase konkurentsivõime suurendamiseks, tööle aitamiseks ja tööl püsimiseks.“;

4) paragrahvi 7 lõike 11 kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

„Ühe tööpraktika juhendaja kohta võib olla korraga kuni neli juhendatavat.“;

5) paragrahvi 7 lõike 18 punktid 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„4) projekti sihtrühma lähetuses viibimise päevaraha vastavalt Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määruse nr 110 „Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord“ § 7 lõike 1 punktis 3 sätestatud piirmääradele;
5) projekti sihtrühma kuuluva inimese tugiisiku sõidu- ja majutuskulu, lähetuses viibimise päevaraha vastavalt Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määruse nr 110 „Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord“ § 7 lõike 1 punktis 3 sätestatud piirmääradele ning kohapealne transpordikulu maksimaalselt 30 päeva jooksul lähetuse algusest;“;

6) paragrahvi 8 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Abikõlblikkuse periood võib alata kuni kaks kuud, rahvusvahelise tööpraktika pakkumise korral kuni üheksa kuud enne käesoleva määruse § 14 lõikele 1 vastavat taotluse esitamise tähtpäeva. Jooksva taotlemise korral võib abikõlblikkuse periood alata kuni kaks kuud, rahvusvahelise tööpraktika pakkumise korral kuni üheksa kuud enne rakendusüksusele taotluse esitamise kuupäeva.

(4) Projekti tegevused peavad algama hiljemalt kuue kuu jooksul alates käesoleva määruse § 14 lõikele 1 vastavast taotluse esitamise tähtpäevast, jooksva taotlemise korral hiljemalt kuue kuu jooksul alates rakendusüksusele taotluse esitamise kuupäevast.“;

7) määruse 2. peatükki täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:

§ 91. Vähese tähtsusega abi

(1) Kui määruse alusel antav toetus on vähese tähtsusega abi, kohaldatakse komisjoni määruses (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8), või komisjoni määruses (EL) nr 360/2012 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 114, 26.04.2012, lk 8–13) ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.

(2) Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 kohast vähese tähtsusega abi ei anta sama määruse artikli 1 punkti 1 alapunktides a–e nimetatud valdkondadele ja tegevustele. Komisjoni määruse (EL) nr 360/2012 kohast vähese tähtsusega abi ei anta sama määruse artikli 1 punkti 2 alapunktides a–h nimetatud valdkondadele ja tegevustele.

(3) Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 alusel antud vähese tähtsusega abi ei tohi jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul koos käesoleva määruse raames taotletava toetusega kokku ületada 200 000 eurot.

(4) Komisjoni määruse (EL) nr 360/2012 alusel antud vähese tähtsusega abi ei tohi jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul koos käesoleva määruse raames taotletava toetusega kokku ületada 500 000 eurot.

(5) Vähese tähtsusega abi suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel seotud komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 2 punkti 2 kohaselt.

(6) Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 kohase vähese tähtsusega abi andmisel võetakse arvesse sama määruse artiklis 5 sätestatud kumuleerimisreegleid. Komisjoni määruse (EL) nr 360/2012 kohase vähese tähtsusega abi andmisel võetakse arvesse sama määruse artikli 2 punktides 5–8 sätestatud nõudeid.

(7) Vähese tähtsusega abi ei anta taotlejale, kes on majandusraskustes komisjoni teatise „Suunised raskustes olevate mittefinantsettevõtjate päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antava riigiabi kohta“ (ELT C 249/1, 31.07.2014) tähenduses.

(8) Vähese tähtsusega abi ei anta ettevõtjale, kellele Euroopa Komisjoni eelneva otsuse alusel, millega abi on tunnistatud ebaseaduslikuks ja ühisturuga kokkusobimatuks, on esitatud seni täitmata korraldus abi tagasimaksmiseks.“;

8) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kui taotletava toetuse näol on tegemist komisjoni määruse (EL) nr 360/2012 kohase vähese tähtsusega abi andmisega ning kui üldist majandushuvi pakkuva teenuse osutamise kohustus on toetuse taotlejale pandud enne käesoleva määruse alusel toetuse taotlemist, esitab toetuse taotleja ülesande andmist tõendava dokumendi komisjoni määruse (EL) nr 360/2012 preambuli punkti 6 tähenduses.“;

9) paragrahvi 16 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rakendusüksus tunnistab taotleja ja partneri vastavaks juhul, kui ta vastab käesolevas määruses, sealhulgas §-s 10 sätestatud nõuetele.“;

10) paragrahvi 23 lõike 7 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) vajaduse korral allkirjaõigusliku isiku poolt edasivolitatud õiguste korral vastavad volituste koopiad.“;

11) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Rakendusüksus kohustub:
1) säilitama vähese tähtsusega abi kava käsitlevaid andmeid kümne majandusaasta jooksul alates päevast, kui käesoleva määruse alusel anti viimast korda üksikabi;
2) kandma riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrisse andmed antud vähese tähtsusega abi kohta;
3) teavitama taotlejat taotluse rahuldamise otsuses vähese tähtsusega abi andmisest.“.

Riina Sikkut
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json