Teksti suurus:

Loovisikute ja loomeliitude seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 17.04.2021, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
15.04.2021 otsus nr 725

Loovisikute ja loomeliitude seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.04.2021

§ 1.  Loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmine

Loovisikute ja loomeliitude seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõikes 7 asendatakse arv „4” arvuga „2”;

2) paragrahvi 12 täiendatakse lõigetega 71 ja 72 järgmises sõnastuses:

„(71) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud reservi võib erandjuhul suurendada riigieelarvest või Vabariigi Valitsuse selleks täiendavalt eraldatud summast juhul, kui käesoleva seaduse § 12 lõike 1 alusel eelarveaastaks eraldatud summast loometoetuste maksmiseks ei piisa.

(72) Käesoleva paragrahvi lõikes 71 nimetatud täiendavat summat kasutatakse lisaks käesoleva seaduse § 19 lõigetes 2 ja 5 sätestatud loometoetuse maksmisele ka loomeliitu kuuluvale vabakutselisele loovisikule loometoetuse maksmiseks juhul, kui loomeliidul on selleks raha lõppenud. Kui loomeliidul lõpeb loometoetuse maksmiseks eraldatud raha, eraldab Kultuuriministeerium loomeliidule sihtotstarbeliselt täiendavat toetust loomeliidu taotluse alusel.”;

3) paragrahvi 18 lõiget 2 täiendatakse pärast esimest lauset lausega järgmises sõnastuses:

„Kui loomeliidul on loometoetuseks eraldatud summa lõppenud, maksavad teised loomeliidud loovisikule käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud loometoetust võrdsetes osades.”;

4) paragrahvi 19 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kultuuriministeerium teeb otsuse loometoetuse määramise kohta 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Vajaduse korral kaasab Kultuuriministeerium vastava loomeala loomeliidu.”;

5) paragrahvi 19 lõikes 3 asendatakse sõna „Loomeliit” sõnaga „Kultuuriministeerium”;

6) paragrahvi 19 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 19 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 5 nimetatud juhul maksab Kultuuriministeerium loometoetust käesoleva seaduse § 18 lõigetes 3–9 sätestatud korras.”;

8) paragrahvi 19 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kultuuriministeeriumil on õigus keelduda käesoleva seaduse § 12 lõikes 72 nimetatud taotluse ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse rahuldamisest või rahuldada need osaliselt, kui toetuse reservi vahendid on lõppenud või nendest ei piisa taotluse täielikuks rahuldamiseks.”;

9) paragrahvi 20 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „loomeliidule” sõnadega „või Kultuuriministeeriumile”;

10) seadust täiendatakse §-ga 233 järgmises sõnastuses:

§ 233. COVID-19 põhjustava viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangutest tingitud erisus loometoetuse maksmisel 2021. aastal

(1) COVID-19 põhjustava viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangutest tingitud olukorra tõttu ei kohaldata käesoleva seaduse 2021. aasta 14. aprillil vastuvõetud redaktsiooni jõustumisest kuni 2021. aasta 31. detsembrini loovisiku suhtes käesoleva seaduse § 18 lõike 7 teises lauses sätestatud nõuet.

(2) Käesoleva seaduse 2021. aasta 14. aprillil vastuvõetud redaktsiooni jõustumisest kuni 2021. aasta 31. detsembrini on vabakutselisel loovisikul õigus saada loometoetust ka juhul, kui ta on loometoetuse maksmisele eelnenud kuul saanud kuni ühe käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suuruses kas võlaõigusliku lepingu alusel tulu või töövõimetoetust või osalise töövõime kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni.

(3) Käesoleva seaduse 2021. aasta 14. aprillil vastuvõetud redaktsiooni jõustumisest kuni 2021. aasta 31. detsembrini ei arvata sissetuleku hulka loovisikule laekuvat sissetulekut või töövõimetoetust või osalise töövõime kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni, mille suurus ei ületa ühte käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurust kuus ja tulumaksuseaduse § 19 lõigetes 3, 5 ja 6 nimetatud tulumaksuga mittemaksustatavat tulu.”.

§ 2.  Sotsiaalmaksuseaduse muutmine

Sotsiaalmaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Loomeliit maksab sotsiaalmaksu vabakutselise loovisiku eest, kellele loomeliit maksab loometoetust loovisikute ja loomeliitude seaduse § 18 alusel. Kultuuriministeerium maksab sotsiaalmaksu vabakutselise loovisiku eest, kellele Kultuuriministeerium maksab loometoetust loovisikute ja loomeliitude seaduse § 19 alusel.”;

2) paragrahvi 6 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „lõigetes 21, 22 ja 24” tekstiosaga „lõigetes 21, 22, 24 ja 25”;

3) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 25 järgmises sõnastuses:

„(25) Kui loomeliit maksab loovisikule loometoetust loovisikute ja loomeliitude seaduse § 18 lõikes 2 sätetatud korras, arvutatakse sotsiaalmaks makstavalt loometoetuse summalt.”;

4) paragrahvi 6 lõike 4 teist lauset täiendatakse pärast sõna „loomeliit” sõnadega „või Kultuuriministeerium”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json