Teksti suurus:

Sotsiaalministri 21. mai 2009. a määruse nr 43 „Meetme „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.05.2012
Avaldamismärge:RT I, 17.05.2012, 1

Sotsiaalministri 21. mai 2009. a määruse nr 43 „Meetme „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri” muutmine

Vastu võetud 11.05.2012 nr 16

Määrus kehtestatakse „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 12 lõike 4 ja § 24 lõike 4 alusel.

Sotsiaalministri 21. mai 2009. a määrust nr 43 „Meetme „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri” muudetakse järgmiselt:

paragrahvi 12 lõike 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) projekti tegevused algavad hiljemalt 6 kuu jooksul alates taotluse esitamisest ning lõpevad hiljemalt 2015. a 30. juuniks;”.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json