Teksti suurus:

Kaitseväe peastaabi põhimäärus

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 17.05.2013, 1

Kaitseväe peastaabi põhimäärus

Vastu võetud 09.05.2013 nr 28

Määrus kehtestatakse Kaitseväe korralduse seaduse § 12 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Kaitseväe peastaabi staatus

  (1) Kaitseväe peastaap (edaspidi peastaap) on Kaitseväe juhataja vahetus alluvuses olev strateegilise tasandi Kaitseväe struktuuriüksus.

  (2) Peastaap juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, rahvusvahelistest lepingutest, teistest õigusaktidest, Kaitseväe juhataja korraldusest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Esindamine

  Oma ülesannete täitmisel esindab peastaap riiki ja Kaitseväge oma pädevuse piires.

§ 3.   Teenistuslik järelevalve

  Teenistuslikku järelevalvet teostab peastaabi üle Kaitseväe juhataja.

§ 4.   Asukoht

  Peastaap asub Tallinnas. Peastaabi postiaadress on Juhkentali 58, 15007 Tallinn.

§ 5.   Pitsat, sümbolid ja dokumentide vormistamine

  (1) Peastaabil on Kaitseväe juhataja kehtestatud kujundusega pitsat.

  (2) Peastaabil võivad olla õigusaktidega kehtestatud korras kooskõlastatud ja kinnitatud teenetemärgid ning sümbolid.

  (3) Dokumentide vormistamisel ja pitsati kasutamisel lähtub peastaap Kaitseväe ühtsest asjaajamiskorrast.

§ 6.   Peastaabi inglisekeelne nimetus

  Peastaabi nimetus inglise keeles on Headquarters of the Estonian Defence Forces.

2. peatükk Ülesanded, juhtimine, ülesehitus ja struktuuriüksuste põhiülesanded 

§ 7.   Peastaabi ülesanded

  Peastaabi ülesanded on sätestatud Kaitseväe korralduse seaduses ja Kaitseväe korralduse seaduse § 12 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud Kaitseväe põhimääruses.

§ 8.   Peastaabi ülem

  (1) Peastaapi juhib peastaabi ülem, kelle põhiülesanded on sätestatud Kaitseväe korralduse seaduses ja Kaitseväe korralduse seaduse § 12 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud Kaitseväe põhimääruses.

  (2) Peastaabi ülem annab oma ülesannete täitmiseks käskkirju, käske ning kirjalikke ja suulisi teenistusalaseid korraldusi.

§ 9.   Peastaabi ülema asetäitja

  (1) Peastaabi ülema asetäitja ülesanded on:
  1) juhib alluvate osakondade ülemate ja juhatajate kaudu osakondade tööd, tagab osakondadele pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise ning vastutab ülesannete nõuetekohase täitmise eest;
  2) esindab peastaapi oma ülesannete täitmisel, korraldab enda juhitavas valdkonnas kohtumisi, töörühmade ja koosolekute kokkukutsumist ning esitab arvamusi ja kooskõlastusi peastaabi ülemale ja Kaitseväe juhatajale;
  3) teeb peastaabi ülemale või Kaitseväe juhatajale ettepanekuid alluvate osakondade struktuuri, koosseisu, teenistuskäigu korraldamise ja töökorralduse kohta, struktuuriüksuste isikkoosseisule distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamise kohta;
  4) taotleb alluvate osakondade isikkoosseisule täienduskoolitust struktuuriüksusele pandud ülesannete paremaks täitmiseks;
  5) taotleb ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid, teeb peastaabi ülemale ettepanekuid enda juhitavas valdkonnas eelarve koostamiseks ning eelarvevahendite kasutamiseks;
  6) allkirjastab või viseerib alluvates osakondades koostatud dokumendid kooskõlas käesoleva põhimääruse ja Kaitseväe ühtse asjaajamiskorraga;
  7) täidab muid õigusaktidest tulenevaid või kõrgema ülema antud ülesandeid.

  (2) Peastaabi ülema asetäitja on peastaabi ülema vahetus alluvuses.

  (3) Peastaabi ülema asetäitja äraolekul asendab teda peastaabi ülema ettepanekul Kaitseväe juhataja määratud peastaabi osakonna ülem.

§ 10.   Peastaabi ülesehitus

  (1) Peastaabi koosseisus on järgmised allüksused:
  1) analüüsi- ja planeerimisosakond;
  2) julgeolekuteenistus;
  3) Kaitseväe juhataja administratsioon;
  4) Kaitseväe peastaabi ülema administratsioon;
  5) logistikaosakond;
  6) operatiiv- ja väljaõppeosakond;
  7) peainspektoriteenistus;
  8) personaliosakond;
  9) rahandus- ja eelarveosakond;
  10) side- ja juhtimissüsteemide osakond;
  11) siseauditi osakond;
  12) strateegilise kommunikatsiooni osakond;
  13) välisteenistuse ja -koolituse osakond;
  14) üldosakond.

  (2) Peastaabi koosseisus olevate ameti- ja töökohtade arvu ning liigituse kehtestab Kaitseväe juhataja.

  (3) Peastaabi allüksused võivad jaguneda jaoskondadeks, teenistusteks ja kantseleiks, kui see on ettenähtud Kaitseväe juhataja kehtestatud allüksuse põhimääruses.

  (4) Kaitseväe juhataja administratsioon, peainspektoriteenistus ja siseauditi osakond alluvad vahetult Kaitseväe juhatajale.

  (5) Julgeolekuteenistus, Kaitseväe peastaabi ülema administratsioon, logistikaosakond, personaliosakond, rahandus- ja eelarveosakond, strateegilise kommunikatsiooni osakond ja üldosakond alluvad vahetult peastaabi ülemale.

  (6) Analüüsi- ja planeerimisosakond, operatiiv- ja väljaõppeosakond, side- ja juhtimissüsteemide osakond ning välisteenistuse ja -koolituse osakond alluvad vahetult peastaabi ülema asetäitjale.

  (7) Peastaabi ülem võib peastaabi struktuuriüksuste töö koordineerimiseks või üksikküsimuste lahendamiseks moodustada nõuandva õigusega alalise või ajutise komisjoni, nõukogu või töörühma (edaspidi koos komisjon).

  (8) Peastaabi ülem kehtestab komisjoni eesmärgi, ülesanded, ülesannete täitmise tähtaja ja teenindava struktuuriüksuse ning nimetab esimehe ja liikmed.

  (9) Komisjoni töö tulemustest annab komisjoni esimees aru peastaabi ülemale, kui komisjoni moodustamisel ei ole ettenähtud teisiti.

  (10) Komisjonil on õigus saada kõigilt Kaitseväe struktuuriüksustelt oma ülesande täitmiseks vajalikku teavet.

  (11) Komisjoni töösse võib kaasata Kaitseväe väliseid isikuid nende nõusolekul või tema tööandja nõusolekul.

§ 11.   Analüüsi- ja planeerimisosakonna põhiülesanded

  Analüüsi- ja planeerimisosakonna (J5) põhiülesanded on:
  1) Kaitseväe arengut puudutavate kontseptsioonide loomine, analüüsimine ja uuendamine;
  2) Kaitseväe sõjaliste võimete analüüsimine ja võimearenduse juhtimine;
  3) Kaitseväe sõjalise kaitse arengu- ja tegevuskava väljatöötamise korraldamine;
  4) Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni standardimiskokkulepete koostamise ja ülevõtmise koordineerimine;
  5) Kaitseväe sõjaaja struktuuri arendamise korraldamine;
  6) Kaitseväe siseriiklikul kriisireguleerimisel osalemise planeerimine;
  7) Kaitseväe rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel osalemise planeerimine ja koordineerimine;
  8) rahvusvahelise sõjalise koostöö korraldamine Kaitseväes;
  9) relvastuskontrolli ülesannete täitmise korraldamine;
  10) Kaitseväes teadus- ja arendustegevuse korraldamine;
  11) oma ülesannete osas Kaitseväe tegevust korraldavate dokumentide koostamises osalemine.

§ 12.   Julgeolekuteenistuse põhiülesanded

  Julgeolekuteenistuse põhiülesanded on:
  1) peastaabi asukohas julgeolekukeskkonna riskide tuvastamine ning vastumeetmete planeerimine ja rakendamine;
  2) peastaabi asukohas Kaitseväe struktuuriüksustega julgeolekualase koostöö korraldamine;
  3) julgeolekunõuete vastavuse kontrolli teostamine peastaabi asukohas ning vajadusel ettekirjutuse tegemine;
  4) peastaabi asukohas sisevalveteenistuse töö korraldamine ja kontroll;
  5) peastaabi asukohas häire- ja valvesüsteemide haldamine;
  6) peastaabi asukohas asetleidnud julgeolekusündmuste menetlemine;
  7) peastaabi asukohas julgeolekuvaldkonna meetmete kavandamine.

§ 13.   Kaitseväe juhataja administratsiooni põhiülesanded

  Kaitseväe juhataja administratsiooni põhiülesanded on:
  1) Kaitseväe juhataja nõustamine ja tegevuse toetamine;
  2) Kaitseväe protokollialase tegevuse korraldamine;
  3) oma ülesannete osas Kaitseväe tegevust korraldavate dokumentide koostamises osalemine.

§ 14.   Kaitseväe peastaabi ülema administratsiooni põhiülesanded

  Kaitseväe peastaabi ülema administratsiooni põhiülesanded on:
  1) peastaabi juhtkonna nõustamine ja tegevuse toetamine;
  2) Kaitseväe infovara loomise ja kasutamise korraldamine.

§ 15.   Logistikaosakonna põhiülesanded

  Logistikaosakonna (J4) põhiülesanded on:
  1) Kaitseväe juhataja nõustamine Kaitseväe logistika ja meditsiini küsimustes;
  2) Kaitseväe logistika- ja meditsiinialase tegevuse planeerimine ja korraldamine;
  3) Kaitseväes vastuvõtva riigi toetuse planeerimine ja korraldamine;
  4) Kaitseväe logistika- ja meditsiiniüksuste planeerimine;
  5) Kaitseväe varustuse planeerimine ja varustamise korraldamine;
  6) Kaitseväe varustuse haldamise korraldamine ja järelevalve;
  7) Kaitseliidule riigi poolt antud varustuse käitlemise kontroll;
  8) Kaitseväe taristu planeerimine ja korraldamine;
  9) Kaitseväe varade ja hangete arvestuse koordineerimine;
  10) Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registri tegevuse korraldamine;
  11) Kaitseväe ja Kaitseliidu relvade registri tegevuse korraldamine;
  12) logistika- ja meditsiinialase väljaõppe planeerimine ning koordineerimine;
  13) logistika- ja meditsiinialase koostöö teiste asutustega;
  14) logistika- ja meditsiinialase koostöö korraldamine Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni, Euroopa Liidu ja välisriikide sõjaliste institutsioonidega;
  15) oma ülesannete osas Kaitseväe tegevust korraldavate dokumentide koostamises osalemine.

§ 16.   Operatiiv- ja väljaõppeosakonna põhiülesanded

  Operatiiv- ja väljaõppeosakonna (J3/J7) põhiülesanded on:
  1) Kaitseväe sõjaliste operatsioonide planeerimine ja koordineerimine;
  2) Kaitseväe rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel ettevalmistuse ja osalemise koordineerimine;
  3) operatiivplaneerimise alase koostöö korraldamine Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni, Euroopa Liidu ja välisriikide sõjaliste institutsioonidega;
  4) väeliigi ülematele operatsiooniplaanide väljatöötamiseks vajalike planeerimisjuhiste koostamine;
  5) relvaliikide tegevuse juhtimine ja arendamine;
  6) Kaitseväe siseriiklikus kriisiplaneerimises osalemise koordineerimine;
  7) Kaitseväe sõjaaja struktuuri väljatöötamise ja arendamise juhtimine;
  8) Kaitseväe sõjaaja struktuuri ettevalmistuse hindamine ning ettepanekute tegemine puuduste kõrvaldamiseks;
  9) Kaitseväe sõjalise valmisoleku ja mobilisatsioonialase tegevuse ettevalmistamise hindamine;
  10) Kaitseväe aastaplaani koostamine ja täitmise kontroll;
  11) Kaitseväe juhataja, peastaabi ülema, väeliigi ülema ja Kaitseliidu ülema operatiivolukorrast teavitamine;
  12) Kaitseväe väljaõppesüsteemi ja väljaõppealase dokumentatsiooni väljatöötamise ning arendamise planeerimine ning koordineerimine;
  13) rahvusvahelise ja riigisisese väljaõppealase koostöö planeerimine ning koordineerimine;
  14) Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni väljaõppealases tegevuses osalemine;
  15) väljaõppeks vajaliku taristu arendamise koordineerimine;
  16) Eesti osalusega rahvusvaheliste õppuste planeerimine ja koordineerimine;
  17) peastaabi sõjaväelise täiendõppe planeerimine ja korraldamine;
  18) Kaitseväe sõjaväelise väljaõppe analüüsimine;
  19) väljaõppealase koostöö korraldamine Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni, Euroopa Liidu ja välisriikide sõjaliste institutsioonidega;
  20) oma ülesannete osas Kaitseväe tegevust korraldavate dokumentide koostamises osalemine.

§ 17.   Peainspektoriteenistuse põhiülesanded

  (1) Peainspektoriteenistuse põhiülesanded on:
  1) Kaitseväes mobilisatsioonivõimekuse, lahinguvalmiduse, sõjaväelise väljaõppe, tehnika ja relvastuse kasutamise ja hoiustamise järelevalve korraldamine;
  2) Kaitseväe sisekorra järelevalve;
  3) Kaitseväe juhataja antud käskude ja korralduste täitmise kontroll;
  4) kaitseväeteenistuse korraldamise õiguspärasuse ja otstarbekuse kontroll ning kaitseväeteenistusega seotud asjades vaiete ja pöördumiste läbivaatamine;
  5) oma ülesannete osas Kaitseväe tegevust korraldavate dokumentide koostamises osalemine.

  (2) Peainspektoriteenistust juhib peainspektor.

§ 18.   Personaliosakonna põhiülesanded

  Personaliosakonna (J1) põhiülesanded on:
  1) Kaitseväe personalalase tegevuse juhtimine;
  2) personalialase tegevuse koordineerimine Kaitseliiduga;
  3) Kaitseväe sotsiaal- ja psühholoogiaalase toetuse koordineerimine ning juhtimine;
  4) tegevväelaste sõjaväelise auastmega sõjaaja ametikohtadele nimetamise koordineerimine;
  5) Kaitseväe haridus-, koolitus- ja usulise tegevuse ning kehakultuuri koordineerimine;
  6) peastaabi ja sõjaväepolitsei personaliarvestus;
  7) Kaitseväe alaliste, reserv- ja ajutiste üksuste personaliarvestus ning kontroll;
  8) personalialase koostöö korraldamine Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni, Euroopa Liidu ja välisriikide sõjaliste institutsioonidega;
  9) oma ülesannete osas Kaitseväe tegevust korraldavate dokumentide koostamises osalemine.

§ 19.   Rahandus- ja eelarveosakonna põhiülesanded

  Rahandus- ja eelarveosakonna (J8) põhiülesanded on:
  1) Kaitseväe eelarve projekti ja Kaitseväe eelarve jaotuskava koostamine;
  2) Kaitseväe eelarve planeerimis-, arvestus-, aruandlus-, raamatupidamis- ja kontrollisüsteemide toimimise koordineerimine;
  3) Kaitseväe rahaliste vahendite kasutamise analüüsimine;
  4) Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni ja Euroopa Liidu sõjalise võimekusega seotud fiskaalpoliitika koostamisel osalemine;
  5) Kaitseliidu eelarve koostamisel osalemine;
  6) peastaabi eelarve koostamine ja täitmise kontrollimine;
  7) oma ülesannete osas Kaitseväe tegevust korraldavate dokumentide koostamises osalemine.

§ 20.   Side- ja juhtimissüsteemide osakonna põhiülesanded

  Side- ja juhtimissüsteemide osakonna (J6) põhiülesanded on:
  1) Kaitseväes ning Kaitseliidus side-, info- ja juhtimissüsteemide alase tegevuse, sealhulgas arendamine, kasutamine, haldamine ning väljaõpe, korraldamine;
  2) Kaitseväes sagedus-, numeratsiooni-, domeeninimede- ja Interneti-protokolli aadresside vahemike halduse ning Kaitseliidus sagedus- ja numeratsioonihalduse korraldamine;
  3) ametkondadevahelise side-, info- ja juhtimissüsteemide alase koostöö korraldamine;
  4) identifitseerimise, asukoha määramise ja sihtmärgi leidmise juhtimissüsteemide rakendamise planeerimine ning korraldamine;
  5) side- ja juhtimissüsteemide alaste Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni standardimiskokkulepete põhimõtete rakendamise korraldamine;
  6) Kaitseväes elektroonilise infoturbe halduse korraldamine;
  7) Kaitseväes infoturbejuhi ülesannete täitmine;
  8) Kaitseväes küberkaitse korraldamine;
  9) side- ja juhtimissüsteemide alaste julgeolekumeetmete väljatöötamine;
  10) side- ja juhtimissüsteemide alase koostöö korraldamine Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni, Euroopa Liidu ning välisriikide sõjaliste institutsioonidega;
  11) oma ülesannete osas Kaitseväe tegevust korraldavate dokumentide koostamises osalemine.

§ 21.   Siseauditi osakonna põhiülesanded

  (1) Siseauditi osakonna põhiülesanded on:
  1) Kaitseväe tegevuste seaduslikkuse, sihipärasuse, säästlikkuse, tulemuslikkuse ja mõjususe hindamine;
  2) Kaitseväe juhataja poolt Kaitseliidu seaduse alusel Kaitseliidule kehtestatud nõuete täitmise seaduslikkuse, sihipärasuse, säästlikkuse, tulemuslikkuse ja mõjususe hindamine;
  3) Kaitseväe juhtkonna nõustamine Kaitseväe riskide juhtimis-, kontrolli-, valitsemis- ja muude protsesside toimimise tagamise küsimuses;
  4) oma ülesannete osas Kaitseväe tegevust korraldavate dokumentide koostamises osalemine.

  (2) Siseauditi osakonda juhib peaaudiitor.

§ 22.   Strateegilise kommunikatsiooni osakonna põhiülesanded

  Strateegilise kommunikatsiooni osakonna põhiülesanded on:
  1) Kaitseväe strateegilise kommunikatsiooni juhtimine ja arendamine;
  2) Kaitseväe juhataja nõustamine strateegilise kommunikatsiooni valdkonnas;
  3) Kaitseväe juhataja nõustamine suhtekorralduse teemal;
  4) Kaitseväe teavitustöö, infooperatsioonide, psühholoogiliste operatsioonide ning tsiviil-sõjalise koostöö valdkonna juhtimine ja arendamine;
  5) Kaitseväes strateegilise kommunikatsiooni alase väljaõppe korraldamine;
  6) Kaitseväe meediasuhtluse korraldamine;
  7) Kaitseväe strateegilise kommunikatsiooni valdkonnas koostöö korraldamine;
  8) teavitusalase koostöö korraldamine;
  9) struktuuriüksuste teabeohvitseride, infooperatsioonide ohvitseride, psühholoogiliste operatsioonide spetsialistide ning tsiviil-sõjalise koostöö spetsialistide tegevuse korraldamine;
  10) Kaitseväe isikkoosseisu avalikkusega suhtlemisel nõustamine;
  11) oma ülesannete osas Kaitseväe tegevust korraldavate dokumentide koostamises osalemine.

§ 23.   Välisteenistuse ja -koolituse osakond

  Välisteenistuse ja -koolituse osakonna põhiülesanded on:
  1) Kaitseväe esindatuse tagamine Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni juures;
  2) Kaitseväe, välisriikide ja rahvusvaheliste sõjaliste organisatsioonide sõjaliste juhtstruktuuride vahel teabevahetuse tagamine;
  3) välisriiki lähetatud tegevväelaste tegevuse koordineerimine;
  4) sõjaväelise auastmeta ameti- või töökohale suunatud tegevväelaste tegevuse koordineerimine;
  5) Kaitseväe juhataja nõustamine Kaitseväe esindamise ja rahvusvahelise koostöö osas;
  6) oma ülesannete osas Kaitseväe tegevust korraldavate dokumentide koostamises osalemine.

§ 24.   Üldosakonna põhiülesanded

  Üldosakonna põhiülesanded on:
  1) Kaitseväe dokumendihalduse korraldamine;
  2) arhiivinduse korraldamine Kaitseväes;
  3) peastaabi dokumendihalduse ja arhiivinduse tagamine;
  4) Kaitseväes salastatud teabe haldamise koordineerimine;
  5) peastaabis salastatud teabe haldamise korraldamine;
  6) Kaitseväe õigusalane teenindamine;
  7) Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni, Euroopa Liidu ja välisriikide sõjaliste institutsioonidega dokumendihaldusalase koostöö korraldamine;
  8) peastaabi asukohas hoonete ja territooriumi haldamine;
  9) peastaabi tegevväelaste tabelrelvastuse hoidmine ja arvestus;
  10) sõjaväepolitsei tegevuse toetamine;
  11) peastaabi asukohas administratiivse toetuse osutamine;
  12) peastaabi isikkoosseisule tööks vajalike vahendite tagamine;
  13) oma ülesannete osas Kaitseväe tegevust korraldavate dokumentide koostamises osalemine.

§ 25.   Peainspektori, peaaudiitori, allüksuse ülema või juhataja ülesanded

  (1) Peainspektor, peaaudiitor, muu allüksuse ülem või juhataja (edaspidi koos juht):
  1) juhib allüksuse tööd, tagab allüksusele pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise ning vastutab allüksuse ülesannete nõuetekohase täitmise eest;
  2) vastutab allüksuse vastutusalas olevate valdkondade arendamise eest;
  3) esindab allüksust ülesannete täitmisel ning esitab üksuse nimel arvamusi ja kooskõlastusi peastaabi ülemale, peastaabi ülema asetäitjale ja teistele peastaabi allüksuste ülematele;
  4) teeb vahetule ülemale ettepanekuid allüksuse ülesehituse, koosseisu, teenistuskäigu korraldamise ja töökorralduse kohta, allüksuse isikkoosseisule distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamise kohta;
  5) taotleb allüksuse ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
  6) taotleb allüksuse isikkoosseisule vajadusel täienduskoolitust;
  7) teeb ettepanekuid ja annab arvamusi allüksuse ülesandeid puudutavates küsimustes;
  8) korraldab allüksuses dokumentide koostamist ja kooskõlastamist;
  9) täidab muid õigusaktidega pandud või kõrgema ülema antud ülesandeid.

  (2) Juhil on õigus:
  1) esitada peastaabi teisele allüksusele ja Kaitseväe struktuuriüksusele arvamuse andmiseks dokumente ning saada neilt allüksuse tööks vajalikku teavet;
  2) anda oma valdkonnas peastaabi teisele allüksusele või Kaitseväe struktuuriüksusele korraldusi ja juhiseid.

§ 26.   Ametijuhendite kehtestamine

  (1) Peastaabi ülema ametijuhendi kehtestab Kaitseväe juhataja.

  (2) Peastaabi koosseisus oleva sõjaväelise auastmega rahuaja ametikoha ametijuhendi kehtestab peastaabi ülem.

  (3) Kaitseväe juhataja administratsiooni, peainspektoriteenistuse ja siseauditi osakonna koosseisus oleva sõjaväelise auastmega rahuaja ametikoha ametijuhendi kehtestab Kaitseväe juhataja.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 27.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kaitseministri 20. mai 2011 määrus nr 8 „Kaitseväe Peastaabi põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 28.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 1. maist 2013.

Urmas Reinsalu
Minister

Mikk Marran
Kantsler

/otsingu_soovitused.json