Teksti suurus:

Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2013
Avaldamismärge:RT I, 17.05.2013, 5

Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad

12.01.2011 09:36
Akt lisatud Riigi Teatajasse

Vastu võetud 01.06.2004 nr 62
RTL 2004, 75, 1228
jõustumine 14.06.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.04.2006RTL 2006, 39, 66912.05.2006
21.08.2007RTL 2007, 70, 122810.09.2007
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
26.03.2010RTL 2010, 18, 31612.04.2010
06.12.2010RT I, 15.12.2010, 318.12.2010, osaliselt 1.01.2011; kohaldatakse osaliselt tagasiulatuvalt 1.12.2010
13.05.2013RT I, 17.05.2013, 420.05.2013

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 18 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus kehtestab kaitseala, hoiuala või püsielupaiga poollooduslike koosluste säilimiseks kaitse-eeskirjaga või kaitsekorralduskavaga määratud vajaliku töö toetamiseks kinnisasja valdajale makstava loodushoiutoetuse (edaspidi toetus) taotlemisele, taotluse läbivaatamisele, tööde tegemisele, toetuse maksmisele esitatavad nõuded ja tingimused, toetuse maksmise korra ning toetuste määrad.

§ 2.   Loodushoiutoetuse määrad

  (1) Natura 2000 võrgustiku aladest väljaspool asuval kaitsealal või püsielupaigas asuvate poollooduslike koosluste ja Natura 2000 võrgustiku linnualal asuvate poldri niitude hooldamiseks antavad toetuse määrad on:
  1) puisniidu hooldamine 199 eur/ha;
  2) Natura 2000 linnualal asuva poldri niidu hooldamine 179 eur/ha;
  3) rannaniidu, loopealse, lamminiidu, soostunud niidu, sooniidu, puiskarjamaa, aruniidu hooldamine 147 eur/ha.
[RT I, 15.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

  (11) Kaitsealal, hoiualal või püsielupaigas asuvate poollooduslike koosluste taastamiseks antavad toetuse määrad on:

1) niidu või loopealse puhastamine hõredast võsast (liituvusega 0,2–0,4), kui võsa on:
a) kuni 1,5 m kõrgune 179 eur/ha;
b) üle 1,5 m kõrgune 250 eur/ha;

2) niidu või loopealse puhastamine keskmise tihedusega võsast (liituvusega 0,5–0,7), kui võsa on:
a) kuni 1,5 m kõrgune 231 eur/ha;
b) üle 1,5 m kõrgune 339 eur/ha;

3) niidu või loopealse puhastamine tihedast võsast (liituvusega 0,8–1), kui võsa on:
a) kuni 1,5 m kõrgune 320 eur/ha;
b) üle 1,5 m kõrgune 435 eur/ha;

4) puisniidul ja puiskarjamaal puurinde liituvuse vähendamine puistu grupilise struktuuri taastamise eesmärgil:
a) 1 kuni 2 liituvusastme võrra 160 eur/ha;
b) 3 kuni 4 liituvusastme võrra 250 eur/ha;

5) poollooduslikel kooslustel loomade selle korra kohaseks karjatamiseks vajalike tarade ehitamine iga viie aasta järel 1 eur/m;

6) rannaniidu või lamminiidu tihedast pilliroost puhastamine, ebatasase või mätastunud lamminiidu, soostunud niidu või sooniidu niitmine koos kuni 1,5 meetri kõrgusest hõredast võsast puhastamisega 231 eur/ha.


[RT I, 15.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Loodushoiutoetust ei maksta, kui samal aastal taotletakse sellel maatükil looduskaitseseaduse § 61 alusel rändel viibivate lindude tekitatud kahju hüvitamist.
[RT I, 17.05.2013, 4 - jõust. 20.05.2013]

§ 3.   Toetuse taotleja

  Toetust on õigus taotleda kaitsealal, hoiualal või püsielupaigas asuva kinnisasja maad õiguslikul alusel kasutaval valdajal (omanikul, rentnikul, ajutise kasutusõiguse alusel kasutajal), kui sellel maal toimub kaitsekorra või kaitsekorralduskava kohaselt vajalik poolloodusliku koosluse ilmet ja liigikoosseisu tagav tegevus.

§ 4.   Taotluse esitamine

  (1) Taotleja esitab Keskkonnaametile (edaspidi korraldaja) määruse lisas 1 esitatud vormi kohase taotluse jooksva aasta 10. maiks ning täidab võimaluse korral internetiaadressil http://niidud.envir.ee asuva andmevormi.
[RT I, 15.12.2010, 3 - jõust. 18.12.2010]

  (2) Taotlusele peab olema lisatud:
  1) kinnisasja valdamise õiguslikku alust tõendav dokument;
  2) hooldatava ala skeemkaart.

  (3) Kui taotluse esitavad nii kinnisasja omanik kui ka selle õiguspärane valdaja, vaadatakse läbi üksnes kinnistusraamatusse kantud isiku taotlus ning teine taotlus jäetakse läbi vaatamata.

§ 5.   Nõuded toetuse maksmiseks

  (1) Toetust makstakse tingimusel, et poolloodusliku koosluse hooldamisel või taastamisel kohustub taotleja:
  1) mitte kasutama kasvuregulaatoreid;
  2) mitte kündma ja külvama;
  3) mitte rajama kuivendussüsteeme;
  4) mitte kasutama pestitsiide või väetisi (sh meliorante) lepingu kehtivuse ajal ega aasta jooksul pärast selle lõppemist;
  5) mitte kasutama lindude peletamise vahendeid;
  6) puisniidu hooldamisel tuleb niitmist alustada pärast 1. juulit, hein riisuda ja ära vedada, hoida puistu ja põõsastik hõredana (liituvusega 0,2–0,5), niitmisjärgsel karjatamisel mitte ületada karjatamiskoormust 0,5 lü/ha;
  7) lamminiidu (luha), soostunud niidu ja sooniidu hooldamisel tuleb niitmist alustada pärast 1. juulit, niita keskelt-lahku või servast-serva meetodil, hein riisuda ja ära vedada;
  8) lamminiidul karjatamise korral peab karjatamiskoormus jääma vahemikku 0,2–1,0 lü/ha;
  9) aruniidu hooldamisel tuleb niita keskelt-lahku või servast-serva meetodil, hein riisuda ja ära vedada;
  10) aruniidu hooldamisel karjatamisega peab karjatamiskoormus jääma vahemikku 0,2–1,2 lü/ha;
  11) loopealse hooldamisel tuleb karjatada koormusega 0,2–1,0 lü/ha või niita lamminiidule kehtestatud nõuete kohaselt, hoides põõsastik hõredana (liituvusega 0–0,4) ning rohustu madalmurune;
  12) rannaniidu hooldamisel tuleb karjatada koormusega 0,4–1,3 lü/ha või niita lamminiidule kehtestatud nõuete kohaselt, karjatamise tulemusena peab vähemalt pool karjatatavast alast olema madalmurune;
  13) rannaniidu või lamminiidu puhastamisel tihedast pilliroost tuleb pilliroogu niita korduvalt või peale niitmist karjatada loomi. Niitmise ja karjatamise tulemusena ei tohi pilliroog olla kõrgem kui 0,5 m;
[RTL 2007, 70, 1228 - jõust. 10.09.2007]
  14) puiskarjamaa hooldamisel tuleb tagada puistu liituvus vähemalt 0,2, karjatada koormusega 0,3–1,0 lü/ha, vajadusel hõrendada puistut ja põõsastikku;
  15) niitude või loopealsete võsast või tihedast pilliroost puhastamisel ning puisniidul ja puiskarjamaal puurinde liituvuse vähendamisel puistu grupilise struktuuri taastamise eesmärgil tuleb raiutud võsa või eemaldatud pilliroog koristada, põletada või peenestada;
[RTL 2007, 70, 1228 - jõust. 10.09.2007]
  16) ebatasase või mätastunud lamminiidu, soostunud niidu või sooniidu niitmisel ja kuni 1,5 meetri kõrgusest hõredast võsast puhastamisel võib jätta raiutud võsa koristamata, põletamata või peenestamata;
  17) puisniidul ja puiskarjamaal ei tohi puurinde liituvust vähendada korraga rohkem kui 4 astme võrra;
  18) linnualal asuva poldri hooldamisel tuleb niitmist alustada pärast 1. juulit, niita keskelt-lahku või servast-serva meetodil, hein riisuda ja ära vedada.

  (2) Ühele loomühikule (lü) vastab:
  1) üks täiskasvanud veis või hobune;
  2) kaks mullikat või sälgu;
  3) kolm vasikat või varssa;
  4) viis lammast või kitse.

  (3) Tara võib olla rajatud võrkaiana, okastraataiana, elektritarana või valmistatud kohalikust traditsioonilisest materjalist vastavalt lepingus märgitud tingimustele.

§ 6.   Taotluse läbivaatamine ja otsuse tegemine

  (1) Korraldaja registreerib esitatud taotlused ja kontrollib esitatud andmete õigsust.

  (2) Kontrollimise tulemusi, toetuseks määratud rahasumma suurust ja alade eelisjärjestust arvestades otsustab korraldaja taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise hiljemalt jooksva aasta 1. juuniks.
[RT I, 15.12.2010, 3 - jõust. 18.12.2010]

  (3) Pärast § 4 lõikes 1 nimetatud tähtpäeva esitatud taotlused vaadatakse läbi ühe kuu jooksul ja, kui teised sellest korrast tulenevad tingimused on täidetud ning raha on olemas, rahuldab korraldaja taotluse.

  (4) Taotluse rahuldamata jätmise põhjendatud otsuse ärakiri saadetakse taotlejale viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

  (5) Taotluse rahuldamise korral saadab korraldaja taotlejale loodushoiutoetuse lepingu projekti.

§ 7.   Taotluse rahuldamata jätmise tingimused

  (1) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) taotlejal pole õigust toetust saada;
  2) taotleja ei ole esitanud kõiki selles määruses ettenähtud andmeid ja neid tõendavaid dokumente;
  3) taotleja on esitanud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid (edaspidi valeandmed);
  4) taotleja ei võimalda korraldaja esindajal tutvuda taotleja tegevusega või dokumentidega kohapeal, viibida kinnisasjal või hoones;
  5) puuduvad rahalised vahendid toetuse maksmiseks või taotlus ei kuulu lõigetest 2 ja 3 tulenevalt eelisjärjekorras rahuldamisele.

  (2) Taotlusi läbi vaadates ja hinnates määrab korraldaja taotlustes esitatud andmete alusel hooldatavate alade eelisjärjestuse. Kui eelisjärjestuses eespool olevatele taotlejatele toetuse määramisega lõpeb toetuse maksmiseks ettenähtud raha, jäetakse järgmised taotlused rahuldamata, sellele vaatamata, et taotleja vastab kõigile toetuse saamiseks selles määruses ja teistes tema tegevust reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetele.

  (3) Maatükkide eelisjärjestus koostatakse järgmiselt:
[RT I, 15.12.2010, 3 - jõust. 18.12.2010]
  1) maaüksused, kus vastavalt keskkonnaregistri (Keskkonnateabe Keskuse Eesti looduse infosüsteemi) andmetele on registreeritud rohunepi mängupaik;
[RTL 2010, 18, 316 - jõust. 12.04.2010]
  2) maaüksused, millest vastavalt keskkonnaregistri andmetele jääb suur-konnakotka või väike-konnakotka pesitsemispaik kuni 2 km kaugusele;
  3) maaüksused, kus vastavalt keskkonnaregistri andmetele on registreeritud harivesiliku, mudakonna, rohe-kärnkonna või kõre kudemisveekogu või kus on apteegikaani elupaik;
  4) ülejäänud maaüksused, eelistades kõrgema ja keskmise looduskaitseväärtusega alasid madala looduskaitseväärtusega aladele.

  (31) [Kehtetu - RT I, 15.12.2010, 3 - jõust. 18.12.2010]

  (4) Kui rahuldatud taotluse esitaja loobub toetusest, vaatab korraldaja lõike 1 punkti 5 alusel rahuldamata jäetud taotlused uuesti läbi ning otsustab nende rahuldamise võimaluse.

§ 8.   Loodushoiutoetuse leping

  (1) Korraldaja sõlmib taotlejaga selle määruse lisas 2 esitatud vormi kohase loodushoiutoetuse lepingu (edaspidi leping), milles määratakse kindlaks:
  1) lepingupooled;
  2) taotleja kohustused §-s 2 nimetatud tööde tegemise osas;
  3) toetussumma § 2 lõikes 1 nimetatud tööde tegemiseks iga töö kohta eraldi;
  4) taotleja vastutus kohustuste täitmata jätmise ja mittenõuetekohase täitmise korral.

  (2) Leping sõlmitakse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates 10 tööpäeva jooksul.

  (3) Kui taotleja jätab lepingu lõikes 2 nimetatud tähtajaks mõjuva põhjuseta sõlmimata ning kui teise isiku taotlus on jäänud rahuldamata § 7 lõike 1 punktis 5 sätestatud alusel, loetakse taotleja toetusest loobunuks ning tema taotlus jäetakse rahuldamata käesoleva lõike alusel.

§ 9.   Toetuse maksmine

  (1) Toetust makstakse toetuse saajale proportsionaalselt valmis tööde mahuga pärast seda, kui korraldaja esindaja on töö tulemused üle vaadanud ja vormistanud määruse lisas 3 esitatud vormi kohase akti, kuid mitte hiljem kui järgneva kalendriaasta 1. aprilliks.
[RT I, 15.12.2010, 3 - jõust. 18.12.2010]

  (2) Korraldaja taganeb lepingust, kui:
  1) toetusesaaja ei täida lepinguga võetud kohustusi või esitab tehtava töö kohta valeandmeid;
  2) toetusesaaja täidab lepingus võetud kohustusi puudustega, korraldaja on määranud toetusesaajale tähtaja järelevalve käigus avastatud puuduste kõrvaldamiseks, kuid toetusesaaja ei ole avastatud puudusi tähtpäevaks kõrvaldanud;
  3) toetusesaaja ei võimalda tutvuda tehtub töö tulemustega või dokumentidega kohapeal, viibida kinnisasjal või hoones;
  4) pärast lepingu sõlmimist ilmneb, et toetusesaaja on esitanud taotluses valeandmeid ning toetusesaajal ei ole tegelikult õigust toetust saada;
  5) on esitatud «Looduskaitseseaduse» § 61 kohane taotlus hooldataval maatükil rändel viibivate lindude tekitatud kahju hüvitamiseks.

  (3) Kui korraldaja taganeb lepingust seetõttu, et toetuse saaja pole täitnud lepingutingimusi, kohustub toetuse saaja tasuma riigieelarve tuludesse leppetrahvi, mille suurus on 10% lepingujärgsest toetusest ning talle ei maksta loodushoiutoetust.

  (4) Kui korraldaja taganeb lepingust, loodushoiutoetust ei maksta.

§ 10.   Järelevalve toetuse sihipärase kasutamise üle

  (1) Korraldaja teostab toetuse sihipärase kasutamise üle järelevalvet.

  (2) Korraldajal on õigus:
  1) kõrvaldamist võimaldavate puuduste avastamise korral teha otsus, milles ta määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks;
  2) selliste puuduste avastamise korral, mida ei ole võimalik kõrvaldada, või eelmises punktis nimetatud tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmise korral lõpetada toetuse saajaga sõlmitud leping ja toetuse maksmine ning nõuda toetuse saajalt sisse lepingujärgne leppetrahv;
  3) vähendada toetuse saajale makstavat toetust 60% võrra toetusemäärast, kui niitmise järel ei ole hein alalt koristatud.

§ 11.  
[Kehtetu – RT I, 15.12.2010, 3 - jõust. 18.12.2010]

§ 12.   Andmete säilitamine

  Korraldaja säilitab taotlusi ja lepinguid kümme aastat.

§ 13.   Määruse rakendamine

  (1) «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» ja keskkonnaministri 10. juuni 2002. a määruse nr 41 «Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord ning nõuded toetuse maksmiseks» alusel enne selle määruse jõustumist esitatud loodushoiutoetuse saamise taotlusi menetletakse «Looduskaitseseaduse» ja selle määruse kohaselt.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) 2010. aastal sõlmitud lepingute alusel talvistes oludes tehtavate tööde täitmise ja toetuse maksmise tähtaega võib taotleja ja korraldaja kokkuleppel pikendada kuni 1. aprillini 2011.
[RT I, 15.12.2010, 3 - jõust. 18.12.2010 – kohaldatakse tagasiulatuvalt 1.12.2010]


1 Kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis ja Keskkonnaministeeriumis.

Lisa 1 Loodushoiutoetuse taotlus
[RT I, 15.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 2 Loodushoiutoetuse leping
[RT I, 15.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 3 Üleandmise-vastuvõtmise akt
[RT I, 15.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 4 [Kehtetu - RT I, 15.12.2010, 3 - jõust. 18.12.2010]

Lisa 5 [Kehtetu - RT I, 15.12.2010, 3 - jõust. 18.12.2010]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json