Teksti suurus:

Pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.05.2014
Avaldamismärge:RT I, 17.05.2014, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
12.05.2014 otsus nr 431

Pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 07.05.2014

§ 1.   Pakendiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(1) Käesolev seadus sätestab üldnõuded pakendile ja pakendi kasutamisele, pakendi ja pakendist tekkivate jäätmete vältimise ja vähendamise meetmed, pakendi ja pakendijäätmete taaskasutussüsteemi korralduse, nõuded pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontrollile ning vastutuse kehtestatud nõuete täitmata jätmise eest.”;

2) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõna ”taaskasutuskordadest” sõnaga ”kasutuskordadest”;

3) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(3) Pakendimaterjali liigid on järgmised:
1) klaas – kõik sulatatud anorgaanilise klaasi liigid, mille kombineeritud nomenklatuuri grupp on 70 vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühtse tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675);
2) plast – kõik looduslikel või tehispolümeeridel põhinevad materjalid nii ühe- kui ka mitmekihilises teostuses, mille kombineeritud nomenklatuuri grupp on 39 vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2658/87;
3) metall – teras, mille kombineeritud nomenklatuuri grupp on 73, alumiinium, mille kombineeritud nomenklatuuri grupp on 76, ja muud pakendimaterjalidena kasutatavad kombineeritud nomenklatuuri jaotusse XV (mitteväärismetallid ja nendest valmistatud tooted) kuuluvad metallid vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2658/87;
4) paber ja kartong, kaasa arvatud kihiline kartong, mille kombineeritud nomenklatuuri grupp on 48 vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2658/87;
5) puit;
6) muu materjal.”;

4) paragrahvi 16 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(3) Pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa pakendimassiga rohkem kui viis tonni aastas ning ei anna käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustusi üle taaskasutusorganisatsioonile, peab korraldama oma kauba pakendijäätmete kogumise igas oma kauba müügikohas, informeerima tarbijaid võimalusest tagastada pakendijäätmed müügikohta ning pidama oma kauba pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise arvestust iga müügikoha kohta eraldi.”;

5) paragrahvi 16 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

”(31) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud pakendiettevõtja peab esitama järelevalve õigusega isiku nõudmisel järgmised andmed ja dokumendid:
1) turule lastava kauba pakendist tekkivate jäätmete mass pakendimaterjali liikide kaupa;
2) müügikohtade loetelu;
3) andmed pakendijäätmete kogumise korraldamise kohta igas müügikohas ja kogumiskohtade asukohad;
4) pakendijäätmeid taaskasutava ettevõtja koostatud kirjalik pakendijäätmete taaskasutamise tõend;
5) pakendijäätmeid taaskasutava ettevõtjaga sõlmitud kirjalikud lepingud.

(32) Käesoleva paragrahvi lõike 31 punktis 4 nimetatud tõendile märgitakse pakendijäätmete üleandja, pakendijäätmete liik, kood ja kogus ning pakendijäätmete üleandmise kuupäev ja transportija, taaskasutatud pakendijäätmete kogus ja taaskasutamistoimingu kood.”;

6) paragrahvi 17 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõna ”kokkuleppeid” sõnadega ”kirjalikke eellepinguid”;

7) paragrahvi 17 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”2) finantsplaan, mis sisaldab tegevuste finantseerimise allikaid, investeeringuid pakendijäätmete kogumise infrastruktuuri ja võimsuse ning võimekuse suurendamisse, tulevikuinvesteeringuteks hoitavat raha ja pakendijäätmete kogumisse kaasatud muudele isikutele makstavat teenustasu;”;

8) paragrahvi 17 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(4) Akrediteeritud taaskasutusorganisatsiooni ülesanne on tagada:
1) üleriigiline pakendi ja pakendijäätmete kogumine;
2) kogutud korduskasutuspakendi korduskasutamine ja pakendijäätmete taaskasutamine;
3) kõigile pakendiettevõtjatele juurdepääs taaskasutusorganisatsiooni teenustele;
4) vastavalt käesoleva seaduse § 16 lõikele 2 oma kohustused üle andnud pakendiettevõtjatelt võrdsetel tingimustel tasu kogumine ja neile teenuste pakkumine, lähtudes pakendiettevõtjate poolt turule lastud pakendatud kauba pakendijäätmete massist ja taaskasutusorganisatsiooni avalikustatud teenustasu määradest;
5) pakendi ja pakendijäätmete käitlemisega seotud teenuse ostmine konkurentsi alusel, lähtudes vahendite säästliku kasutamise, hanke läbipaistvuse ja kontrollitavuse ning teenuse pakkujate võrdse kohtlemise põhimõttest;
6) taaskasutamise tõendamine konkurentsi alusel valitud teenuse osutaja vahendusel;
7) pakendimaterjali kokkuostu hinnakirja avalikustamine oma veebilehel, kui taaskasutusorganisatsioon tegeleb sellega;
8) vastavalt käesoleva seaduse § 16 lõikele 2 üleantud kohustuste teenustasu hinna määramine turule lastud pakendimassi kilogrammi kohta ja selle avalikustamine oma veebilehel;
9) vastavalt käesoleva seaduse § 16 lõikele 2 oma kohustused üleandnud pakendiettevõtjate ning pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamisega seotud andmete kättesaadavus Keskkonnaministeeriumile ja järelevalve õigust omavale isikule;
10) kasumi reinvesteerimine taaskasutusorganisatsiooni põhikirjalistest eesmärkidest tulenevasse tegevusse ning kasumi liikmetele, osanikele või aktsionäridele jaotamata jätmine;
11) taaskasutusorganisatsiooni ning tema liikmete, osanike või aktsionäride vaheliste finantssuhete läbipaistvus;
12) avalikkuse ja tarbijate teavitamine pakendi ja pakendijäätmete tagastamise korrast ja nõuetest;
13) keskkonnaministrile iga aasta 31. juuliks kirjaliku ülevaate esitamine oma eelmise kalendriaasta tegevuse kohta.”;

9) paragrahvi 17 lõiked 41 ja 42 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
”(41) Taaskasutusorganisatsioon on kohustatud esitama keskkonnaministrile viimase nõudmisel andmed liikmete, osanike või aktsionäride tehtud tehingute kohta, mis on vajalikud käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 10 sätestatud kohustuste täitmise kontrollimiseks.
(42) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 12 nimetatud teavitusele tehtavad kulutused peavad moodustama vähemalt ühe protsendi taaskasutusorganisatsiooni kalendriaasta käibest, kusjuures käibe suuruse arvutamisel ei arvestata tagatisraha.”;

10) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 43 järgmises sõnastuses:
”(43) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 13 nimetatud ülevaade peab sisaldama muu hulgas:
1) andmeid tekkekohal ja avaliku konteinervõrgustiku kaudu kogutud ning taaskasutatud pakendijäätmete kohta jäätmekäitlejate lõikes;
2) teavet sõlmitud lepingute kohta;
3) teavet käesoleva seaduse §-s 171 sätestatu kohta;
4) teavet pakendi taaskasutamise teenustasude ja eelmise kalendriaasta jooksul pakendimaterjali kokkuostuhinna muutuste kohta;
5) teavet tagatisrahaga pakendite tagastamise kohta;
6) teavet käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 12 nimetatud teavitustegevuse ja selle maksumuse kohta.”;

11) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 44 järgmises sõnastuses:
”(44) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 13 nimetatud ülevaade ja majandusaasta aruanne peavad olema kättesaadavad taaskasutusorganisatsiooni veebilehel.”;

12) paragrahvi 171 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna ”tihedus” sõnadega ”iga taaskasutusorganisatsiooni kohta”;

13) paragrahvi 171 täiendatakse lõigetega 12 ja 13 järgmises sõnastuses:

”(12) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tiheasustusega alad on määratud planeerimisseaduse alusel.

(13) Kogumiskohad määratakse kindlaks taaskasutusorganisatsiooni ja kohaliku omavalitsuse organi vahel sõlmitavas kirjalikus lepingus.”;

14) paragrahvi 171 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
”(5) Tagatisrahata pakendi jäätmete kogumisel peab taaskasutusorganisatsioon kindlustama, et igas kogumiskohas oleks tagatud kõigi pakendimaterjali liikide kogumine.”;

15) paragrahvi 18 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(1) Pakendikomisjoni ülesanne on koordineerida pakendiseadusest tulenevate eesmärkide saavutamist, olles keskkonnaministri nõuandev organ pakendi- ja pakendijäätmepoliitika kujundamisel ning taaskasutusorganisatsiooni akrediteerimisel ja akrediteeringu kehtetuks tunnistamisel.”;

16) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
”(11) Pakendikomisjon küsib vajaduse korral käesoleva paragrahvi lõike 1 kohase ülesande täitmiseks teavet taaskasutusorganisatsioonilt, vaatab läbi taaskasutusorganisatsiooni eelmise kalendriaasta tegevuse kirjaliku ülevaate ja esitab keskkonnaministrile oma arvamuse taaskasutusorganisatsiooni tegevuse vastavuse kohta akrediteerimistingimustele.”;

17) paragrahvi 20 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(4) Pakendiettevõtja võib käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 22 nimetatud kohustused kirjaliku lepingu alusel üle anda ainult taaskasutusorganisatsioonile. Kui pakendiettevõtja on käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 22 sätestatud kohustused taaskasutusorganisatsioonile üle andnud, vastutab nimetatud kohustuste täitmise eest taaskasutusorganisatsioon ja taaskasutusorganisatsioon ei või keelduda kogutud pakendi ega pakendijäätmete vastuvõtmisest. Tagatisrahaga pakendeid lõppkasutajale või tarbijale müüv pakendiettevõtja ei saa tagatisrahaga pakendi tagasivõtmise kohustust taaskasutusorganisatsioonile üle anda.”;

18) paragrahvi 20 lõikes 41 asendatakse tekstiosa ”m2” sõnaga ”ruutmeetri”;

19) paragrahvi 20 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 22, § 24 lõikes 4 ja §-s 36 nimetatud kohustustest on vabastatud pakendiettevõtjad, kes lasevad turule kaupa plastist pakendis, mille mass on alla 100 kilogrammi aastas, ja muust materjalist pakendis, mille mass on alla 200 kilogrammi aastas.”;

20) paragrahvi 21 lõike 41 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(41) Pakendiettevõtja ei lisa tagatisraha:”;

21) paragrahvi 23 lõike 3 punkti 2 lõppu täiendatakse sõnadega:
”, ja informatsiooni vastava pakendi looduses lagunemise aja kohta;”;

22) paragrahvi 24 lõike 3 punktid 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
”4) pakendit ja pakendijäätmeid taaskasutavate ettevõtjate väljastatud raamatupidamise algdokumendid, vastuvõtudokumendid, aktid ja kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil taaskasutamise tõendid;
5) tolli aktsepteeritud tollideklaratsioonid ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 kohased saatedokumendid pakendi, pakendatud kauba ning pakendijäätmete sisse- ja väljaveo kohta.”;

23) paragrahvi 24 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(6) Taaskasutusorganisatsioon esitab kalendriaasta kohta pakendiregistrisse kandmiseks käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 1 ja 2 nimetatud andmed iga temale kohustused üle andnud pakendiettevõtja kohta ja punktis 3 nimetatud andmed koondandmetena.”;

24) seadust täiendatakse §-ga 241 järgmises sõnastuses:

§ 241. Pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontroll

(1) Pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontrolli (edaspidi audiitorkontroll) eesmärk on anda hinnang kalendriaasta jooksul pakendiregistrisse esitatud andmete õigsuse kohta.

(2) Pakendiregistrisse esitatavaid andmeid kontrollib vandeaudiitor audiitortegevuse seaduse tähenduses vastavuses audiitortegevusele kehtestatud nõuetele käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud ulatuses.

(3) Pakendiettevõtja, kes käesoleva seaduse §-st 24 tulenevalt esitab andmed pakendiregistrisse ning laseb turule pakendatud kaupa pakendimassiga rohkem kui viis tonni aastas, ja taaskasutusorganisatsioon korraldavad pakendiregistrisse esitatavate andmete kontrollimise põhjendatud kindlustandva töövõtuna audiitortegevuse seaduse tähenduses.

(4) Pakendiettevõtja, kes käesoleva seaduse §-st 24 tulenevalt esitab andmed pakendiregistrisse ning laseb turule pakendatud kaupa pakendimassiga vähem kui viis tonni aastas, korraldab pakendiregistrisse esitatavate andmete kontrollimise piiratud kindlustandva töövõtuna audiitortegevuse seaduse tähenduses.

(5) Pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa ja on oma kohustused vastavalt käesoleva seaduse § 16 lõikele 2 üle andnud taaskasutusorganisatsioonile, korraldab pakendiregistrisse esitatavate andmete kontrollimise piiratud kindlustandva töövõtuna. Sõltumatu vandeaudiitori kindlustandva töövõtu aruanne esitatakse taaskasutusorganisatsioonile.

(6) Taaskasutusorganisatsiooni pakendiregistrisse esitatavate andmete kontrollimisel võetakse arvesse kohustused üle andnud pakendiettevõtja vandeaudiitori kokkuvõtet.

(7) Sõltumatu vandeaudiitori kokkuvõte peab olema väljastatud enne eelmise kalendriaasta andmete pakendiregistrisse esitamise tähtaega.”;

25) paragrahv 27 tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 29 lõikes 2 asendatakse tekstiosa ”3200 eurot” tekstiosaga ”32 000 eurot”;

27) seadust täiendatakse §-ga 291 järgmises sõnastuses:

§ 291. Taaskasutamise tõendis valeandmete ja puudulike andmete esitamine

(1) Taaskasutamise tõendis valeandmete ja puudulike andmete esitamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.”;

28) paragrahvi 30 lõikes 2 asendatakse tekstiosa ”3200 eurot” tekstiosaga ”32 000 eurot”;

29) paragrahvid 31 ja 32 tunnistatakse kehtetuks;

30) paragrahv 33 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 33. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-des 28–30 nimetatud väärtegude menetlemisel kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-des 29–30 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on Keskkonnainspektsioon.

(3) Käesoleva seaduse §-s 28 nimetatud väärteo kohtuväline menetleja on Veterinaar- ja Toiduamet.

(4) Käesoleva seaduse §-des 29 ja 30 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on ka Maksu- ja Tolliamet.

(5) Käesoleva seaduse §-s 30 nimetatud väärteo kohtuväline menetleja on ka Tarbijakaitseamet.

(6) Käesoleva seaduse §-des 29 ja 30 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on ka linna- ja vallavalitsus.”;

31) seadust täiendatakse §-ga 392 järgmises sõnastuses:

§ 392. Pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontrolli rakendamine

Käesoleva seaduse § 241 jõustub 2015. aasta 1 jaanuaril.”;

32) seaduse normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa ”Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/12/EÜ jäätmete kohta (ELT L 114, 27.04.2006, lk 9–21)” tekstiosaga ”Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT 312, 22.11.2008, lk 3–30).”.

§ 2.   Pakendiaktsiisi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

”(3) Pakendi materjali liigid on nimetatud pakendiseaduse § 3 lõikes 3.

(4) Pakendimaterjal käesoleva seaduse tähenduses on materjal, millest on valmistatud pakendi põhiosa. Kui pakend koosneb mitmest erinevast pakendiseaduse § 3 lõikes 3 loetletud materjalist (näiteks plast-metall, kartong-plast või muu), loetakse pakendimaterjaliks materjal, mille massiosa on pakendi koostises suurim.”;

3) paragrahvi 8 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”5) Eestis turule lastud kauba, teisest liikmesriigist soetatud ja imporditud kauba plastist pakend massiga alla 25 kilogrammi kvartalis ja kauba muust materjalist pakend massiga alla 50 kilogrammi kvartalis.”;

4) lisa ”Pakendiaktsiisi määrad” tabeli punktis 2 asendatakse sõna ”plastik” sõnaga ”plast”.

§ 3.   Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punkt 12 jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json