Teksti suurus:

Elektroonilise side seaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 17.05.2016, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
11.05.2016 otsus nr 771

Elektroonilise side seaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 04.05.2016

§ 1.   Elektroonilise side seaduse muutmine

Elektroonilise side seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõna „koostalitusvõime” sõnaga „koostalitlusvõime” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõikes 2 ja § 2 punktis 41 asendatakse sõna „aparatuur” sõnaga „raadioseade” vastavas käändes;

3) paragrahvi 2 punktid 2–4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 391 järgmises sõnastuses:
„391) raadioliides on raadiosageduse kasutuse suhtes kohaldatav tehniline norm;”;

5) paragrahvi 2 punkt 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„41) raadiosagedus on avatud keskkonnas vabalt leviva elektromagnetlaine võnkesagedus sagedustel kuni 3000 GHz;”;

6) paragrahvi 2 punkt 44 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„4) raadioseade on elektriline või elektrooniline seade, mis kiirgab või võtab raadioside või raadiotuvastuse eesmärgil vastu raadiosagedusi, ja elektriline või elektrooniline seade, millele on lisatud tarvik, et kiirata või võtta raadiotuvastuse eesmärgil vastu raadiosagedusi;”;

7) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 441 ja 442 järgmises sõnastuses:
„441) raadioseadme kasutusele võtmine on raadioseadme Euroopa Liidus esmakordne kasutamine lõppkasutajate poolt;
442) raadioseadmeklass on iseloomulike ja ühetaoliste kindlaksmääratud tehniliste näitajate, kasutusotstarbe, -viisi ja -võimalustega piiritletud raadioseade ja raadioliides, mille jaoks see raadioseade on mõeldud;”;

8) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 451 järgmises sõnastuses:
„451) raadiotuvastus on objekti asukoha, kiiruse või muude näitajate kindlaksmääramine või nende näitajatega seotud teabe hankimine raadiosageduse leviomadusi kasutades;”;

9) paragrahvi 2 punkt 47 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Majandustegevuse registris ei avalikustata amatöörraadiojaama ning füüsilise isiku vee- või õhusõiduki sagedusloa andmise otsust ja sagedusloa tingimusi.”;

11) paragrahvi 51 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõna „koostalituseks” sõnaga „koostalitluseks”;

12) paragrahvi 96 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Sideettevõtja on kohustatud sideteenuse lepingu sõlmimisel teavitama tarbijat võimalusest sõlmida leping, mille maksimaalne kestus on üks aasta.”;

13) paragrahvi 98 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 99 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Sideettevõtja teavitab lõppkasutajat sideteenuse lepingu tingimuste muutmise kavatsusest vähemalt üks kuu ette lepingus kokkulepitud viisil. Teade pealkirjastatakse „Lepingu muutmine” ning teatesse märgitakse muudetavad tingimused, lõppkasutaja õigus muudatustega mittenõustumisel leping leppetrahvita üles öelda, tingimuste muutmise põhjus ja õiguslik alus.”;

15) paragrahvi 99 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kõnekaardi lõppkasutajat teavitab sideettevõtja käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud kohustuse täitmiseks lühisõnumiga kõnekaardi numbril ja teatega sideettevõtja veebilehel. Lühisõnumile lisatakse otseviide sideettevõtja veebilehel asuvale täpsemale muudatuse sisule.”;

16) paragrahvi 99 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

17) seaduse 9. peatükki täiendatakse §-ga 1002 järgmises sõnastuses:

§ 1002. Sideteenuse katvuse ja võimaluste võrdlus

(1) Sideteenuse katvuse ja võimaluste võrdlust korraldatakse sideteenuse katvuse, kasutuse ja võimaluste kaardistuse infosüsteemi kaudu.

(2) Sideteenuse katvuse, kasutuse ja võimaluste kaardistuse infosüsteem on andmekogu (edaspidi sideteenuse andmekogu), mille pidamise eesmärk on kaardistada Eesti territooriumi aadressiobjektidel pakutavate andmesideteenuste võimalused ja tehnilised parameetrid ning tuvastada aadressiobjektid, millel puudub andmesideteenus. Sideteenuse andmekogu võimaldab seirata andmesideteenuste levikut ajas.

(3) Sideteenuse andmekogu vastutav töötleja on Tehnilise Järelevalve Amet.

(4) Sideteenuse andmekogu koosseisu kuuluvad:
1) aadressiobjektide andmebaas koos nendel pakutavate võimalike andmeedastuskiirustega;
2) sideettevõtja osutatava andmesideteenuse geograafilise leviku ja tehniliste parameetrite andmebaas;
3) Tehnilise Järelevalve Ameti tehtavate sideteenuste kvaliteedi mõõtmiste tulemuste andmebaas;
4) turutõrke ulatuse analüüsi andmebaas;
5) autenditud kasutajate andmebaas;
6) Eesti haldus- ja asustusjaotuse kaart.

(5) Sideettevõtja esitab sideteenuse andmekogu põhimääruses määratud perioodilisusega sideteenuse andmekogusse andmeid andmesideteenuse geograafilise leviku, võimaluste ja võimekuse parameetrite kohta.

(6) Sideteenuse andmekogusse kantud andmetel on informatiivne tähendus.”;

18) seadust täiendatakse 111. peatükiga järgmises sõnastuses:

111. peatükk
RAADIOSEADMELE ESITATAVAD NÕUDED

§ 1201. Käesoleva peatüki reguleerimisala

(1) Käesolevas peatükis sätestatakse nõuded raadioseadmele, raadioseadme ja selle kasutamist võimaldava tarkvara vastavushindamisele, raadioseadme tüüpide registreerimisele ja liidestest teavitamisele ning riiklikule järelevalvele.

(2) Raadioseadme tootja, tootja volitatud esindaja ning raadioseadme importija ja levitaja kohustustele, teavitatud asutusele, raadioseadme vastavushindamisele ning turujärelevalvele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seaduse sätteid, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.

§ 1202. Raadioseadmele esitatavad nõuded ning raadioseadme nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine

(1) Valdkonna eest vastutav minister võib Euroopa Komisjoni õigusakti alusel kehtestada määrusega kindlatele raadioseadmeklassidele ja konkreetset tüüpi seadmetele olulisi nõudeid eesmärgiga tagada:
1) raadioseadme koostalitlusvõime lisatarvikutega, eelkõige ühtsete laadijatega, ja sidevõrkude kaudu teiste raadioseadmetega, ning võimalus ühendada raadioseadet Euroopa Liidus kasutatavate asjakohaste liidestega;
2) raadioseadme ja sidevõrgu koostalitlusvõime;
3) raadioseadme turvaseadmete olemasolu kasutajate sõnumi saladuse ja isikuandmete kaitsmiseks;
4) pettuste vältimine;
5) juurdepääs päästeasutusele;
6) raadioseadme kohandatus erivajadustega inimestele kasutamiseks;
7) raadioseadme ja selle tarkvara ühilduvus.

(2) Valdkonna eest vastutav minister võib kehtestada määrusega tehnilised nõuded raadioseadmetele, mida kasutatakse käesoleva seaduse §-s 11 sätestatud sagedusloa alusel, eesmärgiga vältida raadiohäireid, tagada seadmete koostoime ning inimese tervise ja keskkonna kaitse elektromagnetväljade kahjuliku mõju eest.

(3) Nõuded raadioseadmele ja nõuetele vastavuse tõendamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(4) Raadioseadme ja selle kasutamist võimaldava tarkvara tootja peab käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel sätestatud korras Euroopa Komisjoni õigusaktis sätestatud raadioseadmeklassidesse kuuluvate raadioseadmete puhul:
1) hindama raadioseadme ja selle kasutamist võimaldava tarkvara nõuetele vastavust;
2) esitama käesoleva lõike punkti 1 kohase vastavushindamise kohta teabe Euroopa Liidu liikmesriikidele ja Euroopa Komisjonile Euroopa Komisjoni õigusaktis sätestatud korras.

§ 1203. Raadioseadme tüübi registreerimine

(1) Raadioseadme tootja on kohustatud enne raadioseadme turule laskmist registreerima Euroopa Komisjoni õigusaktis sätestatud raadioseadmeklassi kuuluva raadioseadme tüübi Euroopa Komisjoni keskses süsteemis.

(2) Valdkonna eest vastutav minister võib kehtestada määrusega raadioseadme tüübi registreerimise korra.

§ 1204. Liidesest teavitamine

(1) Sideettevõtja avalikustab sideteenuse osutamise käigus lõppkasutajale pakutavate liideste tüüpide spetsifikatsioonid enne sideteenuse osutamise alustamist nende liideste kaudu. Sideettevõtja ajakohastab spetsifikatsioonid vähemalt üks kord aastas. Liideste avalikustamisest ja ajakohastamisest teatab sideettevõtja kolme tööpäeva jooksul Tehnilise Järelevalve Ametile.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud liideste tüüpide spetsifikatsioonide avalikustamise ja ajakohastamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(3) Eesti õigusaktidega reguleeritud raadioliidestest teavitatakse Euroopa Komisjoni toote nõuetele vastavuse seaduse §-s 43 sätestatud korras.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud teavitamine ei ole vajalik, kui:
1) raadioliidesed vastavad täielikult Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse 676/2002/EÜ, Euroopa Ühenduse raadiospektripoliitika reguleeriva raamistiku kohta (EÜT L 108, 24.04.2002, lk 16), alusel vastuvõetud Euroopa Komisjoni otsustele raadiosageduse ühtlustatud kasutamise kohta;
2) raadioliidesed vastavad Euroopa Komisjoni õigusakti kohaselt raadioseadmele, mida võib kogu Euroopa Liidus piiranguteta kasutusele võtta ja kasutada.

§ 1205. Kaitsemeetmed ja teabevahetus

(1) Kui Tehnilise Järelevalve Amet leiab, et raadioseade võib kujutada ohtu inimese tervisele või ohutusele või muule käesolevas peatükis sätestatud avaliku huvi kaitse aspektile, siis hindab Tehnilise Järelevalve Amet raadioseadme vastavust käesolevas peatükis ja toote nõuetele vastavuse seaduses sätestatud nõuetele.

(2) Kui Tehnilise Järelevalve Amet leiab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hindamise tulemusel, et raadioseade ei vasta nõuetele, nõuab ta, et asjaomane ettevõtja võtaks kasutusele kaitsemeetmed raadioseadme nõuetega vastavusse viimiseks või kõrvaldaks raadioseadme turult või nõuaks selle tarbijalt tagasi Tehnilise Järelevalve Ameti määratud tähtaja jooksul.

(3) Tehnilise Järelevalve Amet teavitab nõuetele mittevastavast raadioseadmest asjaomast teavitatud asutust.

(4) Kui raadioseadme mittevastavus puudutab ka teisi Euroopa Liidu liikmesriike, siis teavitab Tehnilise Järelevalve Amet Euroopa Komisjoni ja teisi Euroopa Liidu liikmesriike hindamise tulemustest ning käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel võetud kaitsemeetmetest.

(5) Ettevõtja tagab, et tema poolt turul kättesaadavaks tehtud asjaomaste raadioseadmete suhtes võetakse käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel nõutud kaitsemeetmed.

(6) Kui ettevõtja ei võta käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel sätestatud tähtaja jooksul kaitsemeetmeid, kehtestab Tehnilise Järelevalve Amet ajutised kaitsemeetmed eesmärgiga keelata raadioseadme turul kättesaadavaks tegemine või piirata seda.

(7) Tehnilise Järelevalve Amet teavitab käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud ajutiste kaitsemeetmete rakendamisest Euroopa Komisjoni ja teisi Euroopa Liidu liikmesriike. Teavituses märgitakse:
1) raadioseadme tuvastamiseks vajalik teave;
2) raadioseadme päritolu;
3) nõuetele mittevastavuse sisu;
4) vahetu ohu olemasolu;
5) võetud kaitsemeetmed ja nende kestus;
6) asjaomase ettevõtja seisukoht;
7) kaitsemeetme rakendamise põhjused;
8) kas raadioseadme nõuetele mittevastavus tuleneb puudustest harmoneeritud standardites.

(8) Kui kolme kuu jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud teabe kättesaamisest arvates ei ole teised Euroopa Liidu liikmesriigid ega Euroopa Komisjon esitanud vastuväiteid Tehnilise Järelevalve Ameti kehtestatud ajutise kaitsemeetme kohta, loetakse meede põhjendatuks.

(9) Kui ajutise kaitsemeetme algataja on teine Euroopa Liidu liikmesriik, teavitab Tehnilise Järelevalve Amet Euroopa Komisjoni ja teisi Euroopa Liidu liikmesriike ajutistest kaitsemeetmetest ja annab muud tema käsutuses olevat teavet asjaomase raadioseadme mittevastavuse kohta.

(10) Kui Tehnilise Järelevalve Amet ei ole nõus teise Euroopa Liidu liikmesriigi kehtestatud ajutise kaitsemeetmega, esitab ta oma vastuväited Euroopa Komisjonile ja teistele Euroopa Liidu liikmesriikidele.

(11) Kui tootja ei täida käesoleva seaduse § 1202 lõike 3 alusel kehtestatud õigusaktis raadioseadme vastavushindamisel koostatud tehnilisele dokumentatsioonile esitatavaid nõudeid, on Tehnilise Järelevalve Ametil õigus nõuda, et tootja või importija laseks omal kulul Tehnilise Järelevalve Ameti poolt aktsepteeritud asutusel ja Tehnilise Järelevalve Ameti kindlaksmääratud tähtaja jooksul kontrollida raadioseadme vastavust raadioseadmele esitatavatele olulistele nõuetele.

§ 1206. Euroopa Liidu kaitsemenetlus

(1) Kui Euroopa Komisjon leiab, et Tehnilise Järelevalve Ameti kehtestatud ajutine kaitsemeede ei ole asjakohane, tühistab Tehnilise Järelevalve Amet selle.

(2) Kui Euroopa Komisjon leiab, et teises Euroopa Liidu liikmesriigis võetud kaitsemeede on asjakohane, siis Tehnilise Järelevalve Amet tagab mittevastava raadioseadme turult kõrvaldamise või tagasinõudmise ning teavitab sellest Euroopa Komisjoni.”;

19) seaduse 12. peatükk tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 137 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Tehnilise Järelevalve Amet esitab Euroopa Komisjonile aruande käesoleva seaduse 111. peatüki kohaldamise kohta vähemalt iga kahe aasta järel.”;

21) paragrahv 182 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 188 lõikest 3 jäetakse välja arv „, 182”;

23) seadust täiendatakse §-ga 1962 järgmises sõnastuses:

§ 1962. Raadioseadmele esitatavate nõuete rakendamine

(1) Käesoleva seaduse § 1203 lõiget 1 kohaldatakse alates 2018. aasta 12. juunist.

(2) Esimene käesoleva seaduse § 137 lõikes 5 nimetatud aruanne esitatakse Euroopa Komisjonile 2017. aasta 12. juuniks.

(3) Raadioseadme, mis on kooskõlas käesoleva seaduse enne 2016. aasta 13. juunit kehtinud redaktsiooni nõuetega ja toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 alusel sätestatud elektriseadmetele esitatavate nõuetega ning mis on turule lastud enne 2017. aasta 13. juunit, võib turul kättesaadavaks teha ja kasutusele võtta, olenemata raadioseadme vastavusest toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 alusel sätestatud raadioseadmele esitatavatele nõuetele.”;

24) seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/19/EÜ elektroonilistele sidevõrkudele ja nendega seotud vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse sidumise kohta (juurdepääsu käsitlev direktiiv) (EÜT L 108, 24.04.2002, lk 7–20), muudetud direktiiviga 2009/140/EÜ (ELT L 337, 18.12.2009, lk 37–69);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/20/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade andmise kohta (loadirektiiv) (EÜT L 108, 24.04.2002, lk 21–32), muudetud direktiiviga 2009/140/EÜ (ELT L 337, 18.12.2009, lk 37–69);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv) (EÜT L 108, 24.04.2002, lk 33–50), muudetud direktiiviga 2009/140/EÜ (ELT L 337, 18.12.2009, lk 37–69);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul (universaalteenuse direktiiv) (EÜT L 108, 24.04.2002, lk 51–77), muudetud direktiiviga 2009/136/EÜ (ELT L 337, 18.12.2009, lk 11–36);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 31.07.2002, lk 37–47), muudetud direktiividega 2006/24/EÜ (ELT L 105, 13.04.2006, lk 54–63) ja 2009/136/EÜ (ELT L 337, 18.12.2009, lk 11–36);
Komisjoni direktiiv 2002/77/EÜ konkurentsi kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste turgudel (EÜT L 249, 17.09.2002, lk 21–26);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/24/EÜ, mis käsitleb üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste või üldkasutatavate sidevõrkude pakkujate tegevusega kaasnevate või nende töödeldud andmete säilitamist ja millega muudetakse direktiivi 2002/58/EÜ (ELT L 105, 13.04.2006, lk 54–63);
Komisjoni direktiiv 2008/63/EÜ konkurentsi kohta telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete turgudel (ELT L 162, 21.06.2008, lk 20–23);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/53/EL raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ (EÜT L 153, 22.05.2014, lk 62–106).”.

§ 2.   Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmine

Toote nõuetele vastavuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Vabariigi Valitsus, tema volitatud minister ja valdkonna eest vastutav minister võib määrusega kehtestada tootele nõuded ja nendele nõuetele vastavuse tõendamise korra ning määrata turujärelevalveasutuse, kes teeb turujärelevalvet nende nõuete täitmise üle.”;

2) paragrahvi 23 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Eestis tegevusõiguse saanud vastavushindamisasutus teavitab käesoleva seaduse § 30 lõikes 11 nimetatud asutust:”;

3) paragrahvi 23 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 23 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 27 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 28 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Vastavushindamisasutus ja isik, kes taotleb vastavushindamisasutuse tegevusluba, peab olema tegevusloaga taotletavaks vastavushindamiseks akrediteeritud määruse (EÜ) nr 765/2008 kohase akrediteerimisasutuse poolt.

(4) Kui vastavushindamisasutust akrediteeris teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi riiklik akrediteerimisasutus, esitab vastavushindamisasutus talle tegevusõiguse andnud asutusele selle akrediteerimisasutuse tehtud järelkontrolli aruande.”;

7) paragrahvi 30 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Tegevusloa annab Tehnilise Järelevalve Amet. Meditsiiniseadmete valdkonnas annab tegevusloa Terviseamet.

(12) Tegevusloa andmisse võib kaasata vastavas valdkonnas turujärelevalvet tegeva asutuse.”;

8) paragrahvi 31 lõike 2 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Tegevusloa andmisest võib keelduda, kui taotleja õigus tegutseda vastavushindamisasutusena on varem kehtetuks tunnistatud järgmistel alustel:”;

9) paragrahvi 33 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Vastavushindamisasutuse tegevusloa kehtetuks tunnistamise korral annab vastavushindamisasutus oma vastavushindamisalase dokumentatsiooni üle käesoleva seaduse § 30 lõikes 11 nimetatud asutusele. Dokumentatsiooni ei pea üle andma, kui vastavushindamisasutuse tegevusluba tunnistatakse kehtetuks osaliselt.”;

10) paragrahvi 34 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tegevusloa andnud asutus teavitab vastavushindamisasutusele tegevusloa andmisest, selle kehtivuse peatamisest või kehtetuks tunnistamisest Euroopa Komisjoni ja teisi liikmesriike. Teavitamine tagab tegevusloaga antud tegevusõiguse ulatuses vastavushindamisasutuse poolt tehtud vastavushindamise tunnustamise Euroopa Liidu liikmesriigis. Teavitamise käigus omistatakse vastavushindamisasutusele tunnusnumber.

(2) Vastavushindamisasutus võib alustada tegevust tegevusloaga antud tegevusõiguse ulatuses pärast seda, kui on möödunud kahenädalane ooteaeg ning Euroopa Komisjon ja ükski liikmesriik ei ole selle vastavushindamisasutuse teavitamise osas vastuväiteid esitanud.

(3) Kui Euroopa Komisjon või teine liikmesriik esitab vastavushindamisasutusele tegevusloa andmise teavitamise kohta vastuväiteid, võtab tegevusloa andnud asutus need arvesse ning uuendab vastavushindamisasutusele tegevusloa andmise menetluse.”;

11) paragrahvi 35 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tegevusloa andnud asutus avaldab avalikkuse teavitamise eesmärgil vastavushindamisasutusele tegevusloa andmise, selle kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise andmed majandustegevuse registris registrikandena.”;

12) paragrahvi 38 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui käesoleva seaduse alusel tegevusloa saanud vastavushindamisasutuse kontrollimise tulemusel on vastavushindamisasutus kohustatud rakendama parandusmeetmeid, esitab akrediteerimisasutus pärast meetmete rakendamist kontrolli kokkuvõtlikud tulemused tegevusloa andnud käesoleva seaduse § 30 lõikes 11 nimetatud asutusele. Samuti teavitab akrediteerimisasutus viivitamata tegevusloa andnud asutust akrediteeringu kehtivuse peatamisest või kehtetuks tunnistamisest ning vastavushindamisasutuse tegevuse kohta esitatud kaebustest ja nende lahendamiseks rakendatud abinõudest.”;

13) paragrahvi 50 lõike 5 punktis 3 asendatakse sõna „aparatuur” sõnaga „raadioseade”.

§ 3.   Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2016. aasta 13. juunil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json