Teksti suurus:

Ministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.05.2022
Avaldamismärge:RT I, 17.05.2022, 1

Ministri määruste muutmine

Vastu võetud 09.05.2022 nr 37

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 73 lõigete 11, 12 ja 121, § 74 lõike 10, § 76 lõike 13, ja § 83 lõike 5 alusel.

§ 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord“ muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruses nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kui korduvülevaatusele suunamise põhjuseks oli rakendamata parandusmeede ja sõidukil puuduvad muud olulised või ohtlikud rikked või puudused, siis parandusmeetme rakendamise järel määrab sõidukile järgmise ülevaatusele esitamise tähtaja Transpordiamet. Kui sõiduki omanik või vastutav kasutaja soovib ülevaatuse sissekannet registreerimistunnistusele, tuleb pöörduda ülevaatuspunkti, kus korduvülevaatus määrati.“;

2) paragrahvi 3 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Ülevaatusele ei kuulu kahe- või kolmerattaline mopeed ja võistlussõiduk.“;

3) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „L5e-“ tekstiosaga „, L6e-“;

4) paragrahvi 6 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kasutatud, mitte üle kümne aasta vanune M1-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja L7e-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 24 kuu möödumisel viimasest korralisest või erakorralisest ülevaatusest. Üle kümne aasta vanune M1-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja L7e kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest korralisest või erakorralisest ülevaatusest.“;

5) paragrahvi 6 lõikeid 5–8 täiendatakse pärast sõna „viimasest“ sõnadega „korralisest või erakorralisest“;

6) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

„(81) Enne 1. jaanuari 1973. a valmistatud vähemalt 70-aasta vanune vanasõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele pärast vanasõidukiks tunnustamise akti kehtivuse lõppu, kui sõidukile ei ole väljastatud uut vanasõidukiks tunnustamise akti.“;

7) paragrahvi 6 lõige 91 sõnastatakse järgmiselt:

„(91) Sõiduk, mis võetakse kasutusele taksoveol, mille tellimine ja hinna arvestamine toimub ainult infoühiskonna teenuse vahendusel, esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 12 kuu möödumisel pärast sõidukile ühistranspordiseaduse kohase sõidukikaardi andmist ning pärast seda iga 12 kuu järel viimasest korralisest või erakorralisest ülevaatusest.“;

8) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 18 järgmises sõnastuses:

(18) Korduvülevaatusele saab sõiduki esitada:
1) enne kehtiva korralise ülevaatuse tähtaja lõppu ja 30 päeva jooksul pärast korralise ülevaatuse tähtaega;
2) 30 päeva jooksul pärast korduvülevaatuse määramist, kui sõidukil puudus kehtiv korraline ülevaatus;
3) 60 päeva jooksul pärast korduvülevaatuse määramist, kui sõiduki korralise ülevaatuse lõpuni on rohkem kui 60 päeva.“;

9) paragrahvi 8 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Korduvülevaatus võib piirduda üksnes kontrollkaardil esitatud puuduste kõrvaldamise kontrollimisega.“;

10) paragrahvi 8 lõige 10 sõnastatakse järgmiselt:

„(10) ADR-sõiduki eriliigilisel ülevaatusel kontrollitakse sõiduki vastavust autoveoseaduses sätestatud nõuetele, erivarustuse ja tähistuse olemasolu ning seda, kas veoanum on läbinud ADR-vastavuse kontrolli.“;

11) paragrahvi 8 lõige 13 sõnastatakse järgmiselt:

„(13) Autokraana ning üle 7-tonnise tõstevõimega hüdrotõstukiga või üle 3-meetrise tõstekõrgusega korvtõstukiga varustatud sõiduki ülevaatusel peab kontrollima seadme ohutuse seaduse kohase auditi kehtivust.“;

12) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) „ülevaatus katkestatudülevaatuse käigus tekkis sõidukil või ülevaatuspunktil tehniline rike või puudus, mille tõttu pole võimalik ülevaatust lõpetada või muu põhjus, mis takistab ülevaatust lõpetada. Sõidukile ei määrata uut ülevaatusele esitamise aega ega muudeta varasemalt kehtinud aega.“;

13) paragrahvi 111 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) L6e-kategooria sõiduk, mille esmasest registreerimisest on 1. juulil 2022. a möödunud vähemalt 42 kuud, tuleb ülevaatusele esitada hiljemalt 1. jaanuaril 2023. a.“;

14) määruse lisa 4 tabeli punkti 0 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

0. SÕIDUKI IDENTIFITSEERIMINE JA PARANDUSMEETMED“;

15) määruse lisa 4 tabelit täiendatakse punktiga 0.4. järgmises sõnastuses:

0.4. Parandusmeede

Puudus määratakse liiklusregistri andmete põhjal automaatselt.

1) Sõidukil on rakendamata parandusmeede.

 

X

 

“;

16) määruse lisa 6 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord“ muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruses nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse § 5 lõikes 2 esitatud tabel 1 sõnastatakse järgmiselt:

„Tabel 1

Varasem kasutus

Uus

Uus või kasutatud

Kasutatud

Kasutatud

Kategooria

M, N, L, O, T, C või R

LM

M, N, O, T, C, R, L3e,
L4e, L5e, L6e või L7e

L1e või L2e

Tüübikinnituse olemasolu

×

 

×

×

Tüübikinnituse kehtivus

×

 

 

 

Tüübikinnitusele vastavus

×

 

 

 

Seerialõpu sõidukina registreerimise luba

×

 

 

 

Sõiduki komplektsus

×

×

×

×

Deformatsioonide olemasolu

×

×

×

×

Rehvid või roomikud

 

×

 

×

Klaas

 

×

 

×

Valgustusseadmed

 

×

 

×

Mõõtmed

 

×

×

×

Juhi vaateväli

 

×

 

 

Lisaseadmed

×

×

×

×

Alarmsõiduki värviskeem, tähistus ning eriseadmed

×

×

×

×

„;

2) määruse normitehnilise märkuse esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Euroopa Nõukogu direktiiv 1999/37/EÜ (EÜT L 138, 01.06.1999, lk 57–65), muudetud direktiividega 2003/127/EÜ (ELT L 10, 16.01.2004, lk 29–53), 2006/103/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 344–351), 2013/22/EL (ELT L 158, 10.6.2013, lk 356—361) ja 2014/46/EL (ELT L 127, 29.04.2014, lk 129–133) ning Euroopa Komisjoni direktiiv 2003/127/EÜ (ELT L 10, 16.01.2004, lk 29–53).“;

3) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 3. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele“ muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele“ lisa 1 koodi 406 tabel 2 sõnastatakse järgmiselt:

„Tabel 2

Sõiduki kategooria

Vähim lubatud rataste pidurdusjõudude
summa suhe sõiduki massist
teepinnale põhjustatud koormusesse (%)

Vähim lubatud keskmine
aeglustus (m/s2)

Sõiduki esmaregistreerimine

M1

50

4,9

Enne 29.07.2010

M1

58

5,7

Alates 29.07.2010

M2 ja M3

48

4,7

Enne 01.01.1992

M2 ja M3 (ABS piduriteta)

48

4,7

 

M2 ja M3

50

4,9

Alates 01.01.1992

N1

45

4,4

Enne 01.01.1988

N1

50

4,9

Alates 01.01.1988

N2 ja N3

43

4,2

Enne 01.01.1988

N2 ja N3

45

4,4

Alates 01.01.1988 kuni 29.07.2010

N2 ja N3

50

4,9

Alates 29.07.2010

O3 ja O4

40

3,9

Enne 01.01.1988

O3 ja O4

43

4,2

Alates 01.01.1988 kuni 29.07.2010

O3 ja O4 poolhaagis

45

4,4

Alates 29.07.2010

O3 ja O4 täis- ja kesktelghaagis

50

4,9

Alates 29.07.2010

L1e

42

4,1

 

L2e ja L6e

40

3,9

 

L3e

50

4,9

 

L4e

46

4,5

 

L5e ja L7e

44

4,3

 

“.

§ 4. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. juuli 2014. a määruse nr 49 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimise nõuded ja kord“ muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. juuli 2014. a määruse nr 49 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimise nõuded ja kord“ lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 5. Majandus- ja taristuministri 14. detsembri 2017. a määruse nr 71 „Tehnonõuetele vastavuse kontrolli eest võetava tasu piirmäärad“ muutmine

Majandus- ja taristuministri 14. detsembri 2017. a määruse nr 71 „Tehnonõuetele vastavuse kontrolli eest võetava tasu piirmäärad“ lõiget 3 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) L6e-kategooria mootorsõidukil 0,9.“.

§ 6. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. juuni 2011. a määruse nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord“ muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. juuni 2011. a määruses nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõikeid 2 ja 3 täiendatakse pärast sõna „viimasest“ sõnadega „korralisest või erakorralisest“;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Enne 1. jaanuarit 1973. a valmistatud vähemalt 70-aasta vanune vanasõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele pärast vanasõidukiks tunnustamise akti kehtivuse lõppu, kui masinale ei ole väljastatud uut vanasõidukiks tunnustamise akti.“;

3) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Korduvülevaatusele saab masina esitada:
1) enne kehtiva korralise ülevaatuse tähtaja lõppu ja 30 päeva jooksul pärast korralise ülevaatuse tähtaega;
2) 30 päeva jooksul pärast korduvülevaatuse määramist, kui masinal puudus kehtiv korraline ülevaatus;
3) 60 päeva jooksul pärast korduvülevaatuse määramist, kui masina korralise ülevaatuse lõpuni on rohkem kui 60 päeva.“;

4) paragrahvi 9 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Korduvülevaatus võib piirduda üksnes kontrollkaardil esitatud puuduste kõrvaldamise kontrollimisega.“;

5) määruse normitehnilise märkuse esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„EL nõukogu direktiiv 2006/96/EÜ, millega kohandatakse teatavaid direktiive kaupade vaba liikumise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81–106).“;

6) määruse lisa 1 koodi 1101 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

Nõuded: 1) vanasõiduki vastavus originaalsusele:
a) valmistamisajaga vähemalt 70 aastat tagasi – vähemalt 75 % ulatuses;
b) valmistamisajaga 60 kuni 69 aastat tagasi – vähemalt 80 % ulatuses;
c) valmistamisajaga 50 kuni 59 aastat tagasi – vähemalt 85 % ulatuses;
d) valmistamisajaga 40 kuni 49 aastat tagasi – vähemalt 90 % ulatuses;
e) valmistamisajaga 35 kuni 39 aastat tagasi – vähemalt 95 % ulatuses;“;

7) määruse lisa 1 gruppi 11 täiendatakse koodiga 1103 järgmises sõnastuses:

Kood 1103. Säilinud vanasõiduki tehnonõuded ja nõuded selle varustusele

Nõue: 1) Originaalsena säilinud sõidukite korral on lubatud kõrvalekalded koodi 1101 punktides 4 ja 5 ning koodi 1102 punktides 8 ja 10 nimetatud nõuetest, kui originaalse detaili säilimine on vajalik ajaloo säilitamise huvides.

Kontrollimine: vaatlusega.“.

§ 7. Määruse jõustumine

Määruse § 1 punktid 2, 3, 4, 6, 13, 14 ja 15, § 2 punkt 1 ning § 6 punkt 2 jõustuvad 2022. a 1. juulil.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ahti Kuningas
Transpordi asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Sõiduki registreerimistunnistus

Lisa 1 Atesteerimiskategooriad

Lisa 6 Tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json