Teksti suurus:

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide vahendite kasutamise auditeerimine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 17.05.2022, 11

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide vahendite kasutamise auditeerimine

Vastu võetud 12.05.2022 nr 53

Määrus kehtestatakse perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse § 27 lõike 5 ja § 42 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse § 1 lõike 1 punktis 1 nimetatud ühtekuuluvuspoliitika fondide majanduskasvu ja tööhõive investeeringute eesmärgi rakenduskava ja punktis 2 nimetatud Interregi programmide vahendite (edaspidi toetus) auditeerimise strateegia ning auditeeriva asutuse arvamuse ja auditeerimise aastaaruande koostamise kord.

  (2) Auditite planeerimisel, läbiviimisel ja aruannete koostamisel ning auditi tulemustest teavitamisel juhindub auditeeriv asutus määrusest, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2021/1060, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi, Õiglase Ülemineku Fondi ja Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu suhtes kohaldatavad finantsreeglid (ELT L 231, 30.6.2021, lk 159–706), rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimise standarditest (edaspidi standardid), audiitortegevuse seadusest ning selle alusel koostatud õigusaktidest ja Euroopa Komisjoni vastavatest juhenditest.

  (3) Auditeerimine hõlmab auditi planeerimist, läbiviimist, lõpparuande koostamist ja tulemustest teavitamist. Auditeerimisele järgneb auditi soovituste rakendamise seire. Vajaduse korral viiakse läbi järelaudit.

2. peatükk Auditeeriva asutuse läbiviidavad auditid 

§ 2.   Juhtimis- ja kontrollisüsteemi auditi koostamine

  (1) Korraldusasutuses, sealhulgas arvepidamisüksuse ülesannetes olevas asutuses, juhtimis- ja kontrollisüsteemi nõuetekohase toimimise hindamiseks viib auditeeriv asutus läbi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 77 lõike 1 kohase juhtimis- ja kontrollisüsteemi auditi.

  (2) Juhtimis- ja kontrollisüsteemi auditi objektiks võib olla korraldusasutus, rakendusasutus, rakendusüksus või liikmesriik (edaspidi koos nimetatud rakenduskava elluviimist korraldav asutus) või projekti rakendamisega seotud eelnimetatud asutuse struktuuriüksus, süsteem, protsess või tegevus, mis peab tagama toetuse nõuetekohase kasutamise.

  (3) Juhtimis- ja kontrollisüsteemi auditi aruanded esitab auditeeriv asutus tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 77 lõikest 5 Euroopa Komisjonile kohe pärast auditi läbiviimist.

§ 3.   Projektiauditi koostamine

  (1) Tegevusaudit (edaspidi projektiaudit) on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artiklis 79 sätestatud tegevus, mille eesmärk on hinnata:
  1) toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude vastavust Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidele;
  2) abikõlblike kulude vastavust raamatupidamisaruannetele ja raamatupidamise algdokumentidele;
  3) toetuse maksmise õiguspärasust.

  (2) Projektiauditi objektiks võib olla rakenduskava elluviimist korraldava asutuse kuludokumentide menetlemisega seotud süsteem, aruandlus, toetuse ja omafinantseeringuga seotud dokument või muu teave, mis on auditi läbiviijale vajalik hinnangu andmiseks.

  (3) Kui tegemist on rikkumise kahtlusega, on toetuse saaja kohustatud projektiauditi käigus esitama täiendavad tõendid, mis on vajalikud toetuse kasutamise abikõlblikkuse reeglitega vastavuse hindamiseks.

  (4) Kui auditeeriv asutus on rakenduskava elluviimisel andnud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 V lisa kohase hinnangu lihtsustatud kuluarvestusviisi rakendamise metoodika õiguspärasuse kohta, kontrollitakse projektiauditi läbiviimisel üksnes metoodika korrektset rakendamist ja tulemuste saavutamist.

§ 4.   Rahastamisvahendite auditeerimine

  Rahastamisvahendite auditeerimisel lähtutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artiklist 81.

§ 5.   Kulude aastaaruande audit

  (1) Kulude aastaaruande auditi eesmärk on hinnata korraldusasutuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 98 lõike 1 tähenduses koostatud kulude aastaaruande täielikkust, õigsust ja täpsust.

  (2) Kulude aastaaruande auditi käigus, tuginedes projektiauditite käigus kogutud tõendusmaterjalile, auditeeriv asutus:
  1) analüüsib korraldusasutuses läbi viidud juhtimis- ja kontrollisüsteemi auditite tulemusi;
  2) kontrollib valimipõhiselt kulude aastaaruandes sisalduvate abikõlblike kulude ja finantskorrektsioonide vastavust algandmetele.

§ 6.   Juhtkonna kinnitusele arvamuse andmine

  Auditeeriv asutus annab hinnangu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 74 lõike 1 punkti f tähenduses koostatud juhtkonna kinnituses (edaspidi juhtkonna kinnitus) esitatud teabe usaldusvääruse kohta § 15 kohases auditeeriva asutuse arvamuses.

3. peatükk Auditeerimise strateegia ja tööplaan 

§ 7.   Auditeerimise strateegia

  (1) Auditeeriv asutus koostab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 78 lõike 1 alusel auditeerimise strateegia. Auditeerimise strateegia hõlmab korraldusasutuse, rakendusasutuse ja rakendusüksuse ülesannet täitvate asutuste või isikute juhtimis- ja kontrollisüsteemi auditeid, kui tegemist on uute asutustega, kes ei jätka perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse alusel ülesannete täitmist. Auditid viiakse läbi 21 kuu jooksul pärast seda, kui Euroopa Komisjon on rakenduskava heaks kiitnud või muutnud.

  (2) Auditeerimise strateegia esitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 XXII lisas esitatud vormil ja see sisaldab vähemalt järgmist teavet:
  1) auditeerimise metoodika;
  2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 79 lõigete 1 ja 2 kohaselt kehtestatud projektiauditite valimi moodustamise metoodika;
  3) auditite kavandamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 2 lõike 29 tähenduses jooksvaks ja kaheks järgmiseks aruandeaastaks.

  (3) Auditeerimise strateegia ajakohastatakse jooksvalt igal kalendriaastal alates 2022. aastast kuni 2031. aastani.

  (4) Auditeerimise strateegia kinnitab auditeeriva asutuse juht.

  (5) Auditeerimise strateegias võetakse arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artiklites 83–85 nimetatud võimalusi, kui vastavad määruses nimetatud eeltingimused on täidetud.

§ 8.   Auditeerimise kavandamine

  (1) Lähtuvalt auditeerimise strateegiast, projektiauditite valimist ja riskihindamise tulemustest koostatakse auditeerimise tööplaan. Selle koostamisel arvestatakse korraldusasutuse ja Euroopa Komisjoni ettepanekutega ning auditeeriva asutuse arvamuse andmiseks vajalike tööde mahuga.

  (2) Auditeeritavad juhtimis- ja kontrollisüsteemid valib auditeeriv asutus üldjuhul riskihindamise tulemusena ja lähtudes auditeerimise strateegiast.

  (3) Auditeeritavad projektid valib auditeeriv asutus, kasutades üldjuhul statistilist valimi metoodikat, et oleks tagatud valimi esinduslikkus. Põhjendatud juhtudel võib kasutada mittestatistilisi valimimeetodeid.

  (4) Auditeerimise tööplaanis esitatakse vähemalt järgmine teave:
  1) planeeritavate tööde nimetused ja eesmärgid;
  2) tööde tegemise ajakava.

  (5) Auditeerimise tööplaani koostamisel tehakse koostööd Euroopa Komisjoniga, et tagada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 80 tähenduses ühekordse auditeerimise põhimõtte järgimine ja auditeerimise ulatuse proportsionaalsus.

  (6) Auditeerimise tööplaani kinnitab auditeeriva asutuse juht. Auditeeriva asutuse tegevuse aluseks on kinnitatud auditeerimise tööplaan.

4. peatükk Auditeerimine 

§ 9.   Auditi planeerimine

  (1) Juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditi planeerimisel lähtutakse standarditest ning riskide hindamise tulemusena tuvastatud auditi eesmärkidest ja ulatusest. Riskide hindamisel võetakse arvesse oluliste vigade, pettuse, mittevastavuse ja muude ohtude ilmnemise tõenäosust.

  (2) Projektiauditi planeerimisel lähtutakse standarditest ja projekti rakendamisele kohalduvatest nõuetest.

  (3) Auditi juht koostab ja auditi üle rahvusvaheliste standardite kohast järelevalvet teostav isik kinnitab enne auditi toimingutega alustamist auditi kava.

  (4) Kohapealsete toimingute läbiviimisel lähtutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 79 lõikest 3.

  (5) Auditi läbiviija esitab vähemalt viis tööpäeva enne auditi toimingute algust auditeeritavale kirjaliku teavituse, milles esitatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) auditi õiguslik alus;
  2) auditeerimise objekt;
  3) auditi eesmärk ja ulatus;
  4) auditi toimingute esialgne ajakava, sealhulgas informatsioon kohapealsete toimingute läbiviimise kohta;
  5) auditi läbiviija ja vajaduse korral kaasatud ekspertide nimed.

  (6) Kokkuleppel auditeeritavaga võib auditi toimingutega alustada enne lõikes 5 nimetatud tähtaega.

  (7) Auditi läbiviija võib etteteatamise nõude täitmata jätta tööplaaniväliste kiireloomuliste ülesannete täitmise korral või kui esineb põhjendatud kahtlus, et etteteatamine võib moonutada auditi tulemust. Etteteatamise nõude täitmata jätmise põhjendus esitatakse auditi plaanis.

§ 10.   Auditi läbiviimine, auditi toimik, tõendusmaterjali säilitamine ja järelevalve

  (1) Audit viiakse läbi vastavalt kinnitatud auditi plaanile.

  (2) Auditi käigus saadud teave ja dokumendid ning koostatud tööpaberid, millele tuginevad auditi lõpparuandes esitatud tähelepanekud, riskid ja soovitused, moodustavad auditi tõendusmaterjali, mis peab sisalduma auditi toimikus.

  (3) Auditi toimik koostatakse ja seda säilitatakse kooskõlas § 1 lõikes 2 nimetatud dokumentide ja õigusaktidega ning auditeerivas asutuses kehtivate eeskirjade ja asjaajamist reguleerivate õigusaktidega.

  (4) Rahvusvaheliste auditeerimise standardite kohast järelevalvet auditi kvaliteedi üle teostab auditeeriva asutuse juhi nimetatud isik.

§ 11.   Auditi aruande koostamine

  (1) Auditi tulemusena koostab auditi läbiviija auditi lõpparuande, milles esitatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) auditi eesmärk, ulatus ja auditeeritav periood;
  2) auditi käigus tehtud toimingud;
  3) auditi tulemusena antud hinnang;
  4) auditi käigus sõnastatud ja auditi toimikus sisalduvale tõendusmaterjalile tuginevad tähelepanekud, riskid ja soovitused;
  5) finantskorrektsiooni ettepaneku tegemisel selle tegemise analüüs koos põhjendustega, sealhulgas faktilised asjaolud ja õiguslikud kaalutlused, ning soovituslik finantskorrektsiooni tegemise õiguslik alus ja finantskorrektsiooni määr, millest auditi läbiviija on ettepaneku tegemisel lähtunud.

  (2) Auditi lõpparuande projekt esitatakse auditeeritavale ja vajaduse korral korraldusasutusele, vastavale rakendusüksusele ja rakendusasutusele seisukoha avaldamiseks. Auditi lõpparuande projekti raames esitatud seisukohad lisatakse auditi toimikusse ja auditi lõpparuandesse.

  (3) Kui auditeeritav, korraldusasutus, rakendusüksus või rakendusasutus jääb auditi lõpparuandes esitatud tähelepanekute suhtes eriarvamusele, lisatakse auditi lõpparuandesse auditi läbiviija täiendav selgitus.

  (4) Lõpparuande allkirjastavad auditi juht ja auditi üle järelevalvet teostav isik.

§ 12.   Tulemustest teavitamine

  (1) Auditeeriva asutuse juht esitab auditi lõpparuande auditeeritavale, korraldusasutusele, Rahandusministeeriumile ning vastavale rakendusüksusele ja rakendusasutusele viie tööpäeva jooksul lõpparuande allkirjastamisest arvates.

  (2) Auditi läbiviija ei tohi avalikustada auditi käigus tehtud tähelepanekuid kolmandatele isikutele enne auditi lõpparuande kinnitamist.

  (3) Auditi lõpparuanne avaldatakse Rahandusministeeriumi veebilehel.

  (4) Auditi läbiviija sisestab auditiga seotud andmed perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse §-s 21 nimetatud toetuse haldamise keskkonda (edaspidi register).

§ 13.   Soovituste rakendamise seire

  (1) Soovituste rakendamise seire on auditile järgnev tegevus, mis hõlmab auditi lõpparuandes esitatud soovituste rakendamise kontrollimist ja sellele hinnangu andmist auditi läbiviija poolt. Seiret teeb auditi läbiviija registri vahendusel.

  (2) Juhtimis- ja kontrollisüsteemi auditi lõpparuandes esitatud soovituste rakendamise kinnitab registri vahendusel korraldusasutus.

  (3) Projektiauditi lõpparuandes esitatud soovituste rakendamise kinnitab registri vahendusel korraldusasutus, rakendusüksus või rakendusasutus.

  (4) Hinnangu soovituste rakendamisele annab auditeeriv asutus, arvestades lõigetes 2 ja 3 nimetatud kinnitusi.

§ 14.   Järelauditi läbiviimine

  (1) Järelaudit on auditile järgnev tegevus, mis viiakse läbi vastavalt vajadusele ning mille eesmärk on selgitada, kuidas on auditeeritav rakendanud auditi tulemusena antud soovitusi.

  (2) Järelauditile kohaldatakse käesolevas peatükis sätestatut.

5. peatükk Aruandlus 

§ 15.   Auditeeriva asutuse arvamus

  (1) Auditeeriv asutus annab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 77 lõike 3 punktis a nimetatud auditeeriva asutuse arvamuses hinnangu järgmiste asjaolude kohta:
  1) kulude aastaaruande täielikkus, õigsus ja täpsus;
  2) kulude aastaaruandes sisalduvate kulude seaduslikkus ja korrektsus;
  3) toetuse andmist korraldavate asutuste juhtimis- ja kontrollisüsteemi toimimine.

  (2) Auditeeriva asutuse arvamus koostatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 77 lõike 3 punktis a viidatud XIX lisa vormi kohaselt.

§ 16.   Auditeerimise aastaaruanne

  (1) Auditeeriv asutus koostab igal aruandeaastal Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 77 lõike 3 punktis b viidatud XX lisas ette nähtud vormi kohase auditeerimise aastaaruande, milles esitatakse juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditite ning projektiauditite raames tehtud olulised tähelepanekud, soovitused ja rakendatud parandusmeetmed.

  (2) Auditeerimise aastaaruanne kajastab 1. juulist kuni 30. juunini kestva aruandeaasta kohta tehtud projektiauditite ning juhtimis- ja kontrollisüsteemide aruandeaasta jooksul tehtud auditite tulemusi, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 81 lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhtudel välisaudiitori kinnitatud auditi tulemusi.

§ 17.   Korraldusasutuse aastaaruande jaoks teabe esitamine

  Auditeeriv asutus esitab iga aruandeaasta kohta korraldusasutusele teabe juhtkonna kinnituse koostamiseks ja vajaduse korral täiendavat informatsiooni.

§ 18.   Aruande kinnitamine ja Euroopa Komisjonile esitamine

  (1) Auditeeriva asutuse arvamuse ja auditeerimise aastaaruande kinnitab auditeeriva asutuse juht.

  (2) Auditeeriva asutuse arvamus ja auditeerimise aastaaruanne esitatakse Euroopa Komisjonile aruandeaastale järgneva aasta 15. veebruariks alates 2023. aastast kuni 2031. aastani. Tähtaeg võib pikeneda Euroopa Komisjoniga peetavate läbirääkimiste tulemusena 1. märtsini.

6. peatükk Interregi programmide auditeerimine 

§ 19.   Interregi programmide auditeerimine

  Interregi programmide elluviimise auditeerimisel kohaldatakse määruses sätestatut, arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2021/1059, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondist ja välistegevuse rahastusest toetatava Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi (Interreg) erisätteid (ELT L 231, 30.6.2021, lk 94–158), tulenevate erisustega.

7. peatükk Määruse rakendamine 

§ 20.   Määruse rakendamine

  Paragrahvi 16 kohaselt koostatud esimeses auditeerimise aastaaruandes kajastatakse auditite tulemusi aruandeaasta kohta alates Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 63 lõikes 2 nimetatud abikõlblikkuse perioodi alguse kuupäevast kuni 30. juunini 2022. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json