Teksti suurus:

Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide vahendite andmisest avalikkuse teavitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 17.05.2022, 12

Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide vahendite andmisest avalikkuse teavitamine

Vastu võetud 12.05.2022 nr 54

Määrus kehtestatakse perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse § 22 lõike 2 ja § 57 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimis- ja kohaldamisala

  (1) Määrusega reguleeritakse perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse § 1 lõike 1 punktides 1 ja 3–5 nimetatud rakenduskava vahenditest toetatud projektidest avalikkuse teavitamist.

  (2) Määruses sätestatud teavitamisnõudeid tuleb täita kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi, Õiglase Ülemineku Fondi ja Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu suhtes kohaldatavad finantsreeglid (ELT L 231, 30.06.2021, lk 159–706), artiklitega 47 ja 50 ning IX lisaga, avaliku teabe seadusega ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 119, 04.05.2016, lk 1–88).

2. peatükk Teavitamine ja logo kasutamine 

§ 2.   Teavitamistegevuste üldnõuded

  (1) Määruses sätestatud teavitamisnõuded tuleb täita pärast taotluse rahuldamise otsuse, toetuse andmise tingimuste käskkirja, halduskoostöö seaduse tähenduses halduslepingu või rahastamisvahendi rahastamislepingu või -käskkirja jõustumist.

  (2) Määruses sätestatud teavitamistegevusi tehakse projekti abikõlblikkuse perioodil, arvestades lõikes 1, § 3 lõikes 5, § 5 lõikes 2 ja § 6 lõikes 1 nimetatud täpsustusi, ning § 6 lõikes 2 nimetatud juhul ka pärast abikõlblikkuse perioodi.

  (3) Kui projekti kogumaksumus on üle kümne miljoni euro, peab toetuse saaja korraldama teavitusürituse eesmärgiga informeerida avalikkust toetuse saamisest, kaasates ürituse läbiviimisse korraldusasutuse, kes kaasab Euroopa Komisjoni.

  (4) Lõikes 3 nimetatud teavitusüritus peab vastama vähemalt järgmistele nõuetele:
  1) see peab toimuma pressikonverentsi, seminari, konverentsi, avamisürituse või näitusena;
  2) selle kohta avaldatakse pressiteade või artikkel üleriigilises online- või trükimeedias;
  3) sellest valmib vähemalt 20 trükikvaliteediga fotot ja kokkuvõttev kuni kolmeminutiline video.

  (5) Rakendusasutus koostab koostöös korraldusasutusega teavitamistegevuste kava projektide kogumile, mis on strateegiliselt oluline, ning korraldab lõikes 4 nimetatud nõuetele vastava teavitusürituse ja kaasab lõike 3 kohaselt Euroopa Komisjoni.

  (6) Füüsilisest isikust toetuse saaja, välja arvatud § 5 lõikes 4 nimetatud juhtudel, peab võimaluste piires teavitama avalikkust toetuse saamisest avalikkusele nähtavas kohas, kasutades selleks § 3 lõikes 2 nimetatud väljendit, logo, kleebist, plakatit või tahvlit.

  (7) Rahastamisvahendi rakendaja tagab, et § 6 lõikes 1 sätestatud tingimustele vastava projekti lõppsaajaga sõlmitavas lepingus on sätestatud rahastamisvahendi rahastamislepingus või -käskkirjas täpsustatud rahastamisvahendi lõppsaaja kohustused tahvli püstitamisel.

§ 3.   Logo kasutamine

  (1) Ese, dokument või muu teabekandja, mis on mõeldud avalikkusele, osalejatele, lõppsaajatele või projekti sihtrühmale, ja veebileht või selle mobiilivaade, mille kaudu edastatakse projektiga seotud teavet, tähistatakse logoga. Üksikesemed ja andmekandjad ei pea olema logoga tähistatud, kui need ei ole suunatud avalikkusele ja asuvad samas ruumis või objektil, kus asub plakat või tahvel.

  (2) Kõnes avalikkuse teavitamise korral või juhul, kui objekti eripärast tulenevalt ei ole võimalik objekti tähistada logoga, tuleb suuliselt või tekstis kasutada väljendit „Rahastanud Euroopa Liit“ või „Kaasrahastanud Euroopa Liit“.

  (3) Projekti kajastaval veebilehel ja sotsiaalmeedia kontol, kui veebileht ja sotsiaalmeedia konto on olemas, avaldatakse lisaks logole projekti lühikirjeldus, eesmärk, tulemus ja toetuse summa. Partner võib paigutada oma projektiga seotud tegevusi kajastavale veebilehele ja sotsiaalmeedia kontole logo, kui sealjuures on viide toetuse saaja veebilehele või sotsiaalmeedia kontole, kust nähtub käesoleva lõike esimeses lauses nõutud teave projekti kohta.

  (4) Logo paigutatakse objektil kergesti märgatavale kohale ning see ja nõutud tekst peavad olema selgelt nähtavad ja mõistlikust kaugusest loetavad. Sõltumata digiseadmest peab veebilehele paigutatud või veebirakenduses kasutatud logo olema samuti digiseadme ekraanil kergesti nähtav. Digitaalne logo on kättesaadav perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse § 1 lõike 1 punktis 1 nimetatud rakenduskava korraldusasutuse hallataval veebilehel.

  (5) Logo kasutatakse pärast objekti ostmist, kasutusse saamist või ehitus- või muu tegevusega alustamist. Logo kasutatakse §-des 4–6 nimetatud kujul, arvestades §-des 7–9 logo kujundusele kehtestatud nõudeid.

  (6) Võõrkeelsel infomaterjalil võib kasutada logo ingliskeelset versiooni (lisa 1, joonised 2a ja 2b ning lisa 2, joonised 2a ja 2b).

  (7) Kui kleebis, plakat või tahvel kahjustuvad enne teavitusnõuete tähtaja möödumist, tuleb nende kahjustuse-eelne olukord taastada.

  (8) Pärast plakati või tahvli paigaldamistähtaja lõppu tuleb see eemaldada ja vastavalt jäätmekäitluse nõuetele utiliseerida.

§ 4.   Kleebise kasutamine

  (1) Kleebisega tähistatakse ese või objekt, millele ei ole logo paigaldatud tootmise käigus, kui käesolevast määrusest ei tulene teisiti.

  (2) Kleebist kasutatakse järgmiselt:
  1) ühtekuuluvuspoliitika fondidest rahastatud väikesele esemele paigutatakse vertikaalne 25×45,8 mm suurune kleebis (lisa 1, joonis 10) või horisontaalne 43,5×25,3 mm suurune kleebis (lisa 1, joonis 10);
  2) ühtekuuluvuspoliitika fondidest rahastatud suurele esemele paigutatakse vertikaalne 70×120 mm suurune kleebis (lisa 1, joonis 11) või horisontaalne 120×70 mm suurune kleebis (lisa 1, joonis 11);
  3) siseturvalisuspoliitika fondidest rahastatud väikesele esemele paigutatakse vertikaalne 44×65 mm suurune kleebis (lisa 2, joonis 10) või horisontaalne 79,5×20,5 mm suurune kleebis (lisa 2, joonis 10);
  4) siseturvalisuspoliitika fondidest rahastatud suurele esemele paigutatakse vertikaalne 102×150 mm suurune kleebis (lisa 2, joonis 11) või horisontaalne 150×39 mm suurune kleebis (lisa 2, joonis 11).

§ 5.   Plakat

  (1) Projekti elluviimise, sealhulgas ürituse, koolituse, seminari ja ehitustegevuse asukohta paigaldatakse plakat, välja arvatud juhul, kui tuleb paigaldada § 6 kohane tahvel. Kui plakatit ei ole võimalik või mõistlik objekti või tegevuse asukohta paigaldada, võib selle paigutada projektiga seotud asukoha esindusruumi või rajatisele. Plakat võib olla ka elektrooniline.

  (2) Plakat peab olema üleval projekti abikõlblikkuse perioodil. Kui plakatit kasutatakse üksiktegevusest teavitamiseks, hoitakse plakat üleval tegevuse toimumise ajal.

  (3) Plakat peab olema suurusega vähemalt A3 ning sellel peab asetsema logo, millele eraldatakse vähemalt 25 protsenti plakati pindalast, ja projekti nimetus või lühikirjeldus, mis on seostatav perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse § 21 lõikes 1 nimetatud andmekogus märgitud projekti nimetusega, mis peab moodustama plakati kõrgusest vähemalt 30 protsenti (lisa 1, joonis 12 ja lisa 2, joonis 12). Plakati näidis on digitaalsel kujul kättesaadav perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse § 1 lõike 1 punktis 1 nimetatud rakenduskava korraldusasutuse veebilehel.

  (4) Plakati paigaldamise kohustus ei laiene toetuse saajast füüsilisele isikule, kes saab toetust Euroopa Sotsiaalfond+ vahenditest, või projektile, millele antakse toetust Õiglase Ülemineku Fondist soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas, või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1057, millega luuakse Euroopa Sotsiaalfond+ ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1296/2013, artikli 4 lõike 1 punktis m sätestatud eesmärgil.

§ 6.   Tahvel

  (1) Kui Euroopa Regionaalarengu Fondist või Ühtekuuluvusfondist toetatava projekti kogumaksumus on üle 500 000 euro või Euroopa Sotsiaalfond+-st, Õiglase Ülemineku Fondist soolise võrdõiguslikkuse valdkonna raames või Siseturvalisuspoliitika fondist toetatava projekti kogumaksumus on üle 100 000 euro, püstitatakse investeeringu või seadme asukohta tahvel (lisa 1, joonis 13 ja lisa 2, joonis 13) kohe pärast investeeringuga seotud toiminguga või ostetud seadme paigaldamisega alustamist.

  (2) Tahvlit hoitakse üleval projekti abikõlblikkuse perioodil arvates tegevuse alustamisest ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2021/1060 artiklites 65 ja 66 nimetatud kestuse nõude kohaldumise korral selle nõude täitmise aja lõpuni.

  (3) Tahvli kasutamisel peab järgima järgmisi nõudeid:
  1) tahvel paigaldatakse avalikkusele nähtavasse kohta, mis asub objekti vahetus läheduses;
  2) tahvlile paigutatakse logo, millele eraldatakse vähemalt 25 protsenti tahvli pindalast;
  3) tahvlile kirjutatakse projekti nimetus ja peamine eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30 protsenti tahvli kõrgusest;
  4) tahvli minimaalne suurus on 500×300 mm.

  (4) Tahvlile võib paigutada muu teabe, kui see ei takista lõikes 3 nimetud nõuete täitmist.

  (5) Kui samas asukohas on samal ajal käsil kuni kaks lõike 1 kohast projekti, võib lõike 3 punktis 3 nimetatud teabe kanda ühele tahvlile.

  (6) Kui objekti või tegevuse asukoht ei ole avalikkusele juurdepääsetav, võib tahvli paigutada projektiga seotud asukoha esindusruumi või rajatisele. Tahvel võib olla ka elektrooniline.

3. peatükk Logo kujundus 

§ 7.   Logo komponendid

  (1) Ühtekuuluvuspoliitika fondide logo koosneb Euroopa Liidu embleemist ja purjekujulisest Eesti lipu kujutisest ning nende all olevast tekstist (edaspidi logo komponendid) (lisa 1, joonised 1a ja 1b).

  (2) Siseturvalisuspoliitika fondide logo koosneb Euroopa Liidu embleemist ja selle all või kõrval olevast tekstist ning Siseministeeriumi logost (lisa 2, joonised 1a ja 1b).

  (3) Logol kuulub Euroopa Liidu embleemi juurde tekst „Rahastanud Euroopa Liit“, kui projekti toetuse määr on 100 protsenti, või „Kaasrahastanud Euroopa Liit“, kui toetuse määr on alla 100 protsendi (lisa 1, joonised 1a ja 1b ning lisa 2, joonised 1a ja 1b).

§ 8.   Logo turvaala ja komponentide mõõtmed

  (1) Logo turvaala on logo ümber olev tühi ala, millel ei ole muid kujunduselemente (lisa 1, joonis 3 ja lisa 2, joonis 3).

  (2) Logo turvaala proportsioonid logo suhtes on muutumatud (lisa 1, joonis 3 ja lisa 2, joonis 3).

  (3) Ühtekuuluvuspoliitika fondide Euroopa Liidu embleemi kõrguse väikseim lubatud mõõt on 10 mm (lisa 1, joonis 4).

  (4) Siseturvalisuspoliitika fondide Euroopa Liidu embleemi kõrguse väikseim lubatud mõõt on 12 mm (lisa 2, joonis 4).

  (5) Tumedal ja kirjul taustal kasutatakse logo koos valget värvi turvaalaga (lisa 1, joonis 5 ja lisa 2, joonis 5). Kui embleemi all oleva teksti taustana kasutatakse tumedat või kirjut tausta, tuleb logo ümber trükkida valge piirjoon laiusega 1/25 logo kõrgusest (lisa 1, joonis 6 ja lisa 2, joonis 6).

  (6) Reklaami, teavitamise või muul sellelaadsel eesmärgil kasutataval väikesel esemel ja andmekandjal, kui logo kasutamine ei ole tehniliselt võimalik, sealhulgas juhul, kui tumedast ja kirjust taustast ei saa loobuda, võib logo asemel kasutada Euroopa Liidu embleemi koos tekstiga „Euroopa Liit“, mis trükitakse valget värvi turvaalaga, mille laius on 1/25 embleemi kõrgusest (lisa 1, joonised 14 ja 15 ning lisa 2, joonised 14 ja 15).

  (7) Kui logo kõrval paikneb teisi logosid, peab logo olema kõrguselt või laiuselt vähemalt sama suur kui muu suurim logo.

§ 9.   Logo värvid ja kirjatüübid

  (1) Logo kasutatakse värvilisena (lisa 1, joonis 8 ja lisa 2, joonis 8).

  (2) Kui põhjendatud juhul ei ole logo värvilisena kujutamine võimalik, võib logo olla mustvalge, välja arvatud veebilehel.

  (3) Mustvalge logo korral on Euroopa Liidu embleemi raam must ja tähed mustad valgel taustal (lisa 1, joonis 9 ja lisa 2, joonis 9).

  (4) Logo kirjatüüp on Arial või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2021/1060 IX lisa punktis 1.3 nimetatud muu kirjatüüp. Kaldkirja, allajoonitud teksti ja teisi teksti esiletõstmise viise ei kasutata.

Kaja Kallas
Peaminister

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa 1 Ühtekuuluvuspoliitika fondide logo joonised

Lisa 2 Siseturvalisuspoliitika fondide logo joonised

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json