Teksti suurus:

Keskkonnaministri määruste muutmine seoses Keskkonnaametile teabe edastamise kontaktandmete muutumisega

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.05.2022
Avaldamismärge:RT I, 17.05.2022, 14

Keskkonnaministri määruste muutmine seoses Keskkonnaametile teabe edastamise kontaktandmete muutumisega

Vastu võetud 13.05.2022 nr 22

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 12 lõike 5, § 20 lõike 5, § 61 lõike 14, § 69 lõike 3 ja § 70 lõike 2 ning keskkonnajärelevalve seaduse § 83 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 1. juuli 2015. a määruse nr 40 „Eripüügiloa vorm, eripüügi lisatingimused, taotluse läbivaatamine, loa andmine ja loa kehtetuks tunnistamine, eripüügiõiguse tasu ning elektripüügivahendi kasutamise taotlemine, tõendi andmine ja tõendi kehtetuks tunnistamine” muutmine

Keskkonnaministri 1. juuli 2015. a määruse nr 40 „Eripüügiloa vorm, eripüügi lisatingimused, taotluse läbivaatamine, loa andmine ja loa kehtetuks tunnistamine, eripüügiõiguse tasu ning elektripüügivahendi kasutamise taotlemine, tõendi andmine ja tõendi kehtetuks tunnistamine“ § 5 punktides 6 ja 7 asendatakse tekstiosa „valvetelefonil 1313“ tekstiosaga „(Häirekeskuse) telefonil 1247“.

§ 2.  Keskkonnaministri 2. juuni 2015. a määruse nr 31 „Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu“ muutmine

Keskkonnaministri 2. juuni 2015. a määruses nr 31 „Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõigetes 1 ja 3 asendatakse tekstiosa „elektronposti aadressil 1313@112.ee“ tekstiosaga „(Häirekeskuse) elektronposti aadressil 1247@1247.ee“;

2) paragrahvi 2 lõikes 2 ja § 7 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti“ tekstiosaga „Põllumajandus- ja Toiduameti“;

3) paragrahvi 4 lõikes 2 ja § 7 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „valvetelefonil (+372) 633 1313 või valvetelefoni lühinumbril 1313 või elektronpostiaadressil 1313@112.ee“ tekstiosaga „(Häirekeskuse) telefonil 1247 või +372 600 1247 või (Häirekeskuse) elektronposti aadressil 1247@1247.ee“;

4) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „valvetelefonil (+372) 633 1313 või valvetelefoni lühinumbril 1313 või elektronposti aadressil 1313@112.ee“ tekstiosaga „(Häirekeskuse) telefonil 1247 või +372 600 1247 või (Häirekeskuse) elektronposti aadressil 1247@1247.ee“.

§ 3.  Keskkonnaministri 19. juuni 2015. a määruse nr 38 „Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, tähtajad, nõuded püügivahendi püügilt eemaldamiseks tehtava volikirja kohta ja volitamisest teavitamise kord, harrastuskalapüügi andmete esitamise kord ning harrastuskalapüügiõiguse tasu ja harrastuskalapüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord“ muutmine

Keskkonnaministri 19. juuni 2015. a määruse nr 38 „Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, tähtajad, nõuded püügivahendi püügilt eemaldamiseks tehtava volikirja kohta ja volitamisest teavitamise kord, harrastuskalapüügi andmete esitamise kord ning harrastuskalapüügiõiguse tasu ja harrastuskalapüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord“ § 6 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „valvetelefoni lühinumbril 1313“ tekstiosaga „(Häirekeskuse) telefonil 1247“.

§ 4.  Keskkonnaministri 4. novembri 2016. a määruse nr 46 „Objekti kontrollimise andmekogu süsteemi asutamine ja põhimäärus“ muutmine

Keskkonnaministri 4. novembri 2016. a määruse nr 46 „Objekti kontrollimise andmekogu süsteemi asutamine ja põhimäärus“ § 7 lõigetest 1 ja 2 jäetakse välja number „1313“ ja lühend „KARE“.

§ 5.  Keskkonnaministri 27. augusti 2015. a määruse nr 51 „Satelliit- ja GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded jälgimisseadme ja selle kasutamise kohta“ muutmine

Keskkonnaministri 27. augusti 2015. a määruses nr 51 „Satelliit- ja GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded jälgimisseadme ja selle kasutamise kohta“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „valvetelefonil 1313 või elektronpostiaadressil 1313@112.ee“ tekstiosaga „(Häirekeskuse) telefonil 1247 või (Häirekeskuse) elektronposti aadressil 1247@1247.ee“;

2) paragrahvi 10 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „telefonil 1313“ tekstiosaga „(Häirekeskuse) telefonil 1247“.

Erki Savisaar
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json