Teksti suurus:

Objekti kontrollimise andmekogu süsteemi asutamine ja põhimäärus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.06.2022
Avaldamismärge:RT I, 17.05.2022, 18

Objekti kontrollimise andmekogu süsteemi asutamine ja põhimäärus

Vastu võetud 04.11.2016 nr 46
RT I, 08.11.2016, 18
jõustumine 11.11.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.12.2020RT I, 18.12.2020, 201.01.2021
13.05.2022RT I, 17.05.2022, 1420.05.2022

Määrus kehtestatakse keskkonnajärelevalve seaduse § 83 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Andmekogu asutamine ja ametlik nimi

  (1) Määrusega asutatakse riigi infosüsteemi kuuluv Keskkonnaameti andmekogu ametliku nimetusega „Objekti kontrollimise andmekogu süsteem” (edaspidi andmekogu) ja kehtestatakse selle andmekogu põhimäärus.
[RT I, 18.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Andmekogu ametlik lühendnimetus on OKAS.

§ 2.   Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja ning andmekogu haldamine

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Keskkonnaamet (edaspidi ka vastutav töötleja).
[RT I, 18.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Vastutav töötleja võib oma pädevuse piires määrata ülesannete täitmiseks volitatud töötleja.

  (3) Andmekogu arendab, hooldab ja majutab Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus koostöös vastutava töötlejaga.

§ 3.   Andmekogu ülesanne

  (1) Andmekogu ülesanne on Keskkonnaametile seadusega pandud eesmärkide täitmiseks järelevalvemenetlusega seotud andmete korrastatud kogumine ja analüüs.
[RT I, 18.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Andmekogu on andmebaas nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008 ja (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1–50), artikli 78 mõistes.

2. peatükk Andmekogu pidamise kord 

1. jagu Andmekogu objekt ja ülesehitus 

§ 4.   Andmekogu objekt

  Andmekogu objekt on andmed keskkonnajärelevalve objekti kontrollimise kohta.

§ 5.   Andmete koosseis

  (1) Andmekogu sisaldab järgmisi alamregistreid:
  1) kontrollide alamregister;
  2) tööplaani alamregister;
  3) võimaliku ebaseadusliku keskkonnakasutuse teadete alamregister;
  4) kalapüügi eelteadete alamregister;
  5) ettekirjutuste alamregister.

  (2) Objekti kontrollimise kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) objekti kontrollimise protokolli number;
  2) kontrolli aeg;
  3) kontrolli valdkond keskkonnajärelevalve jagunemise järgi;
  4) kontrollis osalejad;
  5) kontrolli koht;
  6) andmed kontrollitava kohta (füüsilise isiku nimi, isikukood, kontaktandmed või juriidilise isiku nimi, registrikood, tegevusala, esindaja, kontaktandmed või loodusobjekti registrikood, kirjeldus või sõiduki mark, registreerimisnumber, valdaja või muu kontrollitava kirjeldus);
  7) kontrolli käik;
  8) andmed riikliku järelevalve erimeetme kohaldamise kohta;
  9) kontrolli tulemused.

  (3) Kontrolli käiku saab fikseerida detailsematel vormidel, mille kinnitab käskkirjaga Keskkonnaameti peadirektor.
[RT I, 18.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (4) Keskkonnajärelevalve tööplaani kohta kantakse andmekogusse:
  1) kontrolli valdkond;
  2) kontrolli planeeritud aeg;
  3) kontrollitava objekti nimi ja registrikood või kirjeldus;
  4) kontrollija(d).

  (5) Võimaliku ebaseadusliku keskkonnakasutuse teadete kohta kantakse andmekogusse:
  1) teate registreerimisnumber;
  2) teate saabumise aeg;
  3) teate esitaja nimi ja kontaktandmed;
  4) koht, kus on aset leidnud võimalik ebaseaduslik keskkonnakasutus;
  5) võimaliku ebaseadusliku keskkonnakasutuse kirjeldus;
  6) teates nimetatud juhtumi lahendamise eest vastutaja;
  7) teates nimetatud juhtumi lahendus.

  (6) Kalapüügi eelteadete kohta kantakse andmekogusse:
  1) teate vastuvõtmise aeg;
  2) laeva nimi, pardanumber ja kapteni nimi;
  3) laeva randumise aeg ja koht;
  4) pardal olev kalakogus liikide kaupa;
  5) püügipiirkond;
  6) teavitatava inspektori nimi.

  (7) Eripüügiteated sisestatakse erinevalt teistest kalapüügiteadetest võimaliku ebaseadusliku keskkonnakasutuse teadete alamregistrisse ja nende kohta kantakse andmekogusse andmed, millest teatamise kohustus on fikseeritud eripüügiloal.

  (8) Ettekirjutuste kohta kantakse andmekogusse:
  1) ettekirjutuse number;
  2) ettekirjutuse koostamise aeg;
  3) ettekirjutuse valdkond;
  4) ettekirjutuse koostaja;
  5) rikkumise koht;
  6) ettekirjutuse adressaat;
  7) ettekirjutuse aluseks olevad faktilised ja õiguslikud asjaolud;
  8) ettekirjutuse tegemise vajadus;
  9) ettekirjutuse aluseks olevad sätted;
  10) ettekirjutuse resolutsioon;
  11) ettekirjutuse tähtaeg;
  12) järelkontrolli kuupäev;
  13) hoiatus;
  14) ettekirjutusega kaasnevad kohustused.

§ 6.   Andmekogusse andmete esitajad

  Andmekogusse esitab andmed Keskkonnaamet.
[RT I, 18.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

§ 7.   Andmevahetus andmekogude vahel

  (1) Võimaliku ebaseadusliku keskkonnakasutuse teated saadakse ristkasutuse teel Häirekeskuse kaebuste registrist ning Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemist.
[RT I, 17.05.2022, 14 - jõust. 20.05.2022]

  (2) Kalalaevade sadamasse saabumise eelteated ja eripüügiteated saadakse ristkasutuse teel Häirekeskuse kaebuste registrist.
[RT I, 17.05.2022, 14 - jõust. 20.05.2022]

  (3) Andmed kontrollitavate objektide kohta saadakse osaliselt ristkasutuse teel:
  1) äriregistrist;
  2) rahvastikuregistrist;
  3) liiklusregistrist;
  4) kinnistusraamatust;
  5) keskkonnaregistrist;
  6) riigi maainfosüsteemist;
  7) aadressiandmete süsteemist;
  8) teistest riiklikest andmekogudest või registritest.

2. jagu Andmete esitamise kord 

§ 8.   Andmete andmekogusse esitamise kord ja tähtaeg

  (1) Objekti kontrollimise tulemused fikseeritakse Keskkonnaameti peadirektori käskkirjaga kinnitatud valdkondliku juhendmaterjali kohaselt.
[RT I, 18.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Andmed kantakse andmekogusse viie tööpäeva jooksul andmete andmekogusse kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, sündmuse toimumisest või toimingu või otsustuse tegemisest arvates. Andmed kantakse andmekogusse alusdokumentide, isikutelt saabunud teadete või keskkonnajärelevalve tegevusega saadud informatsiooni alusel.

  (3) Objekti kontrollimise paberil koostatud protokoll kantakse andmekogusse kolme tööpäeva jooksul.

  (4) Andmete andmekogusse kandmise täpsema korra kehtestab Keskkonnaameti peadirektor käskkirjaga.
[RT I, 18.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

§ 9.   Andmete töötlemine

  Andmekogu vastutav töötleja on kohustatud tagama andmekogu andmete töötlemise käesoleva põhimääruse, avaliku teabe seaduse ja muude õigusaktide kohaselt.

3. jagu Juurdepääs andmekogule 

§ 10.   Juurdepääs andmekogule

  (1) Andmekogu on piiratud juurdepääsuga. Andmekogu andmed on asutusesiseseks kasutamiseks, kui seadusega või käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Keskkonnaameti järelevalveosakonna teenistujad saavad tööle tulekul andmekogule vahetu juhi ettepanekul inspektori õigused ja juurdepääsu.
[RT I, 18.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Kõikidel teistel Keskkonnaameti teenistujatel või Keskkonnaametiga praktikakokkuleppe sõlminud isikutel on struktuuriüksuse juhi või enda ettepanekul ja peadirektori nõusolekul inspektori, juhi, vaataja või administraatori õigused.
[RT I, 18.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (4) Keskkonnaameti ettepanekul antakse teistele riigiasutuste töötajatele neile seadusega pandud ülesannete täitmiseks vaataja või inspektori õigused.
[RT I, 18.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (5) Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse töötajatel on juurdepääs andmekogule tööülesannete täitmiseks määratud ulatuses.

  (6) Juurdepääs andmekogule on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia töötajatel, kelle ülesanne on andmekogu arendamine või hooldamine, tööülesannete täitmiseks määratud ulatuses.

§ 11.   Andmekogu kasutajate õigused

  (1) Andmekogu kasutaja saab vaataja, juhi, inspektori või administraatori õigused.

  (2) Vaataja õigustes kasutajal on õigus andmeid vaadata, eksportida, teha päringuid ja rakendada otsinguid.

  (3) Juhi õigustes kasutajal on lisaks vaataja funktsioonidele õigus kooskõlastada objekti kontrolli protokolle ja võimaliku ebaseadusliku keskkonnakasutuse juhtumite lahendusi.

  (4) Inspektori õigustes kasutajal on lisaks vaataja funktsioonidele õigus andmeid esitada, muuta, saata kooskõlastamisele ja ise kooskõlastada.

  (5) Administraatori õigustes kasutajal on lisaks inspektori funktsioonidele õigus hallata kasutajaid, kasutusõigusi, klassifikaatoreid, tööplaani, süsteemi seadeid.

§ 12.   Andmete väljastamine

  (1) Andmeid väljastatakse:
  1) teabenõude täitmisega kooskõlas avaliku teabe seadusega;
  2) päringule vastamisega.

  (2) Andmesubjektil on õigus saada Keskkonnaametilt kõiki tema kohta andmekogusse kantud andmeid, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
[RT I, 18.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Muudel isikutel, haldusorganitel ja kohtul on õigus andmekogust andmeid saada juhul, kui andmete saamiseks on õiguslik alus.

  (4) Andmeid väljastatakse tasuta, välja arvatud avaliku teabe seaduse § 25 lõikes 2 sätestatud juhtudel.

4. jagu Andmete kaitse 

§ 13.   Andmete kaitse

  Isikuandmete töötlemisel peab vastutav töötleja tagama isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse nõuete järgimise.

§ 14.   Andmekogu turvaklass ja turbeaste

  (1) Andmekogu turvaklass on:
  1) andmete käideldavuse alusel – K2;
  2) andmetervikluse alusel – T1;
  3) andmete konfidentsiaalsuse alusel – S1.

  (2) Andmekogu turvatase on keskmine (M).

§ 15.   Andmekogu turvameetmed

  (1) Andmete kaitsmiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (2) Andmekogu kasutamise õigus antakse üksnes neile ametnikele ja töötajatele, kellele see on teenistuskohustuste täitmiseks vajalik.

  (3) Andmete sisestamise ja päringute tegemise õiguse tase määratakse tööülesannete täitmiseks teadmisvajadusest lähtuvalt. Õiguste taseme võib määrata kasutajagruppide kaupa või isikuliselt.

  (4) Andmekogu kasutamise õiguspärasust kontrollitakse tarkvaraliste ja organisatsiooniliste meetmete abil. Iga andmekogusse tehtud andmete lisamise, muutmise, sulgemise või kustutamise kande kohta säilitatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) kasutaja nimi;
  2) kande tegemise kuupäev ja kellaaeg.

5. jagu Andmekogusse kantud andmete ja andmete alusdokumentide säilitamine, hävitamine ja kustutamine ning andmete õigsuse tagamine 

§ 16.   Andmekogus sisalduvate andmete ja alusdokumentide säilitamine

  (1) Andmekogu andmetest tehakse koopiad digitaalsel kujul.

  (2) Andmekogu andmeid ning andmete aluseks olevaid dokumente säilitatakse kümme aastat. Erandi moodustavad nõuete haldamiseks vajalikud andmed, mida säilitatakse kauem kui kümme aastat kuni vajaduse möödumiseni.

§ 17.   Andmekogusse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Andmete andmekogusse esitaja vastutab andmekogusse tema kantud andmete õigsuse eest.

  (2) Ebaõigete andmete avastamise korral on andmete esitaja või teine asjaomaseid õigusi omav Keskkonnaameti teenistuja kohustatud parandama ebaõiged andmed kolme tööpäeva jooksul.
[RT I, 18.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

§ 18.   Andmekogusse kantud andmete ja andmete alusdokumentide hävitamine ja kustutamine

  Säilitustähtaja ületanud andmed kustutatakse ning andmete alusdokumendid hävitatakse. Andmete ja alusdokumentide hävitamisel ja kustutamisel lähtutakse arhiiviseadusest ning selle alusel kehtestatud õigusaktidest.

6. jagu Andmekogu vastutava töötleja ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse kohustused 

§ 19.   Andmekogu vastutava töötleja kohustused

  Vastutav töötleja:
  1) tagab andmekogu pidamise;
  2) töötleb andmekogu andmeid ja tagab andmete kvaliteedi;
  3) suunab, abistab andmekogu kasutajaid ning korraldab kasutajate väljaõpet;
  4) tagab, et andmekogu on kaitstud ja kõrvalised isikud ei saa andmeid töödelda;
  5) sõlmib lepinguid teiste riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogude pidajatega;
  6) lahendab andmekogu pidamisega seotud vaidlusi ja kaebusi;
  7) täidab teisi ülesandeid oma pädevuse piires.

§ 20.   Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse kohustused

  Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus:
  1) arendab, haldab ja majutab andmekogu ning korraldab sellealast tegevust;
  2) tagab oma pädevuse piires andmekogu turvalisuse, käideldavuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse;
  3) osutab andmekogu kasutajatele kasutajatuge.

7. jagu Andmekogu pidamise järelevalve, andmekogu finantseerimine ja likvideerimine 

§ 21.   Järelevalve

  (1) Andmekogu pidamise järele valvavad vastutav töötleja, Riigi Infosüsteemi Amet ja Andmekaitse Inspektsioon oma pädevuse piires.

  (2) Järelevalve tegijal on õigus tutvuda andmekogusse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad andmete töötlemiseks kasutatavad seadmed, ja saada vastutavalt töötlejalt teavet andmete väljastamise ja kasutamise kohta.

§ 22.   Andmekogu finantseerimine

  Andmekogu pidamist, haldamist, hooldust ja arendust finantseeritaks Keskkonnaministeeriumile, Keskkonnaametile ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskusele riigieelarvest selleks otstarbeks eraldatud finantsvahenditest.
[RT I, 18.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

§ 23.   Andmekogu likvideerimine

  (1) Andmekogu likvideerimise otsustab keskkonnaminister. Andmekogu likvideerimise korral määratakse andmete teise andmekogusse või riiklikusse registrisse või riiklikku arhiivi üleandmine või andmete hävitamisele kuulumine ja nende üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (2) Andmekogu likvideeritakse kooskõlas arhiiviseaduses ning avaliku teabe seaduses sätestatud nõuetega.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json