Teksti suurus:

Satelliit- ja GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded jälgimisseadme ja selle kasutamise kohta

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.04.2023
Avaldamismärge:RT I, 17.05.2022, 19

Satelliit- ja GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded jälgimisseadme ja selle kasutamise kohta

Vastu võetud 27.08.2015 nr 51
RT I, 29.08.2015, 68
jõustumine 01.09.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.11.2017RT I, 05.12.2017, 1308.12.2017
13.12.2020RT I, 18.12.2020, 201.01.2021; määruse tekstis läbivalt asendatud sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet” vastavas käändes.
13.05.2022RT I, 17.05.2022, 1420.05.2022

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 69 lõike 3 ja § 70 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse:
  1) satelliitjälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded satelliitjälgimisseadmete kohta niivõrd, kuivõrd see ei ole reguleeritud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008 ja (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1–50), ning komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 404/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 112, 30.4.2011, lk 1–153);
  2) GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded GPS-jälgimisseadmete kohta.

§ 2.   Üldnõuded

  (1) Kalapüügiseaduse § 69 lõikes 1 ja § 70 lõikes 1 nimetatud kalalaev peab olema varustatud toimiva satelliit- või GPS-jälgimisseadmega (edaspidi koos jälgimisseade).

  (2) Kalalaev, mis peab olema varustatud jälgimisseadmega, ei tohi lahkuda sadamast ilma toimiva jälgimisseadmeta.

  (3) Jälgimisseadet ei tohi kalalaeva pardalt eemaldada ning jälgimisseadme elektritoite toimimine ja andmete edastamine tuleb tagada kogu kalalaeva vees viibimise ajal.
[RT I, 05.12.2017, 13 - jõust. 08.12.2017]

  (4) Jälgimisseadet või selle osa ei tohi hävitada, kahjustada, töökorrast välja viia, mõnel muul viisil mõjutada, sealhulgas sellesse täiendavalt andmeid sisestada.

  (5) Erandina käesoleva paragrahvi lõigetest 1, 2 ja 3 võib Keskkonnaameti teavitamise korral kalalaev lahkuda sadamast ilma toimiva jälgimisseadmeta või jälgimisseade võib olla eemaldatud selle parandamiseks või asendamiseks, kui seadmel on tehniline rike. Teave jälgimisseadme puudumise põhjusest, kalalaeva asukohast ning sihtkohast esitatakse Keskkonnaametile (Häirekeskuse) telefonil 1247 või (Häirekeskuse) elektronposti aadressil [email protected].
[RT I, 17.05.2022, 14 - jõust. 20.05.2022]

  (51) Erandina käesoleva paragrahvi lõikest 3 võib sadamas seismise ajal:
  1) eemaldada kalalaeva pardalt GPS-jälgimisseadme selle laadimisega seotud hoiustamiseks;
  2) katkestada kalalaeva pardal GPS-jälgimisseadme elektritoite toimimine ja andmete edastamine.
[RT I, 05.12.2017, 13 - jõust. 08.12.2017]

  (6) Käesoleva määruse §-des 5 ja 8 sätestatud andmete vastuvõtja on Keskkonnaamet.

2. peatükk Satelliitjälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ning nõuded satelliitjälgimisseadme kohta 

§ 3.   Nõuded satelliitjälgimisseadmete kohta

  (1) Kalapüügiseaduse § 69 lõikes 1 nimetatud kalalaev peab olema varustatud Inmarsat-C või Iridium satelliitsidevõrku lülitatud ja selles töötava seadmega.
[RT I, 05.12.2017, 13 - jõust. 08.12.2017]

  (2) Kalalaeva pardale paigaldatud satelliitjälgimisseadme tehnilise rikke või toimumast lakkamise korral peab rikke viivitamata kõrvaldama.
[RT I, 05.12.2017, 13 - jõust. 08.12.2017]

§ 4.   Satelliitjälgimisseadme registreerimine

  (1) Kalalaev loetakse satelliitjälgimisseadmega varustatuks, kui käesoleva määruse §-s 3 nimetatud ja laevale paigutatud seade on registreeritud Keskkonnaametis.

  (2) Satelliitjälgimisseadme registreerimise avalduse esitab Keskkonnaametile kalalaeva omanik või tema kirjalikult volitatud isik. Kui kalalaev on teise isiku õiguspärases valduses, võib avalduse esitada ka laeva kasutusvaldaja või kalalaeva- või liiklusregistrisse kantud laeva reeder (edaspidi valdaja).

  (3) Satelliitjälgimisseadme registreerimise avalduses märgitakse järgmised andmed:
  1) kalalaeva omaniku või valdaja või nende esindaja nimi või nimetus, aadress, telefon, e-posti aadress;
  2) laeva nimi ja pardanumber;
  3) kalalaeva kapteni kui komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artikli 20 kohaselt satelliitjälgimisseadme toimimise ja satelliitjälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete õigsuse eest vastutava isiku nimi, aadress, telefon, e-posti aadress, telefon laevas;
  4) Inmarsat-C või Iridium terminali number (9 kohta) ja terminali seerianumber;
[RT I, 05.12.2017, 13 - jõust. 08.12.2017]
  5) Inmarsat-C või Iridium terminalis aktiivne ookeani regioon, kui see on teada;
[RT I, 05.12.2017, 13 - jõust. 08.12.2017]
  6) satelliitjälgimisseadme laevale paigutanud või seadmestanud ettevõtte nimi ja kontaktandmed.

  (4) Keskkonnaamet teavitab avalduse esitajat avalduse registreerimisest või registreerimisest keeldumisest kümne tööpäeva jooksul avalduse saamisest arvates.
[RT I, 05.12.2017, 13 - jõust. 08.12.2017]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmete muutumisest tuleb teavitada Keskkonnaametit viivitamata e-posti aadressil [email protected].
[RT I, 18.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

§ 5.   Satelliitjälgimissüsteemi kaudu esitatavad andmed, andmete esitamise sagedus

  (1) Satelliitjälgimissüsteemi kaudu esitatavad andmed on nimetatud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artikli 19 lõikes 1.

  (2) Satelliitjälgimissüsteemi kaudu esitatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed kord tunnis.

  (3) Satelliitjälgimisseadme tehnilise rikke või mittetoimimise avastamisest või sellest teate saamisest edastab kalalaeva kapten või tema esindaja iga nelja tunni järel Keskkonnaametile kalalaeva ajakohastatud geograafilised koordinaadid ja kalalaeva identifitseerimisandmed, kursi ja kiiruse. Andmed satelliitjälgimiseadme tehnilise rikke või mittetoimimise korral tuleb edastada Keskkonnaametile elektronposti aadressil [email protected].
[RT I, 18.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

3. peatükk GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded GPS-jälgimisseadme kohta 

§ 6.   Nõuded GPS-jälgimisseadme kohta

  Kalapüügiseaduse § 70 lõikes 1 nimetatud kalalaev peab olema varustatud töötava GPS-jälgimisseadmega, mis toetab kahesüsteemset positsioneerimist.
[RT I, 05.12.2017, 13 - jõust. 08.12.2017]

§ 7.   GPS-jälgimisseadme registreerimine

  (1) Kalalaev loetakse GPS-jälgimisseadmega varustatuks, kui käesoleva määruse §-s 6 nimetatud ja laevale paigutatud seade on registreeritud Keskkonnaametis.

  (2) Avalduse esitab kalalaeva omanik või tema kirjalikult volitatud isik. Kui kalalaev on teise isiku õiguspärases valduses, võib avalduse esitada ka laeva kasutusvaldaja või kalalaeva- või liiklusregistrisse kantud laeva reeder (edaspidi valdaja).

  (3) GPS-jälgimisseadme registreerimise avalduses märgitakse järgmised andmed:
  1) kalalaeva omaniku või valdaja või nende esindaja nimi või nimetus, aadress, telefon, e-posti aadress, telefon laevas;
  2) GPS-jälgimisseadme toimimise ning seadmele juurdepääsu tagamisega seotud küsimustes vastutava kontaktisiku nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
  3) laeva nimi ja pardatähis;
  4) GPS-terminali seerianumber ja GPS-terminalis oleva SIM-kaardi GSM-number.

  (4) Keskkonnaamet teavitab avalduse esitajat avalduse saamisest ja GPS-jälgimisseadme registreerimisest või registreerimisest keeldumisest viie tööpäeva jooksul avalduse saamisest arvates.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmete muutumisest tuleb viivitamata teavitada Keskkonnaametit elektronpostiaadressil [email protected].
[RT I, 18.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

§ 8.   GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu

  GPS-jälgimissüsteem esitab automaatselt § 9 lõikes 1 toodud regulaarsusega järgmised andmed:
  1) kalalaeva nimi ja pardatähis;
  2) viimati registreeritud geograafiline asukoht;
  3) kalalaeva kiirus;
  4) andmete esitamise kuupäev ja kellaaeg.

§ 9.   Andmete esitamise sagedus ja kord

  (1) GPS-jälgimisseadme kaudu esitatavad andmed peavad võimaldama kalalaeva asukoha jälgimist vähemalt ühe minuti tagant, välja arvatud käesoleva määruse § 2 lõigetes 5 ja 51 sätestatud juhtudel.
[RT I, 05.12.2017, 13 - jõust. 08.12.2017]

  (2) [Kehtetu - RT I, 05.12.2017, 13 - jõust. 08.12.2017]

  (3) Kui käesoleva määruse §-s 8 nimetatud andmed ei ole kahe tunni vältel andmebaasi laekunud, teavitab Keskkonnaamet sellest võimalikult kiiresti GPS-jälgimisseadme toimimise ning seadmele juurdepääsu tagamise eest vastutavat kontaktisikut või laeva kaptenit.

  (4) [Kehtetu - RT I, 05.12.2017, 13 - jõust. 08.12.2017]

  (5) Kalalaeva pardale paigaldatud GPS-jälgimisseadme tehnilise rikke või toimumast lakkamise korral võib kalalaev käimasoleva püügipäeva lõpetada, kuid peab tehnilise rikke viivitamata kõrvaldama.

  (6) Pärast GPS-jälgimisseadme tehnilise rikke kõrvaldamist või elektritoite taastamist võib kalalaev sadamast lahkuda üksnes siis, kui paigaldatud jälgimisseade toimib.
[RT I, 05.12.2017, 13 - jõust. 08.12.2017]

§ 10.   GPS-jälgimisseadme lühiajaline vahetamise võimalus

  (1) Käesoleva määruse § 9 lõikes 5 kirjeldatud rikke korral tuleb kasutusele võtta varujälgimisseade.

  (2) Vähemalt üks varujälgimisseade asub igas allpool nimetatud sadamas:
  1) Vasknarva;
  2) Alajõe;
  3) Rannapungerja;
  4) Lohusuu;
  5) Kalma;
  6) Raja;
  7) Omedu Rand;
  8) Kaldasilla;
  9) Mihkli;
  10) Sassukvere;
  11) Kallaste;
  12) Kolkja;
  13) Varnja;
  14) Mehikoorma;
  15) Räpina.

  (3) Varujälgimisseadmega veekogule minnes tuleb enne laeva väljumist sadamast helistada Keskkonnaameti (Häirekeskuse) telefonil 1247 ja teatada järgmised andmed:
[RT I, 17.05.2022, 14 - jõust. 20.05.2022]
  1) laeva nimi ja pardanumber;
  2) GPS-terminali nimi;
  3) GPS-jälgimisseadme toimimise ning seadmele juurdepääsu tagamise eest vastutava kontaktisiku isiku nimi, telefoninumber.

  (4) Varujälgimisseade tuleb tagastada samasse sadamasse, kust see oli võetud, viivitamata pärast registreeritud GPS-jälgimisseadme rikke kõrvaldamist.

4. peatükk Lõppsätted 

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist tehtud satelliitjälgimisseadme registreering loetakse kehtivaks.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist põhjanooda- ehk mutnikupüügi vahendeid pardal omavatele laevade kehtib GPS-jälgimisseadme registreering kuni uue registreeringuni, kuid mitte kauem kui 15. septembrini 2015.

  (3) Enne käesoleva määruse jõustumist Keskkonnaministeeriumile esitatud GPS-süsteemi paigaldamise avaldused võrdsustatakse § 7 kohaselt esitatava avaldusega ning nende alusel loetakse GPS-jälgimisseade registreerituks käesoleva määruse jõustumisest arvates juhul, kui seade on lülitatud GPS-jälgimissüsteemi, või hilisemast päevast, mil seade lülitatakse GPS-jälgimissüsteemi.

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2015. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json