Teksti suurus:

Sotsiaalministri 16. mai 2008. a määruse nr 27 „Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni töökord, tervishoiuteenuse kvaliteedile hinnangu andmise kord ja komisjoni moodustamine” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.06.2011
Avaldamismärge:RT I, 17.06.2011, 3

Sotsiaalministri 16. mai 2008. a määruse nr 27 „Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni töökord, tervishoiuteenuse kvaliteedile hinnangu andmise kord ja komisjoni moodustamine” muutmine

Vastu võetud 14.06.2011 nr 25

Määrus kehtestatakse „Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse” § 502 lõigete 6 ja 7 alusel.

Sotsiaalministri 16. mai 2008. a määruses nr 27 „Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni töökord, tervishoiuteenuse kvaliteedile hinnangu andmise kord ja komisjoni moodustamine” (RTL 2008, 41, 575; 2009, 96, 1438) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Komisjoni koosolekul lepitakse kokku ja protokollitakse järgmise koosoleku toimumise aeg.”;

2) paragrahvi 1 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Komisjoni liikmetele edastatakse vähemalt kümme päeva enne koosoleku toimumist teave komisjoni koosoleku toimumise kohast ja komisjoni koosoleku päevakord koos päevakorrapunktide käsitlemiseks vajalike materjalidega.”;

3) paragrahvi 1 lõiked 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 1 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Komisjoni poole hinnangu saamiseks pöördunud isikule edastatakse teade komisjoni koosoleku toimumisest vähemalt kümme päeva enne koosoleku toimumist.”;

5) paragrahvi 1 lõikes 9 asendatakse sõna „kolme” sõnaga „nelja”;

6) paragrahvi 1 lõikes 11 asendatakse sõna „päeva” sõnaga „tööpäeva”;

7) paragrahvi 2 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Komisjoni poole hinnangu saamiseks pöördunud isikul ja asjassepuutuva tervishoiuteenuse osutamisega seotud tervishoiutöötajal on õigus anda komisjonile selgitusi komisjoni koosolekul. Eelmises lauses nimetatud isik peab oma soovist osaleda komisjoni koosolekul teatama komisjonile ette vähemalt kaks tööpäeva enne komisjoni koosoleku toimumist.”;

8) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Komisjoni poole hinnangu saamiseks pöördunud isiku mitteilmumine komisjoni koosolekule ei takista hinnangu andmist.”;

9) paragrahvi 3 lõike 2 punktist 1 jäetakse välja sõnad „või muu”;

10) paragrahvi 3 lõike 2 punktis 3 lisatakse sõnade „komisjoni liige on” järele sõnad „seoses asjassepuutuva haigusjuhtumiga”;

11) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:

„81) psühhiaatria ekspert;”.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json