Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. veebruari 2003. a määruse nr 35 „Siseveelaeva laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise kord ning diplomite ja kutsetunnistuste vormid” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.06.2014
Avaldamismärge:RT I, 17.06.2014, 2

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. veebruari 2003. a määruse nr 35 „Siseveelaeva laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise kord ning diplomite ja kutsetunnistuste vormid” muutmine

Vastu võetud 11.06.2014 nr 40

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 20 lõike 2 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. veebruari 2003. a määruses nr 35 „Siseveelaeva laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise kord ning diplomite ja kutsetunnistuste vormid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesolevat määrust rakendatakse meresõiduohutuse seadusega kehtestatud laevatatavatel sisevetel sõitvatele laevapere liikmetele.”;

2) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „24 meetrit” tekstiosaga „12 meetrit”;

3) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Siseveelaeval võib mehaanikuna, motoristina ja madrusena töötada merelaeva mehaaniku, motoristi, vanemmotoristi, madruse, vahimadruse või vanemmadruse kutsetunnistust või diplomit omav isik.”;

4) paragrahvi 3 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „, sealhulgas laevajuhi abi”;

5) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Laevajuhi abina töötamiseks peab isikul olema laevajuhi diplom.”;

6) paragrahvi 3 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Laevajuhi diplomit võib taotleda meresõidudiplomit või -kutsetunnistust omav laevajuht, või vähemalt 4-aastase sõidupraktikaga madrus ja 2-aastase sõidupraktikaga merelaeva mehaanik õppekursust lõpetamata, kusjuures vahimadruse, vanemmadruse või merelaeva mehaaniku kutsetunnistust omaval isikul peab olema käesolevas lõikes sätestatud sõidupraktikast vähemalt üks aasta sõidupraktikat siseveelaeval.”;

7) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Veeteede Amet väljastab diplomi ja kutsetunnistuse Eesti kodanikule või Eestis elamisõigust või elamisluba omavale välismaalasele või kodakondsuseta isikule, kellel on käesoleva määruse kohane sõidupraktika ning kes on sooritanud kutseeksami käesoleva määruse 4. peatükis esitatud nõutavate erialaste teadmiste loetelu alusel.”;

8) paragrahvist 5 jäetakse välja tekstiosa „,Läti, Leedu”;

9) paragrahvi 7 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Laevajuhi sõidupraktika hulka arvatakse töö madrusena, madrus-praktikandina, laevajuhina või laevajuhi abina sisevete liikurlaeval pikkusega 12 meetrit ja enam. Sõidupraktika üks aasta on üks navigatsiooniperiood, mille jooksul peab toimuma keskmiselt vähemalt viis reisi kuus.

(2) Õppeasutuse, juriidilise või füüsilise isiku poolt korraldatud kursuse lõpetanud isikule väljastatakse õppeasutuse või kursuse lõpetamise diplomi või tunnistuse alusel laevajuhi diplom, kui tal on vähemalt 8 kuud sõidupraktikat kahe navigatsiooniperioodi jooksul, millest vähemalt 4 kuud peab olema läbitud siseveelaeval.”;

10) paragrahvi 7 lõike 5 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Sõidupraktika kohta peetakse arvestust teenistuslehe alusel, mis esitatakse Veeteede Ametile.”;

11) paragrahvi 8 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Reisilaeva laevajuhi diplomi kinnituslehe saamiseks peab taotlejal olema vähemalt üks aasta sõidupraktikat laevajuhina liikurlaeval kogupikkusega 12 meetrit ja enam või laevajuhi abina reisilaeval.”;

12) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „esimees, vähemalt kolm liiget ja sekretär” sõnadega „esimees ja vähemalt kolm liiget”;

13) paragrahvi 9 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „esimees, vähemalt kaks liiget ja sekretär” sõnadega „esimees ja vähemalt kaks liiget”;

14) paragrahvi 9 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Veeteede Amet väljastab laevajuhi diplomi, selle juurde kuuluva kinnituslehe või madruse kutsetunnistuse järgmiste dokumentide alusel:
1) käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud komisjonide eksamiprotokollid ja tunnistused kursuste lõpetamise ning kutse omistamise kohta või
2) komisjonide eksamiprotokollid ja tunnistused kursuste lõpetamise kohta.”;

15) paragrahvi 9 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 10 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „ja väiksema kui 500-se kogumahutavusega”;

17) paragrahvi 11 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) teadmised siseveelaevade tehniliste nõuete ja varustuse kohta;”.

Urve Palo
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json