Teksti suurus:

Piiripunkti ja imporditava mitteloomse sööda üle ametliku kontrolli teostamise koha piiripunktide ja imporditava mitteloomse sööda üle ametliku kontrolli teostamise kohtade loetellu kandmise taotluse sisu nõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord

Piiripunkti ja imporditava mitteloomse sööda üle ametliku kontrolli teostamise koha piiripunktide ja imporditava mitteloomse sööda üle ametliku kontrolli teostamise kohtade loetellu kandmise taotluse sisu nõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 17.06.2014, 10

Piiripunkti ja imporditava mitteloomse sööda üle ametliku kontrolli teostamise koha piiripunktide ja imporditava mitteloomse sööda üle ametliku kontrolli teostamise kohtade loetellu kandmise taotluse sisu nõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord
[RT I, 17.06.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

Vastu võetud 05.10.2010 nr 98
RT I 2010, 73, 560
jõustumine 15.10.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.06.2014RT I, 17.06.2014, 401.07.2014

Määrus kehtestatakse «Söödaseaduse» § 161 lõike 9 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse komisjoni otsuse 2007/275/EÜ, milles käsitletakse nõukogu direktiivide 91/496/EMÜ ja 97/78/EÜ alusel piiripunktides kontrollitavate loomade ja toodete loetelusid (ELT L 116, 04.05.2007, lk 9–33), I lisas ning komisjoni määruse (EÜ) nr 136/2004, milles sätestatakse kolmandatest riikidest imporditud kaupade veterinaarkontrolli kord ühenduse piiripunktides (ELT L 21, 28.01.2004, lk 11–23), IV lisas nimetamata sööda (edaspidi mitteloomne sööt) importimiseks ettenähtud piiripunkti (edaspidi piiripunkt) ja mitteloomse sööda üle ametliku kontrolli teostamise koha (edaspidi ametliku kontrolli teostamise koht) piiripunktide ja imporditava mitteloomse sööda üle ametliku kontrolli teostamise kohtade loetellu (edaspidi loetelu) kandmise taotluse sisu nõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord.
[RT I, 17.06.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 2.   Piiripunkti ja ametliku kontrolli teostamise koha loetellu kandmise taotluse sisu nõuded
[RT I, 17.06.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Piiripunkti ja ametliku kontrolli teostamise koha loetellu kandmiseks esitab piiripunkti või ametliku kontrolli teostamise kohta valdav isik Veterinaar- ja Toiduametile (edaspidi Amet) kirjaliku taotluse. Taotluse näidisvorm avaldatakse Ameti veebilehel.
[RT I, 17.06.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) piiripunkti või ametliku kontrolli teostamise kohta valdava isiku nimi, registri- või isikukood, elu- või asukoha aadress ja sidevahendite numbrid;
[RT I, 17.06.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]
  2) piiripunkti või ametliku kontrolli teostamise koha aadress;
[RT I, 17.06.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]
  3) andmed imporditava mitteloomse sööda liigi, koguse, saadetiste arvu, pakendamisviisi, säilitamistingimuste ja muude omaduste kohta;
  4) andmed laoruumi mahutavuse ja seal tagatud säilitustemperatuuri kohta;
  5) andmed jäätmekäitluse korraldamise kohta;
  6) piiripunkti tegevuse korraldamise eest vastutava isiku nimi ja sidevahendite numbrid.

§ 3.   Piiripunkti ja ametliku kontrolli teostamise koha loetellu kandmise taotlusele lisatavate dokumentide loetelu
[RT I, 17.06.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) piiripunkti või ametliku kontrolli teostamise koha maa-ala skemaatiline plaan koos ehitiste, põhiliste liikumisteede ja ehitistesse sissepääsude äranäitamisega;
[RT I, 17.06.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]
  2) piiripunkti või ametliku kontrolli teostamise koha ehitiste plaanid koos seadmete, veevõtukohtade ja reovee kanaliseerimiskohtade äranäitamisega;
[RT I, 17.06.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]
  3) mitteloomse sööda laadimise ja ladustamise või liikumise skeem;
  4) muud dokumendid asjakohases Euroopa Liidu õigusaktis piiripunktile või ametliku kontrolli teostamise kohale esitatud nõuete täitmise kohta.
[RT I, 17.06.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 4.   Piiripunkti ja ametliku kontrolli teostamise koha loetellu kandmise taotluse menetlemise kord
[RT I, 17.06.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Piiripunkti ja ametliku kontrolli teostamise koha loetellu kandmise või sellest keeldumise otsuse teeb Amet 30 tööpäeva jooksul piiripunkti või ametliku kontrolli teostamise koha loetellu kandmise taotluse saamisest arvates.
[RT I, 17.06.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Amet annab piiripunkti ja ametliku kontrolli teostamise koha loetellu kandmise või sellest keeldumise otsuse ärakirja piiripunkti või ametliku kontrolli teostamise kohta valdavale isikule üle allkirja vastu või saadab posti teel kolme tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.
[RT I, 17.06.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. oktoobril 2010. a.

/otsingu_soovitused.json