Teksti suurus:

Töötuskindlustuse andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 17.06.2014, 14

Töötuskindlustuse andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 17.12.2002 nr 391
RT I 2002, 105, 624
jõustumine 01.01.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.02.2007RT I 2007, 14, 7323.02.2007
27.03.2008RT I 2008, 15, 11107.04.2008
23.04.2009RT I 2009, 22, 14101.05.2009
13.06.2014RT I, 17.06.2014, 1201.07.2014

Määrus kehtestatakse «Töötuskindlustuse seaduse» § 35 lõike 3 alusel.
[RT I 2009, 22, 141 - jõust. 01.05.2009]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Andmekogu eesmärk

  Töötuskindlustuse andmekogu (edaspidi andmekogu) asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on Eesti Töötukassale seadusega ja muude õigusaktidega pandud ülesannete täitmise tagamine.

§ 2.  Andmekogusse kantavad andmed

  Andmekogusse kantakse andmed kindlustatute ja nende kindlustusstaaži, töötavate «Töötuskindlustuse seaduse» § 3 lõike 2 punktis 5 nimetatud isikute, kindlustushüvitise koondamise korral ja tööandja maksejõuetuse hüvitise taotlejate ja saajate ning määratud ja makstud hüvitiste kohta ja töötuskindlustusmaksete kohta.
[RT I, 17.06.2014, 12 - jõust. 01.07.2014]

§ 3.  Andmekogu nimi

  Andmekogu ametlik nimi on «Töötuskindlustuse andmekogu».

§ 4.  Andmekogu töötleja

  Andmekogu vastutav töötleja on Eesti Töötukassa.
[RT I 2009, 22, 141 - jõust. 01.05.2009]

§ 41.  Andmekogu turvaklass

  Andmekogu turvaklass on K2T1S2.
[RT I, 17.06.2014, 12 - jõust. 01.07.2014]

§ 5.  «Haldusmenetluse seaduse» kohaldamine

  Määruses sätestatud haldusmenetlusele kohaldatakse «Haldusmenetluse seadust» «Töötuskindlustuse seaduses» sätestatud erisustega.

2. peatükk ANDMEKOGUSSE KANTAVAD ANDMED 

§ 6.  Kindlustatu ja «Töötuskindlustuse seaduse» § 3 lõike 2 punktis 5 nimetatud isikute kohta andmekogusse kantavad andmed

  Kindlustatu ja töötava «Töötuskindlustuse seaduse» § 3 lõike 2 punktis 5 nimetatud isiku kohta kantakse andmekogusse:
  1) eesnimi (-nimed);
  2) perekonnanimi (-nimed);
  3) isikukood;
  4) «Töötuskindlustuse seaduse» § 40 lõikes 1 nimetatud tasude suurused kuude ja tööandjate kaupa;
  41) töötuskindlustuse seaduse § 7 lõikes 1 nimetatud isikute töötamise alustamise ja lõpetamise kuupäev, töötamise liik ning abikaasatasu saamise alguse ja lõpu kuupäev;
[RT I, 17.06.2014, 12 - jõust. 01.07.2014]
  5) kindlustusstaaž, mida arvestatakse kuudes ja aastates iga kindlustatu kohta vajaduse tekkimise seisuga, välja arvatud «Töötuskindlustuse seaduse» § 3 lõike 2 punktis 5 nimetatud isikute kohta;
[RT I, 17.06.2014, 12 - jõust. 01.07.2014]
  6) kindlustusstaaži arvestuse lõpetamise ja selle nulliks lugemise päev, välja arvatud «Töötuskindlustuse seaduse» § 3 lõike 2 punktis 5 nimetatud isikute kohta;
  7) tööandja nimi ja registri- või isikukood.
[RT I 2007, 14, 73 - jõust. 23.02.2007]

§ 7.  Töötuskindlustushüvitise taotlemisel andmekogusse kantavad andmed

  Töötuskindlustushüvitise taotlemisel kantakse andmekogusse lisaks §-s 6 nimetatud andmetele kindlustatu ning talle hüvitise määramise ja maksmise kohta järgmised andmed:
  1) elukoha aadress;
  11) viimase töö- või teenistussuhte, võlaõigusliku teenuse osutamise lepingu või abikaasatasu maksmise lõpetamise kuupäev;
[RT I 2008, 15, 111 - jõust. 07.04.2008]
  12) viimase töö- või teenistussuhte lõpetamise alus;
[RT I 2008, 15, 111 - jõust. 07.04.2008]
  13) ametniku teenistusstaaži pikkus;
[RT I, 17.06.2014, 12 - jõust. 01.07.2014]
  14) rasedus- ja sünnituspuhkuse alguse ja lõppemise kuupäev;
[RT I, 17.06.2014, 12 - jõust. 01.07.2014]
  15) lapsendaja puhkuse alguse ja lõppemise kuupäev;
[RT I, 17.06.2014, 12 - jõust. 01.07.2014]
  16) lapsehoolduspuhkuse alguse ja lõppemise kuupäev;
[RT I, 17.06.2014, 12 - jõust. 01.07.2014]
  17) poolte kokkuleppel antava tasustamata puhkuse alguse ja lõppemise kuupäev;
[RT I, 17.06.2014, 12 - jõust. 01.07.2014]
  18) ajutise töövõimetuse alguse ja lõppemise kuupäev;
[RT I, 17.06.2014, 12 - jõust. 01.07.2014]
  19) aja- või asendusteenistuse alguse ja lõppemise kuupäev;
[RT I, 17.06.2014, 12 - jõust. 01.07.2014]
  2) hüvitise avalduse esitamise kuupäev;
  3) hüvitise avalduse läbivaatamata jätmise teate kuupäev ja number;
  4) hüvitise määramise või määramata jätmise otsuse kuupäev ja number;
  5) keskmine ühe kalendripäeva töötasu;
  6) määratud ühe kalendripäeva töötuskindlustushüvitise suurus ühest kuni 100. kalendripäevani ja 101-st kalendripäevast alates;
  7) hüvitise arvestamise perioodi alguse ja lõpu kuupäev;
[RT I 2008, 15, 111 - jõust. 07.04.2008]
  8) päevade arv, mille jooksul kindlustatul on õigus töötuskindlustushüvitist saada;
  9) hüvitise maksmise lõpetamise otsuse kuupäev ja number;
  10) hüvitise maksmise lõpetamise kuupäev;
  101) hüvitise maksmise lõpetamise alus;
[RT I 2008, 15, 111 - jõust. 07.04.2008]
  11) päevade arv, mille eest hüvitis välja maksti, ja eelmisest hüvitise maksmise perioodist kasutamata jäänud hüvitise päevade arv;
  12) kuupäev, milleni kindlustatul on õigus taotleda hüvitist eelmisest hüvitise maksmise perioodist kasutamata jäänud hüvitise päevade ulatuses;
  13) määratud hüvitis kuude kaupa;
  14) hüvitise määramise, määramata jätmise või maksmise lõpetamise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise otsuse kuupäev ja number.

§ 71.  Kindlustushüvitise koondamise korral ja tööandja maksejõuetuse hüvitise taotlemisel andmekogusse kantavad andmed
[RT I, 17.06.2014, 12 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Kindlustushüvitise koondamise korral ja tööandja maksejõuetuse hüvitise taotlemisel kantakse andmekogusse hüvitise saaja ning talle hüvitise määramise ja maksmise kohta järgmised andmed:
[RT I, 17.06.2014, 12 - jõust. 01.07.2014]
  1) eesnimi (-nimed);
  2) perekonnanimi (-nimed);
  3) isikukood;
  4) tööandja nimi, registri- või isikukood ja aadress;
  5) hüvitise avalduse esitamise kuupäev;
  6) hüvitise avalduse läbivaatamata jätmise teate kuupäev ja number;
  7) hüvitise määramise või määramata jätmise otsuse kuupäev ja number;
  8) töö- või teenistussuhte alustamise ja lõpetamise kuupäev;
[RT I, 17.06.2014, 12 - jõust. 01.07.2014]
  9) ühe kuu keskmine töötasu või palk;
[RT I, 17.06.2014, 12 - jõust. 01.07.2014]
  10) hüvitise määramise või määramata jätmise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise otsuse kuupäev ja number.

  (2) Kindlustushüvitise koondamise korral taotlemisel kantakse andmekogusse lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele hüvitise saaja kohta järgmised andmed:
  1) ametniku teenistusstaaži pikkus;
  2) töö- või teenistussuhte lõpetamise alus;
  3) hüvitise saajale määratud hüvitise suurus ja väljamaksmise kuupäev.
[RT I, 17.06.2014, 12 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Tööandja maksejõuetuse hüvitise taotlemisel kantakse andmekogusse lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele järgmised andmed:
  1) tööandja maksejõuetuks tunnistamise kuupäev ja alus;
  2) hüvitise saajale taotletud, arvestatud ja määratud hüvitise suurus ja väljamaksmise kuupäev.
[RT I 2008, 15, 111 - jõust. 07.04.2008]

§ 72.  Töötuskindlustusmakse kohta andmekogusse kantavad andmed

  Töötuskindlustusmakse kohta kantakse andmekogusse:
  1) «Töötuskindlustuse seaduse» § 42 lõike 1 punkti 1 alusel makstud kindlustatu töötuskindlustusmaksed kindlustatute ja kuude kaupa;
  2) «Töötuskindlustuse seaduse» § 42 lõike 1 punkti 2 alusel makstud tööandja töötuskindlustusmaksed kuude kaupa;
  3) töötuskindlustusmakset maksnud tööandja nimi ja registri- või isikukood.
[RT I 2007, 14, 73 - jõust. 23.02.2007]

§ 8.  Andmekogusse andmete esitajad

  (1) Andmekogusse andmete esitajad (edaspidi andmete esitaja) on:
  1) Maksu- ja Tolliamet, kes esitab andmed elektrooniliselt;
[RT I 2009, 22, 141 - jõust. 01.05.2009]
  2) kindlustatu, kes esitab töötuskindlustushüvitise taotlemisel avalduse ja «Töötuskindlustuse seaduse» § 42 lõike 1 punktis 5 nimetatud tööandja tõendi lihtkirjalikus vormis või sellega võrdsustatud elektroonilises vormis;
[RT I 2007, 14, 73 - jõust. 23.02.2007]
  3) tööandja, kes esitab kindlustushüvitise koondamise korral taotlemisel avalduse lihtkirjalikus vormis või sellega võrdsustatud elektroonilises vormis;
[RT I, 17.06.2014, 12 - jõust. 01.07.2014]
  4) pankrotihaldur, ajutine pankrotihaldur või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis määratud vastava pädevusega isik, kes esitab tööandja maksejõuetuse hüvitise taotlemisel avalduse lihtkirjalikus vormis või sellega võrdsustatud elektroonilises vormis.
[RT I 2007, 14, 73 - jõust. 23.02.2007]
  5) Eesti Haigekassa, kes esitab andmed elektrooniliselt.
[RT I, 17.06.2014, 12 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Vastutav töötleja peab arvestust andmevahetuse kohta andmete esitajatega.
[RT I 2009, 22, 141 - jõust. 01.05.2009]

  (3) Andmekogusse esitatud andmete õigsuse eest vastutavad andmete esitajad.

3. peatükk ANDMEKOGU PIDAMINE 

§ 9.  Andmekogu pidamine

  (1) Andmekogu peetakse vastavalt «Töötuskindlustuse seadusele», «Avaliku teabe seadusele», «Isikuandmete kaitse seadusele», muudele seadustele ja seaduste alusel antud õigusaktidele ning käesolevale põhimäärusele.
[RT I 2008, 15, 111 - jõust. 07.04.2008]

  (2) Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina ning andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

  (3) Andmekogu jaguneb aktuaalseid andmeid sisaldavaks andmekoguks ja arhiiviks.

  (4) Andmekogu arhiivi pidamisel lähtutakse «Arhiiviseadusest» ja vastutava töötleja kehtestatud korrast.
[RT I 2009, 22, 141 - jõust. 01.05.2009]

4. peatükk ANDMEKOGUSSE KANTUD ANDMETE MUUTMINE, PARANDAMINE JA KUSTUTAMINE 

§ 10.  Andmete muutmine ja parandamine

  (1) Andmete muutumise korral esitab andmete esitaja andmekogusse uued andmed.

  (2) Kui andmekogu töötleja avastab andmekogus ebaõigeid andmeid või teda teavitatakse andmekogus olevatest ebaõigetest andmetest, peab ta kontrollima andmete õigsust ja ebaõiged andmed parandama.
[RT I 2007, 14, 73 - jõust. 23.02.2007]

§ 11.  Arvestuse pidamine ning arhiveerimine

  (1) Vastutav töötleja peab arvestust andmekogus andmete muutmise, ebaõigete andmete parandamise ja kustutamise kohta.
[RT I 2009, 22, 141 - jõust. 01.05.2009]

  (2) Enne andmekogu kande muutmist, parandamist või kustutamist andmekogu kanne arhiveeritakse.

5. peatükk ANDMETE ANDMEKOGUST VÄLJASTAMINE 

§ 12.  Juurdepääs andmetele

  Andmekogu andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas «Isikuandmete kaitse seaduse» ja «Avaliku teabe seadusega». Andmekogu ei sisalda avalikuks kasutamiseks ettenähtud andmeid.

§ 13.  Andmete väljastamine

  (1) Andmekogust väljastatakse andmeid:
  1) vastutava töötleja töötajatele, kellele vastav õigus on antud tööülesannete täitmiseks andmekogu töötleja poolt;
[RT I 2009, 22, 141 - jõust. 01.05.2009]
  2) valitsusasutustele, kui see on vajalik neile õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks;
  3) isikule, kelle andmeid registris töödeldakse, või tema seaduslikule esindajale;
  4) kolmandatele isikutele, kui see ei ole vastuolus «Isikuandmete kaitse seadusega».

  (2) Andmekogust andmete väljastamiseks sõlmitakse vajadusel lõike 1 punktides 2 ja 4 nimetatud andmesaajatega leping, milles sätestatakse andmete loetelu ja väljastamise kord ning andmete kaitse täpsemad nõuded.
[RT I 2007, 14, 73 - jõust. 23.02.2007]

  (3) Andmekogust väljastatakse andmeid tasuta.

  (4) Andmekogust väljastatakse andmeid vastutavale töötlejale esitatud kirjaliku või elektroonilise taotluse alusel.
[RT I 2009, 22, 141 - jõust. 01.05.2009]

  (5) Andmekogust väljastatakse andmeid vastavalt andmesaaja soovile ja tehnilistele võimalustele elektrooniliselt või paberkandjal.

  (6) Andmekogust andmete väljastamise aja, andmesaajate ja andmete väljastamise viisi üle peetakse arvestust.

§ 14.  Isikuandmete saladuses hoidmise kohustus

  Andmete töötlemises osalevad isikud on kohustatud hoidma saladuses neile andmekogu töötlemisel teatavaks saanud isikuandmeid.

6. peatükk JÄRELEVALVE ANDMEKOGU PIDAMISE ÜLE 

§ 15.  Järelevalve andmekogu pidamise üle

  Järelevalvet andmekogu pidamise seaduslikkuse üle teostavad «Avaliku teabe seaduse» § 531 lõikes 1 sätestatud asutus ja andmekaitse järelevalveasutus «Avaliku teabe seaduses» ja «Isikuandmete kaitse seaduses» sätestatud korras.
[RT I 2009, 22, 141 - jõust. 01.05.2009]

7. peatükk ANDMEKOGU LIKVIDEERIMINE 

§ 16.  Andmekogu likvideerimine

  Andmekogu likvideeritakse kooskõlas «Arhiiviseadusega» ning «Avaliku teabe seaduse» § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud õigusaktiga.
[RT I 2009, 22, 141 - jõust. 01.05.2009]

8. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 17.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

/otsingu_soovitused.json