Teksti suurus:

Riigisisesed lennureeglid ja erandid ning erisused komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 923/2012 sätestatud lennureeglitest

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 17.06.2016, 6

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Riigisisesed lennureeglid ja erandid ning erisused komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 923/2012 sätestatud lennureeglitest

Vastu võetud 26.03.2015 nr 24
RT I, 31.03.2015, 4
jõustumine 03.04.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.06.2016RT I, 17.06.2016, 320.06.2016

Määrus kehtestatakse lennundusseaduse § 4 lõike 31 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse riigisiseste lennureeglitena erandid komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 923/2012, millega kehtestatakse ühised lennureeglid ning aeronavigatsiooniteenuseid ja -protseduure käsitlevad käitamissätted ning muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1035/2011 ning määruseid (EÜ) nr 1265/2007, (EÜ) nr 1794/2006, (EÜ) nr 730/2006, (EÜ) nr 1033/2006 ja (EL) nr 255/2010 (ELT L 281, 13.10.2012, lk 1–66), sätestatud lennureeglitest ning erisused lendudeks, mida rakendusmäärus (EL) nr 923/2012 ei reguleeri või mille puhul ei ole võimalik järgida rakendusmääruses (EL) nr 923/2012 sätestatud lennureegleid.

§ 2.  Mõisted ja lühendid

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid ja lühendeid järgmises tähenduses:
 1) lennuvälja lennuinfoteenus (aerodrome flight information service – AFIS) on teenus, mis on ette nähtud mittekontrollitaval lennuväljal ja selle läheduses käitatavale õhusõidukile lennuohutuse ja efektiivsuse seisukohast vajalike nõuannete ja info andmiseks;
 2) lennuinfotsoon (flight information zone – FIZ) on mittekontrollitav piiritletud õhuruum, milles osutatakse lennuvälja lennuinfoteenust.

§ 3.  Lennuvälja lennuinfoteenus

 (1) Õhuruumi klassis G peab mittekontrollitava lennuvälja ümber, kus osutatakse lennuvälja lennuinfoteenust vastava lennuliiklusteenindusüksuse tööajal, olema kehtestatud lennuinfotsoon ja kohustusliku raadioside ala (Radio Mandatory Zone – RMZ).

 (2) Enne igat lendu, mis toimub käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud alas, tuleb esitada lennuliiklusteenindusüksusele lennuplaan.

§ 4.  Õhusõidukist esemete või ainete puistamine või piserdamine

  Lisaks komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 923/2012 lisa punkti SERA.3115 alapunktis b sätestatud nõude järgmisele peab lennul olevast õhusõidukist esemete või ainete puistamiseks või piserdamiseks olema lennundusseaduse § 51 kohane Lennuameti ühekordne luba.

§ 5.  Pukseerimine

 (1) Õhusõidukiga teise õhusõiduki või muu eseme pukseerimiseks peab olema lennundusseaduse § 51 kohane Lennuameti ühekordne luba.

 (2) Lennuameti ühekordne luba ei ole nõutav purilennuki pukseerimislennu puhul, mis toimub lennuettevõtja või Lennuametis registreeritud mittetulundusliku lennutegevusega tegeleva ühingu lennutegevuskäsiraamatu kohaselt.

§ 6.  Vigurlennud

 (1) Vigurlende ei tohi sooritada maareformi seaduse tähenduses tiheasustusega alade ja rahvakogunemiste kohal. Vigurlendude sooritamiseks peab olema lennundusseaduse § 51 kohane Lennuameti ühekordne luba.

 (2) Vigurlennud, mis toimuvad lennundusürituse raames, tuleb kooskõlastada Lennuametiga nimetatud üritusele lennundusseaduse § 51 kohase ühekordse loa taotlemisel.

§ 7.  Mehitamata õhusõiduki käitamine

 (1) Mehitamata õhusõidukit tohib käitada mittekontrollitavas õhuruumis madalamal kui 500 jalga maa- või veepinnast nii, et see ei ohustaks inimesi, vara ja teisi õhusõidukeid.

 (2) Mehitamata õhusõiduki käitamiseks mittekontrollitavas õhuruumis ülalpool käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kõrgust, kontrollitavas õhuruumis ja lennuinfotsoonis peab olema lennundusseaduse § 51 kohane Lennuameti ühekordne luba.

 (3) Mehitamata õhusõiduki käitamisel tuleb arvestada lennuliiklusteenindusüksuse antud juhiseid ja sõltuvalt õhuruumi klassist saada selleks eelnevalt lennujuhtimisüksuse luba.

§ 8.  Öösel visuaallennureeglite järgi toimuv lend

  Visuaallennureeglite järgi (edaspidi VFR-lend) tohib öösel lennata vastavalt komisjoni rakendusmääruses (EÜ) nr 923/2012 sätestatud tingimustele.

§ 9.  Eri-VFR-lennud öösel

  Lennujuhtimisüksus võib anda loa öiseks VFR-lennuks, mis toimub lähialas visuaallennuilmast halvema ilma korral.

§ 10.  Visuaallennureeglite järgi teostatavate meditsiinilise, otsingu- ja päästeoperatsiooni, politsei- ja tollioperatsiooni, keskkonnakontrolli, evakueerimislennu ning tuletõrjelennu  käitamismiinimumid operatiiv-teenistuslikus lennutegevuses käitataval kopteril
[RT I, 17.06.2016, 3 - jõust. 20.06.2016]

 (1) Visuaallennureeglite järgi teostatava meditsiinilise, otsingu- ja päästeoperatsiooni, politsei- ja tollioperatsiooni, keskkonnakontrolli, evakueerimislennu ning tuletõrjelennu käitamismiinimumide puhul tuleb järgida komisjoni määruse (EL) nr 965/2012, millega kehtestatakse lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (ELT L 296, 25.10.2012, lk 1–148), V lisa punktis SPA.HEMS.120 kopteri meditsiinilisele lennule HEMS – (Helicopter Emergency Medical Services) sätestatud tingimusi.

 (2) Lõikes 1 toodud öised käitamismiinimumid kahe piloodiga meeskonna puhul võib asendada kahe piloodiga meeskonna päevaste käitamismiinimumidega, kui täidetakse kõiki järgmiseid nõudeid:
 1) lendu opereeritakse öönägemissüsteemiga NVIS – (Night Vision Imaging System) kahe piloodi meeskonnaga, kes vastavad vähemalt samaväärsetele nõuetele, mis on kehtestatud komisjoni määruse (EL) nr 965/2012 V lisa punktis SPA.NVIS.130;
 2) kopter ja kõik lennuga seonduvad NVIS - seadmed vastavad vähemalt samaväärsetele nõuetele, mis on kehtestatud komisjoni määruse (EL) nr 965/2012 V lisa punktis SPA.NVIS.110;
 3) kopteril on neljateljeline autopiloot või raadiokõrgusmõõtja.
[RT I, 17.06.2016, 3 - jõust. 20.06.2016]

§ 11.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]