Teksti suurus:

Nõuded elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingu tagatiseks oleva kinnisvara hindamisele

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 17.06.2016, 8

Nõuded elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingu tagatiseks oleva kinnisvara hindamisele

Vastu võetud 15.06.2016 nr 25

Määrus kehtestatakse krediidiandjate ja -vahendajate seaduse § 53 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrust kohaldatakse elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingu tagatiseks oleva kinnisvara või muu võrreldava tagatise (edaspidi kinnisvara) hindajale, hindamisele ja selle dokumenteerimisele. Muu võrreldav tagatis käesoleva määruse tähenduses on muu hulgas tagatisena krediidiandja omandatud kinnisvara või hooneühistu liikmesus.

  (2) Määruses hõlmab krediidiandja kohta sätestatu ka krediidiasutust, kui krediidiasutus annab tarbijale elamukinnisvaraga seotud krediiti.

§ 2.   Nõuded kinnisvara hindajale ja hindamisaruande kinnitajale

  (1) Krediidiandja või -vahendaja kehtestab sise-eeskirjadega nõuded krediidiandja või -vahendaja organisatsiooni kuuluva kinnisvara hindaja (edaspidi sisehindaja) teadmistele, oskustele, kogemustele ja hindaja koolitamisele ning rakendab neid. Sisehindajal peavad olema piisavad teadmised, oskused ja kogemused hindamise läbiviimiseks ja dokumenteerimiseks vastavalt käesolevas määruses kehtestatud nõuetele.

  (2) Kui kinnisvara hindab kolmas isik ehk välishindaja, viib hindamise läbi kutseline hindaja ning hindamisaruande kinnitab kutseline hindaja, kellele on kutseseaduse alusel välja antud 6. taseme kinnisvara hindaja või 7. taseme vara hindaja kutse ja see kutse kehtib.

§ 3.   Kinnisvara hindamine

  (1) Kinnisvara hinnatakse kooskõlas vara hindamise hea tavaga, mille aluseks on ühtne ja väljakujunenud turupraktika.

  (2) Kooskõlas vara hindamise hea tavaga:
  1) määrab hindaja kindlaks ja kogub kokku kõik hindamiseks vajalikud andmed ning analüüsib kõiki hinnatava kinnisasja väärtust mõjutavaid tegureid;
  2) põhineb hindamine ajakohastel ja usaldusväärsetel andmetel ning, kui käesolevast määrusest ei tulene teisiti, vajaliku põhjalikkusega tehtud ülevaatusel.

  (3) Krediidiandja või -vahendaja sise-eeskirjas nimetatud põhjendatud juhul võib ülevaatuse jätta tegemata.

§ 4.   Kinnisvara hindamise dokumenteerimine

  (1) Kinnisvara hindamine dokumenteeritakse vastavalt vara hindamise heale tavale eksperthinnangu või lisahinnangu vormis, kui käesolevast määrusest ei tulene teisiti.

  (2) Eksperthinnang sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) hindamise eesmärk;
  2) andmed hinnangu kohta (hinnangu number, tellija nimi ja olemasolul viide tellimuslepingule);
  3) andmed hinnatava vara kohta (kinnistu number, katastriüksuse number, vara liik ja aadress);
  4) vastavuskinnitus viitega nõuetele, mille kohaselt on hindamine läbi viidud;
  5) teave eksperthinnangu avalikustamise lubatavuse või keelu kohta;
  6) teave hindaja vastutuse kohta kolmandate isikute ees;
  7) hinnangu kehtivuse eeldused ja kehtivust piiravad tingimused;
  8) kinnisvara hinnatav väärtus ja selle mõiste;
  9) hinnatava kinnisvara kirjeldus, sealhulgas teave omandiõiguse, piiratud asjaõiguste ja muude kinnisvaraga seotud õiguste ja kohustuste kohta ning nende mõju kinnisasja väärtusele, tehnilised ja majanduslikud andmed (ehitusloa, kasutusloa ja detailplaneeringu andmed, hoonestatud kinnisasja puhul ehitusaasta, põhikonstruktsioon, korteri või eramu puhul suletud netopind ja siseviimistluse seisukord) ning hinnang hinnatava kinnisvara kvaliteediklassile;
  10) andmete kogumise ja hinnatava kinnisvara ülevaatuse ulatus, andmeallikad ja hinnang nende usaldusväärsusele ning hinnatava kinnisvara ülevaatuse andmed;
  11) turuanalüüs, sealhulgas ülevaade majanduslikust taustsüsteemist, hinnatava kinnisvara turusektori ja turusegmendi analüüs ning teave võrdlustehingute kohta;
  12) kasutatud hindamismetoodika kirjeldus ja põhjendus;
  13) hindamistoimingu selge, arusaadav ja kontrollitav kirjeldus ja hindamise arvutuskäik;
  14) turuväärtus;
  15) hindamisaruande kuupäev, kinnisvara hinnatava väärtuse määramise kuupäev ja ülevaatuse kuupäev;
  16) viited kasutatud kolmandatele isikutele koos selge vastutuse piiritlemisega;
  17) viited kasutatud algandmetele, milles sisaldub dokumendi korral selle kuupäev ja nimi;
  18) hindaja nimi, kutsetunnistuse number ja allkiri;
  19) hinnangu lisad, sealhulgas asukohaplaanid ja -skeemid, fotod hinnatavast kinnisvarast ja olulised väljavõtted viidatud materjalidest.

  (3) Ühe aasta jooksul eksperthinnangu koostamisest võib ehitatava, remonditava või renoveeritava kinnisvara korduval hindamisel koostada hindamisaruande lisahinnangu vormis, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2–4, 14, 15 ja 18 nimetatud andmed;
  2) viide eksperthinnangule ja olemasolevatele lisahinnangutele;
  3) kommentaar hinnatava kinnisvaraga seotud omandiõiguse ja piiratud asjaõiguste ning muude kinnisvaraga seotud õiguste või kohustuste muutuste kohta;
  4) kommentaar hinnatava kinnisvara seisukorra muutuste kohta;
  5) kommentaar turusituatsiooni muutuste kohta;
  6) kommentaar kasutatud hindamismetoodika ja algandmete kohta.

  (4) Krediidiandja või -vahendaja sise-eeskirjas nimetatud põhjendatud juhul võib sisehindaja koostada hindamisaruande lihtsustatud vormis, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 3, 4, 7, 9, 13–15 ja 19 nimetatud andmed;
  2) krediidiandja või -vahendaja kliendi nimi;
  3) teave võrdlustehingute kohta;
  4) hinnang kinnisvara likviidsusele ehk hindamisaruandes esitatu põhjal hinnang müügiperioodi pikkusele;
  5) hindaja nimi ja allkiri.

§ 5.   Tegevuse kooskõlla viimine määruse nõuetega

  Krediidiandja või -vahendaja, kes on asutatud ja tegutsenud enne käesoleva määruse jõustumist või esitanud vastavalt krediidiandjate ja -vahendajate seadusele tegevusloa taotluse enne 2016. aasta 21. märtsi, peab viima oma tegevuse ja dokumendid käesolevas määruses sätestatuga vastavusse 2017. aasta 21. märtsiks.

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json