Teksti suurus:

Välismaalaste seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 17.06.2020, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
10.06.2020 otsus nr 588

Välismaalaste seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 03.06.2020

§ 1. Välismaalaste seaduse muutmine

Välismaalaste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 36 lõikes 3 ja § 39 lõikes 1 asendatakse sõnad ”e-posti teel” sõnaga ”elektrooniliselt”;

2) paragrahvi 36 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna ”toimetada” sõnadega ”elektrooniliselt või”;

3) paragrahvi 37 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 37. Haldusakti kättetoimetamine elektrooniliselt ja posti teel

(1) Käesoleva seaduse alusel antud koormava haldusakti võib isikule kätte toimetada posti teel tähtkirjaga või elektrooniliselt, kui on tagatud elektrooniliselt edastatud dokumendi kättesaamise kinnitamine.”;

4) seadust täiendatakse §-ga 402 järgmises sõnastuses:

§ 402. Usaldusväärsuse hindamine

(1) Politsei- ja Piirivalveamet võib anda hinnangu tööandja, õppeasutuse, praktika võimaldaja või muu isiku ebausaldusväärsuse kohta (edaspidi hinnang), kui välismaalane tuleb isiku juurde või kui isikule kohalduvad käesolevas seaduses sätestatud kutsuja kohustused (edaspidi käesolevas paragrahvis kutsuja).

(2) Konsulaarametnik või Politsei- ja Piirivalveamet võib kutsujale antud hinnangut arvestada tulevikus esitatava pikaajalise viisa taotluse, viibimisaja pikendamise taotluse, lühiajalise töötamise registreerimise taotluse, elamisloa taotluse või elamisloa pikendamise taotluse suhtes sooritatava toimingu või antava haldusakti kohta.

(3) Hinnangu andmisel võetakse arvesse käesoleva seaduse alusel pandud kohustuste rikkumisi ja muid põhjusi, mille alusel on põhjendatult alust kahelda kutsuja usaldusväärsuses.

(4) Hinnang antakse kehtivusajaga kuni üks aasta.”;

5) paragrahvi 44 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna ”elamisloa” sõnadega ”või pikaajalise viisa”;

6) paragrahvi 48 lõike 1 punkti 2 täiendatakse pärast sõna ”tähtaegselt” sõnadega ”ja selle tähtaega ei ennistata”;

7) paragrahvi 62 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(2) Pikaajalise viisa võib anda välismaalasele, kui:
1) tal on kehtiv reisidokument;
2) tema Eesti pikaajalise viisa taotlemise eesmärk on põhjendatud;
3) tal on piisavad rahalised vahendid, et katta majutus- ja viibimiskulud Eestis viibimise ajal ning pöörduda tagasi oma päritoluriiki või transiidiriiki;
4) tal on kehtiv tervisekindlustusleping, mis tagab tema haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise viisa kehtivusajal, mitmekordse viisa puhul esimese kavandatud viibimisaja lõppemiseni.”;

8) seadust täiendatakse §-ga 625 järgmises sõnastuses:

§ 625. Viisa andmine kaugtöö tegemiseks

(1) Viisa kaugtöö tegemiseks võib anda välismaalasele, kelle Eestis ajutise viibimise eesmärk on töökohustuste täitmine asukohast sõltumatu töötajana Eestis.

(2) Asukohast sõltumatu töötaja käesoleva seaduse tähenduses on välismaalane, kelle töö ei sõltu asukohast ja kes kasutab telekommunikatsioonitehnoloogiat töökohustuste täitmiseks kaugtööna ning kes jätkab:
1) töötamist välisriigis registreeritud tööandja heaks, kellega tal on lepinguline suhe;
2) äritegevust välisriigis registreeritud äriühingu heaks, milles tal on osalus;
3) teenuste pakkumist peamiselt klientidele, kelle tegevuskoht on välisriigis ja kellega tal on lepinguline suhe.

(3) Viisa kaugtöö tegemiseks võib anda, kui välismaalane tuleb Eestisse usaldusväärse vahendaja kutsel, kes on hinnanud välismaalase vastavust asukohast sõltumatu töötaja määratlusele, või kui haldusorgani hinnangul vastab välismaalane asukohast sõltumatu töötaja määratlusele.

(4) Usaldusväärne vahendaja käesoleva seaduse tähenduses on valdkonna eest vastutava ministri poolt usaldusväärseks tunnistatud äriühing, kes hindab välismaalase vastavust asukohast sõltumatu töötaja määratlusele.

(5) Kaugtöö tegemiseks võib välismaalasele anda lühiajalise või pikaajalise viisa.

(6) Kui välismaalasele antakse viisa kaugtöö tegemiseks, võib välismaalase abikaasale, alaealisele lapsele ja täisealisele lapsele, kes ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline iseseisvalt toime tulema, anda viisa samadel tingimustel nagu nimetatud välismaalasele.

(7) Kui välismaalasele antakse viisa kaugtöö tegemiseks, võib välismaalase abikaasale, alaealisele lapsele ja täisealisele lapsele, kes ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline iseseisvalt toime tulema, anda lühiajalise või pikaajalise viisa.”;

9) paragrahvi 641 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

”(2) Usaldusväärsel vahendajal, kelle kinnituse alusel välismaalasele kaugtöö tegemiseks viisa anti, on käesolevas seaduses sätestatud kutsuja kohustused.”;

10) paragrahvi 65 lõiget 2 täiendatakse punktidega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

”8) on põhjendatud alus kahelda selle tööandja, õppeasutuse, praktika võimaldaja või muu isiku usaldusväärsuses, kelle juurde välismaalane tuleb;
9) vähemalt üks tingimus, mis on viisa andmiseks nõutav, ei ole täidetud.”;

11) paragrahvi 70 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 78 lõiget 2 täiendatakse punktidega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

”10) on põhjendatud alus kahelda selle tööandja, õppeasutuse, praktika võimaldaja või muu isiku usaldusväärsuses, kelle juurde välismaalane tuleb;
11) esineb viisa andmisest või viisaga määratud viibimisaja pikendamisest keeldumise aluseks olev asjaolu.”;

13) paragrahvi 90 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(3) Välismaalane võib pikaajalise viisa taotluse Eesti välisesindusele esitada posti teel, elektrooniliselt või esindaja kaudu, kui teda on viisa või viibimisaja pikendamise menetluses daktüloskopeeritud ning võetud sõrmejäljed võimaldavad isiku tuvastada ja vastavad käesoleva seaduse § 101 lõike 1 punktide 5–7 alusel kehtestatud nõuetele.”;

14) paragrahvi 90 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 911 lõiked 1, 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Politsei- ja Piirivalveametis võib pikaajalist viisat taotleda välismaalane, kes viibib Eestis ajutiselt käesoleva seaduse § 43 lõike 1 punktides 1–4 ja 6–10 nimetatud alusel.

(2) Pikaajalise viisa taotlemiseks Politsei- ja Piirivalveametis peab välismaalane ilmuma isiklikult Politsei- ja Piirivalveametisse.

(3) Välismaalane võib pikaajalise viisa taotluse Politsei- ja Piirivalveametile esitada posti teel, elektrooniliselt või esindaja kaudu, kui teda on viisa või viibimisaja pikendamise menetluses daktüloskopeeritud ning võetud sõrmejäljed võimaldavad isiku tuvastada ja vastavad käesoleva seaduse § 101 lõike 1 punktide 5–7 alusel kehtestatud nõuetele.”;

16) paragrahvi 93 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

”(2) Viibimisaja pikendamise taotlemiseks peab välismaalane ilmuma isiklikult Politsei- ja Piirivalveametisse.

(3) Välismaalane võib viibimisaja pikendamise taotluse Politsei- ja Piirivalveametile esitada posti teel, elektrooniliselt või esindaja kaudu, kui teda on viisa või viibimisaja pikendamise menetluses daktüloskopeeritud ning võetud sõrmejäljed võimaldavad isiku tuvastada ja vastavad käesoleva seaduse § 101 lõike 1 punktide 5–7 alusel kehtestatud nõuetele.”;

17) paragrahvi 93 lõiked 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 97 pealkirja täiendatakse pärast sõna ”viisataotluse” sõnadega ”ja viibimisaja pikendamise taotluse”;

19) paragrahvi 97 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(2) Pikaajalise viisa ja viibimisaja pikendamise taotlus jäetakse läbi vaatamata, kui välismaalane loobub taotlusest, Politsei- ja Piirivalveamet on käesoleva seaduse § 402 lõike 1 alusel andnud hinnangu välismaalase kutsuja ebausaldusväärsuse kohta või esinevad muud taotluse läbi vaatamata jätmise alused, mis on sätestatud haldusmenetluse seaduses.”;

20) paragrahvi 101 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”4) viisa taotlemiseks ja omamiseks nõutavate kulude kandmiseks piisavate rahaliste vahendite määra;”;

21) paragrahvi 101 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”1) viibimisaja pikendamise taotluse esitamise tähtajad;”;

22) paragrahvi 101 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(5) Pikaajalise viisa taotluse esitamise tähtajad kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

23) paragrahvi 101 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

”(6) Valdkonna eest vastutav minister võib kehtestada määrusega asukohast sõltumatu töötaja määratlusele vastavuse hindamise tingimused ja korra, selleks esitatavate andmete ja tõendite loetelu ning nende esitamise nõuded.”;

24) paragrahvi 104 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Eestis ajutiselt viibiv välismaalane võib Eestis töötada, kui tööandja on tema lühiajalise töötamise Politsei- ja Piirivalveametis registreerinud või kui tema Eestis töötamise õigus tuleneb vahetult seadusest või Riigikogu ratifitseeritud välislepingust.

(2) Eestis ajutiselt viibival välismaalasel on keelatud Eestis töötada, kui tööandja ei ole tema lühiajalist töötamist Politsei- ja Piirivalveametis registreerinud, välja arvatud Riigikogu ratifitseeritud välislepingus või seaduses ettenähtud juhtudel.”;

25) paragrahvi 105 lõiget 4 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

”7) kellel on Eestis viibimiseks käesoleva seaduse § 625 alusel antud viisa kaugtöö tegemiseks.”;

26) paragrahvi 106 lõiget 8 ja § 1761 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna ”ulatuses” sõnaga ”välismaalase”;

27) paragrahvi 1062 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Tööandjal ja praktika võimaldajal, kelle juures välismaalase lühiajaline töötamine registreeriti, on käesolevas seaduses sätestatud kutsuja kohustused.

(11) Kui välismaalase lühiajaline töötamine registreeritakse käesoleva seaduse § 107 lõike 12 punktis 10 sätestatud tingimustel lähetatud töötaja töötamisena, kohaldatakse kutsuja kohustusi Eestis registreeritud ettevõttele, kelle juurde välismaalane tööle lähetatakse.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud praktika võimaldajal lõpevad kutsuja kohustused, kui välismaalasele antakse elamisluba muul alusel või 180 päeva pärast praktikandiga sõlmitud lepingu lõppemist.”;

28) paragrahvi 107 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 107. Makstavale töötasule esitatavad nõuded”;

29) paragrahvi 107 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

”(31) Erisusena käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust võib välismaalasele, kelle lühiajaline töötamine on käesoleva seaduse § 106 lõike 13 alusel registreeritud ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja töötamisena, maksta käesolevas seaduses sätestatud töötasu ka väljaspool Euroopa Liidu liikmesriiki paiknev äriühing, kellega välismaalasel on sõlmitud tööleping.”;

30) seadust täiendatakse §-ga 1072 järgmises sõnastuses:

§ 1072. Lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotluse läbi vaatamata jätmine

Lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotluse võib jätta läbi vaatamata, kui Politsei- ja Piirivalveamet on käesoleva seaduse § 402 lõike 1 alusel andnud hinnangu välismaalase kutsuja ebausaldusväärsuse kohta.”;

31) paragrahvi 108 lõike 11 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”3) algatatud on tööandja või kasutajaettevõtja likvideerimine, kohus on võtnud tööandja või kasutajaettevõtja suhtes esitatud pankrotiavalduse menetlusse ja otsustanud ajutise halduri nimetamise, välja on kuulutatud tööandja või kasutajaettevõtja pankrot, tööandja või kasutajaettevõtja suhtes esitatud pankrotiavalduse menetlus lõpeb raugemisega pankrotti välja kuulutamata või tööandjal või kasutajaettevõtjal puudub tegelik majandustegevus;”;

32) paragrahvi 162 lõike 1 punkti 6 täiendatakse pärast sõna ”õppeasutuses” sõnadega ”või Välisministeeriumi toetatud koolitusasutuses”;

33) paragrahvi 168 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna ”õppekava” sõnadega ”või välislepingu alusel asutatud õppeasutuse õppekava või Välisministeeriumi toetatud koolitusasutuse täienduskoolituse”;

34) paragrahvi 178 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

”(21) Erisusena käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust võib välismaalasele, kellele on antud elamisluba töötamiseks ettevõtjasiseselt üleviidud töötajana käesoleva seaduse § 19014 alusel, maksta käesolevas seaduses sätestatud töötasu ka väljaspool Euroopa Liidu liikmesriiki paiknev äriühing, kellega välismaalasel on sõlmitud tööleping.”;

35) paragrahvi 180 lõiget 2 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

”41) algatatud on tööandja või kasutajaettevõtja likvideerimine, kohus on võtnud tööandja või kasutajaettevõtja suhtes esitatud pankrotiavalduse menetlusse ja otsustanud ajutise halduri nimetamise, välja on kuulutatud tööandja või kasutajaettevõtja pankrot, tööandja või kasutajaettevõtja suhtes esitatud pankrotiavalduse menetlus lõpeb raugemisega pankrotti välja kuulutamata või tööandjal või kasutajaettevõtjal puudub tegelik majandustegevus;”;

36) paragrahvi 181 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

”5) töötamiseks ettevõtjasiseselt üleviidud töötajana käesoleva seaduse § 19014 alusel.”;

37) paragrahvi 19022 lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

38) paragrahvi 192 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(2) Välismaalasel, kellel on osalus äriühingus, peab olema vähemalt 65 000 eurot investeeritud Eesti äriühingu osakapitali, mille eest on soetatud ja Eestis põhivarana arvele võetud kinnisvara, masinaid või seadmeid.”;

39) paragrahvi 192 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

40) paragrahv 1971 tunnistatakse kehtetuks;

41) paragrahvi 1973 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

”(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud otseinvesteeringu hulka loetakse investeering osakapitali, mille eest on soetatud ja põhivarana arvele võetud kinnisvara, masinaid või seadmeid või mille eest on tehtud investeeringuid teistesse Eesti äriregistrisse kantud äriühingutesse, millel on tegelik majandustegevus Eestis, või investeerimisfondide seaduse alusel loodud või asutatud investeerimisfondi.”;

42) paragrahvi 219 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

”(2) Tähtajalise elamisloa taotluse võib jätta läbi vaatamata, kui Politsei- ja Piirivalveamet on käesoleva seaduse § 402 lõike 1 alusel andnud hinnangu välismaalase kutsuja ebausaldusväärsuse kohta.”.

§ 2. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2020. aasta 1. juulil.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json