Teksti suurus:

Nõuded tubakatoote turvaelemendile, tootja või importija turvaelemendi kasutuselevõtust teavitamise tingimused ja kord ning nõuded autentimiselementide teenuse osutaja sõltumatusele

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 17.06.2020, 7

Nõuded tubakatoote turvaelemendile, tootja või importija turvaelemendi kasutuselevõtust teavitamise tingimused ja kord ning nõuded autentimiselementide teenuse osutaja sõltumatusele

Vastu võetud 14.06.2020 nr 31

Määrus kehtestatakse tubakaseaduse § 172 lõigete 6 ja 9 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõuded tubakatoote turvaelemendile, tootja või importija turvaelemendi kasutuselevõtmiseks ja selle muutmiseks Maksu- ja Tolliametile esitatavate andmete koosseis ja tähtajad ning nõuded autentimiselementide teenuse osutaja sõltumatusele.

2. peatükk Tubakatoote turvaelement 

§ 2.  Tubakatoote turvaelemendi autentimiselement ja selle tüübid

  (1) Autentimiselement on tubakatoote turvaelemendi osa, mis võib olla varjamatu, poolvarjatud või varjatud.

  (2) Varjamatu autentimiselement on meeleorganitega otseselt, ilma väliste seadmete abita tajutav. Standardis ISO 12931:2012 osutatud „varjamatu” kategooria autentimislahendused loetakse sellele määratlusele vastavaks.

  (3) Poolvarjatud autentimiselement on meeleorganitega otseselt tajumatu, kuid meeleorganitega märgatav väliste seadmete abil, näiteks nagu UV-lamp või spetsiaalne pliiats või marker, mille kasutamine ei nõua eksperditeadmisi ega erialast koolitust. Standardis ISO 12931:2012 osutatud „varjatud” kategooria autentimislahendused, mille puhul kasutatakse vabalt kättesaadavaid seadmeid, loetakse sellele määratlusele vastavaks.

  (4) Varjatud autentimiselement on meeleorganitega otseselt tajumatu ning märgatav üksnes selleks otstarbeks valmistatud tööriistade või professionaalsete laboriseadmete abil. Standardis ISO 12931:2012 osutatud „varjatud” kategooria autentimislahendused, mille puhul on vaja kasutada selleks otstarbeks valmistatud tööriistu ja kohtuekspertiisi, loetakse sellele määratlusele vastavaks.

  (5) Autentimiselemendina võib kasutada käesoleva määruse lisas sätestatud autentimiselementide tüüpe.

§ 3.  Tootja või importija turvaelemendist teavitamine

  (1) Tootja või importija esitab Maksu- ja Tolliametile tubakatoote oma turvaelemendi kasutusele võtmise teatise vähemalt 30 kalendripäeva enne turvaelemendi kavandatavat kasutuselevõttu.

  (2) Tootja või importija esitab Maksu- ja Tolliametile tubakatoote turvaelemendi muutmise teatise vähemalt 30 kalendripäeva enne kavandatava muudatuse tegemist.

  (3) Teatises kajastatakse vähemalt:
  1) teatise esitaja andmed (ettevõtte nimi ja aadress, esindaja nimi ja telefon);
  2) autentimiselementide loetelu ja kirjeldus;
  3) tubakatoote turvaelemendi asukoht müügipakendil;
  4) tubakatoote turvaelemendi müügipakendile kinnitamise meetod;
  5) tubakatoote turvaelemendi teenuse osutaja nimi ja kontaktandmed;
  6) kinnitus vähemalt ühe autentimiselemendi pärinemise kohta sõltumatult teenuseosutajalt.

  (4) Teatisele lisatakse tubakatoote turvaelemendi kujutis, millel on näidatud autentimiselementide asukohad.

§ 4.  Tubakatoote näidis

  Tubakatoote tootja või importija esitab Maksu- ja Tolliameti taotlusel viimase nimetatud tähtpäevaks turul oleva tubakatoote turvaelementi kandva tubakatoote müügipakendi näidise.

§ 5.  Turvaelemendi terviklikkus

  Kui Maksu- ja Tolliametil on põhjust arvata, et turul kasutusel oleva tubakatoote turvaelemendi terviklikkust on rikutud, teavitab ta sellest tootjat, importijat ja turvaelemendi teenuse osutajat viie tööpäeva jooksul. Maksu- ja Tolliamet võib nõuda, et vastav turvaelement asendataks või et seda muudetaks.

3. peatükk Teenuseosutaja sõltumatus 

§ 6.  Nõuded autentimiselementide teenuse osutaja sõltumatusele

  (1) Autentimiselementide teenuse osutaja ja tema alltöövõtja, kui see on asjakohane, loetakse sõltumatuks, kui on täidetud järgmised kriteeriumid:
  1) sõltumatus tubakatööstusest nii õigusliku vormi, organisatsioonilise struktuuri kui otsuste tegemise seisukohast;
  2) rahaline sõltumatus tubakatööstusest;
  3) huvide konflikti puudumine ettevõtte või kontserni juhtkonna, sealhulgas nõukogu ja juhatuse või mistahes muu juhtorgani ja tubakatööstuse vahel.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud kriteeriumi tingimiseks on eelkõige, et tubakatööstusel, sealhulgas vähemusaktsionäridel, ei ole otsest või kaudset valitsevat mõju ettevõtja või kontserni üle.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud kriteeriumi tingimuseks on, et viimase kahe kalendriaasta jooksul on ettevõtja või kontsern enne oma ülesannete täitma asumist teeninud tubakasektorile tarnitud kaupadest ja osutatud teenustest alla 10% oma ülemaailmsest käibest (välja arvatud maksud) ning seda saab kindlaks teha kinnitatud raamatupidamisaruannete alusel. Iga järgneva kalendriaasta jooksul ei tohi tubakasektorile tarnitud kaupadest ja teenustest tulenev ülemaailmne käive (välja arvatud maksud) ületada 20%.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud kriteeriumi tingimuseks on, et eelkõige peavad nimetatud isikud olema sõltumatud kõigist tubakatööstusega seotud rahalistest ja mitterahalistest huvidest. Nad ei tohi omada otsest või kaudset osalust tubakatööstusega seotud ettevõtetes, olla viimase viie aasta jooksul osalenud tubakatööstuse äriühingute struktuurides ega olla tubakatööstusest mõjutatud püsivas kooselus või abielus oleva isiku ega otsejoones üleneja või alaneja sugulase kaudu.

  (5) Kui autentimiselementide teenuse osutaja kasutab alltöövõtjaid, jääb ta vastutavaks selle eest, et kõnealused alltöövõtjad vastavad käesolevas paragrahvis sätestatud sõltumatuse kriteeriumidele.

  (6) Riigiasutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud koos nende alltöövõtjatega loetakse tubakatööstusest sõltumatuks.

§ 7.  Autentimiselementide teenuse osutaja sõltumatuse tõendamine

  (1) Sõltumatuse tõendamiseks esitab tõendaja kinnituse kriteeriumitele vastamise kohta.

  (2) Maksu- ja Tolliamet võib igal ajal nõuda, et autentimiselementide teenuse osutaja, kaasa arvatud alltöövõtja, kui see on asjakohane, esitaks dokumendid, mis on vajalikud §-s 6 sätestatud kriteeriumitele vastavuse hindamiseks.

  (3) Maksu- ja Tolliametile tuleb viivitamata teatada kõigist kahe järjestikuse kalendriaasta jooksul toimunud püsivatest olukorra muutustest seoses §-s 6 sätestatud kriteeriumitega, mis võivad mõjutada autentimiselementide teenuse osutaja sõltumatust, sealhulgas alltöövõtja sõltumatust, kui see on asjakohane.

  (4) Kui Maksu- ja Tolliametile esitatud teabest selgub, et autentimiselementide teenuse osutaja, sealhulgas tema alltöövõtja, kui see on asjakohane, ei vasta enam §-s 6 sätestatud kriteeriumitele, võtab Maksu- ja Tolliamet mõistliku aja jooksul ja hiljemalt teabe või teate saamise aastale järgneva kalendriaasta lõpuks kõik vajalikud meetmed, et tagada vastavus §-s 6 sätestatud kriteeriumitele.

  (5) Autentimiselementide teenuse osutaja kohustub Maksu- ja Tolliametit viivitamata teavitama kõigist ähvardusjuhtumitest või muudest katsetest, millega on neile püütud avaldada lubamatut mõju, mis võiks tegelikult või potentsiaalselt kahjustada nende sõltumatust.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Autentimiselementide tüübid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json