Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.06.2021
Avaldamismärge:RT I, 17.06.2021, 4

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 11.06.2021 nr 39

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 11. mai 2015. a määruse nr 59 „Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus” muutmine

Maaeluministri 11. mai 2015. a määruse nr 59 „Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus” § 23 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „taotleda” sõnaga „sellise” ja pärast sõna „asukohaks” tekstiosaga „, välja arvatud juhul, kui Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on Rail Balticu põhiprojektist lähtudes andnud kõik vajaminevad ehitusload, millest nähtub, et sellele metsamaale Rail Balticu projektiga seotud ehitisi ei ehitata ja see maa jääb projekti lõppedes metsamaaks”.

§ 2.  Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muutmine

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määrust nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõike 4 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „, kui selle on ehitusloa andja projekteerimistingimustes ette näinud,”;

2) paragrahvi 191 lõike 3 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „tegemisest” tekstiosaga „, kuid hiljemalt 2025. aasta 30. juunil”;

3) paragrahvi 24 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „taotleda” sõnaga „sellise” ja pärast sõna „asukohaks” tekstiosaga „, välja arvatud juhul, kui Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on Rail Balticu põhiprojektist lähtudes andnud kõik vajaminevad ehitusload, millest nähtub, et sellele maale Rail Balticu projektiga seotud ehitisi ei ehitata”;

4) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) 2021. ja 2022. aastal esitab taotleja § 12 lõikes 5 nimetatud dokumendid hiljemalt 20. novembriks ja sama paragrahvi lõikes 6 nimetatud dokumendid hiljemalt 1. oktoobriks.”.

§ 3.  Maaeluministri 7. mai 2018. a määruse nr 26 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele” muutmine

Maaeluministri 7. mai 2018. a määrust nr 26 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Toetatava tegevuse osaks võivad olla lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimisega kaasnev tellitud projekteerimistöö ja projekteerimiseks vajalik uurimistöö, ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline töö ning keskkonnamõju hindamisega seotud tegevus (edaspidi koos uuendamise projekteerimistöö).”;

2) paragrahvi 3 lõikes 2 ja § 4 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „§-s 35” tekstiosaga „§-des 32 ja 34”;

3) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Põllumajandus- ja Toiduamet ei või toetatava uuendustöö tegemisega alustada varem ja uuendustöö tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval, välja arvatud uuendamise projekteerimistöö, mille puhul võivad töö tegemist tõendavad dokumendid olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.”;

4) paragrahvi 4 lõike 2 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „, kui selle on ehitusloa andja projekteerimistingimustes ette näinud”;

5) paragrahvi 5 lõike 4 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) detail- ja teemaplaneeringute tegemise kulud;”;

6) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 14 lõike 2 punktis 1 asendatakse tekstiosa „§ 4 lõikes 2” tekstiosaga „§ 5 lõikes 2”;

8) paragrahvi 14 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „tegemisest” tekstiosaga „, kuid hiljemalt 2025. aasta 30. juunil”;

9) paragrahvi 16 lõikest 2 jäetakse välja teine lause;

10) paragrahvi 16 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Sellisel juhul ei hüvitata toetuse saajale ka ettevalmistavale tööle ja uuendamise projekteerimistööle tehtud kulutusi.”.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json