Teksti suurus:

Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise lepingu nr 1-13/20/2043-1 muutmine

Väljaandja:Transpordiamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.06.2021
Avaldamismärge:RT I, 17.06.2021, 9

Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise lepingu nr 1-13/20/2043-1 muutmine

Vastu võetud 16.06.2021

Lisa 2
11.09.2020 sõlmitud
sõidukite tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise lepingu nr 1-13/20/2043-1 juurde


Transpordiameti (Maanteeameti õigusjärglane1), registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn, mida volituse alusel esindab Transpordiameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra

ja

Põhjala Tehno OÜ, registrikoodiga 12623686, asukohaga Penijõe tee 3, Lihula, Lääneranna vald, Pärnumaa (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Aivar Lämmergas (edaspidi koos Pooled)

vahel on 11.09.2020 sõlmitud sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise leping nr 1-13/20/2043-1 (edaspidi Leping).


Võttes arvesse, et vastavalt:
(i) liiklusseaduse § 75 lõikele 1 on tehnonõuetele vastavuse kontrolli haldusjärelevalve tegevus, mille eesmärgiks on tuvastada tehnonõuetele vastavuse kontrollimise punkti ning mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrolli läbiviimise ja selle kvaliteedi vastavust õigusaktides sätestatud nõuetele ning kontrollida liiklusseaduse § 191 lõikes 1 nimetatud halduslepingust tulenevate kohustuste täitmist;
(ii) liiklusseaduse § 75 lõikele 2 teostavad liiklusseaduse § 75 lõikes 1 nimetatud haldusjärelevalvet Transpordiameti volitatud ametiisikud;
(iii) liiklusseaduse § 75 lõike 4 punktile 2 on haldusjärelevalve teostajal õigus nõuda tehnonõuetele vastavuse kontrolli läbiviimiseks õigust omavalt isikult ja liiklusseaduse §-s 73 nimetatud isikult vajalike dokumentide, andmete ja muude materjalide ning selgituste esitamist;
(iv) liiklusseaduse § 191 lõike 3 teisele lausele võib Transpordiamet kasutada salvestisi haldusjärelevalve teostamisel ja vaiete ning kaebuste lahendamisel;
(v) majandus- ja taristuministri 22.05.2015 määruse nr 49 „Tehniliste vahendite paigaldamise ja kasutamise ning andmete töötlemise kord” § 5 lõike 2 punktile 4 on ülevaatuse salvestisele juurdepääs ja kasutamisõigus Transpordiameti teenistujal teenistuskohustuste täitmiseks määratud ulatuses;
(vi) Lepingu punktile 4.24 tuleb salvestised esitada Transpordiameti nõudmisel;
(vii) Lepingu punktile 5.5 on Transpordiametil õigus Teostajalt saadud salvestisi kasutada järelevalve teostamisel ja Lepingu täitmise kontrollimiseks;
(viii) Lepingu punktile 8.1 saab Lepingut muuta Poolte kokkuleppel, Lepingu muudatused, mis ei ole vormistatud Lepinguga samas vormis, on tühised ning Lepingu muudatused tuleb vormistada Lepingu lisana.


Lähtudes eeltoodust lepivad Pooled kokku alljärgnevas:

1. Muuta Lepingut lisades selle uude redaktsiooni punktid 4.33, 5.10 ja 5.11 järgnevas sõnastuses:
„4.33. Teostaja võimaldab Transpordiametile juurdepääsu oma serverile, kuhu Teostaja on salvestanud ülevaatuse salvestised.”.
„5.10. Transpordiametil on õigus Teostaja serverist alla laadida ülevaatuse salvestisi.”.
„5.11. Enne Teostaja serverisse sisenemist, edastab Transpordiamet vastavasisulise teate Teostaja äriregistris toodud e-posti aadressile.”.

2. Asendada Lepingu Lisa 1 (Salvestusseadme nõuded) käesoleva muudatuse lisaga (Salvestusseadme nõuded).

3. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

4. Poolte allkirjad:

Transpordiamet

Teostaja

 

 

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

1 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine), RT I, 10.12.2020, 1.

 

Lisa Salvestusseadme nõuded

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json