Teksti suurus:

Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.07.2015
Avaldamismärge:RT I, 17.07.2015, 1

Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord” muutmine

Vastu võetud 09.07.2015 nr 42

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 10 lõike 11 alusel.

Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruses nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Erandina lõikest 5 võib metsamaaparandustööde toetust taotlev erametsaomanik olla samaaegselt esindatud metsaühistu esitatud metsamaaparandustööde toetuse taotluses tingimusel, et toetust ei taotleta sama kinnisasja piires tehtavateks töödeks.”;

2) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 16 järgmises sõnastuses:

„16) sularahamakse, teenustasu pangatoimingu eest, tagatismakse, intress ja finantsteenusega seotud muu kulu.”;

3) paragrahvi 8 lõikes 10 asendatakse sõna „aasta” sõnaga „kalendriaasta”;

4) paragrahvi 8 lõikes 11, § 10 lõike 7 punktis 3, § 11 lõike 6 punktis 2, § 12 lõike 19 punktis 1 ning § 13 lõike 9 punktis 2 ja lõike 13 punktis 2 asendatakse sõna „arve” sõnaga „kuludokument” vastavas käändes;

5) paragrahvi 9 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „aasta” sõnadega „1. jaanuarist”;

6) paragrahvi 9 lõike 5 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) metsakasvukohatüübile sobivate metsapuutaimede soetamine;”;

7) paragrahvi 9 lõike 5 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) kuni kolme aasta vanuse metsakultuuri ja kuni kolme aasta vanuste metsakasvukohatüübile sobivate looduslikult uuenenud metsapuutaimede hooldamine, mille käigus eemaldatakse uuenduse kasvu segavad rohttaimed, puud ja põõsad (edaspidi metsauuenduse hooldamine);”;

8) paragrahvi 9 lõike 7 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) metsakasvukohatüübile sobivate metsapuutaimede soetamisel kuni 80% soetuse kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 0,35 eurot laialehise lehtpuuliigi ning 0,16 eurot teiste puuliikide taimede kohta;”;

9) paragrahvi 9 lõike 7 punktis 4 ja lõike 8 punktis 4 asendatakse sõna „metsapuutaimede” sõnaga „metsauuenduse”;

10) paragrahvi 9 lõike 8 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) metsakasvukohatüübile sobivate metsapuutaimede soetamisel kuni 50% soetuse kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 0,35 eurot laialehise lehtpuuliigi ning 0,16 eurot teiste puuliikide taime kohta;”;

11) paragrahvi 9 lõike 9 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) koopia metsakasvukohatüübile sobivate metsapuutaimede soetamist tõendavast kuludokumendist ning selle tasumist tõendavast dokumendist;”;

12) paragrahvi 9 lõige 10 sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Metsapuutaimed peavad vastama õigusaktidega kehtestatud nõuetele ning olema soetatud isikult, kes on esitanud majandustegevusteate metsa kultiveerimismaterjali tarnijana.”;

13) paragrahvi 9 lõigetes 13 ja 14 asendatakse sõnad „metsakultuur” ja „kultuur” sõnaga „metsauuendus”;

14) paragrahvi 9 lõige 15 sõnastatakse järgmiselt:

„(15) Toetuse abil uuendatud, kuid pärast seda hukkunud metsaosale metsa uuendamise toetust teist korda ei maksta.”;

15) paragrahvi 12 lõige 22 sõnastatakse järgmiselt:

„(22) Lõike 20 punktis 1 nimetatud kirjalikku lepingut või volikirja ei pea vormistama, kui kasvava metsa raieõiguse omandaja on käesoleva paragrahvi alusel toetuse saaja või metsaühistute asutatud tulundusühistu.”;

16) paragrahvi 13 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) kuivenduskraavi ja eesvoolu uuendamisel sette eemaldamine;”;

17) paragrahvi 13 lõike 4 punktid 1–9 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kuni 10% maaparandussüsteemi uuendustöödeks taotletava toetuse mahust, kuid mitte rohkem kui 300 eurot maaparandussüsteemi uuendustööde kava kohta;
2) 1,5 eurot uuendatava veejuhtme jooksva meetri kohta veejuhtme sügavuse ja põhja laiuse taastamise korral;
3) 35 eurot asendatava 30 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
4) 50 eurot asendatava 40 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
5) 65 eurot asendatava 50 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
6) 85 eurot asendatava 60 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
7) 145 eurot asendatava 80 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
8) 245 eurot asendatava 100 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
9) 1,5 eurot rajatava voolunõlva jooksva meetri kohta;”;

18) paragrahvi 13 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Metsamaaparandustööde toetust on võimalik taotleda üksnes maaparandussüsteemide registrisse kantud maaparandussüsteemil või selle osal tehtavaks tööks.”;

19) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) EMK võib kokkuleppel toetuse saajaga tagasinõutava toetusraha tasaarvestada summaga, mille kohta on § 19 lõike 1 alusel tehtud toetuse maksmise või osalise maksmise otsus.”;

20) määruse lisad 1, 2, 9 ja 10 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Marko Pomerants
Minister

Margit Martinson
Asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Taotlus

Lisa 2 Andmed metsa uuendamistööde kohta

Lisa 9 Andmestik metsaühistu tegevuse kohta

Lisa 10 Metsamajanduskoostöös tehtud tööde nimekiri

/otsingu_soovitused.json