Teksti suurus:

Tolli automaatse numbrituvastussüsteemi andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 17.07.2015, 11

Tolli automaatse numbrituvastussüsteemi andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 17.02.2012 nr 6
RT I, 22.02.2012, 12
jõustumine 01.03.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.01.2014RT I, 17.01.2014, 301.02.2014
02.07.2014RT I, 09.07.2014, 2512.07.2014
14.07.2015RT I, 17.07.2015, 920.07.2015

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 181 lõike 5 alusel.

§ 1.  Andmekogu asutamine

 (1) Määrusega asutatakse riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu nimega „Tolli automaatse numbrituvastussüsteemi andmekogu” (edaspidi andmekogu).

 (2) Andmekogu lühinimi on „ANTS”.

§ 2.  Andmekogu eesmärk

  Andmekogu eesmärk on transpordivahendite ning kaubakonteinerite liikumise kohta teabe kogumine ja töötlemine riiklike maksude kogumiseks ning rahvusvahelise kaubanduse seaduslikkuse tagamiseks, samuti maksupettuste ja salakaubaveo tõkestamiseks.

§ 3.  Tolli automaatne numbrituvastussüsteem

  Tolli automaatne numbrituvastussüsteem koosneb statsionaarsest või mobiilsest numbrituvastusvahendist, salvestusseadmest ning vajalikest lisaseadmetest, mille abil §-s 7 nimetatud andmeid töödeldakse §-s 2 nimetatud eesmärgil.
[RT I, 09.07.2014, 25 - jõust. 12.07.2014]

§ 4.  Andmeobjekt

  Andmeobjekt, mille kohta andmekogus andmeid töödeldakse, on sündmus. Sündmuseks loetakse transpordivahendi või kaubakonteineri möödumist numbrituvastusvahendist.

§ 5.  Andmekogu vastutav töötleja

  Andmekogu vastutav töötleja on Maksu- ja Tolliamet.

§ 6.  Andmekogu pidamise viis

 (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

 (2) Andmekogu pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja andmeid säilitatakse digitaalsel kujul.

§ 7.  Andmekogusse kantavad andmed

 (1) Andmekogusse kantakse §-s 4 nimetatud sündmust kajastavad järgmised andmed:
 1) tuvastuspunkti nimi või tähis;
 2) sündmuse number;
 3) sündmuse salvestamise aeg (kuupäev, kuu, aasta ja kellaaeg);
 4) vähemalt üks foto tuvastatud registreerimismärgist;
 5) transpordivahendi või konteineri registreerimismärk;
 6) transpordivahendi kiirus (km/h) registreerimismärgi tuvastamise hetkel.

 (2) Lisaks lõikes 1 toodud andmetele kantakse andmekogusse ka häiretega seotud andmed, mis sisaldavad teavet andmekogu vastutava töötleja riskianalüüsi alusel välja valitud transpordivahendite ja konteinerite liikumise ning teostatud kontrollitoimingute kohta.

 (3) Andmekogusse kantakse järgmised häiretega seotud andmed:
 1) häire number;
 2) häire loomise aeg (kuupäev, kuu, aasta ja kellaaeg);
 3) häire kehtivusaeg (kuupäev, kuu, aasta ja kellaaeg);
 4) transpordivahendi või konteineri registreerimismärk;
 5) häiresõnum – tegevusjuhis kontrollitoiminguks;
 6) häiresõnumi sisestanud isiku nimi ja telefoninumber;
 7) kontrollitoimingu teostamise aeg (kuupäev, kuu, aasta ja kellaaeg);
 8) kontrollitoimingu teostamise koht;
 9) kontrollitoimingu kirjeldus;
 10) kontrollitoimingu teostaja nimi.

§ 8.  Andmekogus sisalduvate andmete kaitse

  Andmekogus sisalduvate andmete turvaklass on K2T2S2 ja turbeaste keskmine (M).

§ 9.  Juurdepääs andmetele

 (1) Andmekogus sisalduvad andmed on juurdepääsupiiranguga ning tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud andmeteks.

 (2) Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele on:
 1) vastutava töötleja ametnikul ja töötajal talle teenistuskohustuste täitmiseks määratud ulatuses;
 2) Politsei- ja Piirivalveameti ametnikul ja töötajal talle teenistuskohustuste täitmiseks määratud ulatuses;
 3) Kaitsepolitseiameti ametnikul ja töötajal talle teenistuskohustuste täitmiseks määratud ulatuses;
 31) Teabeameti ametnikul ja töötajal talle teenistuskohustuste täitmiseks määratud ulatuses;
 4) andmekaitse järelevalveasutusel seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
 5) isikul, kes arendab või hooldab andmekogu vastavalt kokkuleppele andmekogu vastutava töötlejaga.
[RT I, 17.01.2014, 3 - jõust. 01.02.2014]

§ 10.  Andmete ristkasutus

  Andmekogu vastutaval töötlejal on lubatud talle seadusega pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest andmekogudest ning saata § 7 lõike 3 punktis 4 nimetatud andmeid Tallinna Sadama automaatsesse numbrituvastussüsteemi.
[RT I, 17.07.2015, 9 - jõust. 20.07.2015]

§ 11.  Andmete säilitamine

  Andmekogu andmeid säilitatakse kolm aastat andmete andmekogusse kandmise päevast arvates.
[RT I, 17.07.2015, 9 - jõust. 20.07.2015]

§ 12.  Rahastamine

  Andmekogu hooldus- ja arendustöid ning andmekogu pidamist rahastatakse vastutavale töötlejale riigieelarvest selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 13.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2012. aasta 1. märtsil.

/otsingu_soovitused.json