Teksti suurus:

Jätkuva lennukõlblikkuse kirjetes esitatud andmete loetelu, dokumenteerimise kord ja kirjete säilitamise tähtaeg

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 17.07.2015, 12

Jätkuva lennukõlblikkuse kirjetes esitatud andmete loetelu, dokumenteerimise kord ja kirjete säilitamise tähtaeg

Vastu võetud 16.07.2015 nr 94

Määrus kehtestatakse lennundusseaduse § 98 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ (ELT L 79, 19.03.2008, lk 1–49) artikli 4 lõikes 4 nimetatud õhusõiduki (edaspidi mitte-EASA õhusõiduk) jätkuva lennukõlblikkuse kirjetes esitatud andmete loetelu, dokumenteerimise kord ja kirjete säilitamise tähtaeg.

§ 2.   Mitte-EASA õhusõiduki jätkuva lennukõlblikkuse kirjetes esitatud andmete loetelu

  (1) Mitte-EASA õhusõiduki jätkuva lennukõlblikkuse kirjed peavad kajastama õhusõiduki seisu:
  1) lennukõlblikkuseeskirjade osas;
  2) muudatus- ja remonditööde osas;
  3) hooldusprogrammi täitmise osas;
  4) ressursiga komponentide ressursijääkide osas;
  5) edasilükatud hooldustööde osas.

  (2) Mitte-EASA õhusõiduki logiraamat peab sisaldama järgmisi kandeid:
  1) õhusõiduki tüüp ja mudel;
  2) õhusõiduki registreerimistunnus;
  3) kande kuupäev;
  4) summaarsed lennutunnid ja maandumised;
  5) tehtud hooldustööd;
  6) õhusõidukile paigaldatud ressursiga komponentide nimekiri koos seerianumbritega.

  (3) Mitte-EASA õhusõiduki mootori, propelleri ja abimootori logiraamatusse ning ressursiga komponentide kaardile või passi peab kandma:
  1) õhusõiduki komponendi tüübi ja mudeli või osa numbri;
  2) õhusõiduki, millele komponent on paigaldatud, riikliku registreerimistunnuse ja seerianumbri;
  3) komponendi õhusõidukile paigaldamise ja eemaldamise kuupäeva;
  4) lennutunnid ja tsüklid;
  5) tehtud hooldustööd.

  (4) Mitte-EASA õhusõiduki tehniline päevik peab sisaldama järgmist teavet või dokumente:
  1) õhusõiduki tüüpi, -mudelit, -seerianumbrit ja riiklikku registreerimistunnust;
  2) stardi- ja maandumiskohta, kuupäeva, kellaaega ning lennuaega;
  3) kogu lennuaega;
  4) mootori või abijõuseadme käivitamiste või maandumiste üldarvu või muud teavet, mis on vajalik õhusõiduki või selle komponendi ressursijäägi arvutamiseks;
  5) viidet kehtivale hooldustõendile või kehtivat hooldustõendit;
  6) defektide kirjeldust ja kõrvaldamise meetodit;
  7) kõrvaldamata defektide loetelu ja nende kõrvaldamise piirtähtaegu.

§ 3.   Jätkuva lennukõlblikkuse kirjete dokumenteerimine

  (1) Kanne mitte-EASA õhusõiduki jätkuva lennukõlblikkuse kirjetes peab olema selge ja täpne. Kande parandamise korral tehakse parandus nii, et algkanne jääb loetav.

  (2) Elektroonilistest jätkuva lennukõlblikkuse kirjetest tuleb vähemalt 24 tunni möödudes teha varukoopia, kui kirjeid on muudetud.

  (3) Hävinud või kaotatud jätkuva lennukõlblikkuse kirjed tuleb taastada olemasolevate asjakohaste kirjete põhjal, viitega taastatud kirje alusmaterjalile. Taastatud kirjete aluseks võivad olla teised kirjed, mis kajastavad lennutunde või kalendriaega, komponendi tootja teavet vmt. Kui teave ei ole täielik, võib omanik määrata uues kirjes komponendi eeldatava kasutusaja. Taastatud kirje esitatakse Lennuametile kinnitamiseks.

  (4) Mitte-EASA õhusõiduki ülemineku korral teisele omanikule või käitajale antakse kõik lennukõlblikkuse kirjed üle uuele omanikule või käitajale.

§ 4.   Jätkuva lennukõlblikkuse kirjete säilitamine

  (1) Säilitama peab mitte-EASA õhusõiduki tehnilise päeviku kandeid, mis on tehtud 36 kuu jooksul enne viimast kannet.

  (2) Mitte-EASA õhusõiduki ja ressursiga komponentide lennukõlblikkuse kirjeid säilitatakse vähemalt 12 kuud pärast õhusõiduki või komponendi mahakandmist.

  (3) Mitte-EASA õhusõiduki ja ressursiga komponentide hoolduskirjeid säilitatakse uute vastavate kirjete aluseks olevate tööde tegemise ja kirjete tekkimiseni või vähemalt 36 kuud pärast vastava hooldustõendi väljaandmist.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Energeetika ja ehituse asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json