Teksti suurus:

Sotsiaalministri ning tervise- ja tööministri määruste muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 17.07.2018, 1

Sotsiaalministri ning tervise- ja tööministri määruste muutmine

Vastu võetud 10.07.2018 nr 38

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 9 lõike 3, § 131 lõike 8, § 161 lõike 4 ja § 241 lõike 5 alusel.

§ 1.   Sotsiaalministri 27. veebruari 2001. a määruse nr 26 „Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” muutmine

Sotsiaalministri 27. veebruari 2001. a määruse nr 26 „Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 9 lõike 3 ja § 131 lõike 10 alusel.”.

§ 2.   Sotsiaalministri 24. aprilli 2003. a määruse nr 74 „Töötajate tervisekontrolli kord” muutmine

Sotsiaalministri 24. aprilli 2003. a määruses nr 74 „Töötajate tervisekontrolli kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 131 lõike 8 alusel.”;

2) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Käesolev määrus reguleerib töötajate tervisekontrolli korraldust.”;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) töökeskkonna riskide hindamise tulemused;”;

4) paragrahvi 2 lõike 4 punktis 2 asendatakse sõna „riskianalüüsi” sõnadega „riskide hindamise”;

5) paragrahvi 2 lõike 4 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) tervisekontrolli tegija soovil töötaja varasemate tervisekontrollide otsuste koopiad.”;

6) paragrahvi 5 lõiked 1 ja 2 ning § 7 tunnistatakse kehtetuks;

7) määruse lisa 1 tunnistatakse kehtetuks;

8) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1.

§ 3.   Tervise- ja tööministri 23. juuli 2014. a määruse nr 48 „Ohutu tööelu andmekogu põhimäärus” muutmine

Tervise- ja tööministri 23. juuli 2014. a määruses nr 48 „Ohutu tööelu andmekogu põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Andmekogu nimetus, eesmärk ja töötlejad

(1) Andmekogu nimetus on ohutu tööelu andmekogu – Tööbik.

(2) Andmekogu eesmärk on abistada ettevõtet ohutu töökeskkonna loomiseks vajalike töötervishoiu ja tööohutusega seotud andmete töötlemisel.

(3) Andmekogu andmeid kasutatakse ettevõtte töötervishoiu- ja tööohutusalaste kohustuste täitmisel.

(4) Andmekogu vastutav töötleja on Tööinspektsioon.

(5) Andmekogu volitatud töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.”;

2) määrust täiendatakse paragrahviga 11 järgmises sõnastuses:

§ 11. Vastutava ja volitatud töötleja ülesanded

(1) Vastutav töötleja:
1) juhib andmekogu pidamist, andes volitatud töötlejale selleks vajalikke juhiseid ja korraldusi;
2) tagab andmete kogumise, haldamise ja säilitamise;
3) menetleb isikute avaldusi infosüsteemist andmete ühekordseks väljastamiseks;
4) peab arvestust väljastatud andmete üle;
5) täidab muid vastutavale töötlejale omaseid ülesandeid.

(2) Volitatud töötleja:
1) teeb või hangib andmekogu pidamiseks vajalikud analüüsi- ja arendustööd ning tööde testimise;
2) tagab andmekogu pidamise, haldamise ja majutamise õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt;
3) rakendab andmete turvalisuse tagamiseks andmekogu turvanõuetele vastavaid turvameetmeid;
4) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat andmekogu pidamist või kasutamist takistavatest probleemidest;
5) tagab teenust puudutavate intsidentide käsitlemise koostöös vastutava töötlejaga;
6) teeb andmekogu vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks.”;

3) paragrahvi 2 tekstist jäetakse välja sõnad „ja andmekogu arhiiv”;

4) paragrahvi 3 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Andmekogu turbeaste on keskmine (M).”;

5) paragrahvi 5 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Andmevahetus andmete esitajatega toimub riigi infosüsteemi andmevahetuskihi kaudu.”;

6) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Andmekogu pidamist ning hooldus- ja arendustöid rahastatakse riigieelarvest või muudest allikatest vastutavale ja volitatud töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.”;

7) paragrahvi 9 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Andmekogusse kogutud andmeid säilitatakse nende andmekogusse kandmisest kuni ettevõte andmed kustutab või kuni kaks aastat ettevõtte likvideerimisest arvates.

(2) Andmekogu kande muutmisel, parandamisel või kustutamisel säilitatakse muudetud kandeid 30 päeva.”;

8) paragrahvi 11 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Juurdepääsuõigus antakse pärast kasutaja identifitseerimist ja autoriseerimist.

(2) Töötajatel on juurdepääs enda kohta käivatele andmetele.

(3) Andmekogu andmetele on juurdepääs ettevõtte juhatuse liikmel ja tema poolt volitatud isikul.”;

9) paragrahvi 12 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Järelevalvet andmekogu pidamise üle tehakse õigusaktides sätestatud korras.”;

10) 3. peatüki pealkirjas asendatakse sõna „likvideerimine” sõnaga „lõpetamine”;

11) paragrahv 13 sõnastatakse järgmiselt:

§ 13. Andmekogu lõpetamine

(1) Andmekogu lõpetamise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

(2) Andmekogu lõpetamisel antakse andmed avalikku arhiivi või otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse või andmete hävitamine ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

(3) Andmekogu lõpetatakse avaliku teabe seaduses sätestatud tingimustel ja korras.”.

§ 4.   Tervise- ja tööministri 22. juuli 2014. a määruse nr 47 „Töökeskkonna andmekogu põhimäärus” muutmine

Tervise- ja tööministri 22. juuli 2014. a määruses nr 47 „Töökeskkonna andmekogu põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Andmekogu nimetus, eesmärk ja töötlejad

(1) Andmekogu nimetus on töökeskkonna andmekogu.

(2) Andmekogu eesmärk on tagada Tööinspektsiooni ülesannete täitmiseks vajalike andmete kättesaadavus järelevalvetegevuse planeerimiseks, töövaidluste menetlemiseks, töökeskkonna olukorra hindamiseks ning töötervishoiu-, tööohutus- ja töösuhtealase ennetustöö kavandamiseks.

(3) Andmekogu kasutatakse:
1) Tööinspektsiooni järelevalvetegevuse planeerimiseks, operatiivseks juhtimiseks ja ülesannete täitmiseks;
2) töövaidluste menetlemiseks, põhjuste väljaselgitamiseks ja rakenduspraktika kujundamiseks;
3) töötervishoiu-, tööohutus- ja töösuhtealase tegevusega seotud ametkondade koostööks;
4) töötervishoiu-, tööohutus- ja töösuhetealaseks ennetustööks, ohtlike tegevusalade ning töö- ja ametikohtade väljaselgitamiseks.

(4) Andmekogu vastutav töötleja on Tööinspektsioon.

(5) Andmekogu volitatud töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.”;

2) määrust täiendatakse paragrahviga 11 järgmises sõnastuses:

§ 11. Vastutava ja volitatud töötleja ülesanded

(1) Vastutav töötleja:
1) juhib andmekogu pidamist, andes volitatud töötlejale selleks vajalikke juhiseid ja korraldusi;
2) tagab andmete kogumise, haldamise, arhiveerimise ja säilitamise;
3) menetleb isikute avaldusi infosüsteemist andmete ühekordseks väljastamiseks;
4) peab arvestust väljastatud andmete üle;
5) täidab muid vastutavale töötlejale omaseid ülesandeid.

(2) Volitatud töötleja:
1) teeb või hangib andmekogu pidamiseks vajalikud analüüsi- ja arendustööd ning tööde testimise;
2) tagab andmekogu pidamise, haldamise ja majutamise õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt;
3) rakendab andmete turvalisuse tagamiseks andmekogu turvanõuetele vastavaid turvameetmeid;
4) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat andmekogu pidamist või kasutamist takistavatest probleemidest;
5) tagab teenust puudutavate intsidentide käsitlemise koostöös vastutava töötlejaga;
6) teeb andmekogu vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks.”;

3) paragrahvi 3 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Andmekogu turbeaste on keskmine (M).”;

4) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktidega 19 ja 20 järgmises sõnastuses:

„19) Eestisse lähetatud töötajate ja nende töötingimuste kohta;
20) alla 15-aastase töötegija tööle asumise teate kohta.”;

5) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Andmekogusse saadakse andmeid järgmistelt andmekogudelt ja andmeandjatelt:
1) äriregisterist andmed ettevõtte registrikoodi, ärinime, registreerimise aja, õigusliku vormi, juriidilise aadressi, seaduslike ja volitatud esindajate kohta;
2) rahvastikuregisterist andmed isiku perekonnanime, eesnime, soo, sünniaja, isikukoodi, kodakondsuse, elukoha, sideandmete ning surma kohta;
3) töötamise registrist andmed töötamise, tööd tegeva isiku, tööd võimaldava isiku, töötamise alustamise aja, töötamise peatumise aja, töötamise lõpetamise aja, töötamise õigusliku aluse, alla 15-aastase töötegija töötingimuste ning eelloetletud kannete tegemise ja muutmise aja kohta;
4) liiklusregisterist andmed ettevõtte autopargi koosseisu kohta;
5) majandustegevuse registrist andmed ettevõtte tegevusalade, tegevuslubade ning tegevuse maakonna kohta;
6) aadressandmete süsteemist ettevõtte aadressiandmed;
7) e-toimiku süsteemist andmed Tööinspektsiooni kui kohtuvälise menetleja poolt läbi viidud väärteomenetluste ning Tööinspektsiooniga seotud kohtumenetluste kohta;
8) karistusregistrist andmed Tööinspektsiooni kui kohtuvälise menetleja poolt määratud karistuste kohta;
9) avaliku võimu kandja nõuete esitamise ja jaotamise infosüsteemist andmed Tööinspektsiooni poolt määratud sunnirahade ning väärteokaristuste sundtäitmise kohta.”;

6) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Andmekogu pidamist ning hooldus- ja arendustöid rahastatakse riigieelarvest või muudest allikatest vastutavale ja volitatud töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.”;

7) paragrahvi 9 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Vastutav töötleja peab arvestust andmevahetuse ning andmekogus andmete vaatamise, muutmise, ebaõigete andmete parandamise ja kustutamise kohta.”;

8) paragrahvi 10 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Andmeid säilitatakse arvates nende andmekogusse kandmisest järgmiselt:
1) taotletud nõusolekute andmeid viis aastat;
2) riikliku järelevalve, tööandja teatise ning tööst põhjustatud haigestumiste andmeid kümme aastat;
3) tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimise andmeid 55 aastat;
4) töövaidluse andmeid töövaidluse lahendamise seaduse §-s 11 sätestatud tingimustel ja korras, kuid mitte kauem kui viis aastat;
5) töövaidluskomisjoni jõustunud otsust ja kompromissi kinnitamise määrust kümme aastat.

(2) Andmekogu logisid säilitatakse kaks aastat.”;

9) paragrahvi 12 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 13 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Järelevalvet andmekogu pidamise üle tehakse õigusaktides sätestatud korras.”;

11) 3. peatüki pealkirjas asendatakse sõna „likvideerimine” sõnaga „lõpetamine”;

12) paragrahv 14 sõnastatakse järgmiselt:

§ 14. Andmekogu lõpetamine

(1) Andmekogu lõpetamise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

(2) Andmekogu lõpetamisel antakse andmed avalikku arhiivi või otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse või andmete hävitamine ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

(3) Andmekogu lõpetatakse avaliku teabe seaduse sätestatud tingimustel ja korras.”;

13) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 2.

§ 5.   Määruse jõustumine

Määruse § 1, § 2 ja § 3 punkt 2 jõustuvad 1. jaanuaril 2019. a.

Riina Sikkut
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Tervisekontrolli suunatud töötajate nimekiri

Lisa 2 Töökeskkonna andmekogusse kantavate andmete loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json