Teksti suurus:

Töökeskkonna andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2021
Avaldamismärge:RT I, 17.07.2018, 4

Töökeskkonna andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 22.07.2014 nr 47
RT I, 23.07.2014, 6
jõustumine 01.09.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.07.2018RT I, 17.07.2018, 120.07.2018

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 241 lõike 5 alusel.

1. peatükk Andmekogu eesmärk, selle pidamine ja andmekogusse kantavad andmed 

§ 1.   Andmekogu nimetus, eesmärk ja töötlejad

  (1) Andmekogu nimetus on töökeskkonna andmekogu.

  (2) Andmekogu eesmärk on tagada Tööinspektsiooni ülesannete täitmiseks vajalike andmete kättesaadavus järelevalvetegevuse planeerimiseks, töövaidluste menetlemiseks, töökeskkonna olukorra hindamiseks ning töötervishoiu-, tööohutus- ja töösuhtealase ennetustöö kavandamiseks.

  (3) Andmekogu kasutatakse:
  1) Tööinspektsiooni järelevalvetegevuse planeerimiseks, operatiivseks juhtimiseks ja ülesannete täitmiseks;
  2) töövaidluste menetlemiseks, põhjuste väljaselgitamiseks ja rakenduspraktika kujundamiseks;
  3) töötervishoiu-, tööohutus- ja töösuhtealase tegevusega seotud ametkondade koostööks;
  4) töötervishoiu-, tööohutus- ja töösuhetealaseks ennetustööks, ohtlike tegevusalade ning töö- ja ametikohtade väljaselgitamiseks.

  (4) Andmekogu vastutav töötleja on Tööinspektsioon.

  (5) Andmekogu volitatud töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.
[RT I, 17.07.2018, 1 - jõust. 20.07.2018]

§ 11.   Vastutava ja volitatud töötleja ülesanded

  (1) Vastutav töötleja:
  1) juhib andmekogu pidamist, andes volitatud töötlejale selleks vajalikke juhiseid ja korraldusi;
  2) tagab andmete kogumise, haldamise, arhiveerimise ja säilitamise;
  3) menetleb isikute avaldusi infosüsteemist andmete ühekordseks väljastamiseks;
  4) peab arvestust väljastatud andmete üle;
  5) täidab muid vastutavale töötlejale omaseid ülesandeid.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) teeb või hangib andmekogu pidamiseks vajalikud analüüsi- ja arendustööd ning tööde testimise;
  2) tagab andmekogu pidamise, haldamise ja majutamise õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt;
  3) rakendab andmete turvalisuse tagamiseks andmekogu turvanõuetele vastavaid turvameetmeid;
  4) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat andmekogu pidamist või kasutamist takistavatest probleemidest;
  5) tagab teenust puudutavate intsidentide käsitlemise koostöös vastutava töötlejaga;
  6) teeb andmekogu vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks.
[RT I, 17.07.2018, 1 - jõust. 20.07.2018]

§ 2.   Andmekogu pidamise viis ja koosseis

  Andmekogu koosseisu kuuluvad digitaalsed andmed, paberil menetlustoimikud ja andmekogu arhiiv.

§ 3.   Andmekogu turvaklass

  (1) Andmekogu turvaklass on K2T1S2.

  (2) Andmekogu turbeaste on keskmine (M).
[RT I, 17.07.2018, 1 - jõust. 20.07.2018]

§ 4.   Andmekogusse kantavad andmed

  (1) Andmekogusse kantakse andmed:
  1) tööandja kohta;
  2) tööõnnetuse kohta;
  3) kutsehaigestumise kohta;
  4) tööst põhjustatud haigestumise kohta;
  5) tööandja juurde tehtud külastuse kohta;
  6) töökeskkonna kontrolli kohta;
  7) töösuhete kontrolli kohta;
  8) sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja kontrolli kohta;
  9) järelkontrolli kohta;
  10) sihtkontrolli kohta;
  11) isikukaitsevahendite (turujärelevalve) kontrolli kohta;
  12) uue ja rekonstrueeritud ehitise ülevaatamise kohta;
  13) tuvastatud rikkumiste kohta;
  14) sunniraha kohta;
  15) väärteomenetluse kohta;
  16) taotletud nõusolekute kohta;
  17) tööandja teatiste kohta;
  18) töövaidlusasjade kohta;
  19) Eestisse lähetatud töötajate ja nende töötingimuste kohta;
[RT I, 17.07.2018, 1 - jõust. 20.07.2018]
  20) alla 15-aastase töötegija tööle asumise teate kohta.
[RT I, 17.07.2018, 1 - jõust. 20.07.2018]

  (2) Lõikes 1 nimetatud andmete täpne loetelu on esitatud määruse lisas.

§ 5.   Andmekogusse andmete esitajad

  (1) Andmekogusse esitavad andmeid:
  1) töötaja ja tööandja töövaidlusasja algatamisel või teate saatmisel;
  2) tööandja õigusaktide alusel;
  3) Tööinspektsioon õigusaktide alusel;
  4) arst töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel.

  (2) Andmekogusse saadakse andmeid järgmistelt andmekogudelt ja andmeandjatelt:
  1) äriregisterist andmed ettevõtte registrikoodi, ärinime, registreerimise aja, õigusliku vormi, juriidilise aadressi, seaduslike ja volitatud esindajate kohta;
  2) rahvastikuregisterist andmed isiku perekonnanime, eesnime, soo, sünniaja, isikukoodi, kodakondsuse, elukoha, sideandmete ning surma kohta;
  3) töötamise registrist andmed töötamise, tööd tegeva isiku, tööd võimaldava isiku, töötamise alustamise aja, töötamise peatumise aja, töötamise lõpetamise aja, töötamise õigusliku aluse, alla 15-aastase töötegija töötingimuste ning eelloetletud kannete tegemise ja muutmise aja kohta;
  4) liiklusregisterist andmed ettevõtte autopargi koosseisu kohta;
  5) majandustegevuse registrist andmed ettevõtte tegevusalade, tegevuslubade ning tegevuse maakonna kohta;
  6) aadressandmete süsteemist ettevõtte aadressiandmed;
  7) e-toimiku süsteemist andmed Tööinspektsiooni kui kohtuvälise menetleja poolt läbi viidud väärteomenetluste ning Tööinspektsiooniga seotud kohtumenetluste kohta;
  8) karistusregistrist andmed Tööinspektsiooni kui kohtuvälise menetleja poolt määratud karistuste kohta;
  9) avaliku võimu kandja nõuete esitamise ja jaotamise infosüsteemist andmed Tööinspektsiooni poolt määratud sunnirahade ning väärteokaristuste sundtäitmise kohta.
[RT I, 17.07.2018, 1 - jõust. 20.07.2018]

§ 6.   Andmete andmekogusse kandmise kord

  Teate saamisel kannab Tööinspektsioon andmed andmekogusse teate saabumise päeval või sellele järgneval tööpäeval.

§ 7.   Andmekogu rahastamine

  Andmekogu pidamist ning hooldus- ja arendustöid rahastatakse riigieelarvest või muudest allikatest vastutavale ja volitatud töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.
[RT I, 17.07.2018, 1 - jõust. 20.07.2018]

2. peatükk Andmekogu õiguslik tähendus, kaitse ja säilimine 

§ 8.   Andmete muutmine, parandamine ja kustutamine

  (1) Andmekogusse kantud andmete muutmiseks esitab andmete esitaja vastutavale töötlejale uued andmed paberil või digitaalselt. Kui andmete esitaja on teadlik esitatud andmete puudustest, teavitab ta sellest vastutavat töötlejat viivitamata.

  (2) Kui vastutav töötleja avastab andmekogus ebaõiged andmed või teda teavitatakse ebaõigetest andmetest, on ta kohustatud pärast asjaolude kontrollimist andmed parandama või kustutama viie tööpäeva jooksul ebaõigetest andmetest teadasaamise päevast arvates.

§ 9.   Arvestuse pidamine

  Vastutav töötleja peab arvestust andmevahetuse ning andmekogus andmete vaatamise, muutmise, ebaõigete andmete parandamise ja kustutamise kohta.
[RT I, 17.07.2018, 1 - jõust. 20.07.2018]

§ 10.   Andmete säilitamine

  (1) Andmeid säilitatakse arvates nende andmekogusse kandmisest järgmiselt:
  1) taotletud nõusolekute andmeid viis aastat;
  2) riikliku järelevalve, tööandja teatise ning tööst põhjustatud haigestumiste andmeid kümme aastat;
  3) tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimise andmeid 55 aastat;
  4) töövaidluse andmeid töövaidluse lahendamise seaduse §-s 11 sätestatud tingimustel ja korras, kuid mitte kauem kui viis aastat;
  5) töövaidluskomisjoni jõustunud otsust ja kompromissi kinnitamise määrust kümme aastat.

  (2) Andmekogu logisid säilitatakse kaks aastat.
[RT I, 17.07.2018, 1 - jõust. 20.07.2018]

§ 11.   Andmekogu andmete õigsus ja õiguslik tähendus

  (1) Andmekogusse kandmiseks esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Andmekogust väljastatavate andmete vastavuse eest andmekogus olevatele andmetele vastutab vastutav töötleja.

  (3) Andmekogu andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

§ 12.   Juurdepääs andmetele ja andmete väljastamine

  (1) [Kehtetu - RT I, 17.07.2018, 1 - jõust. 20.07.2018]

  (2) Vastutava töötleja ametnikel ja töötajatel on juurdepääs andmekogus sisalduvatele andmetele vastavalt tööülesannetest tulenevale vajadusele. Juurdepääsuõigus antakse pärast kasutaja identifitseerimist ja autoriseerimist.

  (3) Vastutav töötleja väljastab andmekogust andmeid kooskõlas käesoleva paragrahvi lõikega 1 agregeeritud kujul vastavalt teostatud päringutele. Andmekogu vastutav töötleja peab juurdepääsupiiranguga andmete väljastamise kohta arvestust.

  (4) Andmekogust väljastatakse andmeid teaduse ja sotsiaaluuringute tegemise eesmärgil vastutava töötleja nõusolekul ning kujul, mis ei võimalda andmesubjekti otsest ega kaudset tuvastamist. Andmete väljastamisest keeldumisel esitatakse teabenõudjale põhjendus.

  (5) Lõikes 4 sätestatud juhtudel andmete väljastamisel kujul, mis võimaldab andmesubjekti otsest või kaudset tuvastamist, sõlmitakse andmete saaja ja vastutava töötleja vahel väljastatavate andmete kaitseks leping, milles sätestatakse väljastatavate andmete koosseis ning andmete väljastamise eesmärk, tingimused, kord ja viis.

  (6) Andmekogust väljastatud andmeid on lubatud kasutada vaid seaduses või seaduse alusel antud õigusaktis ettenähtud korras, asutusel vaid seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesande täitmiseks. Väljastatud andmete kasutamisel tuleb tagada andmekaitsenõuete täitmine.

  (7) Vastutav töötleja tagab veebilehe kaudu avalikkusele juurdepääsu andmekogu andmete põhjal koostatud statistilistele aruannetele.

§ 13.   Järelevalve andmekogu pidamise üle

  Järelevalvet andmekogu pidamise üle tehakse õigusaktides sätestatud korras.
[RT I, 17.07.2018, 1 - jõust. 20.07.2018]

3. peatükk Andmekogu lõpetamine 
[RT I, 17.07.2018, 1 - jõust. 20.07.2018]

§ 14.   Andmekogu lõpetamine

  (1) Andmekogu lõpetamise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

  (2) Andmekogu lõpetamisel antakse andmed avalikku arhiivi või otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse või andmete hävitamine ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (3) Andmekogu lõpetatakse avaliku teabe seaduse sätestatud tingimustel ja korras.
[RT I, 17.07.2018, 1 - jõust. 20.07.2018]

4. peatükk Rakendussäte 

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2014. aastal.

Lisa Töökeskkonna andmekogusse kantavate andmete loetelu
[RT I, 17.07.2018, 1 - jõust. 20.07.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json