Teksti suurus:

Ohutu tööelu andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2021
Avaldamismärge:RT I, 17.07.2018, 5

Ohutu tööelu andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 23.07.2014 nr 48
RT I, 29.07.2014, 1
jõustumine 01.09.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.07.2018RT I, 17.07.2018, 120.07.2018, osaliselt 01.01.2019

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 161 lõike 4 alusel.

1. peatükk Andmekogu eesmärk, selle pidamine ja andmekogusse kantavad andmed 

§ 1.   Andmekogu nimetus, eesmärk ja töötlejad

  (1) Andmekogu nimetus on ohutu tööelu andmekogu – Tööbik.

  (2) Andmekogu eesmärk on abistada ettevõtet ohutu töökeskkonna loomiseks vajalike töötervishoiu ja tööohutusega seotud andmete töötlemisel.

  (3) Andmekogu andmeid kasutatakse ettevõtte töötervishoiu- ja tööohutusalaste kohustuste täitmisel.

  (4) Andmekogu vastutav töötleja on Tööinspektsioon.

  (5) Andmekogu volitatud töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.
[RT I, 17.07.2018, 1 - jõust. 20.07.2018]

§ 11.   Vastutava ja volitatud töötleja ülesanded

  (1) Vastutav töötleja:
  1) juhib andmekogu pidamist, andes volitatud töötlejale selleks vajalikke juhiseid ja korraldusi;
  2) tagab andmete kogumise, haldamise ja säilitamise;
  3) menetleb isikute avaldusi infosüsteemist andmete ühekordseks väljastamiseks;
  4) peab arvestust väljastatud andmete üle;
  5) täidab muid vastutavale töötlejale omaseid ülesandeid.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) teeb või hangib andmekogu pidamiseks vajalikud analüüsi- ja arendustööd ning tööde testimise;
  2) tagab andmekogu pidamise, haldamise ja majutamise õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt;
  3) rakendab andmete turvalisuse tagamiseks andmekogu turvanõuetele vastavaid turvameetmeid;
  4) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat andmekogu pidamist või kasutamist takistavatest probleemidest;
  5) tagab teenust puudutavate intsidentide käsitlemise koostöös vastutava töötlejaga;
  6) teeb andmekogu vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks.
[RT I, 17.07.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

§ 2.   Andmekogu pidamise viis ja koosseis

  Andmekogu koosseisu kuuluvad digitaalsed andmed.
[RT I, 17.07.2018, 1 - jõust. 20.07.2018]

§ 3.   Andmekogu turvaklass

  (1) Andmekogu turvaklass on K1T2S2.

  (2) Andmekogu turbeaste on keskmine (M).
[RT I, 17.07.2018, 1 - jõust. 20.07.2018]

§ 4.   Andmekogusse kantavad andmed

  (1) Andmekogusse kantakse andmed:
  1) andmekogu kasutavate ettevõtete kohta;
  2) andmekogu kasutajate kohta;
  3) töötajate kohta;
  4) töökeskkonnaalaste tegevuste kohta;
  5) tööruumide kohta;
  6) töövahendite kohta;
  7) ametite kohta;
  8) töölaadide kohta;
  9) isikukaitsevahendite kohta;
  10) töökeskkonna riskide kohta;
  11) andmekogus üleslaetud dokumentide kohta.

  (2) Lõikes 1 nimetatud andmete täpne loetelu on esitatud määruse lisas.

§ 5.   Andmekogusse andmete esitajad

  (1) Andmekogusse esitab andmeid ettevõte või tema volitatud isik.

  (2) Andmed töökeskkonnaalaste koolituste kohta esitab koolitaja, kellele on koolitusandmete sisestamisõiguse andnud vastutav töötleja.

  (3) Andmevahetus andmete esitajatega toimub riigi infosüsteemi andmevahetuskihi kaudu.
[RT I, 17.07.2018, 1 - jõust. 20.07.2018]

§ 6.   Andmekogu rahastamine

  Andmekogu pidamist ning hooldus- ja arendustöid rahastatakse riigieelarvest või muudest allikatest vastutavale ja volitatud töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.
[RT I, 17.07.2018, 1 - jõust. 20.07.2018]

2. peatükk Andmekogu õiguslik tähendus, kaitse ja säilimine 

§ 7.   Andmete muutmine, parandamine ja kustutamine

  Andmekogusse kantud andmeid saab andmete esitaja muuta, parandada ja kustutada digitaalselt.

§ 8.   Arvestuse pidamine

  Vastutav töötleja peab arvestust töökeskkonnaalase koolitusega seotud andmevahetuse ning töökeskkonnaalase koolitusega tegelevate ettevõtete andmete sisestamise, muutmise, ebaõigete andmete parandamise ja kustutamise kohta andmekogus.

§ 9.   Andmete säilitamine

  (1) Andmekogusse kogutud andmeid säilitatakse nende andmekogusse kandmisest kuni ettevõte andmed kustutab või kuni kaks aastat ettevõtte likvideerimisest arvates.
[RT I, 17.07.2018, 1 - jõust. 20.07.2018]

  (2) Andmekogu kande muutmisel, parandamisel või kustutamisel säilitatakse muudetud kandeid 30 päeva.
[RT I, 17.07.2018, 1 - jõust. 20.07.2018]

§ 10.   Andmekogu andmete õigsus ja õiguslik tähendus

  (1) Andmekogusse kantud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Andmekogu andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

§ 11.   Juurdepääs andmetele ja andmete väljastamine

  (1) Juurdepääsuõigus antakse pärast kasutaja identifitseerimist ja autoriseerimist.

  (2) Töötajatel on juurdepääs enda kohta käivatele andmetele.

  (3) Andmekogu andmetele on juurdepääs ettevõtte juhatuse liikmel ja tema poolt volitatud isikul.
[RT I, 17.07.2018, 1 - jõust. 20.07.2018]

§ 12.   Järelevalve andmekogu pidamise üle

  Järelevalvet andmekogu pidamise üle tehakse õigusaktides sätestatud korras.
[RT I, 17.07.2018, 1 - jõust. 20.07.2018]

3. peatükk Andmekogu lõpetamine 
[RT I, 17.07.2018, 1 - jõust. 20.07.2018]

§ 13.   Andmekogu lõpetamine

  (1) Andmekogu lõpetamise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

  (2) Andmekogu lõpetamisel antakse andmed avalikku arhiivi või otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse või andmete hävitamine ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (3) Andmekogu lõpetatakse avaliku teabe seaduses sätestatud tingimustel ja korras.
[RT I, 17.07.2018, 1 - jõust. 20.07.2018]

4. peatükk Rakendussäte 

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2014. aastal.

Lisa Andmete loetelu

/otsingu_soovitused.json