Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 18. juuli 2019. a määruse nr 36 „Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 17.07.2020, 1

Riigihalduse ministri 18. juuli 2019. a määruse nr 36 „Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede” muutmine

Vastu võetud 30.06.2020 nr 27

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

Riigihalduse ministri 18. juuli 2019. a määruses nr 36 „Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tulemusnäitaja, mille saavutamisse toetuse andmisega panustatakse, on maakonna keskmisest palgast kõrgema palgaga töökohtade arvu kasv toetust saanud ettevõtjates.”;

2) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Meetme raames toetatakse järgmisi tegevusi:
1) uue või oluliselt edasi arendatud toote või teenusega seotud arendustegevused ja investeeringud;
2) tootmis- või teenusemahu tõstmisega seotud tegevused ja investeeringud;
3) tootmise või teenusepakkumise automatiseerimise või digitaliseerimisega seotud investeeringud ja personali koolitus;
4) müügi- ja turundustegevused lõike 2 punktides 1–3 sätestatud tegevuste tugitegevustena.”;

3) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse saaja on kohustatud saavutama tulemusnäitaja, mille kohaselt on toetatud ettevõtjal tekkinud maakonna keskmisest palgast kõrgema palgaga ametikohad, ja järgmised väljundnäitajad:
1) paragrahvi 5 lõike 2 punktis 1 nimetatud toetatava tegevuse puhul on lisandunud uus või oluliselt edasi arendatud toode või teenus;
2) paragrahvi 5 lõike 2 punktis 2 nimetatud toetatava tegevuse puhul on rakendatud tootmis- või teenusemahu tõstmisega seotud arendused;
3) paragrahvi 5 lõike 2 punktis 3 nimetatud toetatava tegevuse puhul on rakendatud väljatöötatud tootmise või teenusepakkumise automatiseerimise ja digitaliseerimisega seotud arendused.”;

4) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Abikõlblikuks kuluks loetakse toetuse saaja või projekti elluviimisesse kaasatud partneri detailselt kirjeldatud ja tõendatud planeeritavad kulud, mis on otseselt vajalikud § 5 lõikes 2 nimetatud tegevusteks ning §-s 2 nimetatud toetuse andmise eesmärgi ja tulemusnäitajate saavutamiseks, arvestades käesolevas määruses sätestatud piiranguid.”;

5) paragrahvi 7 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 7 lõike 6 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) auto, bussi, mopeedi ja mootorratta soetamise kulud;”;

7) paragrahvi 7 lõike 6 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) personalikulud;”;

8) paragrahvi 7 lõike 6 punkt 16 sõnastatakse järgmiselt:

„16) tulumaksuseaduse § 8 lõikes 1 nimetatud seotud isikute vahel tehtavate tehingute kulud;”;

9) paragrahvi 8 lõike 3 teises lauses asendatakse sõna „kuue” arvuga „12”;

10) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Paragrahvi 5 lõike 2 punktis 4 nimetatud tugitegevuste kulud võivad moodustada kuni kümme protsenti § 5 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud tegevuste abikõlblikest kuludest.”;

11) paragrahvi 10 lõiked 7–9 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kui toetust on taotletud kasutatud seadme soetamiseks, tuleb taotlusele lisada dokumendid, mis tõendavad, et seadme hind ei ületa selle turuväärtust ja on samalaadse uue seadme hinnast madalam ning seadmel on projekti elluviimiseks vajalikud tehnilised omadused, mis vastavad kehtivatele normidele ja standarditele, ning kinnitus, et seade ostetakse müüjalt, kellele müümine on põhitegevuseks.”;

13) paragrahvi 13 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 45 tööpäeva taotluste esitamise tähtpäevast alates. Kui taotluses avastatakse puudusi, teatatakse sellest viivitamata taotlejale ja antakse puuduste kõrvaldamiseks aega kuni kümme tööpäeva.”;

14) paragrahvi 14 lõiget 5 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse ka § 13 lõikes 11 nimetatud lävendi ületanud projekti puhul, kui taotluse rahuldamine ei ole võimalik taotlusvoorus toetusteks eraldatud vahendite ebapiisavuse tõttu.”;

15) paragrahvi 14 lõike 7 sissejuhatav lause sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise ja kõrvaltingimusega rahuldamise otsuses sätestatakse:”;

16) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Taotluse rahuldatama jätmise otsuses sätestatakse:
1) otsuse tegemise kuupäev;
2) taotleja nimi, aadress ja isiku- või registrikood;
3) projekti nimetus;
4) otsuse põhjendus;
5) selgitus otsuse vaidlustamise koha, tähtaja ja korra kohta, kui taotlejal on vaide esitamise õigus;
6) otsuse tegija andmed;
7) muu vajalik teave.”;

17) paragrahvi 15 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Toetuse saaja võib põhjendatud juhtudel taotleda projekti elluviimise ajal taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise ja kõrvaltingimusega rahuldamise otsuses sätestatud tegevuste ja maksete ajakava muutmist, jättes muutmata näitajad ja tegevuste tulemuste saavutamise tõendamise alused.”;

18) paragrahvi 18 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetus makstakse välja kindlasummaliste maksetena ette- ja lõppmaksena. Ettemakse suurus on 70 protsenti toetusest ja see makstakse välja toetuse saajale üldjuhul kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Lõppmakse makstakse välja toetuse saajale pärast lõpparuande kinnitamist.”;

19) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Paragrahvi 5 lõike 2 punktis 4 nimetatud tugitegevuste kulud makstakse välja ühtse määra alusel, mis võib moodustada kuni kümme protsenti § 5 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud tegevuste abikõlblikest kuludest.”;

20) paragrahvi 18 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 18 lõike 4 teises lauses asendatakse arv „20” arvuga „30”;

22) paragrahvi 19 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 19 punktidest 7 ja 9 jäetakse välja sõnad „ning omafinantseeringu”.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json