Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 7. mai 2019. a määruse nr 25 „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 17.07.2020, 2

Riigihalduse ministri 7. mai 2019. a määruse nr 25 „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede” muutmine

Vastu võetud 10.07.2020 nr 28

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 53¹ lõike 1 ja hasartmängumaksu seaduse § 7 lõike 31 alusel.

Riigihalduse ministri 7. mai 2019. a määruses nr 25 „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Taotlemisõigusega projektide nimekirja muutmisega lisandunud projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp ei tohi olla hilisem kui sama nimekirja projektide abikõlblikkuse perioodi kõige hilisem tähtaeg.”;

2) paragrahvi 13 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rakendusüksus moodustab hindamiskomisjoni, kelle ülesandeks on ettepanekute hindamine ning taotlemisõigusega projektide nimekirja koostamine ja muutmine. Hindamiskomisjoni koosseis kooskõlastatakse eelnevalt ministeeriumiga ja avalikustatakse rakendusüksuse veebilehel.”;

3) paragrahvi 13 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) seoses taotlemisõigusega projektide nimekirja muutmisega lisanduva projekti või tegevuse korral ei ületa taotletava toetuse suurus taotlemisõigusega projektide nimekirjas vabanenud vahendite suurust.”;

4) määrust täiendatakse §-ga 131 järgmises sõnastuses:

§ 131. Taotlemisõigusega projektide nimekirja muutmine

(1) Ärajäänud või väiksemas mahus elluviidavate projektide korral võib MARO esitada rakendusüksusele ettepaneku taotlemisõigusega projektide nimekirja muutmiseks järgmistel tingimustel:
1) vabanenud vahendid võib jagada taotlemisõigusega projektide nimekirja sees teiste projektide vahel, kui selle tulemusel ei pikene sama nimekirja projektide elluviimise lõpptähtpäev ning on võimalik täita määruse ülejäänud tingimusi;
2) vabanenud vahendite arvel võib taotlemisõigusega projektide nimekirja lisada uue projekti, kui selle elluviimise lõpptähtpäev ei ole hilisem kui sama nimekirja projektide abikõlblikkuse perioodi kõige hilisem tähtpäev ning lisandunud projekt vastab määruse kõigile tingimustele.

(2) Taotlemisõigusega projektide nimekirja muutmise ettepaneku esitab MARO rakendusüksusele rakendusüksuse kehtestatud vormil ja viisil.

(3) MARO lisab ettepanekule kaaskirja, milles on ära toodud:
1) lisanduva projekti korral selle valiku põhjendus § 13 lõikes 7 nimetatud kriteeriumide alusel;
2) projektide valiku põhjendus projektide mahu suurendamiseks vabanenud vahendite jagamisel taotlemisõigusega projektide nimekirjas olevatele projektidele.”;

5) paragrahvi 18 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui taotluses kavandatavad tegevused erinevad oma sisult oluliselt ettepanekus ja taotlemisõigusega projektide nimekirjas tooduga, konsulteerib rakendusüksus ministeeriumiga, välja arvatud § 19 lõikes 1 nimetatud juhtudel, ning teeb taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või kõrvaltingimusega rahuldamise otsuse.”;

6) paragrahvi 19 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) võrreldes ettepanekus ja taotlemisõigusega nimekirjas tooduga on muutunud projekti sisu või eesmärgid;”;

7) paragrahvi 19 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) võrreldes ettepanekus ja taotlemisõigusega nimekirjas tooduga on oluliselt muutunud projekti väljundid, välja arvatud juhul, kui muutus on tingitud riigis või selle osas välja kuulutatud eriolukorrast ja muust erakorralisest seisukorrast või selle otsestest tagajärgedest;”;

8) paragrahvi 22 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kuludokumentide alusel makstava toetuse puhul muudetakse taotluse rahuldamise otsust rakendusüksuse algatusel, toetuse saaja sellekohase kirjaliku taotluse alusel või kui selleks tekib vajadus taotlemisõigusega projektide nimekirja muutmise korral.”.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json