Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses Haridus- ja Noorteameti loomise ning Keeleinspektsiooni ümbernimetamisega Keeleametiks

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2020
Avaldamismärge:RT I, 17.07.2020, 5

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses Haridus- ja Noorteameti loomise ning Keeleinspektsiooni ümbernimetamisega Keeleametiks

Vastu võetud 13.07.2020 nr 24

Määrus kehtestatakse keeleseaduse § 24 lõike 3 ja § 27 lõike 11, kõrgharidusseaduse § 15 lõike 4 ja § 19 lõike 4, kutseõppeasutuse seaduse § 141 lõike 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 2, § 31 lõike 2 ja § 34 lõike 3, Tartu Ülikooli seaduse § 7 lõike 7, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 13 lõike 1 punkti 3 ning Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1, § 43 lõigete 3 ja 5 ning § 49 lõike 1 punkti 10 alusel.

§ 1.  Haridus- ja teadusministri 4. märtsi 2005. a määruse nr 7 „Eesti Noorsootöö Keskuse põhimäärus” kehtetuks tunnistamine

Haridus- ja teadusministri 4. märtsi 2005. a määrus nr 7 „Eesti Noorsootöö Keskuse põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Haridus- ja teadusministri 13. juuni 2011. a määruse nr 23 „Eesti keele tasemetunnistuse vorm ja väljastamise kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 13. juuni 2011. a määruse nr 23 „Eesti keele tasemetunnistuse vorm ja väljastamise kord” § 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Määrusega kehtestatakse eesti keele oskust tõendava tasemetunnistuse vorm, mille väljastab Haridus- ja Teadusministeerium või Haridus- ja Noorteamet (edaspidi tunnistusi väljastav asutus), ning tasemetunnistuse väljastamise kord.”.

§ 3.  Haridus- ja teadusministri 13. juuni 2011. a määruse nr 24 „Eesti keele tasemeeksamite ülesehitus ja läbiviimise kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 13. juuni 2011. a määruse nr 24 „Eesti keele tasemeeksamite ülesehitus ja läbiviimise kord” § 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Haridus- ja Noorteamet (edaspidi eksameid korraldav asutus) avaldab keeleoskustaseme (A2, B1, B2 ja C1) eksamite kirjelduse ja näidisülesanded näidismaterjalina oma veebilehel.”.

§ 4.  Haridus- ja teadusministri 15. detsembri 2015. a määruse nr 54 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 15. detsembri 2015. a määruse nr 54 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord” § 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Haridus- ja Noorteamet (edaspidi eksameid korraldav asutus) koostab tasemetööd ning igale tasemetööle läbiviimisjuhendi, hindamisjuhendi ja vastavustabeli järgides konfidentsiaalsusnõudeid.”.

§ 5.  Haridus- ja teadusministri 7. juuni 2019. a määruse nr 13 „Kutseõppe kvaliteedi hindamise tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 7. juuni 2019. a määruse nr 13 „Kutseõppe kvaliteedi hindamise tingimused ja kord” § 3 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Haridus- ja teadusministri 12. augusti 2019. a määruse nr 33 „Residentuuri lõpetamist tõendava tunnistuse statuut ja vorm” muutmine

Haridus- ja teadusministri 12. augusti 2019. a määruse nr 33 „Residentuuri lõpetamist tõendava tunnistuse statuut ja vorm” § 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tunnistuste ja akadeemiliste õiendite plankide tellimist ning ülikoolile edastamist korraldab Haridus- ja Noorteamet (edaspidi planke väljastav asutus).”.

§ 7.  Haridus- ja teadusministri 16. augusti 2019. a määruse nr 36 „Kõrgharidustaseme ühtne hindamissüsteem ning diplomi ja akadeemilise õiendi andmise tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 16. augusti 2019. a määruses nr 36 „Kõrgharidustaseme ühtne hindamissüsteem ning diplomi ja akadeemilise õiendi andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Diplomite ja akadeemiliste õiendite plankide tellimist ning nende jaotamist õppeasutustele korraldab Haridus- ja Noorteamet (edaspidi planke väljastav asutus).”;

2) paragrahvi 16 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Akadeemiline õiend antakse allkirja vastu selle saajale isiklikult, saadetakse tähitud kirjaga või edastatakse volitatud isikule kirjaliku volituse alusel.”.

§ 8.  Haridus- ja teadusministri 16. augusti 2019. a määruse nr 37 „Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 16. augusti 2019. a määruses nr 37 „Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõnad „Haridus- ja Teadusministeeriumiga lepingu sõlminud riigi sihtasutuse” sõnadega „Haridus- ja Noorteameti”;

2) paragrahvi 3 lõike 3 teine ja kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

„Erialastipendiumit ja doktorandistipendiumit maksavad õppeasutused või Haridus- ja Noorteamet. Erivajadusega üliõpilaste stipendiumit ning asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist toetavat stipendiumit maksab Haridus- ja Noorteamet.”.

§ 9.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. augustil 2020. aastal.

Mailis Reps
Haridus- ja teadusminister

Robert Lippin
Asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json