Teksti suurus:

Kutseõppe kvaliteedi hindamise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 17.07.2020, 11

Kutseõppe kvaliteedi hindamise tingimused ja kord

Vastu võetud 07.06.2019 nr 13
RT I, 11.06.2019, 3
jõustumine 14.06.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.07.2020RT I, 17.07.2020, 501.08.2020

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 141 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse kutseõppe kvaliteedi hindamise tingimused ja kord.

  (2) Määrust kohaldatakse kutseõppe kvaliteedi hindamisel kutseõppeasutuses ja rakenduskõrgkoolis (edaspidi kool), olenemata omandivormist.

§ 2.  Kutseõppe kvaliteedi hindamine õppekavarühmades

  (1) Kutseõppe kvaliteedi hindamine toimub õppekavarühmades.

  (2) Kooli ühe õppesuuna õppekavarühmi hinnatakse samal ajal.

§ 3.  Kutseõppe kvaliteedi hindamise korraldus

  (1) Kutseõppe kvaliteedi hindamist taotleb kool vähemalt 12 kuud enne hindamist.

  (2) Kool võib esitada korraga hindamisele eri õppesuundadesse kuuluvaid õppekavarühmi.

  (3) Kutseõppe kvaliteedi hindamist korraldav asutus kooskõlastab koolidega hindamiste ajakava.

  (4) Kool koostab kutseõppe kvaliteedi hindamiseks õppekavarühma või õppekavarühmade eneseanalüüsiaruande ning esitab selle kvaliteedi hindamist korraldavale asutusele hindamiste ajakavas määratud tähtajaks.

  (5) Kutseõppe kvaliteedi hindamisel kasutatavad hindamiskriteeriumid kehtestab kutseõppeasutuse seaduse § 141 lõike 4 alusel moodustatud hindamisnõukogu.

  (6) [Kehtetu - RT I, 17.07.2020, 5 - jõust. 01.08.2020]

§ 4.  Kutseõppe kvaliteedi hindamine

  (1) Hindamist korraldav asutus moodustab kutseõppe õppekavarühmades kvaliteedi hindamiseks vähemalt kolmeliikmelised hindamiskomisjonid.

  (2) Hindamiskomisjoni koosseis kooskõlastatakse kooliga.

  (3) Hindamiskomisjon viib koolis läbi hindamiskülastuse, hindab kutseõppe kvaliteeti hindamisnõukogu kehtestatud hindamiskriteeriumide alusel ja koostab hindamise tulemuste põhjal hindamisaruande, milles toob välja õppekavarühma tugevused ning parendusvaldkonnad ja soovitused.

  (4) Hindamist korraldav asutus tagab koolile võimaluse esitada asutuse määratud tähtaja jooksul hindamisaruandele põhjendatud märkusi.

  (5) Hindamist korraldav asutus edastab hindamisaruande hindamisnõukogule hindamisotsuse vastuvõtmiseks.

§ 5.  Kutseõppe kvaliteedi hindamise otsus

  (1) Hindamisnõukogu võtab hindamisotsuse tegemisel aluseks kooli eneseanalüüsi aruande, hindamisaruande, käesoleva määruse § 4 lõikes 4 nimetatud märkused ning vajadusel täiendavad hindamisnõukogu kogutud materjalid.

  (2) Hindamisnõukogu kaalub hindamiskomisjoni välja toodud tugevusi, parendusvaldkondi ja soovitusi ning võtab vastu ühe järgmistest otsustest:
  1) viia järgmine õppekavarühma kvaliteedi hindamine läbi kuue aasta pärast, kui õppekavarühmas toimuv õppetöö vastab õigusaktides sätestatud nõuetele ning kvaliteedi hindamise kriteeriumidele;
  2) viia järgmine õppekavarühma kvaliteedi hindamine läbi kolme aasta pärast, kui hindamisnõukogu hinnangul esineb mittevastavusi õigusaktides sätestatud nõuetele või kvaliteedi hindamise kriteeriumidele või mõlemale.

  (3) Juhul kui hindamisnõukogu tuvastab käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel kooli kutseõppe kvaliteedis olulisi puudusi või mittevastavuse nõuetele, teavitab hindamist korraldav asutus Haridus- ja Teadusministeeriumi nendest asjaoludest.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json