Teksti suurus:

Residentuuri lõpetamist tõendava tunnistuse statuut ja vorm

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 17.07.2020, 12

Residentuuri lõpetamist tõendava tunnistuse statuut ja vorm

Vastu võetud 12.08.2019 nr 33
RT I, 14.08.2019, 11
jõustumine 01.09.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.07.2020RT I, 17.07.2020, 501.08.2020

Määrus kehtestatakse Tartu Ülikooli seaduse § 7 lõike 7 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse residentuuri lõpetamist tõendava tunnistuse, sh akadeemilise õiendi, ja duplikaatide vormistamise ja väljaandmise kord (statuut) ning residentuuri lõpetamist tõendava tunnistuse vorm.

  (2) Käesolevas määruses nimetatud akadeemilise õiendi ja duplikaatide vormistamisel ja väljaandmisel kohaldatakse kõrgharidusseaduse § 19 lõike 4 alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määrust, arvestades käesolevas määruses sätestatud erisusi.

§ 2.   Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus

  (1) Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus (edaspidi tunnistus) antakse isikule, kes on täitnud residentuuri programmi (edaspidi programm) täies ulatuses. Määruse lisas toodud vormi kohase tunnistuse väljaandmise õigus ja kohustus on Tartu Ülikoolil (edaspidi ülikool).

  (2) Tunnistus on eluaegne. Tunnistuse, samuti selle väljaandmise aluseks olnud alusdokumendi võib kehtetuks tunnistada haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras. Tunnistuse ja alusdokumendi tunnistab kehtetuks selle väljaandnud ülikool või tema õigusjärglane või nende puudumisel haridus- ja teadusminister.

  (3) Tunnistus kehtib residentuuri lõpetamist tõendava dokumendina ka akadeemilise õiendita.

§ 3.   Akadeemiline õiend

  (1) Tunnistuse osana antakse välja akadeemiline õiend.

  (2) Akadeemiline õiend annab informatsiooni residentuuri programmi, selle täitmise tulemuste ja antud kvalifikatsiooni kohta.

  (3) Akadeemiline õiend tunnistuseta ei ole iseseisev residentuuri lõpetamist tõendav dokument.

§ 4.   Plankide jaotamine ja registreerimine

  (1) Tunnistuste ja akadeemiliste õiendite plankide tellimist ning ülikoolile edastamist korraldab Haridus- ja Noorteamet (edaspidi planke väljastav asutus).
[RT I, 17.07.2020, 5 - jõust. 01.08.2020]

  (2) Tunnistuste ja akadeemiliste õiendite plankide tellimisel, väljastamisel, tagastamisel ja aruandlusel lähtutakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 271 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusest.

2. peatükk Tunnistus 

§ 5.   Tunnistuse vorm

  (1) Tunnistus vormistatakse A4-formaadis turvaelementidega ja taustmustriga plangile, kuhu on trükitud sõnad „EESTI VABARIIK”, suure riigivapi kujutis, sõnad „residentuuri lõpetamist tõendav TUNNISTUS”, tunnistuse seeria ja number ning õppeasutuse nimi ja tema asutamisaasta.

  (2) Tunnistuse plankidel on ühtne numeratsioon, mis koosneb seeriast ja kuuekohalisest numbrist. Seeria on märgitud kahe tähega, millest esimene on tunnistuse tähis „E” ja teine on ülikooli tähis „A”. Tähtedele järgnev kuuekohaline number on tunnistuse järjekorranumber seerias.

  (3) Tunnistuse plangi värvus on roosa.

§ 6.   Tunnistuse vormistamine

  (1) Tunnistus vormistatakse eesti keeles.

  (2) Käesolevale määrusele vastava teksti, mis ei ole plangile trükitud, kannab tunnistusele ülikool.

  (3) Ülikool kannab tunnistusele järgmised andmed:
  1) tunnistuse saaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  2) programmi nimetus ja kood Eesti hariduse infosüsteemis, tekst programmi täitmise ja omandatud kvalifikatsiooni (eriala või eriala lisapädevuse nimetus) kohta;
  3) tunnistuse väljaandmise koht;
  4) tunnistuse väljaandmise kuupäev.

§ 7.   Tunnistuse kinnitamine ja väljastamine

  (1) Tunnistus kinnitatakse ülikooli rektori ja rektori määratud ametiisiku allkirja ning ülikooli pitseriga. Tunnistuse väljaandmise alusdokumente säilitatakse alaliselt.

  (2) Tunnistus antakse allkirja vastu selle saajale isiklikult või volitatud isikule kirjaliku volituse alusel.

§ 8.   Tunnistuse duplikaat

  Tunnistuse duplikaat vormistatakse tunnistuse plangil.

3. peatükk Akadeemiline õiend 

§ 9.   Akadeemilise õiendi vormistamine

  (1) Akadeemiline õiend vormistatakse eesti keeles. Õppeaine nimetuse võib lisada ka selles keeles (vajadusel transkribeerituna), milles õpe toimus.

  (2) Ülikool kannab akadeemilisele õiendile järgmised andmed:
  1) akadeemilise õiendi väljaandnud ülikooli nimi;
  2) akadeemilise õiendi saaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  3) märge: „Residentuuri lõpetamist tõendava tunnistuse nr … juurde”;
  4) märge: „Akadeemiline õiend on kehtiv koos residentuuri lõpetamist tõendava tunnistusega”;
  5) programmi nimetus ja kood Eesti hariduse infosüsteemis;
  6) programmi üldjuhendaja ees- ja perekonnanimi;
  7) programmi täitmise tulemused (teoreetilise koolituse nimetus, maht, praktilise koolituse nimetus, maht, praktilise koolituse läbiviinud baasasutuste loend, lõpueksam, lõpueksami sooritamise kuupäev ja tulemus);
  8) kasutatud hindamissüsteemi selgitus.

  (3) Arst-residendi poolt teises õppeasutuses või tervishoiuasutuses sooritatud teoreetilise ja praktilise koolituse tulemused, mida ülikool arvestab programmi täitmise osaks, kantakse akadeemilisele õiendile arst-residendi esitatud dokumentide alusel (õppeasutuse või tervishoiuasutuse nimi, kus sooritatud õppeained või praktika arvestatakse programmi osaks; teoreetilise koolituse nimetus, maht, praktilise koolituse nimetus, maht, praktilise koolituse läbiviinud baasasutuste loend, lõpueksam, lõpueksami sooritamise kuupäev ja tulemus).

4. peatükk Rakendussäte 

§ 10.   Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. septembril 2019. a.

Lisa Residentuuri lõpetamist tõendava tunnistuse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json