Teksti suurus:

Ministri määruste muutmine seoses ühtse rakendusteenuse loomisega

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2018
Avaldamismärge:RT I, 17.08.2018, 1

Ministri määruste muutmine seoses ühtse rakendusteenuse loomisega

Vastu võetud 13.08.2018 nr 34

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 ja riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

§ 1.   Riigihalduse ministri 22. veebruari 2018. a määruse nr 14 „Hajaasustuse programm” muutmine

Riigihalduse ministri 22. veebruari 2018. a määruses nr 14 „Hajaasustuse programm” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) E-keskkond on Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt kasutatav elektrooniline keskkond, mille kaudu saab kohalik omavalitsus esitada Riigi Tugiteenuste Keskusele nõutud dokumente.”;

2) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Programmi üldise koordineerimise eest vastutab Rahandusministeerium (edaspidi ministeerium). Programmi elluviimist korraldab Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi RTK).”;

3) paragrahvi 3 lõigetes 2 ja 4, § 9 lõikes 1, § 10 lõikes 5, § 11 lõikes 5, § 17 lõike 1 punktides 10, ja 13–15, lõike 2 sissejuhatavas lauseosas ja lõikes 3, § 18 pealkirjas, sissejuhatavas lauseosas ja punktis 3 ning § 19 pealkirjas ja sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „EAS” sõnaga „RTK” vastavas käändes;

4) määruse 5. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Toetuse saaja, kohaliku omavalitsuse ning Riigi Tugiteenuste Keskuse õigused ja kohustused”;

5) paragrahvi 17 lõike 1 punktides 13 ja 14 asendatakse sõna „e-teeninduse” sõnaga „e-keskkonna”;

6) määrust täiendatakse §-dega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

§ 21. Vaide esitamine ja menetlemine

RTK otsuse või toimingu peale võib esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras. Vaide lahendab RTK.

§ 22. Määruse rakendamine

(1) Määruse kuni 2018. aasta 31. augustini kehtinud redaktsioonis sätestatud ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse lõpetamata menetlused, vaidlused, aruandlus, järelevalve ning muud õigused ja kohustused lähevad alates 2018. aasta 1. septembrist üle RTK-le.

(2) Pooleliolevad menetlused viiakse lõpuni menetluse alguses kehtinud menetlemise tingimuste ja korra kohaselt. Menetlemise korda kohaldatakse RTK-le vastavalt.”.

§ 2.   Siseministri 3. märtsi 2015. a määruse nr 7 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng”” muutmine

Siseministri 3. märtsi 2015. a määruses nr 7 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng”” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) e-keskkond – rakendusüksuse elektrooniline taotluste ja dokumentide esitamise keskkond;”;

2) paragrahvi 17 lõikes 4, § 18 lõigetes 2 ja 5, § 19 lõikes 9, § 21 lõikes 3, § 24 lõigetes 3 ja 4 ning § 25 lõikes 2 asendatakse sõna „e-teenindus” sõnaga „e-keskkond” vastavas käändes;

3) paragrahvi 27 lõike 1 punktis 14 asendatakse sõnad „rakendusüksuse ja rakendusasutuse vahel sõlmitud halduslepingus sätestatud” sõnadega „rakendusasutuse korraldusel antud”;

4) paragrahvi 29 lõikes 1 asendatakse tekst „lõikes 2” tekstiga „lõigetes 2 ja 3”;

5) paragrahvi 29 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Rakendusüksuse otsuse või toimingu peale, välja arvatud § 28 lõikes 1 nimetatud finantskorrektsioon otsuse puhul, esitatakse vaie rakendusüksuse kaudu rakendusasutusele.”;

6) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Rakendusüksuse § 28 lõikes 1 nimetatud finantskorrektsioon otsuse peale esitatakse vaie rakendusüksusele. Esitatud vaide lahendab rakendusüksus.”.

§ 3.   Siseministri 3. märtsi 2015. a määruse nr 9 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng”” muutmine

Siseministri 3. märtsi 2015. a määruses nr 9 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng”” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) e-keskkond – rakendusüksuse elektrooniline taotluste ja dokumentide esitamise keskkond;”;

2) paragrahvi 17 lõikes 4, § 18 lõigetes 2 ja 5, § 19 lõikes 8, § 21 lõikes 3, § 24 lõigetes 3 ja 4 ning § 25 lõikes 2 asendatakse sõna „e-teenindus” sõnaga „e-keskkond” vastavas käändes;

3) paragrahvi 27 lõike 1 punktis 14 asendatakse sõnad „rakendusüksuse ja rakendusasutuse vahel sõlmitud halduslepingus sätestatud” sõnadega „rakendusasutuse korraldusel antud”;

4) paragrahvi 29 lõikes 1 asendatakse tekst „lõikes 2” tekstiga „lõigetes 2 ja 3”;

5) paragrahvi 29 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Rakendusüksuse otsuse või toimingu peale, välja arvatud § 28 lõikes 1 nimetatud finantskorrektsioon otsuse puhul, esitatakse vaie rakendusüksuse kaudu rakendusasutusele.”;

6) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Rakendusüksuse § 28 lõikes 1 nimetatud finantskorrektsioon otsuse peale esitatakse vaie rakendusüksusele. Esitatud vaide lahendab rakendusüksus.”.

§ 4.   Siseministri 13. veebruari 2015. a määruse nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Siseministri 13. veebruari 2015. a määruses nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) e-keskkond – rakendusüksuse elektrooniline taotluste ja dokumentide esitamise keskkond;”;

2) paragrahvi 5 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Rakendusüksuse otsuse või toimingu peale, välja arvatud § 23 lõikes 1 nimetatud finantskorrektsioon otsuse puhul, esitatakse vaie rakendusüksuse kaudu rakendusasutusele. Esitatud vaide lahendab rakendusasutus. Rakendusüksuse § 23 lõikes 1 nimetatud finantskorrektsioon otsuse peale esitatakse vaie rakendusüksusele. Esitatud vaide lahendab rakendusüksus.”;

3) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) reservprojektide voorus koostab ja kinnitab rakendusüksus teise taotlusvooru hindamistulemuste alusel üle-eestilise reservnimekirja ning avaldab selle oma veebilehel hiljemalt üheksa kuud pärast teise taotlusvooru sulgemist. Reservnimekirja koostamisel võtab rakendusüksus aluseks teise taotlusvooru hindamistulemused, korrigeerides neid eelnevalt vastavalt § 15 lõikes 12 sätestatule. Reservnimekirja kantakse teises taotlusvoorus rahastamata jäänud, korrigeeritud hindamistulemuste alusel positiivse hindamistulemuse saanud, iga maakonna paremusjärjestuse kuni kolm parimat projekti.”;

4) paragrahvi 12 lõikes 3, § 14 lõigetes 1 ja 9, § 16 lõikes 17, § 17 lõikes 1, § 19 lõikes 3 ning § 20 lõikes 3 asendatakse sõna „e-teenindus” sõnaga „e-keskkond” vastavas käändes;

5) paragrahvi 22 lõike 2 punktis 12 asendatakse sõnad „rakendusüksuse ja rakendusasutuse vahel sõlmitud halduslepingus sätestatud” sõnadega „rakendusasutuse korraldusel antud”.

§ 5.   Riigihalduse ministri 14. juuli 2016. a määruse nr 35 „Toetuse andmise tingimused tegevuseks „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” perioodil 2017–2023” muutmine

Riigihalduse ministri 14. juuli 2016. a määruses nr 35 „Toetuse andmise tingimused tegevuseks „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” perioodil 2017–2023” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) e-keskkond – rakendusüksuse elektrooniline taotluste ja dokumentide esitamise keskkond;”;

2) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõnad „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskus”;

3) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) rakendusüksuse otsuse või toimingu peale, välja arvatud § 25 lõikes 1 nimetatud finantskorrektsiooni otsuse puhul, esitatakse vaie rakendusüksuse kaudu rakendusasutusele ning esitatud vaide lahendab rakendusasutus;”;

4) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) rakendusüksuse § 25 lõikes 1 nimetatud finantskorrektsiooni otsuse peale esitatakse vaie rakendusüksusele. Esitatud vaide lahendab rakendusüksus.”;

5) paragrahvi 12 lõikes 3, § 15 lõigetes 2 ja 3, § 17 lõikes 9, § 18 lõikes 1, § 20 lõikes 3 ning § 21 lõikes 2 asendatakse sõnad „e-teenindus” sõnaga „e-keskkond” vastavas käändes;

6) paragrahvi 24 lõike 1 punktis 11 asendatakse sõnad „rakendusüksuse ja rakendusasutuse vahel sõlmitud halduslepingus sätestatud” sõnadega „rakendusasutuse korraldusel antud”.

§ 6.   Riigihalduse ministri 5. mai 2015. a määruse nr 12 „Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks” muutmine

Riigihalduse ministri 5. mai 2015. a määruses nr 12 „Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) on kohalike omavalitsuste ühinemised ja ühinemise järgsed arengud parimal viisil kavandatud ja läbiviidud;”;

2) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) suureneb kohalike omavalitsuste koostöövõimekus.”;

3) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõnad „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskus”;

4) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rakendusüksuse toimingu või otsuse peale, välja arvatud § 24 lõikes 1 nimetatud finantskorrektsiooni otsuse puhul, tuleb enne halduskohtusse kaebuse esitamist esitada vaie rakendusüksuse kaudu rakendusasutusele vastavalt struktuuritoetuse seaduse §-le 51. Vaie vaadatakse läbi haldusmenetluse seaduses sätestatud korras. Esitatud vaide lahendab rakendusasutus.

(2) Rakendusüksuse § 24 lõikes 1 nimetatud finantskorrektsiooni otsuse peale tuleb enne halduskohtusse kaebuse esitamist esitada vaie rakendusüksusele. Vaie vaadatakse läbi struktuuritoetuse seaduse § 51 lõikes 3 ja haldusmenetluse seaduses sätestatud korras. Esitatud vaide lahendab rakendusüksus.”;

5) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) kohalike omavalitsuste ühinemine ning ühinemise järgse arengu toetamine;”;

6) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) kohalike omavalitsuste koostöövõimekuse suurendamine ja omavalitsusliitude võimekuse arendamine.”;

7) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetatavateks tegevusteks on arendusprojekti ettevalmistamine ja läbiviimine, mille eesmärgi täitmiseks kavandatud tegevuste kogum võib sisaldada järgnevaid omavahel seotud tegevusi:
1) uuringu või analüüsi läbiviimine (andmete kogumine, analüüsimine ja raporti koostamine);
2) juhendmaterjalide, metoodikate ja mudelite koostamine (sealhulgas tegevuskavade koostamine uuringu või analüüsi tulemuste rakendamiseks praktikas);
3) protseduuride, sealhulgas sisekontrolli süsteemi väljatöötamine;
4) konsultatsioon, koolitus ja nõustamine, sealhulgas projekti eesmärkide saavutamiseks vajaliku väliseksperdi kaasamine ning stažeerimine välisriikides;
5) koordineerimine;
6) seminarid, ühisarutelud ja muud töövormid projekti tegevuste kavandamiseks ja läbiviimiseks (sealhulgas ühistegevuse planeerimiseks ja koostöö alustamiseks);
7) teavitamine.”;

8) paragrahvi 5 lõikes 3, § 7 lõikes 2, § 11 lõikes 2, § 12 lõikes 1 ja § 15 lõikes 1, lõike 3 sissejuhatavas lauseosas ning lõigetes 5, 6 ja 8 asendatakse sõna „eeltaotlus” sõnaga „taotlus” vastavas käändes;

9) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Abikõlblikuks kuluks loetakse käesoleva määruse § 15 lõikes 7 sätestatud taotluse rahuldamise otsusega kinnitatud tegevuste elluviimiseks vajalikud kulud, mis vastavad Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. aasta määruse nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord” (edaspidi ühendmäärus) § 2, § 6 lõikes 1 ning käesoleva paragrahvi lõigetes 2–5 sätestatud tingimustele.”;

10) paragrahvi 6 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Abikõlblikud on järgmised käesoleva määruse §-s 5 nimetatud tegevuste elluviimiseks vajalikud kulud vastavalt käesoleva määruse §-s 8 sätestatud piirmääradele ja taotluse rahuldamise otsusele:
1) tegevuste elluviimisega seotud töötajate personalikulu vastavalt ühendmääruse §-le 3;
2) kaudsed kulud arvestatuna 5% otsestest personalikuludest vastavalt ühendmääruse § 9 lõigetele 1 ja 3–6;
3) uuringute ja analüüside läbiviimise kulud;
4) juhendmaterjalide, metoodikate ja mudelite koostamise kulud;
5) protseduuride, sealhulgas sisekontrolli süsteemi väljatöötamise kulud;
6) konsultatsiooni, koolituse ja nõustamise osutamise kulud, sealhulgas projekti eesmärgi saavutamiseks vajaliku väliseksperdi kaasamine ning stažeerimine teistes riikides;
7) seminaride, ühisarutelude või muude töövormide korraldamise kulud, sealhulgas ruumide ja tehnika rent ning osalejate toitlustuskulud;
8) suulise ja kirjaliku tõlke kulud;
9) trükiste küljendamise, trükkimise ja avalikustamise kulud;
10) teavitamise kulud.”;

11) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „11.05.2015” tekstiga „12 kuud enne taotluse esitamist”;

12) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Projekti maksimaalne toetuse summa on 60 000 eurot ja minimaalne toetuse summa on 8500 eurot.”;

13) paragrahv 9 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse §-des 2–3 sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuste liit;”;

14) paragrahv 10 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 11 lõikes 1 asendatakse sõnad „rakendusasutuse juht käskkirjaga” sõnaga „rakendusasutus”;

16) paragrahvi 12 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 12. Toetuse taotlemise tähtaeg ja taotluse esitamine”;

17) paragrahvi 12 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 12 lõikest 3 ning § 14 lõigetest 4, 6 ja 7 jäetakse välja sõnad „eeltaotluse ja”, ning § 14 lõigetest 5, 7 ja 8 jäetakse välja sõnad „eeltaotlus” ja „eeltaotlus või” vastavas käändes;

19) paragrahvi 12 lõikes 3, § 14 lõikes 8, § 17 lõikes 1 ja § 19 lõikes 4 asendatakse sõna „e-teenindus” sõnaga „e-keskkond” vastavas käändes;

20) paragrahvi 12 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 13 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 13. Nõuded taotlusele”;

22) paragrahvi 13 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „Eeltaotlus või taotlus” sõnaga „Taotlus”;

23) paragrahvi 13 lõiget 2 täiendatakse punktidega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

„10) lähteülesanne ja selle aluseks olev hinnakalkulatsioon või võrreldavad hinnapakkumised või hankedokumentatsioon;
11) kinnitus nõutud omafinantseeringu olemasolu kohta.”;

24) paragrahvi 13 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahvi 14 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 14. Taotluse menetlemine”;

26) paragrahvi 14 lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

27) paragrahvi 14 lõikes 3 asendatakse arv „25” arvuga „50”;

28) paragrahvi 15 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 15. Taotluste hindamine ning taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemine”;

29) paragrahvi 15 lõike 3 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

30) paragrahvi 15 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Rakendusüksus võib teha taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise ja kõrvaltingimusega rahuldamise otsuseid taotlusvooru toetuse eelarve ulatuses, vastavalt taotluse hindamise käigus tekkinud paremusjärjestusele tulenevalt käesoleva paragrahvi lõikest 6.”;

31) paragrahvi 15 täiendatakse lõigetega 71 ja 72 järgmises sõnastuses:

„(71) Taotluse rahuldamise otsuses täpsustatakse toetuse saaja õigusi ja kohustusi ning kehtestatakse tingimusi vastavalt taotluste menetlemise määruse § 8 lõikes 4 sätestatule ning sätestatakse toetuse andmisega kaasnevad kõrvaltingimused, kui tegemist on kõrvaltingimustega otsusega.

(72) Otsus taotluse osaliseks või kõrvaltingimustega rahuldamiseks tehakse vastavalt taotluse menetlemise määruse §-s 9 sätestatule.”;

32) paragrahv 16 tunnistatakse kehtetuks;

33) paragrahvi 17 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „avaldus” sõnaga „taotlus” vastavas käändes;

34) paragrahvi 17 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise taotlus peab olema esitatud projekti abikõlbliku perioodi jooksul.”;

35) paragrahvi 17 lõiget 6 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Taotluse rahuldamise otsuse muutmise taotluse menetlemise tähtaeg pikeneb puuduste kõrvaldamiseks antud aja võrra.”;

36) paragrahvi 19 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Rakendusüksusel on õigus nõuda toetuse saajalt järelaruande esitamist kuni viie aasta jooksul pärast projekti lõppu.”;

37) paragrahvi 20 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „vahe- või lõpparuande ja”;

38) paragrahvi 20 lõikest 7 jäetakse välja teine lause;

39) paragrahvi 23 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 23. Rakendusüksuse õigused ja kohustused”;

40) paragrahvi 23 senine tekst loetakse lõikeks 2 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 1 järgmises sõnastuses:

„(1) Rakendusüksusel on õigus:
1) tutvuda projekti ettevalmistamise ja tegevuste teostamise käigus koostatavate dokumentidega;
2) kontrollida toetuse ja omafinantseeringu kasutamist;
3) nõuda taotluses sisaldunud projekti kestuse, tegevuste, eesmärkide, tulemuste ja kulude kohta lisaandmete ja -dokumentide esitamist, mis tõendavad projekti nõuetekohast teostamist ja toetuse saaja kohustuste nõuetekohast täitmist;
4) lõpetada toetuse väljamaksmine ning nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui toetuse saaja rikub struktuuritoetuse seaduses, selle alusel antud määrustes või käesolevas määruses sätestatud tingimusi või kaldub muul viisil kõrvale taotluses või taotluse rahuldamise otsuses sätestatust;
5) vähendada toetuse suurust proportsionaalselt projekti taotluse rahuldamise otsuses kinnitatud maksumuse vähenemisega;
6) keelduda toetuse väljamaksmisest, kui toetuse saaja majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et toetuse kasutamine või projekti elluviimine on kaheldav või ohustatud;
7) küsida taotlejalt ja toetuse saajalt taotluse või projekti elluviimise kohta lisateavet.”;

41) paragrahvi 23 punktis 6 asendatakse sõnad „rakendusüksuse ja rakendusasutuse vahel sõlmitud halduslepingus sätestatud” sõnadega „rakendusasutuse korraldusel antud”.

§ 7.   Riigihalduse ministri 20. jaanuari 2016. a määruse nr 5 „Toetuse andmise tingimused regionaalsete kompetentsikeskuste arendamiseks” muutmine

Riigihalduse ministri 20. jaanuari 2016. a määruses nr 5 „Toetuse andmise tingimused regionaalsete kompetentsikeskuste arendamiseks” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõnad „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskus”;

2) paragrahvi 4 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) e-keskkond – rakendusüksuse elektrooniline taotluste ja dokumentide esitamise keskkond;”;

3) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rakendusüksuse toimingu või otsuse peale, välja arvatud § 31 lõikes 1 nimetatud finantskorrektsiooni otsuse puhul, tuleb enne halduskohtusse kaebuse esitamist esitada vaie rakendusüksuse kaudu rakendusasutusele vastavalt struktuuritoetuse seaduse §-le 51. Vaie vaadatakse läbi haldusmenetluse seaduses sätestatud korras. Esitatud vaide lahendab rakendusasutus.

(2) Rakendusüksuse § 31 lõikes 1 nimetatud finantskorrektsiooni otsuse peale tuleb enne halduskohtusse kaebuse esitamist esitada vaie rakendusüksusele. Vaie vaadatakse läbi struktuuritoetuse seaduse § 51 lõikes 3 ja haldusmenetluse seaduses sätestatud korras. Esitatud vaide lahendab rakendusüksus.”;

4) paragrahvi 11 lõikes 2, § 14 lõigetes 1 ja 7, § 18 lõikes 4, § 19 lõigetes 2 ja 9, § 24 lõikes 13, § 27 lõikes 3 ja § 28 lõikes 3 asendatakse sõna „e-teenindus” sõnaga „e-keskkond” vastavas käändes;

5) paragrahvi 30 lõike 2 punktis 14 asendatakse sõnad „rakendusüksuse ja rakendusasutuse vahel sõlmitud halduslepingus sätestatud” sõnadega „rakendusasutuse korraldusel antud”.

§ 8.   Riigihalduse ministri 29. mai 2018. a määruse nr 26 „Väikesaarte programm” muutmine

Riigihalduse ministri 29. mai 2018. a määruses nr 26 „Väikesaarte programm” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) E-keskkond on Riigi Tugiteenuste Keskuse määratud elektrooniline keskkond, mille kaudu saab taotleja esitada Riigi Tugiteenuste Keskusele nõutud dokumente.”;

2) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Programmi koordineerimise ja programmi väljatöötamise eest vastutab Rahandusministeerium (edaspidi ministeerium).

(2) Programmi elluviimise eest vastutab Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi RTK).”;

3) paragrahvi 8 lõigetes 3–5, § 11 sissejuhatavas lauseosas, §-s 12, § 14 lõigetes 1–3, 5 ja 7, § 15 lõikes 2, § 16 lõigetes 1, 3 ja 5–6, § 17 lõigetes 1–4, 7 ja 9, § 18 lõigetes 1 ja 4–11, § 19 lõigetes 2, 3 ja 6, § 20 lõigetes 1, 2 ja 4, § 21 lõike 1 punktides 1 ja 2, lõike 2 punktides 3, 4, 9 ja 12–15, § 22 pealkirjas ning lõigetes 1 ja 2, § 23 lõigetes 1–3, 5–8, 10–13, 17, 19 ja 20 ning lõikes 22 asendatakse sõna „EAS” sõnaga „RTK” vastavas käändes;

4) paragrahvi 12 lõike 1 esimene ja teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Taotlused esitatakse taotlusvoorus RTK-le hiljemalt taotlusvooru tähtpäevaks. RTK kuulutab taotlusvooru avatuks teate avaldamisega RTK veebilehel ning avaldab ka sellekohase pressiteate.”;

5) paragrahvi 12 lõikes 3, § 14 lõikes 1 ning § 18 lõigetes 1 ja 4 asendatakse sõnad „e-teenindus” sõnaga „e-keskkond” vastavas käändes;

6) määrust täiendatakse §-dega 24 ja 25 järgmises sõnastuses:

§ 24. Vaide esitamine ja menetlemine

RTK otsuse või toimingu peale võib esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras. Vaide lahendab RTK.

§ 25. Määruse rakendamine

(1) Määruse kuni 2018. aasta 31. augustini kehtinud määruse redaktsioonis sätestatud ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse lõpetamata menetlused, vaidlused, aruandlus, järelevalve ning muud õigused ja kohustused lähevad alates 2018. aasta 1. septembrist üle RTK-le.

(2) Pooleliolevad menetlused viiakse lõpuni menetluse alguses kehtinud menetlemise tingimuste ja korra kohaselt. Menetlemise korda kohaldatakse RTK-le vastavalt.”.

§ 9.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2018. a.

Janek Mäggi
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json