Teksti suurus:

Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord

Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.08.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 17.08.2021, 5

Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord

Vastu võetud 23.12.2016 nr 155
RT I, 28.12.2016, 8
jõustumine 31.12.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.11.2017RT I, 22.11.2017, 901.12.2017, osaliselt 01.01.2018; määruses asendatud sõna „Maaeluministeerium” sõnadega „Veterinaar- ja Toiduamet” asjakohases käändes.
26.10.2020RT I, 06.11.2020, 101.01.2021; määruses asendatud sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.
10.12.2020RT I, 16.12.2020, 101.01.2021
13.08.2021RT I, 17.08.2021, 320.08.2021, osaliselt 01.01.2022

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 61 lõike 9 alusel.
[RT I, 22.11.2017, 9 - jõust. 01.01.2018]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse kalapüügiga seonduvate andmete esitamise nõuded kalalaeva kalapüügiloa ja kaluri kalapüügiloa (edaspidi koos kalapüügiluba) alusel kala püüdvale või veetaimi koguvale isikule, kala esmakokkuostjale, kalandustoodete vedajale, merel kala vastu võtva, transportiva või töötleva Eesti lipudokumenti omava laeva kaptenile ja Eesti jurisdiktsiooni alla jääval veealal kala vastu võtva, transportiva või töötleva välisriigi laeva kaptenile.

  (2) Määrusega reguleeritakse kalapüügiga seonduvate andmete esitamist niivõrd, kuivõrd seda ei reguleeri Euroopa Liidu õigusaktid.

§ 2.  Andmete saaja

  (1) Andmete saaja on Põllumajandus- ja Toiduamet või määruses nimetatud juhul Keskkonnaamet.
[RT I, 16.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Eesti lipu all sõitvalt laevalt teise riigi sadamas kala lossimise korral või Eesti lipu all sõitvalt laevalt teise riigi jurisdiktsiooni alla jääval veealal kala ümberlaadimise korral on andmete saajaks teise riigi nõudmisel ka selle riigi pädev asutus. Niisugusel juhul esitatakse andmed komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 404/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 112, 30.04.2011, lk 1–153), määratud viisil või selle pädeva asutuse näidatud aadressil, numbril või viisil.

§ 3.  Andmete esitaja

  (1) Andmete esitaja on kalapüügiloa omanik, laeva kapten, kala ja veetaime esmakokkuostja ning nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008 ja (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1–50), artiklis 68 sätestatud juhul kalandustoodete vedaja.

  (2) Kalapüügiloa omaniku või kala ja veetaime esmakokkuostja nimel võib andmed esitada kalapüügiloa omaniku või kala ja veetaime esmakokkuostja esindaja, kellele on esindusõigus antud kirjaliku volitusega.

  (21) Kui kala lossitakse väljaspool Euroopa Liitu ja esmamüük toimub kolmandas riigis, esitab nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 62 lõike 5 kohaselt nõutud andmed kalalaeva kapten või tema esindaja.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (3) Kaluri kalapüügiloa omaniku kirjaliku volituse alusel esitab andmed kalapüüki vahetult teostav kalur, kes on kantud kaluri kalapüügiloale, mille alusel püük toimub.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

§ 31.  Kala ja veetaime päritolu tõendamine

  Kalapüügiseaduse § 13 lõikes 2 nimetatud dokumendiga saab kala- ja veetaime päritolu tõendada ainult isik, kes on õigustatud vastavat dokumenti andmete saajale esitama, välja arvatud kalapüügiseaduse § 13 lõikes 7 nimetatud esmakokkuostukviitungi koopia puhul.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

§ 4.  Andmete esitamise viis

  (1) Andmed esitatakse elektrooniliselt või paberdokumendil.

  (2) Andmete elektroonilise esitamise korral sisestatakse need kutselise kalapüügiga seonduvate andmete üle arvestuse pidamise elektroonilisse keskkonda (edaspidi elektrooniline keskkond) kas:
  1) vahetult elektroonilise keskkonna veebilehel või
  2) asjakohase infotehnoloogilise rakenduse (edaspidi kliendirakendus) vahendusel.

  (3) Paberdokumendil esitatakse andmed rannapüügipäeviku või kalalaeva kalapüügipäeviku lehel (edaspidi koos ka püügipäevik), üleandmisdeklaratsioonil, esmakokkuostukviitungil või selles määruses sätestatud muul dokumendil.

  (4) Põllumajandus- ja Toiduamet sisestab paberdokumendil esitatud andmed elektroonilisse keskkonda.

  (41) Põhjendatud juhul parandab Põllumajandus- ja Toiduamet püügi-, lossimis-, esmakokkuostu-, üleandmise ja kala veo andmed andmete esitaja või tema esindaja kirjaliku avalduse alusel, mis esitatakse Põllumajandus- ja Toiduametile 48 tunni jooksul eelnimetatud andmete esitamisest arvates. Pärast 48 tunni möödumist saab menetlustähtaega ennistada haldusmenetluse seaduse § 34 kohaselt.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (5) Enne kaluri kalapüügiloa alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel toimuvalt kalapüügilt naasmist esitatakse püügiandmed §-s 20 sätestatud viisil.

2. peatükk Andmete paberdokumendil esitamise üldnõuded 

§ 5.  Püügipäeviku, üleandmisdeklaratsioonide raamatu ja esmakokkuostukviitungite raamatu väljastamine

  (1) Kalalaeva kalapüügipäeviku raamatu, rannapüügipäeviku raamatu, üleandmisdeklaratsioonide raamatu ja esmakokkuostukviitungite raamatu (edaspidi koos ka raamat) väljastab Põllumajandus- ja Toiduamet.

  (2) Kala esmakokkuostukviitungite raamat väljastatakse isikule, kes tohib kalapüügiseaduse § 15 lõigete 1 ja 2 kohaselt tegeleda kala esmakokkuostuga, või tema esindajale. Püügipäevik ja üleandmisdeklaratsioonide raamat väljastatakse isikule, kellele on asjaomaseks aastaks antud kalapüügiluba, või tema esindajale. Isik annab raamatu saamise kohta allkirja.

  (3) Ühe kalendriaasta jooksul võib ühe kalapüügiloa kohta väljastada mitu püügipäevikut. Uus püügipäevik väljastatakse eelmise täitumise korral. Raamat väljastatakse kalapüügiloa omaniku nõudmisel. Püügipäevikulehte võib kasutada ka raamatu väljastamisele järgnevatel kalendriaastatel, arvestades § 9 lõikes 5 ja §-s 42 sätestatut.

  (4) Kui isikule ei ole võimalik anda uut kalapüügiluba, tagastab ta püügipäeviku ja üleandmisdeklaratsioonide raamatu täitmata lehed selle väljastajale 30 päeva jooksul eelmise kalapüügiloa kehtivuse lõppemisest arvates. Kui kala esmakokkuostuga tegelenud isik ei vasta enam kalapüügiseaduse § 15 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele, tagastab ta esmakokkuostukviitungite raamatu täitmata lehed selle väljastajale 30 päeva jooksul nimetatud nõuetele mittevastavuse ilmnemisest arvates.

  (5) Raamatu väljastamise korral registreerib Põllumajandus- ja Toiduamet raamatu numbri ning selle saanud isiku ärinime ja äriregistri koodi ning ees- ja perekonnanime ja isikukoodi. Püügipäeviku väljastamise korral registreerib Põllumajandus- ja Toiduamet ka selle saanud isikule jooksvaks aastaks väljastatud kalapüügiloa tüübi ja numbri. Kui raamatu saanud isik volitab andmeid esitama isiku, kelle esindusõigus ei tulene seadusest, registreerib andmete saaja andmete esitamiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanime, isikukoodi ning kontaktandmed.

  (6) Kui püügipäevikulehe, kala üleandmisdeklaratsiooni lehe või kala esmakokkuostukviitungi vorm on muutunud, võib varasemal kujul vormile vastavat püügipäeviku-, kala üleandmisdeklaratsiooni või kala esmakokkuostukviitungi lehte kasutada üksnes siis, kui lehele on võimalik loetavalt märkida kõik nõutavad andmed.

§ 6.  Nummerdamine

  (1) Raamatud on nummerdatud.

  (2) Püügipäevikulehed, üleandmisdeklaratsioonid ja esmakokkuostukviitungid (edaspidi koos ka vorm) on nummerdatud kasvavalt ning kannavad ka raamatu numbrit.

  (3) Andmed esitatakse järjestikustel vormidel. Rikutud vorm kriipsutatakse diagonaalse joonega läbi ja esitatakse koos korrektselt täidetud vormiga.

§ 7.  Säilitamine

  Andmete saaja säilitab talle esitatud vormide originaale kümne aasta jooksul nende saamisest arvates.

§ 8.  Püügipäeviku esikaane täitmine

  Püügipäeviku esikaane täidab raamatu väljastamise korral kalapüügiloa andja, kandes sellele järgmised andmed:
  1) kalapüügiloa number;
  2) kaluri kalapüügiloa puhul püügivahendi märgistus;
  3) kalapüügiloa andja nimi, postiaadress, kuhu püügipäevikuleht tuleb esitada, ja muud kontaktandmed;
  4) kalapüügiloa omaniku ärinimi ja äriregistri kood;
  5) kaluri kalapüügiloa puhul kalapüügiloale kantud kaluri nimi ja vajaduse korral isikukood;
  6) kalalaeva kalapüügiloa puhul kalapüügiloale kantud kalalaeva nimi või pardanumber, kapteni ees- ja perekonnanimi ning vajaduse korral isikukood ja kontaktandmed.

§ 9.  Püügipäevikulehe, lossimisdeklaratsiooni, üleandmisdeklaratsiooni, veodokumendi ja esmakokkuostukviitungi täitmise ja esitamise üldnõuded
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (1) Püügipäevikulehe, üleandmisdeklaratsiooni, veodokumendi ja esmakokkuostukviitungi kanded peavad olema loetavad ja kustutamatud.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (2) Kannet ei tohi muuta. Ebaõige kanne kriipsutatakse läbi ja selle järele tehakse uus sissekanne, mis kinnitatakse andmete esitaja või tema esindaja allkirjaga ning millele lisatakse paranduse kuupäev.

  (3) Püügipäevikuleht on trükitud isekopeerivale paberile. Püügipäevikut täites pannakse lehtede vahele järgmise valge lehe ette papist vaheleht.

  (4) Isik esitab andmed tema nimele registreeritud raamatu lehel.

  (5) Kalapüügiloa alusel toimunud püügi kohta esitatakse andmed ainult selle püügipäeviku lehel, mis on osa raamatust, mille esikaanele on kantud selle kalapüügiloa number. Kui kalapüügiloa omanikule antakse uue loaga uus püügipäeviku raamat, kannab kalapüügiloa andja uue loa numbri loa omanikule väljastatud püügipäeviku raamatu esikaanele.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (51) Kui kalapüügiloa omaniku püügipäevikus on uue kalapüügiloa väljastamise korral veel täitmata lehti, märgib kalapüügiloa omanik või tema volitatud esindaja või volitatud kalur enne uue kalapüügiloa alusel toimuva püügi kohta püügipäevikulehe täitmist uue kalapüügiloa numbri püügipäeviku raamatu esikaanele ning teavitab Põllumajandus- ja Toiduametit kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil, millisest leheküljest alates esitatakse püügiandmed uue kalapüügiloa alusel toimuva püügi kohta.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (6) Püügipäevikusse võib kalapüügiloa omanik kanda üksnes ühe kalapüügiloa numbri. Kui kalapüügiloa omanikule antakse uus luba, jätkab ta jooksva kuu kohta püügiandmete esitamist uuel püügipäeviku lehel, millele on kantud uue kalapüügiloa number.

  (7) Kalalaeva kalapüügiloa alusel toimuva kalapüügi kohta andmete paberdokumendil esitamise korral ning § 15 lõikes 2 sätestatud juhul täidetakse iga püügireisi kohta eraldi kalalaeva kalapüügipäeviku leht.

  (8) Kui paberdokumendil kalalaeva kalapüügipäeviku leht, üleandmisdeklaratsioon või esmakokkuostukviitung antakse üle Põllumajandus- ja Toiduameti poolt selleks paigaldatud kirjakasti kaudu, märgib andmete esitaja nimetatud dokumendile selle kirjakasti panemise kellaaja.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (9) Lossimisdeklaratsiooni, üleandmisdeklaratsiooni ja esmakokkuostukviitungi kannetes peavad olema kajastatud kala kaalutud kogused. Veodokumendi puhul kajastatakse kala kaalutud kogus juhul, kui kala kaalutakse enne selle vedu või kui kala viiakse välisriiki.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (10) Üleandmisdeklaratsioon ja esmakokkuostukviitung täidetakse enne kala või veetaime üleandmist ning veodokument enne veo algust.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

§ 10.  Kohustus püügipäevikut püügil kaasas kanda

  (1) Kalapüügiga tegeleval isikul peab püügipäevik kalapüügi teostamisel kaasas olema ning ta on kohustatud riiklikku järelevalvet teostava isiku nõudmisel selle viivitamata esitama. Kalapüügi andmete elektroonilise esitamise korral peavad nõutud andmed olema elektroonilisse keskkonda sisestatud.

  (2) Kalendriaastaks kehtestatud püügivõimaluste kasutamise andmeid sisaldavat kalalaeva kalapüügipäevikut hoitakse laeva pardal kalendriaasta lõpuni.

3. peatükk Andmete elektroonilise esitamise üldnõuded 

§ 11.  Andmete elektroonilise esitamise viis

  (1) Elektroonilise keskkonna veebilehe või kliendirakenduse kaudu esitatakse andmed kaluri kalapüügiloa alusel toimunud kalapüügi kohta, välja arvatud andmed agarikupüügi kohta, mille puhul on kasutatud laeva, mille üldpikkus on vähemalt 15 meetrit.

  (2) Kliendirakenduse vahendusel esitatakse andmed kalalaeva kalapüügiloa alusel toimunud kalapüügi ning kalalaeva kalapüügiloa alusel püütud saagi lossimise ja ümberlaadimise kohta, samuti andmed agarikupüügi kohta, mille puhul on kasutatud laeva, mille üldpikkus on vähemalt 15 meetrit.

  (3) Kala esmakokkuostu, üleandmise ja veo andmed võib esitada elektroonilise keskkonna veebilehe kaudu või kliendirakenduse vahendusel.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

§ 12.  Andmete esitamine tehnilise rikke korral

  (1) Kui tehnilise rikke tõttu ei ole elektroonilise keskkonna veebilehe kaudu või kliendirakenduse vahendusel võimalik andmeid esitada, vormistab andmete esitaja või tema esindaja elektroonilise või paberdokumendil püügipäeviku, üleandmisdeklaratsiooni, esmakokkuostukviitungi või veodokumendi, millel kajastab kõik nõutud andmed. Elektrooniline dokument saadetakse Põllumajandus- ja Toiduametile andmete esitaja või tema volitatud esindaja e-postilt, millest andmete esitaja on teavitanud Põllumajandus- ja Toiduametit § 14 lõike 1 kohaselt.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (2) Kaluri kalapüügiloa alusel toimunud kalapüügi korral esitatakse rannapüügipäevikus nõutud andmed allkirjastatult paberdokumendil tähtkirjaga või e-posti teel või antakse Põllumajandus- ja Toiduametile üle hiljemalt aruandekuule järgneva kuu viiendaks päevaks. Kliendirakenduse tehnilise rikke korral esitatakse kalalaeva kalapüügipäevikus nõutud andmed allkirjastatult paberdokumendil tähtkirjaga või e-posti teel või antakse Põllumajandus- ja Toiduametile üle komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artiklis 32 sätestatud tähtaja jooksul.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (21) Kaluri kalapüügiloa alusel Läänemerel toimunud kalapüügi kohta, mille puhul kasutati kastmõrda, põhjanoota või kalalaeva, mille üldpikkus on vähemalt 10 meetrit, esitatakse kalalaeva kalapüügipäevikus nõutud andmed allkirjastatult paberdokumendil tähtkirjaga või e-posti teel või antakse Põllumajandus- ja Toiduametile üle komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artiklis 32 sätestatud tähtaja jooksul.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (3) Kalalaeva kalapüügiloa alusel toimunud kalapüügi korral esitatakse kalalaeva kalapüügipäevikus, lossimisdeklaratsioonis või ümberlaadimisdeklaratsioonis nõutud andmed allkirjastatult paberdokumendil tähtkirjaga või e-posti teel või antakse Põllumajandus- ja Toiduametile üle komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artiklis 39 sätestatud tähtpäevaks.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (4) Kala ja veetaime üleandmise korral esitatakse üleandmisdeklaratsioonis nõutud andmed allkirjastatult paberdokumendil tähtkirjaga või e-posti teel või antakse Põllumajandus- ja Toiduametile üle nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 66 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (5) Kala ja veetaime esmakokkuostu korral esitatakse esmakokkuostukviitungis nõutud andmed allkirjastatult paberdokumendil tähtkirjaga või e-posti teel või antakse Põllumajandus- ja Toiduametile üle nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 62 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (6) Lõigetes 4 ja 5 sätestatud juhul moodustub nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 58 lõike 5 punktis a nimetatud partii identifitseerimisnumber, kui Põllumajandus- ja Toiduamet sisestab paberdokumendil esitatud andmed elektroonilisse keskkonda. Partii identifitseerimisnumber tehakse andmete esitajale teatavaks viivitamata.

§ 13.  Andmete elektroonilise esitamisega seonduvad kohustused

  (1) Kalapüügiga seonduvaid andmeid elektrooniliselt esitama kohustatud isik taotleb andmete elektrooniliseks esitamiseks vajaliku kasutajaõiguse andmist arvestusega, et kalapüügitegevuse kestuse ja kala käitlemise ajal oleks andmeid võimalik elektrooniliselt esitada.

  (2) Andmete elektrooniliseks esitamiseks vajaliku kasutajaõiguse saanud isik esitab elektrooniliselt need andmed, mille elektrooniliseks esitamiseks talle kasutajaõigus anti.

  (3) Sama kalapüügiloa alusel toimuva püügireisi kohta ei sisestata elektroonilisse keskkonda andmeid enne, kui eelmise püügireisi andmed on esitatud.
[RT I, 22.11.2017, 9 - jõust. 01.12.2017]

§ 14.  Kasutajaõiguse andmine ja äravõtmine

  (1) Andmete elektrooniliseks esitamiseks vajaliku kasutajaõiguse saamiseks esitab andmete esitaja Põllumajandus- ja Toiduametile taotluse, milles märgib järgmised andmed:
  1) nimi, registrikood ja kontaktandmed, sealhulgas e-posti aadress;
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]
  2) selle isiku nimi, isikukood ja kontaktandmed, sealhulgas e-posti aadress, kellele taotletakse andmete elektrooniliseks esitamiseks vajaliku kasutajaõiguse andmist;
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]
  3) teave selle kohta, milliseid andmeid ja millisel viisil hakatakse elektrooniliselt esitama.

  (2) Põllumajandus- ja Toiduamet annab andmete elektrooniliseks esitamiseks volitatud isikule kasutajaõiguse, kui isik on andnud allkirja, millega kinnitab andmete elektroonilise esitamise nõuete tundmist ja kohustub neid järgima.

  (3) Põllumajandus- ja Toiduamet võtab isikult kasutajaõiguse, kui kasutajaõiguse saanud isikul ei ole andmete elektrooniliseks esitamiseks enam volitust või kui kasutajaõiguse andmist taotlenud isik asjaomasel tegevusalal enam ei tegutse või ei tohi tegutseda.

  (4) Kasutajaõiguse andmist taotlenud isik teavitab andmete elektroonilise esitamise volituse lõppemisest või asjaomasel tegevusalal tegevuse lõpetamisest viivitamata Põllumajandus- ja Toiduametit.

4. peatükk Andmete esitamine kaluri kalapüügiloa alusel toimunud kalapüügi kohta 

§ 15.  Andmete esitamise vorm ja sagedus

  (1) Kaluri kalapüügiloa omanik või tema esindaja esitab andmed kalapüügi kohta elektroonilise keskkonna veebilehe või kliendirakenduse kaudu või paberdokumendil lisas 5 esitatud vormi kohasel rannapüügipäeviku lehel, välja arvatud lõikes 2 sätestatud juhul.

  (2) Kaluri kalapüügiloa omanik või tema esindaja esitab andmed Läänemerel toimuva kalapüügi kohta elektroonilise keskkonna veebilehe või kliendirakenduse kaudu või paberdokumendil lisas 6 esitatud vormi kohasel Euroopa Liidu kalalaeva püügipäeviku (edaspidi kalalaeva kalapüügipäevik) lehel, kui kalapüügiks kasutatakse kastmõrda, põhjanoota või kalalaeva, mille üldpikkus on vähemalt 10 meetrit.

  (3) Paberdokumendil rannapüügipäevik on A5- või A4-formaadis ning koosneb kaante vahele köidetud 30 originaallehest ja 30 kopeerlehest, mis asetsevad vaheldumisi. Originaallehed on valget värvi ja kopeerlehed kollast värvi.

  (4) Paberdokumendil rannapüügipäeviku täidetud originaalleht esitatakse Põllumajandus- ja Toiduametile iga kuu kohta hiljemalt aruandekuule järgneva kuu viiendaks päevaks. Igal rannapüügipäeviku lehel kajastatakse ainult ühe aruandekuu püügiandmed.
[RT I, 22.11.2017, 9 - jõust. 01.12.2017]

  (5) Kui lõikes 2 sätestatud juhul esitatakse andmed kalapüügi kohta paberdokumendil, siis esitatakse lisas 6 esitatud vormi kohase püügipäeviku täidetud originaalleht kaluri kalapüügiloa andjale komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artiklis 32 sätestatud tähtaja jooksul.

  (6) [Kehtetu - RT I, 22.11.2017, 9 - jõust. 01.12.2017]

  (7) Kaluri kalapüügiloa omanik või tema esindaja saab kliendirakenduse vahendusel esitatud andmeid kalapüügi kohta parandada komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artikli 47 lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

§ 16.  Rannapüügipäeviku lehe täitmise nõuded

  (1) Püügipäevikulehe ülemine osa täidetakse rannapüügipäeviku esikaanele kantud andmete järgi enne püügile minekut. Kaluri nimi peab olema sama, mis on sellel kalapüügiloal, mille alusel kalapüük toimub. Kui kalapüügiloale on kantud mitme kaluri nimi ja aruandekuu kohta esitavad kalapüügiloa omaniku kirjaliku volituse alusel samal püügipäevikulehel andmeid erinevad isikud, kinnitatakse iga sissekanne andmete esitaja allkirjaga.

  (2) Kui püügil kasutatakse kalalaeva, märgitakse püügipäevikulehele laeva pardanumber. Püügipäevikulehele märgitakse kõik kalapüügil kasutatud kalalaevad. Püügipäeviku veergu 7 märgitakse kalalaevade pardanumbrid iga püügireisi kohta eraldi, kui need erinevad püügipäevikulehe ülaosas toodust.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (3) Püügipäevikulehe veergu 1 „Püügile” kantakse püügivahendi püügile asetamise kuupäev.

  (4) Püügipäevikulehe veergu 2 „Nõudmine” kantakse püügivahendi nõudmise kuupäev enne püügivahendi nõudmist. Nõudmine selle määruse tähenduses on kala püügivahendist väljavõtmine, püügivahendi kontrollimine või püügivahendi püügilt äravõtmine. Kalapüügil põhjanoodaga Peipsi järvel kantakse sellesse lahtrisse samal püügireisil põhjanooda viimase tõmbe lõpetamise järel püügivahendi püügilt ära võtmise kuupäev.
[RT I, 22.11.2017, 9 - jõust. 01.12.2017]

  (5) Püügipäevikulehe veergu 3 „Püügikoht” märgitakse:
  1) merel – lisas 4 esitatud kaardil näidatud väike püügiruut küljepikkusega 10 minutit;
  2) siseveekogul – veekogu nimetus.

  (6) Püügipäevikulehe veergu 4 „Lossimiskoht” kantakse kala maaletoomise koha nimi. Kala ümberlaadimise korral kirjutatakse lahtrisse 4 „ümberlaadimine”. Ümberlaadimine selle määruse tähenduses on kala laadimine ühelt laevalt või paadilt teisele ilma vahepealse maale lossimiseta. Kala asetamisel veekogus kalade püügijärgseks hoidmiseks mõeldud vahendisse (edaspidi sump) märgitakse veergu 4 lossimiskoha nime asemel „sump” koos sumba asukoha koordinaatidega, näidates ära sumpa asetatud kalakogused liikide kaupa.

  (7) Püügipäevikulehe veergu 5 märgitakse püügivahendi tüüp, kasutades järgmisi nimetusi või koode:
  1) 1 – kastmõrd;
  2) 2 – avaveemõrd;
  3) 3 – ääremõrd suu kõrgusega 1–3 m;
  4) 4 – ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m;
  5) 5 – juhtaiata mõrd;
  6) 6 – rivimõrd;
  7) 7 – silmutorbik;
  8) 8 – silmumõrd;
  9) 9 – kaldanoot;
  10) 10 – põhjanoot;
  11) 11 – veonoot;
  12) 12 – õngejada;
  13) 13 – tõstevõrk;
  14) 14 – agariku tragi;
  15) 15 – mõrd mõrrajadas;
  16) 16 – püüvõrk;
  17) 17 – pöörinoot;
  18) 18 – tindimõrd;
  19) 19 – jõemõrd;
  20) 20 – nakke- või raamvõrk või kaldavõrk silmasuurusega kuni 69 mm;
  21) 21 – nakke- või raamvõrk või kaldavõrk silmasuurusega 70–89 mm;
  22) 22 – nakke- või raamvõrk või avaveevõrk silmasuurusega 90–149 mm;
  23) 23 – nakke- või raamvõrk või avaveevõrk silmasuurusega vähemalt 150 mm.

  (8) Sumpa asetatud kala sumbast võtmisel märgitakse püügipäevikulehe veergu 5 „sump” koos sumba asukoha koordinaatidega.

  (9) Püügipäevikulehe veergu 6 kantakse püügile asetatud püügivahendite arv lõikes 7 nimetatud püügivahendi tüüpide kaupa, lõike 7 punktis 12 nimetatud püügivahendi puhul püügile asetatud kuni 100 konksuga püügivahendite arv ja punktis 15 nimetatud püügivahendi puhul püügile asetatud mõrdade arv. Veergu 6 kantud püügile asetatud püügivahendite arv peab olema võrdne kõigi püügile asetatud samaliigiliste püügivahendite arvuga.

  (10) Püügipäevikulehe veergudesse 8–16 „Kalakogused liikide kaupa” märgitakse hinnanguline kalasaagi kogus kilogrammides kala liikide ja püügivahendi tüüpide kaupa. Lõhe ja meriforelli puhul märgitakse samasse lahtrisse sulgudes ka püütud isendite arv. Kui püütud lõhel ja meriforellil on rasvauim ära lõigatud, märgitakse saagi kogust näitavast lahtrist järgmisesse lahtrisse lõigatud rasvauimega lõhe ja meriforelli isendite arv ning kogus kilogrammides. Veetaimede kogumise korral märgitakse kogutud veetaime liik ja kogus. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22–61), artiklis 15 sätestatud lossimiskohustusega kalaliikide puhul märgitakse saagi kogust näitavast lahtrist järgmisesse lahtrisse maale toodava alamõõdulise kala kogus ning lõhe puhul märgitakse samasse lahtrisse sulgudes ka alamõõduliste isendite arv. Sumpa asetatud kala sumbast võtmisel märgitakse veergudesse 8–16 hinnanguline kalasaagi kogus kilogrammides kalaliikide kaupa.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (11) [Kehtetu - RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (12) Püügipäevikulehe lahtrisse „Märkused” märgitakse andmed hukkunud lindude ja loomade kohta ning tehakse märge hülgekahjustuse kohta. Hukkunud lindude ja loomade kohta märgitakse nende leidmise kuupäev, püügivahendi liik, hukkunud linnu või looma liik ning hukkunud lindude või loomade arv. Kalapüügil põhjanoodaga Peipsi järvel märgitakse põhjanooda tõmmete koguarv. Püügivahendi kaotamise korral märgitakse lahtrisse kaotatud püügivahendi tüüp, püügivahendi kaotamise aeg, püügivahendi kaotamise koht ja püügivahendi tagasitoomiseks kasutusele võetud meetmed.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (13) Püügipäevikulehe veerud 1, 3, 5 ja 6 täidetakse viivitamata pärast maaletuleku kohta saabumist või enne püügivahendi nõudmist, kui püügivahendi nõudmine toimub sama püügi käigus enne sadamasse või maale saabumist. Kui püügivahend asetatakse sama püügireisi käigus uuesti püügile, kantakse püügipäevikulehe uuele reale andmed püügivahendi püügile asetamise kohta viivitamata pärast maaletuleku kohta saabumist.

  (14) Püügipäevikulehe veerg 4 „Lossimiskoht” ja veerud 8–16 „Kalakogused liikide kaupa” täidetakse enne kala maaletoomist või ümberlaadimist olenevalt sellest, kumb neist tegevustest toimub esimesena. Kui kalapüügil kalalaeva ei kasutatud, täidetakse need veerud viivitamata pärast maaletuleku kohta saabumist.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (15) Sama kalapüügiloa alusel mitme eriliigilise püügivahendiga püügi korral võib sama aruandekuu püügiandmed eriliigilise püügivahendiga püügi kohta esitada püügipäeviku erinevatel järjestikustel lehtedel.

§ 17.  Kalalaeva kalapüügipäeviku lehe täitmise nõuded kaluri kalapüügiloa alusel toimuva kalapüügi ja kala lossimise korral

  (1) Kui § 15 lõikes 2 sätestatud juhul esitatakse andmed kalapüügi kohta paberdokumendil lisas 6 esitatud vormi kohasel lehel, lähtutakse kalalaeva kalapüügipäeviku lehe täitmisel komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artiklist 33 ja X lisast, arvestades selles paragrahvis sätestatud erisusi.

  (2) Kalalaeva kalapüügipäeviku lehe lahtrisse 1 märgitakse laeva nimi ja lahtrisse 2 laeva pardatähis. Kui laeva nimi kattub laeva pardatähisega, siis märgitakse päevikusse ainult laeva pardatähis.

  (3) Kalalaeva kalapüügipäeviku lehe lahtrisse 3 „Kapteni nimi” märgitakse kalapüügiloale kantud ja vahetult kalapüügiga tegeleva kaluri nimi ja kontaktandmed.

  (4) Kalalaeva kalapüügipäeviku lehe ridadel „Väljumine”, „Saabumine” ja „Lossimine” märgitakse asjakohastes veergudes sadamast väljumise, saabumise või lossimise lõpetamise kuupäev ja kellaaeg ning sadama või lossimiskoha nimi.

  (5) Kalalaeva kalapüügipäeviku lehe veergu 11 „Kuupäev” märgitakse püügivahendi püügile asetamise või nõudmise kuupäev.

  (6) Kalalaeva kalapüügipäeviku lehe veergu 12 „Püügitoimingute arv” märgitakse püügile asetatud püügivahendite arv. Kui püügivahend asetatakse sama püügireisi käigus uuesti püügile, kantakse püügipäevikulehe uuele reale andmed püügivahendi püügile asetamise kohta, arvestades kõiki asjaomase loa alusel püügile jäävaid püügivahendeid.

  (61) Kui samal veealal räimepüügiks kastmõrraga või lestapüügiks põhjanoodaga on sama püügivahendi kasutamiseks antud mitu samal ajal kehtivat kaluri kalapüügiluba ja sama püügivahendit kasutatakse samal ajal mitme vähemalt 10-meetrise üldpikkusega kalalaevaga ning andmed esitatakse esimese kalapüügiloa alusel, siis täidetakse kalalaeva kalapüügipäevikulehe veerg 12 „Püügitoimingute arv” käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatu kohaselt. Järgmiste kaluri kalapüügilubade puhul märgitakse kalalaeva kalapüügipäevikulehe veergu 12 „Püügitoimingute arv” püügile asetatud püügivahendite arvuks 0.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (7) Kalalaeva kalapüügipäeviku lehe veergu „Püügivahendite püügile asetamise aeg” märgitakse püügivahendite püügile asetamise lõpetamise kellaaeg.

  (8) Kalalaeva kalapüügipäeviku lehe veergu „Püügivahendite nõudmise aeg” märgitakse püügivahendite nõudmise lõpetamise kellaaeg.

  (9) Kalalaeva kalapüügipäeviku lehe veergu „Püügivahendi kood (EST)” märgitakse § 16 lõikes 7 esitatud püügivahendi tüübi kood.

  (10) Kalalaeva kalapüügipäeviku lehe veergu „Püügisügavus” märgitakse püügikoha keskmine sügavus meetrites, kui see on nõutud Euroopa Liidu määrusega.

  (11) Kalalaeva kalapüügipäeviku lehe veergu „Väike püügiruut” märgitakse lisas 4 esitatud kaardil näidatud väike püügiruut küljepikkusega 10 minutit.

  (12) Kalalaeva kalapüügipäeviku lehe lahtrisse 8 „Püügivahend” märgitakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 XI lisas esitatud FAO kolmetäheline püügivahendi kood.

  (13) Kalalaeva kalapüügipäeviku lehe lahtrisse 9 „Võrgusilma suurus” märgitakse püügivahendi võrgusilma suurus millimeetrites. Kui püügile asetatakse samaliigilisi erineva silmasuurusega püügivahendeid, siis märgitakse nende võrgusilma suuruste vahemik. Lõkspüünise silmasuuruse märkimisel kasutatakse püügivahendi pära silmasuurust.

  (14) Kala asetamisel sumpa märgitakse märkuste lahtrisse sumba asukoht koos asukoha koordinaatidega, näidates ära sumpa asetatud ja sumbast võetud kalakogused liikide kaupa.

  (15) Püügivahendi kaotamise korral märgitakse märkuste lahtrisse kaotatud püügivahendi tüüp, püügivahendi kaotamise aeg, püügivahendi kaotamise koht ja püügivahendi tagasitoomiseks kasutusele võetud meetmed.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

§ 18.  Kaluri kalapüügiloa alusel toimunud kalapüügi ja lossimise kohta andmete elektroonilise esitamise nõuded

  (1) Enne püügi algust sisestatakse elektroonilisse keskkonda kalapüügiloa number, kõigi kalapüügil kasutatavate kalalaevade pardanumbrid ja kalapüügiloale kantud vahetult kalapüügiga tegeleva kaluri nimi. Kui andmed esitatakse kliendirakenduse vahendusel, sisestatakse lisaks nimetatud andmetele ka sadamast väljumise koht ja aeg.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (11) Kui kalapüügiks kasutatakse kastmõrda, põhjanoota või kalalaeva, mille üldpikkus on vähemalt 10 meetrit, sisestatakse elektroonilisse keskkonda lisaks lõike 1 esimeses lauses nimetatud andmetele ka sadamast väljumise koht ja aeg.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (2) Püügivahendi püügile asetamise kohta sisestatakse elektroonilisse keskkonda viivitamata pärast maaletuleku kohta saabumist järgmised andmed:
  1) püügivahendi püügile asetamise kuupäev;
  2) püügikoht § 16 lõike 5 kohaselt;
  3) püügile asetatud püügivahendi tüüp ja püügivahendite arv.

  (21) Paragrahvi 17 lõikes 61 sätestatud juhul sisestatakse elektroonilisse keskkonda lõike 2 punktides 1 ja 3 nimetatud püügivahendite arv ning punktides 7, 8 ja 9 nimetatud andmed üksnes esimese kalapüügiloa alusel.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (22) Erandina lõike 2 punktist 1 sisestatakse püügivahendi asukoha geograafilised koordinaadid kliendirakenduse vahendusel viivitamata pärast püügivahendi püügile asetamist, kui kalapüügiks kasutatakse kastmõrda või mõrda.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (3) Erandina lõikest 2 sisestatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artiklis 33 ja X lisas loetletud andmed elektroonilisse keskkonda enne sadamasse saabumist, kui kalapüügiks kasutatakse kastmõrda, põhjanoota või kalalaeva, mille üldpikkus on vähemalt 10 meetrit.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (4) Kliendirakenduse kasutamisel lõpetatakse püügireis viivitamata pärast lõikes 2 loetletud andmete sisestamist, täites raporti „Sadamasse saabumine”. Juhul kui kalapüügiks kasutatakse kastmõrda, põhjanoota või kalalaeva, mille üldpikkus on vähemalt 10 meetrit, ning püügireisil saadi saaki, lõpetatakse püügireis, täites raporti „Lossimine”.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (5) Püügivahendi tüüp sisestatakse § 16 lõikes 7 sätestatud püügivahendi nimetuse või koodina.

  (6) [Kehtetu - RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (7) Kaluri kalapüügiloa alusel toimuva kalapüügi kohta andmete elektroonilise esitamise korral võib andmed esitada iga kuu kohta hiljemalt aruandekuule järgneva kuu viiendaks päevaks, kui samal ajal peetakse kalapüügi kohta arvestust rannapüügipäeviku lehel §-s 16 sätestatud korras, välja arvatud § 15 lõikes 2 sätestatud juhul.

  (8) Kaluri kalapüügiloa alusel Läänemerel toimuva kalapüügi kohta andmete elektroonilise esitamise korral esitatakse andmed iga püügireisi kohta 48 tunni jooksul kala lossimisest arvates, kui kalapüügiks kasutatakse kastmõrda, põhjanoota või kalalaeva, mille üldpikkus on vähemalt 10 meetrit. Andmete esitaja peab kalapüügi ja lossimise üle arvestust ka kalalaeva kalapüügipäeviku lehel §-s 17 sätestatud korras.

  (9) Põllumajandus- ja Toiduamet väljastab rannapüügipäeviku isikule, kes soovib esitada andmeid lõikes 7 sätestatud korras. Rannapüügipäevik peab kalapüügil kaasas olema, kuid rannapüügipäeviku lehte Põllumajandus- ja Toiduametile ei esitata ning andmete arvestusel võetakse aluseks elektrooniliselt esitatud andmed.

  (10) Põllumajandus- ja Toiduamet väljastab kalalaeva kalapüügipäeviku isikule, kes soovib esitada andmeid lõikes 8 sätestatud korras. Kalalaeva kalapüügipäevik peab kalapüügil kaasas olema, kuid kalalaeva kalapüügipäeviku lehte Põllumajandus- ja Toiduametile ei esitata ning andmete arvestusel võetakse aluseks elektrooniliselt esitatud andmed.

  (11) Paberdokumendil kalapüügi ja lossimise arvestust ei peeta, kui kalapüügiloa omanik või tema esindaja esitab andmed kalapüügi ja lossimise kohta elektrooniliselt, välja arvatud lõikes 7 sätestatud juhul.
[RT I, 22.11.2017, 9 - jõust. 01.12.2017]

§ 19.  Andmete kinnitamine

  (1) Andmete esitaja kinnitab püügipäevikulehele kantud andmete õigsust oma allkirjaga.

  (2) Elektroonilisse keskkonda sisestatud andmete õigsust kinnitab kasutajaõiguse saanud isik. Andmed loetakse esitatuks andmete kinnitamisest arvates. Elektroonilisse keskkonda saab uue püügitegevuse kohta andmeid sisestada juhul, kui andmed varasema püügitegevuse kohta on kinnitatud.

§ 20.  Püügiandmete esitamine enne Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel toimuvalt kalapüügilt naasmist

  (1) Kaluri kalapüügiloa alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel toimuva kalapüügi kohta esitatakse Keskkonnaametile vähemalt üks tund enne püügilt sadamasse või randa saabumist järgmised andmed:
[RT I, 16.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  1) selle kalapüügiloa number, mille alusel püük toimus, ja andmeid edastava kaluri nimi;
  2) sadamasse või randa saabumise aeg ja täpne koht;
  3) püütud kala hinnanguline kogus kilogrammides liikide kaupa;
  4) laeva pardanumber, kui püügil kasutatakse laeva.

  (2) Lõikes 1 nimetatud andmed edastatakse Keskkonnaametile e-posti aadressil [email protected] või § 11 lõikes 1 nimetatud kliendirakenduse kaudu.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (3) Kui andmeid ei ole võimalik kirjalikult esitada, edastatakse lõikes 1 nimetatud andmed Häirekeskuse riigiinfo telefonil 1247 või +372 600 1247. Häirekeskus edastab telefoni teel saadud teated Keskkonnaametile.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (4) Andmetes märgitud kalakogus ei tohi laeva pardal või muus kala transportimiseks kasutatavas vahendis olevast ja maaletoodavast kalakogusest erineda rohkem kui kümme protsenti.

  (5) Kui püügikohast sadamasse või randa jõudmiseks kulub vähem kui üks tund, võib lõike 1 punktis 3 nimetatud andmed edastada pärast püüniste nõudmist, kuid hiljemalt 30 minutit enne sadamasse või randa saabumist. Andmed peavad sisaldama selle kalapüügiloa numbrit, mille alusel kalapüük toimus, ja andmeid edastava kaluri nime.

  (6) Kui kalapüügilt sadamasse või randa saabumine hilineb rohkem kui 15 minutit lõike 1 kohaselt märgitud kellaajast, täpsustab andmeid esitanud kalur sadamasse saabumise kellaaja lõikes 2 või 3 sätestatud viisil, edastades ka selle kalapüügiloa numbri, mille alusel kalapüük toimus, ja andmeid edastava kaluri nime.

§ 21.  Kaluri kalapüügiloa alusel toimuva kalapüügi korral püügile asetatud püügivahendi asukoha andmete esitamine

  Kalapüügiloa omanik või tema volitatud esindaja on kalapüügil kastmõrraga ja mõrraga kohustatud:
  1) jäädvustama kastmõrra ja mõrra püügile panekul kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil püügile asetatud kastmõrra ja mõrra asukoha geograafilised koordinaadid kohast, kus asub püügile asetatud püügivahendi kahe lipuga tähistus, – kraad ja minut täpsusega kolm kohta pärast koma;
  2) säilitama andmeid püügile asetatud kastmõrra ja mõrra asukoha geograafiliste koordinaatide kohta alates kastmõrra ja mõrra püügile asetamisest 6 kuu jooksul;
  3) esitama riiklikku järelevalvet teostava isiku nõudmisel viivitamata andmed püügile asetatud kastmõrra ja mõrra asukoha geograafiliste koordinaatide kohta.

5. peatükk Andmete esitamine kalalaeva kalapüügiloa alusel toimunud püügi kohta 

1. jagu Püügiandmete esitamise üldnõuded 

§ 22.  Kalalaeva kalapüügiloa alusel toimunud püügi kohta andmete esitamise viis

  (1) Andmed kalalaeva kalapüügiloa alusel toimunud püügi kohta esitatakse kliendirakenduse vahendusel, kui püügil kasutatakse kalalaeva, mille üldpikkus on vähemalt 12 meetrit.

  (2) Andmed kalalaeva kalapüügiloa alusel toimunud püügi kohta võib esitada kliendirakenduse vahendusel või paberdokumendil püügipäevikulehel, kui püügil kasutatakse kalalaeva, mille üldpikkus on alla 12 meetri.

§ 23.  Andmete elektroonilise esitamise kord

  (1) Kui andmed kalalaeva kalapüügiloa alusel toimunud kalapüügi kohta esitatakse elektrooniliselt, esitab loa omanik või tema esindaja nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artiklis 14 sätestatud andmed kliendirakenduse vahendusel komisjoni rakendusmääruse (EL) 404/2011 artikli 47 lõikes 1 sätestatud ajaks.

  (2) Kalalaeva kalapüügiloa alusel toimunud kalapüügi kohta elektrooniliselt esitatud andmete parandamisel lähtutakse komisjoni rakendusmääruse (EL) 404/2011 artikli 47 lõikes 2 sätestatust.

§ 24.  Andmete paberdokumendil esitamise vorm ja sagedus

  (1) Kalalaeva kalapüügiloa alusel toimunud kalapüügi kohta andmete paberdokumendil esitamise korral esitab loa omanik või tema esindaja need lisas 6 esitatud vormi kohasel kalalaeva kalapüügipäeviku lehel.

  (2) Kalalaeva kalapüügipäeviku täitmisel lähtutakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artiklis 33 ja X lisas sätestatust.

  (3) Kalalaeva kalapüügipäeviku täidetud originaalleht antakse üle või saadetakse tähtkirjaga Põllumajandus- ja Toiduametile komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artiklis 32 sätestatud tähtaja jooksul.

  (4) Kalalaeva kalapüügipäevik on A4-formaadis ning koosneb 50-st kaante vahele köidetud originaallehest, 50 eestikeelsest kopeerlehest ja 50 ingliskeelsest kopeerlehest, mis asetsevad vaheldumisi. Originaallehed on valget värvi, eestikeelsed kopeerlehed kollast värvi ja ingliskeelsed kopeerlehed roosat värvi.

§ 25.  Andmete esitamine paarispüügi puhul

  Paarispüügi puhul esitavad andmed püügi kohta mõlema kalalaeva kaptenid komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 X lisa kohaselt.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

§ 251.  Kaotatud püügivahend

  Püügivahendi kaotamise korral esitatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 48 lõikes 3 loetletud teave, sisestades nõutud andmed kliendirakendusse või püügipäevikusse.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

2. jagu Andmete esitamise nõuded Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (NAFO) reguleeritaval veealal toimuva kalapüügi korral 
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

§ 26.  Andmete esitamise erinõuded NAFO reguleeritaval veealal
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (1) Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleeritaval veealal (edaspidi NAFO reguleeritav veeala) toimuva kalapüügi kohta esitatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1224/2009 sätestatud kalapüügi, lossimise ja ümberlaadimise andmed kliendirakenduse vahendusel Põllumajandus- ja Toiduametile.

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele esitatakse NAFO reguleeritaval veealal toimuva püügi kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2019/833, millega kehtestatakse Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja rakendusmeetmed, muudetakse määrust (EL) 2016/1627 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2115/2005 ja (EÜ) nr 1386/2007 (ELT L 141, 28.05.2019, lk 141), artikli 25 lõikes 2 nimetatud andmed. Andmed esitatakse kliendirakenduse vahendusel Põllumajandus- ja Toiduametile.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (3) Lisaks lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmetele esitatakse NAFO reguleeritaval veealal toimuva püügi kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2019/833 artikli 25 lõikes 6 ja NAFO kalapüügieeskirjades nimetatud andmed elektrooniliselt Keskkonnaametile ning Põllumajandus- ja Toiduametile sama määruse artikli 25 lõikes 6 sätestatud tähtpäevaks.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2019/833 artiklis 38 nimetatud kalalaeva sadamasse sisenemise kohta esitatakse sama määruse artiklis 41 nimetatud eelteade.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

§ 27.  Toodangu registreerimine ja lastiplaan NAFO reguleeritaval veealal
[Kehtetu - RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

3. jagu Andmete esitamise nõuded Kirde-Atlandi Kalanduskomisjoni (NEAFC) reguleeritaval veealal toimuva kalapüügi korral 
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

§ 28.  Andmete esitamise erinõuded NEAFC reguleeritaval veealal
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (1) Kirde-Atlandi Kalanduskomisjoni reguleeritaval veealal (edaspidi NEAFC reguleeritav veeala) toimuva kalapüügi kohta esitatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1224/2009 sätestatud kalapüügi, lossimise ja ümberlaadimise andmed kliendirakenduse vahendusel Põllumajandus- ja Toiduametile.

  (2) NEAFC reguleeritaval veealal toimuva püügi kohta esitatakse lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 433/2012, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1236/2010, millega kehtestatakse Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem, üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 136, 25.05.2012, lk 41–93), artikli 4 lõikes 1 nimetatud andmed. Andmed esitatakse kliendirakenduse vahendusel Põllumajandus- ja Toiduametile.

  (3) Lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatud andmetele esitatakse NEAFC reguleeritaval veealal toimuva püügi kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1236/2010, millega kehtestatakse Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2791/1999 (ELT L 348, 31.12.2010, lk 17–33), artikli 9 lõikes 1 ning NEAFC kalapüügieeskirjades nimetatud andmed elektrooniliselt Keskkonnaametile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1236/2010 artiklis 9 sätestatud tähtpäevaks.
[RT I, 16.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1236/2010 artiklis 22 nimetatud kalalaeva sadamasse sisenemise kohta esitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1236/2010 artikli 24 lõikes 1 nimetatud eelteade.

§ 29.  Toodangu registreerimine ja lastiplaan NEAFC reguleeritaval veealal
[Kehtetu - RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

4. jagu Andmete esitamise nõuded Teravmägede püügipiirkonnas, kolmanda riigi vetes ja avamerel toimuva kalapüügi korral 
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

§ 30.  Andmete esitamise erinõuded Teravmägede püügipiirkonnas, kolmanda riigi vetes ja avamerel toimuva kalapüügi korral
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (1) Teravmägede püügipiirkonnas, kolmanda riigi vetes või avamerel toimuva kalapüügi kohta esitatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1224/2009 sätestatud kalapüügi, lossimise ja ümberlaadimise andmed kliendirakenduse vahendusel Põllumajandus- ja Toiduametile.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (2) Norra Kuningriigi nõutavad andmed Teravmägede püügipiirkonnas toimuva kalapüügi kohta esitatakse Norra Kuningriigile tema kehtestatud korras. Eelnimetatud andmed edastatakse ka Põllumajandus- ja Toiduametile.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (3) Andmed kolmanda riigi vetes toimuva kalapüügi kohta esitatakse sellele riigile tema kehtestatud korras. Eelnimetatud andmed edastatakse ka Põllumajandus- ja Toiduametile.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

6. peatükk Kalapüügiandmete esitamine lossimise ja ümberlaadimise kohta 

§ 31.  Lossimis- ja ümberlaadimisandmete esitaja ning andmete esitamise vorm

  (1) Andmed kala lossimise kohta esitab:
  1) selle kalalaeva kalapüügiloa omanik või tema esindaja, mille alusel lossitud kala püüti ja lossiti;
  2) selle kaluri kalapüügiloa omanik või tema esindaja, mille alusel kalapüüki teostati ja kala lossiti, kui kalapüügiks Läänemerel kasutati kastmõrda, põhjanoota või kalalaeva, mille üldpikkus on vähemalt 10 meetrit;
  3) kala lossinud laeva kapten juhul, kui laevalt lossitakse merel ümberlaadimise käigus vastu võetud kala või veetaimi, või kui tegu on teise riigi lipu all sõitva laevaga ja kala või veetaimi lossinud laeva kohta ei ole antud kalapüügiluba.

  (2) Andmed kala ümberlaadimise kohta esitab nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 21 lõikes 1 nimetatud kalalaeva kapten.

  (3) Andmed kala lossimise ja ümberlaadimise kohta esitatakse kliendirakenduse vahendusel, kui lossitud kala püüdmisel kasutati § 11 lõikes 2 või § 22 lõikes 1 nimetatud kalalaeva.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (4) Andmed kala lossimise ja ümberlaadimise kohta võib esitada kliendirakenduse vahendusel või paberdokumendil püügipäevikulehel, kui lossitud kala püüdmisel kasutati § 22 lõikes 2 nimetatud kalalaeva.

  (5) Kalalaeva kalapüügiloa alusel püütud kala lossimise kohta esitab loa omanik või tema esindaja nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artiklis 23 sätestatud andmed kliendirakenduse vahendusel nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 24 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul.

  (6) Kalalaeva kalapüügiloa alusel püütud kala ümberlaadimise kohta esitab kalalaeva kapten nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artiklis 21 sätestatud andmed kliendirakenduse vahendusel nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 22 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul.

  (7) Kui andmed kalalaeva kalapüügiloa alusel püütud kala lossimise ja ümberlaadimise kohta esitatakse paberdokumendil, esitab loa omanik, tema esindaja või kalalaeva kapten andmed lisas 6 esitatud vormi kohasel kalalaeva kalapüügipäeviku lehel.

  (8) Kalalaeva kalapüügipäeviku lossimis- ja ümberlaadimisandmete täitmisel lähtutakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artiklis 33 ja X lisas sätestatust. Püügipäeviku täidetud originaalleht antakse üle või saadetakse tähtkirjaga Põllumajandus- ja Toiduametile komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artiklis 32 sätestatud tähtaja jooksul.

  (9) Kala asetamisel sumpa märgitakse märkuste lahtrisse sumba asukoht koos asukoha koordinaatidega, näidates ära sumpa asetatud ja sumbast võetud kalakogused liikide kaupa.

  (10) Iga laeva kohta täidetakse vähemalt üks püügipäevikuleht.

§ 32.  Andmete esitamine teises riigis toimunud lossimise ja ümberlaadimise kohta

  (1) Kui kala lossitakse Eesti lipu all sõitvalt laevalt teise liikmesriigi sadamas, esitatakse andmed lossimise kohta nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 23 lõike 3 punktis b või artikli 24 lõikes 5 sätestatud korras.

  (2) Kui kala laaditakse ümber teise liikmesriigi sadamas, esitatakse andmed ümberlaadimise kohta nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 21 lõike 4 punktis b või artikli 22 lõikes 5 sätestatud korras.

  (3) Kui kala lossitakse või laaditakse ümber teise liikmesriigi sadamas ning andmed esitatakse paberdokumendil püügipäevikulehel, esitatakse lossimis- ja ümberlaadimisandmed komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artikli 32 lõikes 3 sätestatud korras.

  (4) Kui kala lossitakse või laaditakse ümber kolmanda riigi sadamas, vetes või avamerel, esitatakse lossimis- ja ümberlaadimisandmed komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artikli 32 lõigetes 4 ja 5 sätestatud korras.

§ 33.  Lossimis- ja ümberlaadimisandmete esitamine kolmanda riigi laeva puhul

  (1) Kui kolmanda riigi lipu all sõitvalt laevalt laaditakse kala ümber Eesti jurisdiktsiooni alla jääval veealal või kui kolmanda riigi lipu all sõitvalt laevalt lossitakse kala Eesti sadamas, esitab selle laeva kapten andmed lossimise ja ümberlaadimise kohta Põllumajandus- ja Toiduametile 48 tunni jooksul lossimise või ümberlaadimise lõpetamisest arvates.

  (2) Lossimis- ja ümberlaadimisandmed esitatakse lisas 6 esitatud kalalaeva kalapüügipäeviku vormile vastaval dokumendil.

§ 34.  Kala esitus- ja töötlemisviis

  (1) Lossimis- ja ümberlaadimisandmete esitamisel kasutatakse kala esitus- ja töötlemisviisi märkimiseks komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 I lisa tabelites 1 ja 2 nimetatud koode.

  (2) Säilitatud või töödeldud kala kaalu eluskaaluks ümberarvestamise korral kasutatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 XIII, XIV ja XV lisas nimetatud ümberarvestustegureid.

  (3) Piirkondliku kalandusorganisatsiooni või kolmanda riigi vetes püütud kala kaalu eluskaaluks ümberarvestamise korral kasutatakse selle piirkondliku kalandusorganisatsiooni või kolmanda riigi kehtestatud ümberarvestustegureid.

7. peatükk Andmete esitamine kala üleandmise ja veo kohta 

§ 35.  Andmed kala üleandmise kohta

  (1) Kalapüügiloa omanik, kelle kalandustoodete esmamüügi aastakäive on väiksem nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 66 lõikes 1 sätestatud piirmäärast, esitab andmed kala üleandmise kohta elektrooniliselt või paberdokumendil lisas 8 esitatud vormi kohasel üleandmisdeklaratsioonil.

  (2) Üleandmisdeklaratsiooni lehed on köidetud üleandmisdeklaratsioonide raamatusse. Üleandmisdeklaratsioonide raamatus on 50 originaallehte ja 100 kopeerlehte. Originaallehed on valget värvi ning kopeerlehed kollast ja roosat värvi. Kollane kopeerleht antakse üleandjale ja roosa kopeerleht jääb vastuvõtjale.

  (3) Üleandmisdeklaratsiooni originaalleht antakse üle või saadetakse tähtkirjaga Põllumajandus- ja Toiduametile nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 66 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul.

  (4) Kalapüügiloa omanik, kelle kalandustoodete esmamüügi aastakäive on vähemalt sama suur kui nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 67 lõikes 1 sätestatud piirmäär, esitab lisas 8 nimetatud andmed kala üleandmise kohta elektrooniliselt. Andmed kala üleandmise kohta esitatakse elektrooniliselt vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 67 lõikes 1 sätestatule.

  (5) Kalakogus, mille kohta esitatakse üks elektrooniline teade või paberdokumendil üleandmisdeklaratsioon, loetakse üheks partiiks nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 58 tähenduses.

  (6) Kui ühe püügireisi käigus püütud kala müüakse füüsilisele isikule oma tarbeks nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 58 lõikes 8 sätestatud väärtust ületavas summas, koostatakse partii moodustamiseks enne kala müümist lossitud kala kohta üleandmisdeklaratsioon. Kui väikeses koguses müüdava kala väärtus ei ületa nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 58 lõikes 8 sätestatud piirmäära, siis selle koguse müügiks eraldi partiid ei moodustata.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (7) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 58 lõike 5 punktis a nimetatud partii identifitseerimisnumbriks loetakse:
  1) andmete elektroonilise esitamise korral elektroonilise teate unikaalne number;
  2) andmete paberdokumendil esitamise korral üleandmisdeklaratsioonide raamatu number koos üleandmisdeklaratsiooni numbriga.

  (8) Üleandmisdeklaratsioonil esitatakse andmed ühe kalapüügiloa alusel ühe püügireisi käigus püütud ja maale toodud kalakoguse üleandmise kohta.

§ 36.  Kala üleandmise andmete esitamise nõuded

  (1) Kala omanikuna märgitakse selle kalapüügiloa omanik, mille alusel üleantav kala püüti.

  (2) Olenevalt sellest, millise loa alusel on üleantav kala püütud, märgitakse lahtrisse „Kaluri kalapüügiluba” või „Kalalaeva kalapüügiluba” kalapüügiloa number.

  (3) Lahtrid „Lossinud laeva nimi ja pardanumber” ning „Laeva kapten” täidetakse, kui üleantava kala püügiks kasutati kalalaeva. Lahtrisse „Laeva kapten” märgitakse kalalaeva kalapüügiloa alusel toimunud kalapüügi puhul kalalaeva kapteni nimi ning kaluri kalapüügiloa alusel toimunud kalapüügi puhul kalapüügiloale kantud ja vahetult kalapüüki teostanud kaluri nimi.

  (4) Lahter „Kalur” täidetakse, kui kalapüük toimus kaluri kalapüügiloa alusel. Lahtrisse märgitakse kalapüügiloale kantud ja vahetult kalapüüki teostanud kaluri nimi.

  (5) Lahtrid „Suuruskategooria” ja „Värskuskategooria” täidetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2406/96 kohaselt, milles sätestatakse teatavate kalandustoodete ühised turustusnormid (ELT L 334, 23.12.1996, lk 1–15).

  (6) Kala üleandmise andmete esitamisel kasutatakse kala esitus- ja töötlemisviisi märkimiseks komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 I lisa tabelites 1 ja 2 nimetatud koode.

  (7) Lahtrisse „Otstarve” märgitakse, kas üleantavat kala kasutatakse toidutoormena või tööstuslikuks otstarbeks. „Tööstuslik otstarve” märgitakse lahtrisse kala kohta, mida kasutatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks.

  (8) Lahter „Isendite arv” täidetakse lõhe ja meriforelli puhul.

  (9) Lahtrisse „Kogus (kg)” märgitakse kalandustoodete kaalutud kogus.

  (10) Lahtrisse „Püügivahend” märgitakse püügivahend Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000 (ELT L 354, 28.12.2013, lk 1–21), III lisas märgitud koodina.

  (11) Lahtrisse „Üleandmise koht” märgitakse kala ladustamiskoha aadress.

  (12) Kalapartii püügi koht märgitakse järgmiselt:
  1) Läänemerel – lisas 2 esitatud kaardil näidatud alarajoonide tasemel;
  2) siseveekogul – veekogu nimetusena;
  3) merel, välja arvatud Läänemerel – vähemalt FAO rajooni alajaotuse tasemel.

  (13) Kalapartii püügi kuupäevaks märgitakse kuupäev, mis on sama selle kala püüdmise kuupäevaga, mille kohta on esitatud püügiandmed.

  (14) Kui kala üleandmise eest vastutav isik esitab kala üleandmisdeklaratsiooni andmed elektrooniliselt, siis Põllumajandus- ja Toiduametile kala üleandmisdeklaratsioone paberdokumendil ei esitata.

  (15) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustusega kalaliikide puhul märgitakse lahtrisse „Suurusklass”, kas üleantav kala on mõõduline või alamõõduline.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (16) Lahtrisse „Dokumendi või püügireisi nr” märgitakse püügireisi number juhul, kui üleantava kala kohta esitati püügiandmed kliendirakenduse vahendusel. Kui üleantava kala kohta esitati püügi- või veoandmed paberdokumendil, märgitakse sellesse lahtrisse veodokumendi number, või kui üleantava kala kohta ei ole veodokumenti vormistatud, märgitakse sellesse lahtrisse rannapüügipäeviku või kalalaeva püügipäeviku raamatu number ja asjakohase lehe number.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

§ 37.  Andmete esitamine kala veo kohta

  (1) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 68 lõikes 1 sätestatud juhul esitatakse Põllumajandus- ja Toiduametile sama artikli lõikes 5 nimetatud andmed ja selle kalapüügiloa number, mille alusel on veetav kala püütud või veetav veetaim kogutud. Kala veo kohta esitatav dokument peab sisaldama lisas 9 nimetatud andmeid.

  (2) Lõikes 1 nimetatud andmed antakse üle või saadetakse tähtkirjaga või e-posti teel Põllumajandus- ja Toiduametile nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 68 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul.

  (3) Veodokumenti ei pea esitama nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 68 lõigetes 6 ja 8 sätestatud juhul.

  (4) Kui andmed kala veo kohta esitatakse Põllumajandus- ja Toiduametile elektrooniliselt selleks ettenähtud elektroonilise keskkonna veebilehel, siis neid paberdokumendil ei esitata.

  (5) Kaluri kalapüügiloa alusel kalapüügil ja merel alla 10-meetrise üldpikkusega kalalaeva kasutamise korral asendab veodokumenti kaluri kalapüügiluba koos rannapüügipäeviku või kalalaeva kalapüügipäeviku lehega, kuhu on märgitud kala hinnangulised või kaalutud kogused.

8. peatükk Andmete esitamine kala esmakokkuostu kohta 

§ 38.  Andmed kala esmakokkuostu kohta

  (1) Kala esmakokkuostja, kelle kalandustoodete esmamüügi aastakäive on väiksem kui nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 62 lõikes 1 sätestatud piirmäär, esitab andmed kala esmamüügi kohta elektrooniliselt või paberdokumendil lisas 7 esitatud vormi kohasel kala esmakokkuostukviitungil.

  (2) Kala esmakokkuostukviitung on A4-formaadis. Esmakokkuostukviitungid on köidetud esmakokkuostukviitungite raamatusse. Esmakokkuostukviitungite raamatus on 50 originaallehte ja 100 kopeerlehte. Originaallehed on valget värvi ning kopeerlehed kollast ja roosat värvi. Kollane kopeerleht antakse müüjale ja roosa kopeerleht jääb ostjale.

  (3) Esmakokkuostukviitungite raamatu originaalleht antakse üle või saadetakse tähtkirjaga Põllumajandus- ja Toiduametile nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 62 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul.

  (4) Kala esmakokkuostja, kelle kalandustoodete esmamüügi aastakäive on vähemalt sama suur kui nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 63 lõikes 1 sätestatud piirmäär, esitab lisas 7 nimetatud andmed kala esmakokkuostu kohta elektrooniliselt nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 63 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul.

  (5) Kalakogus, mille kohta esitatakse üks elektrooniline teade või paberdokumendil esmakokkuostukviitung, loetakse üheks partiiks nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 58 tähenduses.

  (6) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 58 lõike 5 punktis a nimetatud partii identifitseerimisnumbriks loetakse:
  1) andmete elektroonilise esitamise korral elektroonilise teate unikaalne number;
  2) andmete paberdokumendil esitamise korral esmakokkuostukviitungite raamatu number koos esmakokkuostukviitungi numbriga.

  (7) Kui kala esmakokkuostukviitungil esitatakse andmed mitme kalapüügiloa alusel või mitme püügireisi vältel püütud kala ostu kohta, siis märgitakse kviitungile ostetud kala kogused iga püügireisi ja püügiloa kaupa.

§ 39.  Kala esmakokkuostu andmete esitamise nõuded

  (1) Müüjana märgitakse selle kalapüügiloa omanik, mille alusel on müüdav kala püütud.

  (2) Lahtrisse „Ostja” kantakse selle isiku andmed, kes ostis kala kalapüügiluba omavalt isikult.

  (3) Lahtrisse „Edasimüük” märgitakse ostjana isik, kes ostab kala esmakokkuostjalt või järgmiselt kala ostnud isikult. Ostja nime alla märgitakse ostetud kalakogus juhul, kui ei osteta esmakokkuostu andmetes märgitud kalakogust tervikuna.

  (4) Olenevalt sellest, millise loa alusel on müüdav kala püütud, märgitakse lahtrisse „kaluri kalapüügiluba / kalalaeva kalapüügiluba” kaluri kalapüügiloa või kalalaeva kalapüügiloa number.

  (5) Lahter „Lossinud laeva nimi ja pardanumber” täidetakse, kui müüdava kala püüdmiseks kasutati kalalaeva. Lahtrisse „Laeva kapten” märgitakse kalalaeva kalapüügiloa alusel toimunud kalapüügi puhul kalalaeva kapteni nimi ning kaluri kalapüügiloa alusel toimunud kalapüügi puhul kalapüügiloale kantud ja vahetult kalapüüki teostanud kaluri nimi.

  (6) Lahter „Kalur” täidetakse, kui kalapüük toimus kaluri kalapüügiloa alusel. Lahtrisse märgitakse loale kantud ja kalapüüki vahetult teostanud kaluri nimi.

  (7) Lahtrid „Suuruskategooria” ja „Värskuskategooria” täidetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2406/96 kohaselt.

  (8) Kala esmakokkuostu andmete esitamisel kasutatakse kala esitus- ja töötlemisviisi märkimiseks komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 I lisa tabelites 1 ja 2 nimetatud koode.

  (9) Lahtrisse „Otstarve” märgitakse, kas üleantavat kala kasutatakse toidutoormena või tööstuslikuks otstarbeks. „Tööstuslik otstarve” märgitakse lahtrisse kala kohta, mida kasutatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks.

  (10) Lahter „Isendite arv” täidetakse lõhe ja meriforelli puhul.

  (11) Lahtrisse „Kogus (kg)” märgitakse kalandustoodete kaalutud kogus.

  (12) Lahtrisse „Püügivahend” märgitakse püügivahend Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 III lisas märgitud koodina.

  (13) Lahtrisse „Dokumendi või püügireisi nr” märgitakse püügireisi number juhul, kui ostetava kala kohta esitati püügiandmed kliendirakenduse vahendusel. Kui ostetava kala kohta esitati püügiandmed, veoandmed või üleandmise andmed paberdokumendil, märgitakse sellesse lahtrisse üleandmisdeklaratsiooni raamatu ja asjakohase lehe number ning veodokumendi number, või kui ostetava kala kohta ei ole üleandmisdeklaratsiooni või veodokumenti vormistatud, märgitakse sellesse lahtrisse rannapüügipäeviku või kalalaeva püügipäeviku raamatu number ja asjakohase lehe number.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (14) Kalapartii püügi koht märgitakse järgmiselt:
  1) Läänemerel – lisas 2 esitatud kaardil näidatud alarajoonide tasemel;
  2) siseveekogul – veekogu nimetusena;
  3) merel, välja arvatud Läänemerel – vähemalt FAO rajooni (alarajooni) tasemel.

  (15) Kui enne kala esmakokkuostu vormistati sama kala kohta üleandmisdeklaratsioon või veodokument, märgitakse esmakokkuostukviitungile viited asjaomastele dokumentidele.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (16) Kui andmed kala esmakokkuostu kohta esitatakse Põllumajandus- ja Toiduametile elektrooniliselt, siis esmakokkuostukviitungeid paberdokumendil ei esitata.

  (17) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustusega kalaliikide puhul märgitakse lahtrisse „Suurusklass”, kas üleantav kala on mõõduline või alamõõduline.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

9. peatükk Andmete ristkontroll 

§ 40.  Andmete õigsuse hindamine

  (1) Andmete õigsuse hindamisel võetakse arvesse kõik selle kalakogusega tehtud toimingud ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/2403, milles käsitletakse välispüügilaevastike jätkusuutlikku majandamist ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1006/2008 (ELT L 347, 28.12.2017, lk 81‒104), artikli 30 kohaselt saadud andmed.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (2) Kui püütud kalakogust on lossitud või ümber laaditud mitme partiina, võetakse arvesse kõigi lossimiste ja ümberlaadimiste andmed.

  (3) Kui lossitud kalakoguse kohta on täidetud üks või mitu veodokumenti, võetakse arvesse kõik selle lossitud koguse kohta täidetud lossimisdeklaratsioonid, püügipäevikulehed ja veodokumendid.

  (4) Kui lossitud kalakoguse kohta on täidetud üks või mitu üleandmisdeklaratsiooni, võetakse arvesse kõik selle lossitud või üleantud koguse kohta täidetud lossimisdeklaratsioonid, püügipäevikulehed, veodokumendid ja üleandmisdeklaratsioonid.

  (5) Kui lossitud kalakoguse kohta on täidetud üks või mitu esmakokkuostukviitungit, võetakse arvesse kõik selle lossitud või müüdud koguse kohta täidetud lossimisdeklaratsioonid, püügipäevikulehed, veodokumendid, üleandmisdeklaratsioonid ja esmakokkuostukviitungid.

  (6) Lõikeid 3, 4 ja 5 kohaldatakse ka andmete elektroonilise esitamise korral.

  (7) [Kehtetu - RT I, 22.11.2017, 9 - jõust. 01.01.2018]

§ 41.  Andmete lubatav erinevus

  (1) Püütud kala kohta enne kalakoguse kaalumist esitatavad andmed võivad kaalutud kalakogusest erineda kuni kümme protsenti järgmistel juhtudel:
  1) nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 14 lõikes 3 ja artikli 21 lõikes 3 sätestatud juhul, kui merel kala püüdmiseks kasutatakse kalalaeva, mille üldpikkus on vähemalt 10 meetrit;
  2) selliste kalaliikide püügi korral, mille väljapüügimahtu on piiratud kalapüügiseaduse § 45 ning § 47 lõigete 1 ja 2 või Euroopa Liidu määruste alusel.

  (2) Püütud kala kohta enne kalakoguse kaalumist esitatavad andmed võivad kaalutud kalakogusest erineda kuni 20 protsenti järgmistel juhtudel:
  1) lõikes 1 nimetamata juhul;
  2) lõike 1 punktis 2 sätestatud kalaliikide püügi korral, kui püügil kasutatakse alla 70-millimeetrise silmasuurusega nakkevõrku merel ja kuni 80-millimeetrise silmasuurusega nakkevõrku Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel;
  3) ahvenapüügil Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 1. aprillist kuni 31. maini.

  (3) Lõike 2 punkti 2 ei kohaldata, kui merel kala püüdmiseks kasutatakse kalalaeva, mille üldpikkus on vähemalt 10 meetrit.

10. peatükk Rakendussätted 

§ 42.  Rakendussätted
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

  (1) Enne 2016. aastat trükitud kalalaeva kalapüügipäeviku vormil võib kalapüügi- ja lossimisandmeid esitada kuni 31. detsembrini 2017. a.

  (2) Enne 2021. aasta 1. septembrit trükitud rannapüügipäeviku, üleandmisdeklaratsiooni, esmakokkuostukviitungi ja veodokumendi vormil võib andmeid esitada juhul, kui sellele on märgitud arusaadaval kujul kõik selles määruses nõutud andmed.
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

§ 43.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Kirde-Atlandi püügiruudud

Lisa 2 Läänemeri, ICESi alarajoonid

Lisa 3 Läänemeri, ICESi statistilised ruudud

Lisa 4 Läänemeri, väikesed püügiruudud

Lisa 5 Rannapüügipäevik
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

Lisa 6 Euroopa Liidu kalalaeva kalapüügipäevik

Lisa 7 Kala esmakokkuostukviitung
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

Lisa 8 Kala üleandmisdeklaratsioon
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

Lisa 9 Kala veodokument
[RT I, 17.08.2021, 3 - jõust. 20.08.2021]

Lisa 10 Kalasaaduste kaalumine sadamas
[Kehtetu - RT I, 22.11.2017, 9 - jõust. 01.01.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json