Teksti suurus:

Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri põhimäärus

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2024, 35

Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri põhimäärus

Vastu võetud 27.12.2017 nr 72
RT I, 28.12.2017, 90
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.04.2018RT I, 17.04.2018, 120.04.2018, rakendatakse 15. aprillist 2018. a, osaliselt jõustub 01.07.2018.
05.03.2019RT I, 12.03.2019, 4115.03.2019
25.01.2022RT I, 29.01.2022, 801.02.2022
09.08.2022RT I, 17.08.2022, 120.08.2022, osaliselt 01.09.2022, 01.01.2023 ja 01.02.2023
23.03.2023RT I, 29.03.2023, 2301.04.2023
11.05.2023RT I, 16.05.2023, 319.05.2023
26.06.2024RT I, 28.06.2024, 3301.07.2024

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 141 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister

  (1) Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister (edaspidi register) on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu avaliku teabe seaduse tähenduses.

  (2) Registri ingliskeelne nimetus on Social Services and Benefits Registry.

§ 2.   Registri pidamise eesmärk

  Registri pidamise eesmärgid on:
  1) sotsiaalteenuste ja -toetuste ning muu abi osutamise menetlemine ja dokumenteerimine;
  2) juhtumikorralduse põhimõttel tehtava sotsiaaltöö toimingute läbiviimine ja dokumenteerimine;
  3) lapsendamise ja eestkoste korraldamine ja dokumenteerimine;
  4) sotsiaalhoolekandealase teabe ja statistika kogumine.

§ 3.   Registri pidamise viis ja ülesehitus

  (1) Registrisse kantavaid andmeid töödeldakse elektroonselt.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

  (2) Registri alusandmed võivad olla elektroonsed või paberil. Paberil alusdokumentide andmed kantakse registrisse elektroonselt.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

  (3) Registri koosseisu kuulub analüütikarakendus (andmeladu).

  (4) Register on liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga.

§ 4.   Registrisse kantud andmete kaitse

  (1) Registri turvaklass on K2T2S2.

  (2) Registri turbeaste on keskmine (M).

2. peatükk Registri vastutav ja volitatud töötleja 

§ 5.   Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Sotsiaalkindlustusamet.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

  (2) Registri volitatud töötlejad on:
  1) Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus;
  2) kohaliku omavalitsuse üksus;
  3) sotsiaalteenuse osutaja.
  4) [kehtetu - RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

§ 6.   Vastutava töötleja ülesanded

  Vastutav töötleja:
  1) juhib registri pidamist, andes volitatud töötlejatele selleks vajalikke juhiseid ja korraldusi;
  2) kehtestab registriandmetele juurdepääsu ja registriandmete töötlemise korra ning tagab andmete töötlemise ainult selleks määratud isikutele;
  3) vastutab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise ja enda poolt registrisse kantud andmete õigsuse eest;
  4) korraldab koostöös Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega registri e-teenuste loomist ja elektroonset andmevahetust riigi infosüsteemi teiste andmekogudega;
  5) koostab arendusvajaduste lähteülesanded koostöös volitatud töötlejatega ning osaleb registri muudatuste testimisel;
  6) võtab andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutusele registri turvanõuetele vastavad organisatsioonilised ja füüsilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
  7) teavitab Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskust teenust puudutavatest intsidentidest;
  8) tagab koostöös Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega kasutajatoe toimimise ning juhendab ja koolitab registri kasutajaid;
  9) koordineerib registrit puudutava info avalikustamist;
  10) teeb järelevalvet registri pidamise üle ning täidab muid vastutava töötleja õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

§ 7.   Volitatud töötleja ülesanded

  (1) Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus volitatud töötlejana:
  1) teeb või hangib kooskõlastatult vastutava töötlejaga registri pidamiseks vajalikud analüüsi- ja arendustööd ning tööde testimise;
  2) osaleb arendustööde lähteülesannete koostamisel ning korraldab ja teeb registri muudatuste testimist;
  3) rakendab andmete turvalisuse tagamiseks andmekogu turvanõuetele vastavaid turvameetmeid;
  4) tagab registri pidamise, haldamise ja majutamise õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt;
  5) tagab teenust puudutavate intsidentide käsitlemise;
  6) tagab koostöös vastutava töötlejaga teabe edastamise ja statistiliste väljavõtete tegemise õigustatud isikutele;
  7) korraldab andmete ja registri säilimise vastavalt kehtestatud nõuetele ja varukoopiate tegemise ning säilitustähtaja möödumisel andmete hävitamise;
  8) teavitab registriandmete töötlemisel avastatud rikkumisest kohe vastutavat töötlejat ning võtab viivitamata tarvitusele kõik vajalikud abinõud rikkumise lõpetamiseks;
  9) teeb registri vastutavale töötlejale ettepanekuid registri arendamiseks.

  (2) Kohaliku omavalitsuse üksus ja sotsiaalteenuse osutaja volitatud töötlejana:
  1) vastutab isikuandmete töötlemise nõuete ja vastutava töötleja antud suuniste täitmise ning enda poolt registrisse sisestatud andmete õigsuse eest;
  2) võtab andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutusele registri turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
  3) tagab andmete töötlemise volitatud töötleja juures ainult selleks määratud isikutele tööülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses ning lõpetab juurdepääsu registriandmetele hiljemalt teenistussuhte või töölepingu lõppemise päevale järgneval tööpäeval;
  4) teavitab registriandmetes vea avastamise korral viivitamata vastutavat töötlejat, välja arvatud juhul, kui on võimalik viga iseseisvalt kõrvaldada või kui avastatud viga on ebaoluline;
  5) menetleb isikute avaldusi registriandmete ühekordseks väljastamiseks ja peab arvestust andmete väljastamise üle lähtuvalt andmetest, millele volitatud töötlejal on juurdepääs;
  6) teavitab registriandmete töötlemisel avastatud rikkumisest kohe vastutavat töötlejat ning võtab viivitamata tarvitusele kõik vajalikud abinõud rikkumise lõpetamiseks;
  7) teeb registri vastutavale töötlejale ettepanekuid registri arendamiseks.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

3. peatükk Registri andmekoosseis 

§ 8.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse lähtuvalt osutatava abi eesmärgist järgmised andmed § 5 lõike 2 punktides 2–4 nimetatud volitatud töötleja poole abi saamiseks pöördunud isiku kohta või isiku kohta, kellele on abi osutatud:
  1) isikuandmed;
  2) elu- ja viibimiskoha andmed ning kontaktandmed;
[RT I, 17.08.2022, 1 - jõust. 20.08.2022]
  3) erivajaduse, puude ja töövõime andmed;
  4) sotsiaalse seisundi, ravikindlustuse, haridustaseme ja hariduse omandamise andmed;
  5) eestkoste andmed;
  6) sotsiaalhoolekande seaduse § 26 lõikes 2 ja § 4513 lõikes 1 nimetatud isikute andmed;
  7) sotsiaalhoolekande seaduses nimetatud muude isikute andmed;
  8) hindamiste andmed;
  9) sotsiaalhoolekande seaduse §-s 9 nimetatud juhtumiplaani andmed;
  10) isikule makstud toetuste andmed;
  11) teenust saama suunamise otsuste andmed;
  12) isikule osutatud teenuste andmed;
  121) toiduabi andmed;
[RT I, 29.01.2022, 8 - jõust. 01.02.2022]
  13) sissetulekute andmed toimetulekutoetuse taotlemise korral;
  14) [RT I, 28.12.2017, 90 - kehtis kuni 30.04.2018]
  15) eluaseme ja eluasemekulude andmed toimetulekutoetuse taotlemise korral;
  16) alla 18-aastase isiku vanema hooldusõiguse, perest eraldamise ja paigutamise andmed;
  17) välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse kohaselt vastu võetud rahvusvahelist kaitset taotleva ja rahvusvahelise kaitse saanud isiku kohta sotsiaalhoolekande seaduse § 1421 lõikes 2 nimetatud andmed;
[RT I, 17.08.2022, 1 - jõust. 20.08.2022]
  18) rahvusvahelise kaitse saanud isiku või perekonna eest välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 73 lõike 5 punktides 1 ja 3 nimetatud kulude katmise andmed.
[RT I, 17.08.2022, 1 - jõust. 20.08.2022]

  (11) Registrisse kantakse sotsiaalhoolekande seaduse § 151 lõikes 4 sätestatud andmetöötluse tulemusel tekkinud andmed:
  1) isikukood;
  2) isiku ees- ja perekonnanimi;
  3) isiku kontaktandmed;
  4) alaealise isiku eestkostja või lapsevanema nimi ja kontaktandmed;
  5) isiku viimase omandatud tasemehariduse või viimase katkestatud tasemehariduse andmed;
  6) isiku viimase töötamise andmed.
[RT I, 17.04.2018, 1 - jõust. 20.04.2018, rakendatakse 15. aprillist 2018. a.]

  (12) Kui kohalik omavalitsus on sotsiaalhoolekande seaduse § 151 lõikes 5 nimetatud isikut abistanud või nõustanud või talle teenust osutanud, kantakse registrisse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3, 9, 11 ja 12 nimetatud andmed.
[RT I, 17.04.2018, 1 - jõust. 20.04.2018, rakendatakse 15. aprillist 2018. a.]

  (13) Registrisse ei kanta sotsiaalhoolekande seaduse § 151 lõike 4 alusel töödeldud isikute andmeid, kes ei vasta sama paragrahvi lõike 2 kõikidele tingimustele.
[RT I, 17.04.2018, 1 - jõust. 20.04.2018, rakendatakse 15. aprillist 2018. a.]

  (14) Registrisse kantakse lastekaitseseaduse § 271 lõikes 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 152 lõikes 5 nimetatud andmed.
[RT I, 17.08.2022, 1 - jõust. 01.02.2023]

  (2) Registrisse kantakse järgmised andmed lapsendamise sooviavalduse esitanud isiku kohta:
  1) lõike 1 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) rahvuse ja usulise kuuluvuse andmed;
  3) perre soovitava lapse andmed;
  4) eluaseme andmed, sealhulgas andmed perekonnaseaduse § 158 lõikes 4 sätestatud elamistingimuste sobilikkuse kohta lapse kasvatamiseks;
  5) perekonnaseaduse § 158 lõike 3 alusel kehtestatud sotsiaalministri määruses sätestatud pereuuringu andmed;
  6) perekonnaseaduse § 158 lõikes 5 sätestatud koolituse läbimise andmed;
  7) otsus lapsendajaks sobivuse kohta.

  (3) Registrisse kantakse järgmised andmed hoolduspere sooviavalduse esitanud isiku ja tema pereliikmete kohta:
  1) lõike 1 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) rahvuse ja usulise kuuluvuse andmed;
  3) perre soovitava lapse andmed;
  4) peres hooldamisel olevate laste andmed;
  5) pereliikme seos hoolduspere vanemaga;
  6) eluaseme ja elamistingimuste andmed, sealhulgas sotsiaalhoolekande seaduse § 456 lõike 5 alusel kehtestatud sotsiaalkaitseministri määruses sätestatud andmed elamistingimuste sobivuse kohta lapse kasvatamiseks;
  7) sotsiaalhoolekande seaduse § 456 lõike 5 alusel kehtestatud määruses sätestatud pereuuringu andmed;
  8) sotsiaalhoolekande seaduse § 4513 lõike 5 alusel kehtestatud määruses sätestatud koolituse läbimise andmed;
  9) kinnitus eluaseme sotsiaalhoolekande seaduse § 4512 lõike 1 punktis 6 nimetatud nõuetele vastavuse kohta;
  10) sotsiaalhoolekande seaduse § 4513 lõigetes 1–4 loetletud nõuetele vastavust kinnitavad andmed;
  11) hinnang ja otsus hoolduspere sobivuse kohta.

  (4) Registrisse kantakse järgmised andmed peres hooldamisel olevate laste kohta:
  1) lõike 1 punktides 1, 3 ja 5 nimetatud andmed;
  2) lapse peres viibimise aeg;
  3) lapse hooldusperesse paigutanud kohaliku omavalitsuse üksuse andmed.

  (5) Registrisse kantakse järgmised andmed kohaliku omavalitsuse üksuse poolt matuse korraldamise kulude katmiseks makstava toetuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatava matuse kohta:
  1) toetuse taotleja isikuandmed;
  2) surnud isiku isikuandmed;
  3) toetuse väljamakse andmed;
  4) toetuse kulu suurus;
  5) kohaliku omavalitsuse üksuse andmed, kui matust korraldab kohaliku omavalitsuse üksus.

  (51) Registrisse kantakse järgmised andmed riikliku perelepitusteenuse seaduse alusel osutatava perelepitusteenuse kohta:
  1) perelepitusteenuse taotleja ja teise poole isiku-, elukoha- ja kontaktandmed;
  2) selle lapse isiku-, elukoha- ja kontaktandmed, kelle elukorralduslikes küsimustes vaidlust lahendatakse;
  3) perelepitusteenuse raames läbiviidava lepitusmenetluse üldandmed;
  4) perelepitusteenuse raames läbiviidava lepitusmenetlusega seotud toimingute andmed;
  5) perelepitusteenuse raames läbiviidava lepitusmenetlusega seotud dokumentide andmed;
  6) perelepitusteenuse osutamisega seotud andmed.
[RT I, 17.08.2022, 1 - jõust. 01.09.2022]

  (6) Registrisse kantakse järgmised andmed menetluste kohta:
  1) taotluste, avalduste ja pöördumiste ning menetluse üldandmed;
  2) haldusmenetluse (toimingute) andmed;
  3) menetlusega seotud dokumentide andmed.

  (61) Registrisse kantakse ohvriabi seaduse § 7 lõikes 4 nimetatud andmed ja andmed ohvriabi vabatahtlike kohta.
[RT I, 29.03.2023, 23 - jõust. 01.04.2023]

  (7) Registrisse kantakse järgmised andmed andmete töötleja ning sotsiaalteenuse ja -toetuse kohta:
[RT I, 29.01.2022, 8 - jõust. 01.02.2022]
  1) kohaliku omavalitsuse üksuse, sotsiaalteenuse osutaja ja Sotsiaalkindlustusameti puhul asutuse üldandmed ja registri kasutajate andmed;
  2) kohaliku omavalitsuse üksuse ja Sotsiaalkindlustusmeti makstavate toetuste (sealhulgas arvestusaluste) ja osutatavate teenuste andmed;
  3) sotsiaalteenuse osutaja osutatavate teenuste andmed;
  4) kohaliku omavalitsuse üksuse, sotsiaalteenuse osutaja ja Sotsiaalkindlustusameti arveldusdokumentide andmed.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

  (8) Lõigetes 1–7 nimetatud andmete täpne loetelu kehtestatakse põhimääruse lisas.

§ 9.   Registri pidamist ja järelevalvet abistavad andmed

  Registrisse andmete kandmise ja tehtud päringute kohta säilitatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) kande või päringu teinud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) kande või päringu liik;
  3) kande või päringu objekt;
  4) kande või päringu tegemise kuupäev ja kellaaeg.

§ 10.   Registriandmete õiguslik tähendus

  (1) Registrisse kantud andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

  (2) Seaduses sätestatud juhtudel on registrisse kantud andmetel õiguslik tähendus.

4. peatükk Andmete registrisse kandmine 

§ 11.   Andmeandjad

  Registrisse esitavad andmeid:
  1) abi vajav isik;
  2) lapsendada sooviv isik;
  3) isik, kes avaldab soovi saada hoolduspereks;
  4) Sotsiaalkindlustusamet, kohaliku omavalitsuse üksus ja sotsiaalteenuse osutaja;
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]
  5) õigusaktis sätestatud muu isik või asutus.

§ 12.   Registrisse andmete kandmise alusdokumendid

  (1) Andmed kantakse registrisse andmeandjate esitatud alusdokumentides olevate andmete ja isiku ütluste põhjal ning riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu teistest andmekogudest.

  (2) Registrisse andmete kandmise ja registris andmete muutmise alusdokumendid on:
  1) isiku pöördumine, avaldus või taotlus abi saamiseks;
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]
  2) lapsendamise ja hoolduspere sooviavaldus;
  3) teistest andmekogudest saadavad andmed;
  4) isiku esitatud avaldus andmete muutmise või täpsustamise kohta;
  5) muud õigusaktides sätestatud dokumendid ja andmed.

  (3) Sotsiaalhoolekande seaduse §-s 151 sätestatud eesmärgi täitmiseks esitab kohaliku omavalitsuse üksus Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusele taotluse. Taotlus sisaldab sotsiaalhoolekande seaduse § 151 lõikes 6 sätestatud eesmärgil tegutsema asumise kinnitust ja nende kasutajate nimekirja, kes asuvad sotsiaalhoolekande seaduse §-s 151 sätestatud ülesannet täitma. Kasutajate nimekirja võib kohaliku omavalitsuse üksus muuta enne järgmise taotluse esitamise tähtaega.
[RT I, 17.04.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

  (4) Lõikes 3 nimetatud taotlus esitatakse enne iga andmepäringu teostamist 1. märtsiks või 1. oktoobriks. Andmepäring käivitatakse vastavalt 15. märtsil või 15. oktoobril.
[RT I, 17.04.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

  (5) Sotsiaalhoolekande seaduse § 152 lõikes 1 sätestatud eesmärgi täitmiseks esitab kohaliku omavalitsuse üksus Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusele taotluse. Taotlus sisaldab sotsiaalhoolekande seaduse § 152 lõikes 6 sätestatud eesmärgil tegutsema asumise kinnitust.
[RT I, 17.08.2022, 1 - jõust. 01.02.2023]

§ 13.   Andmevahetus teiste andmekogudega

  Register kasutab andmeallikana järgmiste andmekogude andmeid:
  1) Eesti rahvastikuregistrist on õigus saada järgmisi salvestatavaid andmeid: isiku üldandmed ning elu- ja viibimiskoha andmed, vanema hooldusõiguse, eestkoste ja seoste andmed. Esitlusinfona on õigus saada dokumentide andmeid;
[RT I, 17.08.2022, 1 - jõust. 20.08.2022]
  2) sotsiaalkaitse infosüsteemist on õigus saada järgmisi salvestatavaid andmeid: isiku kontaktandmed, puude ja töövõimetuse andmed ning isikule makstavate toetuste, hüvitiste ja pensionide andmed. Esitlusinfona on õigus saada erihoolekandeteenuse saamise ja rehabilitatsiooniplaani olemasolu andmeid;
[RT I, 17.08.2022, 1 - jõust. 20.08.2022]
  3) töötukassa andmekogust on õigus saada järgmisi salvestatavaid andmeid: makstavate toetuste ja hüvitiste andmed, töövõime hindamise otsuse ja makstava töövõimetoetuse andmed. Esitlusinfona on õigus saada töötuna arvel oleku ja tegevuskava andmeid;
[RT I, 28.06.2024, 33 - jõust. 01.07.2024]
  4) [kehtetu - RT I, 28.06.2024, 33 - jõust. 01.07.2024]
  5) Tervisekassa andmekogust on õigus saada esitlusinfona isiku ravikindlustatuse andmeid ja perearsti kontaktandmeid;
[RT I, 16.05.2023, 3 - jõust. 19.05.2023]
  6) maksukohustuslaste registrist on õigus saada salvestatavaid maksustatavate tulude andmeid;
  7) Eesti hariduse infosüsteemist on õigus saada järgmisi salvestatavaid andmeid: isiku hariduse, õppimise ja õpilaskodu kasutamise andmed. Esitlusinfona on õigus saada koolikohustuse mittetäitmise, osutatavate tugiteenuste ja makstavate stipendiumide andmeid;
  8) karistusregistrist on õigus saada esitlusinfona karistuste andmeid;
  9) kinnipeetavate, vahistatute, arestialuste ja kriminaalhooldusaluste andmekogust (vangiregister) on õigus saada esitlusinfona vahi all oleku ja täitmisele pööratud vabadusekaotuse kandmise aja ja esmase paigutuse (vahi all, täitmisel) andmeid;
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]
  10) kinnistusraamatust on õigus saada esitlusinfona isikule kuuluva kinnisvara andmeid;
  11) liiklusregistrist on õigus saada esitlusinfona isikule kuuluvate sõidukite andmeid;
  12) aadressiandmete süsteemi andmeid kasutatakse isiku struktureeritud aadressiandmete esitamiseks;
  13) töötamise registrist on õigus saada töötamise andmeid;
[RT I, 17.04.2018, 1 - jõust. 20.04.2018, rakendatakse 15. aprillist 2018. a.]
  14) äriregistrist on õigus saada äriühingu juhatuse liikmeks ja füüsilisest isikust ettevõtjaks olemise andmeid;
[RT I, 17.04.2018, 1 - jõust. 20.04.2018, rakendatakse 15. aprillist 2018. a.]
  15) kaitseväekohustuslaste registrist on õigus saada asendus- või kaitseväeteenistuses viibimise andmeid;
[RT I, 17.04.2018, 1 - jõust. 20.04.2018, rakendatakse 15. aprillist 2018. a.]
  16) infosüsteemist POLIS on õigus saada ohvriabi seaduse § 7 lõikes 4 nimetatud andmeid abivajavate isikute kohta.
[RT I, 29.03.2023, 23 - jõust. 01.04.2023]

§ 14.   Andmete registrisse kandmise kord

  (1) Sotsiaalkindlustusamet ja kohaliku omavalitsuse üksus kannavad registrisse isiku esitatud andmed ning muud põhimääruses nimetatud andmed, mida ei kanna registrisse Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus ja sotsiaalteenuse osutaja või mida ei kanta registrisse automaatselt riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu muudest andmekogudest.

  (2) Sotsiaalteenuse osutaja kannab registrisse § 8 lõike 1 punktis 12 ja 121 nimetatud andmed, § 8 lõike 7 punktis 1 nimetatud registri kasutajate andmed ning § 8 lõike 7 punktides 3 ja 4 nimetatud andmed.
[RT I, 29.01.2022, 8 - jõust. 01.02.2022]

  (21) Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutaja kannab registrisse § 8 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud andmed ning isikule teenuse osutamise lõpetamise kuupäeva.
[RT I, 17.08.2022, 1 - jõust. 20.08.2022]

  (3) Paragrahvi 8 lõikes 11 nimetatud andmed tekivad registrisse sotsiaalhoolekande seaduse § 151 lõikes 4 sätestatud andmetöötluse tulemusel.

  (31) Paragrahvi 8 lõikes 14 nimetatud andmed tekivad registrisse lastekaitseseaduse § 271 lõikes 1 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 152 lõikes 5 sätestatud andmetöötluse tulemusel.
[RT I, 17.08.2022, 1 - jõust. 01.02.2023]

  (4) Kohaliku omavalitsuse üksus kannab registrisse § 8 lõikes 12 nimetatud andmed.

  (5) Sotsiaalkindlustusamet kannab registrisse § 8 lõigetes 2, 3 ja 51 nimetatud andmed.
[RT I, 17.08.2022, 1 - jõust. 01.09.2022]

  (6) Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus kannab registri volitatud töötleja ülesannete täitmise raames registrisse § 8 lõike 7 punktis 1 nimetatud asutuse üldandmed ja vajaduse korral registri kasutajate andmed ning § 8 lõike 7 punktis 2 nimetatud riiklikult kehtestatud toetuste arvestusaluste andmed.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

§ 15.   Andmete registrisse kandmise tähtaeg

  (1) Sotsiaalkindlustusamet, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus, kohaliku omavalitsuse üksus ja sotsiaalteenuse osutaja kannavad § 8 lõike 7 punktis 2 nimetatud toetuste arvestusaluste andmed registrisse hiljemalt vastava arvestusaluse aluseks oleva õigusakti jõustumise päevale eelneval päeval.

  (2) Sotsiaalkindlustusamet ja kohaliku omavalitsuse üksus kannavad § 8 lõigetes 1–6 nimetatud andmed registrisse viie tööpäeva jooksul pärast andmete saamist.

  (3) Sotsiaalteenuse osutaja kannab andmed teenuse osutamise kohta registrisse hiljemalt teenuse osutamise kuule järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

  (4) Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutaja kannab § 14 lõikes 21 nimetatud andmed registrisse 14 kalendripäeva jooksul teenuse osutamise alustamisest või lõpetamisest.
[RT I, 17.08.2022, 1 - jõust. 20.08.2022]

§ 16.   Registrisse kantud andmete õigsuse ja tervikluse tagamine

  (1) Andmeandja on kohustatud registrisse esitama tõesed andmed ning ta vastutab enda esitatud andmete õigsuse ja tervikluse eest.

  (2) Vastutav või volitatud töötleja teeb järelepärimisi andmeandjatele, kui tal on tekkinud kahtlus esitatud andmete õigsuses ja tervikluses.

  (3) Registrisse andmete kandmisel tekkinud vea ilmnemisel parandab vea leidnud volitatud töötleja leitud vea viie tööpäeva jooksul.

5. peatükk Registriandmetele juurdepääs ja andmete väljastamine 

§ 17.   Juurdepääs registriandmetele

  (1) Register on piiratud juurdepääsuga ja registriandmed on ette nähtud ainult ametialaseks kasutamiseks registri eesmärgis sätestatud ülesannete täitmisel.

  (2) Andmete töötlejatel on juurdepääs nende isikute isikuandmetele, kes on konkreetse töötleja poole pöördunud, kellele on abi osutatud või kes on teenust saama suunatud.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

  (3) Lõikes 2 sätestatud juhul on sotsiaalteenuse osutajal registris olevatele isikuandmetele juurdepääsu õigus § 8 lõike 1 punktides 1, 2, 11 ja 12 nimetatud andmete ulatuses.

  (4) Sotsiaalkindlustusametil on juurdepääs registriandmetele sotsiaalhoolekande seaduses, lastekaitseseaduses ja ohvriabi seaduses sätestatud järelevalve tegemiseks.
[RT I, 29.03.2023, 23 - jõust. 01.04.2023]

  (5) Andmesubjektil, kelle § 8 lõikes 51 nimetatud andmeid registris töödeldakse, on nendele andmetele juurdepääs isiku tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali kaudu.
[RT I, 17.08.2022, 1 - jõust. 01.09.2022]

§ 18.   Andmete väljastamine

  (1) Registrist väljastatakse andmeid:
  1) otsejuurdepääsuna infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu;
  2) andmepäringuna taotluse alusel.

  (2) Seaduse, välislepingu, Euroopa Liidu Nõukogu või Euroopa Komisjoni otsekohalduva õigusaktiga ettenähtud ülesannete täitmiseks väljastatakse registrist andmeid regulaarselt teise andmekogusse või teisele asutusele andmevahetuse kokkuleppe alusel. Kokkuleppes lepitakse kokku väljastatavate andmete koosseis ja õiguslik alus ning andmete väljastamise tingimused, kord ja viis.

  (3) Andmeid, mille saamiseks on isikul või asutusel õigus, väljastab volitatud töötleja, kelle poole isik või asutus pöördub, kui volitatud töötlejal on vastavatele andmetele juurdepääs tagatud.

  (4) Andmeid väljastav volitatud töötleja peab arvestust andmete väljastamise aja, väljastatud andmete koosseisu, andmesaaja, andmete väljastamise õigusliku aluse ja andmete väljastamise viisi üle.

6. peatükk Registriandmete säilitamine 

§ 19.   Registri logide ja alusandmete säilitamine
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

  (1) Registrisse kantud menetluste logisid säilitatakse viis aastat pärast menetluse lõppkuupäeva.

  (2) Sotsiaalhoolekande seaduse § 151 lõike 4 alusel registrisse kantud andmete logisid säilitatakse registris isikute 27-aastaseks saamiseni.

  (21) Lastekaitseseaduse § 271 lõikes 2 nimetatud andmete logisid säilitatakse registris isiku täisealiseks saamiseni ja sotsiaalhoolekande seaduse § 152 lõikes 5 nimetatud andmete logisid säilitatakse registris isiku puude raskusastme kestuse lõpuni.
[RT I, 17.08.2022, 1 - jõust. 01.02.2023]

  (3) Registrisse kantud lapsendamise ja hoolduspere sooviavalduste menetlusega seotud logisid säilitatakse viis aastat pärast menetluse lõppkuupäeva.

  (4) Registrisse kantud alusandmeid säilitatakse kümme aastat.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

7. peatükk Järelevalve registri pidamise üle, registri pidamise finantseerimine ja lõpetamine 
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

§ 20.   Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle tehakse õigusaktides sätestatud korras.

  (2) Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusel on oma pädevuse ulatuses õigus kontrollida §-des 7, 17 ja 18 kehtestatud tingimuste täitmist töötlejate poolt, nõuda registriandmete või päringuvõimaluste väärkasutamise korral töötlejalt kasutaja registrile juurdepääsu piiramist, peatamist või lõpetamist ning teha ettepanekuid vastutavale töötlejale avastatud rikkumises süüdi olevate isikute väljaselgitamiseks ja vastutusele võtmiseks.

  (3) Registri vastutaval töötlejal on õigus teha volitatud töötlejale ettekirjutusi registri pidamisel ja andmete töötlemisel tehtavate toimingute kooskõlla viimiseks õigusaktidega ja vastutava töötleja antud suunistega.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

§ 201.   Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist ning hooldus- ja arendustöid rahastatakse riigieelarvest vastutavale ja volitatud töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

§ 202.   Registri pidamise lõpetamine

  (1) Registri pidamise lõpetamise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

  (2) Registri pidamise lõpetamisel otsustatakse registriandmete üleandmine teise andmekogusse või riiklikku arhiivi või andmete hävitamine ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

8. peatükk Registri likvideerimine 
[Kehtetu - RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

§ 21.   Registri likvideerimise kord
[Kehtetu - RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

9. peatükk Rakendussäte 

§ 22.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

  (2) Määruse § 8 lõike 1 punkt 14 kehtib kuni 30. aprillini 2018. a.

Lisa Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse kantavate andmete loetelu
[RT I, 16.05.2023, 3 - jõust. 19.05.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json