Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2022. a määruse nr 42 „Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine seoses Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi agressiooniga Ukrainas” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.08.2022
Avaldamismärge:RT I, 17.08.2022, 12

Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2022. a määruse nr 42 „Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine seoses Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi agressiooniga Ukrainas” muutmine

Vastu võetud 15.08.2022 nr 76

Määrus kehtestatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 27 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2022. a määruses nr 42 „Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine seoses Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi agressiooniga Ukrainas” muutmine

Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2022. a määruses nr 42 „Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine seoses Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi agressiooniga Ukrainas” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Määrusega kehtestatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 3 lõikes 1 ja §-s 4 nimetatud eesmärkide toetamiseks Vabariigi Valitsuse sanktsioonina piirang Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi kodanikele Eestisse sisenemise eesmärgil välispiiri ületamiseks, viisa andmiseks, lühiajaliseks Eestis töötamiseks ning tähtajalise elamisloa andmiseks töötamise, õppimise või ettevõtluse eesmärgil.”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 sissejuhatavast lauseosast jäetakse välja sõnad „Venemaa Föderatsiooni ja”;

3) paragrahvi 2 lõike 11 sissejuhatavast lauseosast jäetakse välja sõnad „viisat või”;

4) paragrahvi 2 lõike 11 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 2 lõiget 11 täiendatakse punktidega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„3) § 118 punktis 4 nimetatud tähtajaline elamisluba töötamiseks;
4) § 118 punktis 5 nimetatud tähtajaline elamisluba ettevõtluseks.”;

6) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 12 ja 13 järgmises sõnastuses:

„(12) Määrust kohaldatakse kõigile Venemaa Föderatsiooni kodanikele, kes taotlevad viisat.

(13) Määrust kohaldatakse kõigile Venemaa Föderatsiooni kodanikele, kellel on kehtiv Eesti antud viisa ja kes soovivad Eestisse siseneda turismi või ärireisi eesmärgil, osalemiseks Eestis toimuval spordivõistlusel või kultuuriüritusel.”;

7) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„(6) Määrust ei kohaldata Venemaa Föderatsiooni kodanikele, kes taotlevad viisat ja:
1) külastavad Eestis elavat Eesti kodanikust või Eesti pikaajalist elamisluba omavast isikust otsejoones alanejat või ülenejat sugulast või abikaasat;
2) külastavad Eestis elavat Eesti kodanikku või Eesti pikaajalist elamisluba omavat isikut, kellega kasvatatakse ühist alaealist last;
3) on Eestis asuva diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajad või nende pereliikmed;
4) on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliikmed ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev isikud;
5) on Euroopa Liidu õiguse alusel vaba liikumise õigust omav isikud või
6) kelle Eestisse saabumine on vajalik humaansetel kaalutlustel.

(7) Määrust ei kohaldata Venemaa Föderatsiooni kodanikele, kes taotlevad õppimiseks antud tähtajalise elamisloa pikendamist ühekordselt kuni ühe aasta võrra.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 18. augustil 2022. aastal.

Kaja Kallas
Peaminister

Urmas Reinsalu
Välisminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json