Teksti suurus:

Euroopa Liidu õigusaktide loetelu kehtestamine, mille puhul rakendatakse tarbijate kollektiivseid huve kahjustava piiriülese tegevuse lõpetamist ja selleks pädevate asutuste nimetamine

Euroopa Liidu õigusaktide loetelu kehtestamine, mille puhul rakendatakse tarbijate kollektiivseid huve kahjustava piiriülese tegevuse lõpetamist ja selleks pädevate asutuste nimetamine - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.08.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 17.08.2022, 13

Euroopa Liidu õigusaktide loetelu kehtestamine, mille puhul rakendatakse tarbijate kollektiivseid huve kahjustava piiriülese tegevuse lõpetamist ja selleks pädevate asutuste nimetamine1
[RT I, 17.08.2022, 6 - jõust. 20.08.2022]

Vastu võetud 04.02.2016 nr 11
RT I, 05.02.2016, 4
jõustumine 01.03.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.02.2019RT I, 19.02.2019, 122.02.2019
12.08.2022RT I, 17.08.2022, 620.08.2022

Määrus kehtestatakse tarbijakaitseseaduse § 66 lõigete 2 ja 4 alusel.

§ 1.   Kohaldamisala

  Määrust kohaldatakse, kui:
  1) Euroopa Liidu liikmesriigis, välja arvatud Eestis, tegutseva kaupleja tegevus on vastuolus käesoleva määruse §-s 2 nimetatud Euroopa Liidu õigusaktide sätetega sellistena, nagu need on kehtestatud selle liikmesriigi õigusaktides ning rikkumise tagajärg, mis kahjustab tarbijate kollektiivseid huve, ilmneb Eestis;
[RT I, 17.08.2022, 6 - jõust. 20.08.2022]
  2) Eestis tegutseva kaupleja tegevus on vastuolus käesoleva määruse §-s 2 nimetatud Euroopa Liidu õigusaktide sätetega sellistena, nagu need on kehtestatud Eesti õigusaktides, ning rikkumise tagajärg, mis kahjustab tarbijate kollektiivseid huve, ilmneb teises liikmesriigis.
[RT I, 17.08.2022, 6 - jõust. 20.08.2022]

§ 2.   Euroopa Liidu õigusaktide loetelu
[RT I, 17.08.2022, 6 - jõust. 20.08.2022]

  Käesoleva määruse §-s 1 nimetatud Euroopa Liidu õigusaktid on:
[RT I, 17.08.2022, 6 - jõust. 20.08.2022]
  1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ELT L 149, 11.06.2005, lk 22–39);
  2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ (ELT L 304, 22.11.2011, lk 64–88);
  3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/48/EÜ, mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ (ELT L 133, 22.05.2008, lk 66–92);
  4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv): artiklid 19–26 (ELT L 95, 15.04.2010, lk 1–24);
  5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/2302, mis käsitleb pakettreise ja seotud reisikorraldusteenuseid ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EL ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ (ELT L 326, 11.12.2015, lk 1–33);
[RT I, 17.08.2022, 6 - jõust. 20.08.2022]
  6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta: artiklid 86–100 (EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67–128);
  7) Nõukogu direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT L 95, 21.04.1993, lk 29–34);
  8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/122/EÜ tarbijate kaitse kohta seoses osaajalise kasutamise õiguse, pikaajalise puhkusetoote, edasimüügi ja vahetuslepingute teatavate aspektidega (ELT L 33, 03.02.2009, lk 10–30);
  9) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/771 kaupade müügilepingute teatavate aspektide kohta, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2394 ja direktiivi 2009/22/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/44/EÜ (ELT L 136, 22.5.2019, lk 28–50);
[RT I, 17.08.2022, 6 - jõust. 20.08.2022]
  10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (EÜT L 178, 17.07.2000, lk 1–16);
  11) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/65/EÜ, milles käsitletakse tarbijale suunatud finantsteenuste kaugturustust ja millega muudetakse direktiivi 90/619/EMÜ ja direktiive 97/7/EÜ ja 98/27/EÜ (EÜT L 271, 09.10.2002, lk 16–24);
  12) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (ELT L 376, 27.12.2006, lk 36–68);
  13) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/11/EL tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (ELT L 165, 18.06.2013, lk 63–79): artikkel 13;
[RT I, 17.08.2022, 6 - jõust. 20.08.2022]
  14) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise määrus) (ELT L 165, 18.6.2013, lk 1–12): artikkel 14;
[RT I, 17.08.2022, 6 - jõust. 20.08.2022]
  15) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/302, mis käsitleb siseturul toimuvat põhjendamatut asukohapõhist tõkestust ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 2006/2004 ja (EL) 2017/2394 ning direktiivi 2009/22/EÜ (ELT L 60, 2.03.2018, lk 1–15);
[RT I, 17.08.2022, 6 - jõust. 20.08.2022]
  16) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/770 digisisu üleandmise ja digiteenuse osutamise lepingute teatavate aspektide kohta (ELT L 136, 22.05.2019, lk 1–27).
[RT I, 17.08.2022, 6 - jõust. 20.08.2022]

§ 3.   Pädevad asutused rikkumise lõpetamise algatamiseks

  (1) Paragrahvis 2 nimetatud Euroopa Liidu õigusaktide rikkumise lõpetamise algatamiseks on pädev asutus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, välja arvatud § 2 punktis 6 nimetatud õigusakt, mille rikkumise algatamiseks on pädev Ravimiamet.
[RT I, 17.08.2022, 6 - jõust. 20.08.2022]

  (2) [Kehtetu - RT I, 17.08.2022, 6 - jõust. 20.08.2022]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud pädevatest asutustest teavitatakse Euroopa Komisjoni.
[RT I, 17.08.2022, 6 - jõust. 20.08.2022]

  (4) Euroopa Liidu Teatajas avaldatud Euroopa Komisjoni teatises, mis käsitleb üksusi, kellel on hagemisõigus vastavalt direktiivi 2009/22/EÜ artiklile 2, loetletud liikmesriikide pädevatel asutustel ja organisatsioonidel on õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti või kohtu poole taotlusega Eestis tegutseva kaupleja sellise tegevuse lõpetamiseks, mis on vastuolus käesoleva määruse §-s 2 nimetatud Euroopa Liidu õigusaktide sätetega sellistena, nagu need on kehtestatud Eesti õigusaktides ning mis kahjustab selle liikmesriigi tarbijate kollektiivseid huve.
[RT I, 17.08.2022, 6 - jõust. 20.08.2022]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2016. aasta 1. märtsil.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/22/EÜ tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta (ELT L 110, 01.05.2009, 30–37), muudetud direktiiviga 2013/11/EL (ELT L 165, 18.06.2013, lk 63–79), määrusega (EL) nr 524/2013 (ELT L 165, 18.06.2013, lk 1–12), määrusega (EL) nr 2018/302 (ELT L 60, 2.03.2018, lk 1–15), direktiiviga (EL) 2019/771 (ELT L 136, 22.05.2019, lk 28–48) ja direktiiviga (EL) 2019/770 (ELT L 136, 22.05.2019, lk 1–27).
[RT I, 17.08.2022, 6 - jõust. 20.08.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json