Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.09.2014
Avaldamismärge:RT I, 17.09.2014, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” muutmine

Vastu võetud 10.09.2014 nr 73

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 63 lõigete 3 ja 6, § 73 lõike 11, § 80 lõike 3 ning § 83 lõike 5 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. juuni 2011. a määruses nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 1 ja 2 koodi 110 nõuded muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Nõuded: 1) laste turvaseade (häll, iste, ekraan, rihm, rakend, istmetugi jms) peab vastama direktiivi 77/541/EMÜ või E-reegli nr 129 või vähemalt E-reegli nr 44 03 paranduste seeria nõuetele;
2) sõidukisse paigaldatud lapse turvaseade võib olla:
a) integreeritud, mis koosneb rihmade kombinatsioonist või painduvatest seadistest, kinnituslukust, reguleerimise seadisest, kinnitusdetailidest või täiendavast istmest või löögikaitsekilbist ning on kinnitatavad integreeritud rihma või rihmade abil;
b) mitteintegreeritud, mis võib koosneda osalisest turvasüsteemist, mis moodustab lapse täieliku turvasüsteemi, kui seda kasutatakse koos täiskasvanute jaoks ettenähtud turvavööga, mis ümbritseb lapse keha või hoiab paigal seadme, millesse laps on asetatud;
3) direktiivi 77/541/EMÜ ja E-reegli nr 44 kohast laste turvaseadet võib kasutada järgneva liigituse alusel:
a) 0 rühm: lapsed kaaluga alla 10 kg;
b) 0+ rühm : lapsed kaaluga alla 13 kg;
c) I rühm: lapsed kaaluga 9–18 kg;
d) II rühm: lapsed kaaluga 15–25 kg;
e) III rühm: lapsed kaaluga 22–36 kg;
4) lapse turvaseade peab olema sõidukisse paigaldatud vastavalt turvaseadme valmistaja poolt ette nähtud paigaldusteabele. Lapse turvaseadet ei tohi paigaldada sõidukisse, milles turveseadme kasutamine ei ole turvaseadme valmistaja poolt ette nähtud.”;

2) lisa 1 koodi 301 nõuded muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Nõuded: 1) sõiduki juhtimisseadmed peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule ja olema töökorras. Alates 1. jaanuarist 1994. a esmaregistreeritud M, N ja O kategooria sõiduki juhtimisseadmed peavad vastama E-reegli nr 79 või direktiivi 70/311/EMÜ nõuetele. Juhtimisseadmed peavad pöörduma sujuvalt, ilma kinnijäämisteta ja vibratsioonita. Juhtimisseadmete osadel ei tohi olla pragusid, jääkdeformatsioone ega muid vigastusi. Juhtimisseadmete omavoliline ümberehitus on keelatud. Juhtimisseadmete ümberehitust võivad teostada ainult sõiduki valmistaja või tema ametlik esindaja;
2) neljateljelistel mootorsõidukitel peab lisaks esimesele juhtteljele olema juhitav veel vähemalt üks kolmest ülejäänud teljest;
3) M ja N kategooria sõidukitel on lubatud lisaks põhirooliseadmele rooli abiseade (ASE). Kui rooli abiseade on sõidukile paigaldatud, peab see olema töökorras;
4) täielikult pneumaatilise või täielikult hüdraulilise või täielikult elektrilise rooliajamiga juhtimisseadmed on keelatud, välja arvatud O kategooria sõidukil, millel on lubatud täielikult hüdraulilise rooliajamiga juhtimisseade.”;

3) lisa 6 tabel (E-reeglite nimekiri) muudetakse ja tabeli lõppu lisatakse järgmised read:

R127

17.11.2012

Jalakäijate ohutus

R128

17.11.2012

LED valgusallikad

R129

09.07.2013

Laste turvaseadmed

R130

09.07.2013

Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatusseade

R131

09.07.2013

Hädapidurdussüsteem

R132

17.06.2014

Järelpaigaldatavad heitmepüüdurid

R133

17.06.2014

Mootorsõiduki osade korduvkasutus, materjalide ringlussevõetavus ja taaskasutatavus

4) lisa 7 tabel (Direktiivide ja määruste nimekiri) muudetakse ja tabeli lõppu lisatakse järgmised read:

Määrus (EL) nr 459/2012

04.06.2012

Väikeste sõiduautode ja kommertsveokite heitmed (Euro 3)

Määrus (EL) nr 630/2012

03.08.2012

Vesiniku ja vesiniku ja maagaasi segude kütusel töötavad mootorsõidukid

Määrus (EL) nr 1229/2012

10.01.2013

Direktiivi 2007/46/EÜ muudatus

Määrus (EL) nr 1230/2012

10.01.2013

M, N ja O kategooria sõidukite massid ja mõõtmed

Määrus (EL) nr 143/2013

12.03.2013

CO2 heitkoguste määramine mitmeastmelise tüübikinnitusega sõidukite puhul

Määrus (EL) nr 168/2013

22.03.2013

2-, 3- ja 4-rattaliste sõidukite kinnituse ja turujärelevalve koht

Määrus (EL) nr 171/2013

19.03.2013

Väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmed ning nende sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavus

Määrus (EL) nr 195/2013

01.07.2013

Väikeste sõiduautode ja kommertsveokite CO2 heite vähendamise uuendusliku kasutamise tehnoloogia

Direktiiv 2013/15/EL

01.07.2013

Horvaatia ühinemine

Direktiiv 2013/60/EL

29.12.2013

2- ja 3-rattaliste mootorsõidukite tüübikinnitus

Määrus (EL) nr 3/2014

30.01.2014

2- ja 3-rattaliste mootorsõidukite tüübikinnitus ja kasutusohutusnõuded

Määrus (EL) nr 44/2014

17.02.2014

2- ja 3-rattaliste mootorsõidukite konstruktsioon ja üldine tüübikinnitus

Määrus (EL) nr 133/2014

10.03.2014

Mootorsõidukite heitmete piirväärtused

Määrus (EL) nr 134/2014

13.03.2014

Mootorsõidukite keskkonnamõju ja mootori võimsus

Määrus (EL) nr 136/2014

05.03.2014

Väikeste sõiduautode ja kommertssõidukite heitmed (Euro 5 ja Euro 6) ning raskeveokite heitmed (Euro VI)

Määrus (EL) nr 214/2014

27.03.2014

Direktiivi 2007/46/EÜ muudatus

Komisjoni rakendusdirektiiv 2014/37/EL

20.03.2014

Turvavööde ja turvasüsteemide kasutamine

Direktiiv 2014/45/EL

19.05.2014

Tehnonõuetele vastavuse kontroll

Määrus (EL) nr 540/2014

16.06.2014

M ja N kategooria sõidukite müra

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json