Teksti suurus:

Haldusleping nr 1.9-1/171 liikluskindlustuse seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2014
Avaldamismärge:RT I, 17.09.2014, 14

Haldusleping nr 1.9-1/171 liikluskindlustuse seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks

Vastu võetud 01.09.2014

Käesolev haldusleping on sõlmitud 2014. aasta 1. septembril Tallinnas.

Eesti Vabariik Rahandusministeeriumi kaudu, registrikood 70000272, Suur-Ameerika 1, Tallinn 15006, Eesti Vabariik, keda esindab minister Jürgen Ligi (edaspidi ministeerium)

ja

mittetulundusühing Eesti Liikluskindlustuse Fond, registrikood 80206477, asukoht Mustamäe tee 46, Tallinn, keda esindab juhatuse esimees Mart Jesse (edaspidi fond)

(edaspidi koos nimetatud pooled), sõlmivad liikluskindlustuse seaduse §-i 69 alusel ning kooskõlas halduskoostöö seaduse ja haldusmenetluse seaduse 7. peatüki sätetega halduslepingu (edaspidi leping), mille eesmärgiks on liikluskindlustuse seadusest tulenevate liikluskindlustuse fondi ülesannete täitmine (edaspidi haldusülesanne).

I. LEPINGU ESE

1. Lepingu esemeks on riigi poolt fondile liikluskindlustuse seaduses sätestatud liikluskindlustuse fondi ülesannete täitmise üleandmine.

2. Leping sätestab poolte õigused, kohustused ja vastutuse haldusülesande täitmisel ning lepingu täitmise tingimused ja korra.

II. FONDI KOHUSTUSED HALDUSÜLESANDE TÄITMISEL

3. Fondi kohustused seoses kindlustuskohustuse täitmise tagamise ja kahjude hüvitamisega

3.1. Fond kontrollib liikluskindlustuse seaduses sätestatud kindlustuskohustuse täitmist süsteemselt ja järjepidevalt ning rakendab automaatset liikluskindlustust, luues selleks kõik vajalikud tingimused.

3.2. Fond teavitab kindlustuskohustuse täitmise tagamiseks kindlustuskohustusega isikuid liikluskindlustuse lepingu sõlmimise kohustusest ja selle kohustuse rikkumise õiguslikest tagajärgedest, tehes seda võimalusel enne automaatse liikluskindlustuse rakendumist.

3.3. Fond hüvitab liikluskindlustuse seaduses sätestatud juhtudel ja korras kahjustatud isikule tekitatud kahju.

3.4. Fond teeb vajadusel ministeeriumile ettepanekuid automaatse liikluskindlustuse kindlustusmakse määrade muutmiseks arvestades liikluskindlustuse seaduse § 63 lõikes 2 sätestatut ning lisab oma ettepanekule põhjendused muudatuste vajalikkuse ning jõustumise aja kohta. Eelnimetatud ettepaneku teeb fond võimalusel kaks kuud enne oma ettepanekus sätestatud uute määrade jõustumise aega.

3.5. Fond avaldab kindlustuskohustuse täitmist puudutava kliente abistava teabe fondi veebilehel.

4. Fondi kohustused seoses liikluskindlustuse registri pidamisega

4.1. Fond täidab liikluskindlustuse registriga seotud ülesandeid kooskõlas seadustega ja liikluskindlustuse registri põhimäärusega.

4.2. Fond tagab registrisse kantavate andmete konfidentsiaalsust, käideldavust ja terviklikkust tagavate turvameetmete auditeerimise piisava regulaarsusega, arvestades liikluskindlustuse registri eesmärke.

5. Fondi kohustused seoses Rohelise Kaardi Büroode Nõukogu liikmelisusega

5.1. Fond täidab Rohelise Kaardi Büroode Nõukogu liikme ja rohelise kaardi Eesti büroo kohustusi kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud nõuetega.

6. Fondi kohustused seoses kohustusliku liikluskindlustuse alaste vaidluste lahendamisega

6.1. Fond tagab kohustusliku liikluskindlustuse alaste vaidluste sõltumatu, erapooletu ja professionaalse kohtueelse lahendamise kooskõlas seadustega.

6.2. Fond töötab välja kõik asjakohased vaidluste kohtueelse lahendamise töökorrad, mis kajastavad muu hulgas:

6.2.1. vaidlusküsimuse lahendamiseks esitamise lubatavust;

6.2.2. vaidluste lahendaja määramist ning nendele esitatavaid nõudeid;

6.2.3. vaidlusküsimuse asjaolude väljaselgitamist;

6.2.4. menetlusega seotud kulude kandmist;

6.2.5. järelevalvet vaidluste lahendamise organi suhtes;

6.2.6. muid menetluse läbiviimisega seotud küsimusi.

6.3. Fond tagab vaidluste lahendaja tegevuse suhtes või vaidlusküsimuse lahendamise menetluse kohta esitatud kaebuste läbivaatamise. Fond tagab, et kaebusi vaidluste lahendamise organi tegevuse suhtes vaatab läbi erapooletu vaidluste lahendamise organi järelevalve organ (edaspidi nõukoda).

6.4. Pooled lepivad kokku, et vähemalt nõukoja ühe liikme nimetamise õigus ja kohustus on ministeeriumil.

6.5. Fond tagab lepingu punktis 6.2 nimetatud info kättesaadavuse oma veebilehel.

7. Fondi kohustused seoses piirikindlustusega

7.1. Fond võimaldab liikluskindlustuse seaduse § 4 punktis 5 nimetatud sõiduki suhtes liikluskindlustuse lepingute (edaspidi piirikindlustusleping) sõlmimise lepingu punktis 7.2 nimetatud piiripunktides.

7.2. Piirikindlustuslepinguid sõlmitakse järgmistes kohtades:

7.2.1. Luhamaa tollipunkt asukohaga Luhamaa, Misso vald, Võru maakond;

7.2.2. Koidula tollipunkt asukohaga Koidula küla, Värska vald, Põlva maakond;

7.2.3. Narva tollipunkt asukohaga Peterburi tee 1, Narva;

7.2.4. Lennujaama teeninduskoht asukohaga Kesk-Sõjamäe 10A, Tallinn.

7.3. Ministeerium kinnitab, et on teadlik Maksu- ja Tolliameti ja fondi vahel sõlmitud koostöökokkuleppest piirikindlustuslepingute sõlmimiseks ning pooled lepivad kokku, et kui vastav koostöökokkulepe lõppeb fondist mitteolenevatel põhjustel, on fondil õigus nõuda ministeeriumilt punktis 7.1 nimetatud ülesande täitmise mõistlike kulude katmist osas, mis kaasneb koostöökokkuleppe lõppemisega.

8. Fondi kohustused seoses tagasinõudeõigusega ning automaatse liikluskindlustuse makseteatistega

8.1. Fond rakendab liikluskindlustuse seaduse §-s 57 sätestatud tagasinõudeõigust.

8.2. Fond esitab õigeaegselt fondi tagasinõuded ning automaatse liikluskindlustuse kindlustusmakse ja omavastutuse summa makseteatised kohustatud isikutele, sealhulgas esitab kohtutäiturile sundtäitmiseks vajalikud täitedokumendid.

8.3. Fond võib loobuda punktis 8.2 nimetatud nõuetest või vähendada nõuete summat, kui nõude täitmisega seotud kulud ületavad nõude summa, nõude täitmine kohustatud isiku poolt on ebatõenäoline ja sissenõudmine perspektiivitu või nõude täitmine täies ulatuses oleks kohustatud isiku suhtes arvestades kõiki asjaolusid äärmiselt ebaõiglane või muudel põhjustel vastuvõetamatu.

9. Fondi muud kohustused

9.1. Fond teeb oma veebilehel kättesaadavaks teabe Eesti kindlustusandjate piiriüleste nõuete lahendajate ja Eestis tegutsevate korrespondentide kohta.

9.2. Fond kogub statistikat ja koostab analüüse liikluskahjude ennetamise ja liiklusohutuse suurendamise eesmärgil tehes selleteemalise avalikkusele huvipakkuva teabe oma veebilehel kättesaadavaks.

9.3. Fond kogub haldusülesande täitmise käigus haldusülesande täitmise kohta vajalikku ja adekvaatset statistikat. Fond esitab ministeeriumile viimase nõudmisel määratud tähtajaks teabe haldusülesande täitmise käigu kohta.

9.4. Fond teeb toiminguid, mis ei ole lepingus otsesõnu nimetatud, kuid mille tegemine on vajalik lepingu eesmärgi saavutamiseks ja täitmiseks ning mis olemuslikult kuulub haldusülesande hulka.

10. Fondi üldised kohustused haldusülesande täitmisel

10.1. Fond täidab haldusülesannet iseseisvalt kooskõlas õigusaktidega ja vastutab oma tegevuse õiguspärasuse eest.

10.2. Fond ei või lepingust tulenevaid kohustusi üle anda kolmandatele isikutele, kui liikluskindlustuse seaduses ei ole sätestatud teisiti. Fondil on õigus kasutada lepingu täitmisel kolmandate isikute teenuseid, kui sellise teenuse kasutamine ei ohusta ega takista fondi kohustuste täitmist.

10.3. Fond töötab välja haldusülesande täitmiseks vajalikud korrad ja protseduurid ning tagab haldusülesande pideva ja tõrgeteta täitmise, sealhulgas haldusülesande täitmiseks ja korraldamiseks vajaliku tehnilise valmisoleku.

10.4. Fond teavitab ministeeriumit kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis haldusülesande täitmist puudutavatest asjaoludest, mille vastu on ministeeriumil äratuntav oluline huvi, sealhulgas asjaoludest, mis võimaldavad ministeeriumil täita halduskoostöö seaduses §-des 12, 15 ja 16 sätestatud järelevalveasutuse ülesandeid.

10.5. Fond teavitab ministeeriumit viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis olukorrast, kus talle pandud haldusülesannete täitmine osutub või võib osutuda oluliselt raskendatuks või võimatuks.

III. MINISTEERIUMI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

11. Ministeerium annab fondi nõudmisel haldusülesande täitmiseks vajalikku teavet või juhiseid.

12. Ministeerium teavitab viivitamata fondi kõigist asjaoludest, mis võivad mõjutada haldusülesande täitmist.

13. Ministeeriumil on õigus saada automaatse liikluskindlustuse kindlustusmakse määrade muutmiseks fondilt täiendavaid andmeid ja dokumente määrade muutmisega seotud asjaolude väljaselgitamiseks.

14. Ministeeriumil on õigus saada teavet fondi tegevuse kohta haldusülesande täitmisel, esitada järelepärimisi haldusülesande täitmisega seotud küsimustes, nõuda fondilt asjakohaseid selgitusi ja dokumente lepingu täitmise kontrollimiseks, teha lepingu rikkumise korral täitmiseks kohustuslikke ettekirjutusi ja määrata tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks ning esitada ettepanekuid, mis aitavad kaasa haldusülesande täitmise parendamisele.

IV. HALDUSÜLESANDE TÄITMISE RAHASTAMINE

15. Fond kannab lepingust tulenevate õiguste ja kohustustega seotud kõik kulud fondi rahaliste vahendite arvelt, sealhulgas liikluskindlustuse seaduse § 65 lõikes 8 nimetatud tulude, fondi liikmemaksu ja muude tulude arvelt.

V. LEPINGU JÕUSTUMINE JA KEHTIVUSE AEG

16. Leping jõustub 2014. aasta 1. oktoobril.

17. Leping sõlmitakse tähtajaga kuni 1. oktoober 2034.

18. Leping pikeneb automaatselt punktis 17 nimetatud tähtaja saabumisel 20 aasta võrra, kui pooled ei ole avaldanud vähemalt aasta aega enne punktis 17 nimetatud tähtaega soovi, et leping ei pikeneks.

VI. LEPINGU MUUTMINE JA LÕPPEMINE

19. Pooled algatavad lepingu muutmise, kui muutub haldusülesande täitmist puudutav õiguslik regulatsioon, mistõttu leping ei ole sisult kooskõlas muutunud õigusaktiga või leping ei vasta kehtivale õigusele või muul seadusest tuleneval alusel.

20. Lepingu muudatused vormistatakse kirjaliku kokkuleppena, mis on lepingu lahutamatuks osaks.

21. Leping lõpeb lepingu punktis 17 nimetatud tähtaja saabumisel, poolte kokkuleppel, fondi lõppemisel või lepingu erakorralisel ülesütlemisel seadusest tuleneval alusel.

22. Lepingu muutmisel või lõpetamisel lepitakse kokku haldusülesande täitmisega seotud õiguslikud ja korralduslikud küsimused, eelkõige haldusülesande täitmisega kaasnevatest muudatustest teavitamine ja haldusülesande täitmisega seonduva üle andmine  ministeeriumile või haldusülesande uuele täitjale.

23. Lepingu lõpetamisel annab fond haldusülesande täitmise käigus kogutud andmed, mis on vajalikud haldusülesande täitmise järjepidevuse tagamiseks või millel on arhiiviväärtus, sujuvalt ja tõrgeteta üle ministeeriumile või uuele haldusülesande täitjale.

24. Ministeeriumil on õigus Lepingu lõppemise korral osta fondilt haldusülesande täitmiseks vajalik fondile kuuluv riist- ja tarkvara fondiga läbirääkimiste tulemusel kokkulepitud hinnaga, kui see on vajalik haldusülesande täitmise sujuvaks ja tõrgeteta täitmise jätkamiseks.

VII. JÄRELEVALVE LEPINGU TÄITMISE ÜLE

25. Järelevalveasutuseks, kes kontrollib haldusülesande nõuetekohast täitmist ja fondi vastavust halduskoostöö seadusega ettenähtud nõuetele, on ministeerium.

VIII. POOLTE VASTUTUS

26. Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest vastutavad pooled lepingus ja seaduses ettenähtud korras.

27. Lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmisega teisele poolele või kolmandale isikule tekitatud kahju korral kohustub pool taastama kahju tekitamisele eelnenud olukorra ja hüvitama mittetäitmisega või mittenõuetekohase täitmisega tekitatud kahju, samuti hüvitama teisele poolele viimase poolt olukorra taastamiseks kantud kulud.

IX. LÕPPSÄTTED

28. Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled seaduses sätestatust.

29. Lepingu täitmisel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse tekkinud vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud korras.

X. POOLTE REKVISIIDID

Ministeerium 
Jürgen Ligi 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Fond
Mart Jesse
(allkirjastatud digitaalselt)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json