Teksti suurus:

Justiitsministri 29. novembri 2000.a määruse nr 57 „Vanglakomisjoni põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.10.2013
Avaldamismärge:RT I, 17.10.2013, 1

Justiitsministri 29. novembri 2000.a määruse nr 57 „Vanglakomisjoni põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 16.10.2013 nr 29

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 108 lõike 3 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 57 „Vanglakomisjoni põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruses nr 57 „Vanglakomisjoni põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse peatükiga 11 järgmises sõnastuses:

11. peatükk
VANGLAKOMISJONI MOODUSTAMISE KOGU

§ 21. Vanglakomisjoni moodustamise kogu ülesanne

Vanglakomisjoni moodustamise kogu (edaspidi kogu) valib vanglakomisjoni liikmed.

§ 22. Kogu liikmed

(1) Isik nimetatakse kogu liikmeks tema kirjaliku avalduse alusel.

(2) Kogu liikmeks võib nimetada isiku, kes vastab vangistusseaduse § 1081 punktides 1–6 sätestatud nõuetele, kellel ei ole kogu liikme ülesannete täitmist takistada võivaid isiklikke suhteid kinnipeetavate ega vahistatutega ning kes ei ole vanglakomisjoni liige.

(3) Kogusse kuulub vähemalt kolm liiget.

(4) Võimalusel peavad vähemalt pooled kogu liikmetest olema väljastpoolt vanglateenistust.

(5) Justiitsminister arvab liikme kogust välja ja nimetab tema asemele uue liikme:
1) liikme avalduse alusel;
2) kui liikme kohta jõustub süüdimõistev kohtuotsus;
3) kui liige on põhjuseta ja etteteatamata jätnud ilmumata kogu istungitele;
4) kui liikme tegevus kahjustab kogu mainet;
5) liikme surma korral;
6) liikme esitanud organisatsiooni ettepanekul.

(6) Kui liige arvatakse kogust välja, esitab liikme esitanud organisatsioon võimalusel tema asemele uue liikme.

(7) Uue liikme nimetamisel ei või üldjuhul suureneda organisatsiooni esindavate liikmete arv.

(8) Kogu liikmed nimetab ja arvab kogust välja justiitsminister käskkirjaga.

§ 23. Kogu töökorraldus

(1) Kogu valib vanglakomisjoni liikmed istungil hääletamise teel.

(2) Istungi kutsub kokku Justiitsministeeriumi vanglate osakonna õiguse ja arenduse talituse juhataja või tema määratud isik.

(3) Kogu on otsustusvõimeline, kui istungist võtavad osa vähemalt pooled kogu liikmetest. Kui istungil ei osale vajalik arv kogu liikmeid, kutsutakse istung kokku teist korda.

(4) Teist korda kokku kutsutud kogu istungil on kogu otsustusvõimeline, sõltumata istungil osalevate liikmete arvust.

(5) Häälte võrdselt jagunemise korral otsustatakse tulemus liisu heitmise teel.

(6) Otsuse vanglakomisjoni liikmete valimise kohta protokollib lõikes 2 nimetatud isik ja esitab selle justiitsministrile.

§ 24. Kulutuste hüvitamine

(1) Kogu liikmetele hüvitatakse vanglakomisjoni liikmete valimisega seonduvad põhjendatud sõidukulud.

(2) Avaldus ja dokumendid kulutuste hüvitamiseks esitatakse käesoleva määruse § 23 lõikes 2 nimetatud isikule üks kord poolaastas.”;

2) paragrahvi 3 lõiget 21 täiendatakse pärast sõna „ametnikke” tekstiosaga „ega kogu liikmeid”;

3) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktidega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„6) kui liige asub teenistusse täidesaatva riigivõimu asutuse ametnikuna;
7) liikme esitanud organisatsiooni ettepanekul.”;

4) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui liige arvatakse vanglakomisjonist välja, esitab liikme esitanud organisatsioon võimalusel tema asemele uue liikme.

(12) Asendusliikme nimetamisel ei või üldjuhul suureneda organisatsiooni esindavate liikmete arv.”;

5) paragrahvi 20 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Aruandes kajastatakse:
1) toimunud istungite arv;
2) kinnipeetavate esitatud avalduste arv ja teave nendega tegelemise kohta;
3) teemad, millega komisjon on pidanud tegelema;
4) teemad, millega komisjon on tegelenud omal algatusel;
5) muu teave, mida komisjon peab vajalikuks ära märkida.”;

7) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Avaldus ja dokumendid kulutuste hüvitamiseks esitatakse vanglale üks kord poolaastas.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 20. oktoobril 2013. aastal.

Hanno Pevkur
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

/otsingu_soovitused.json